Advertisement

26 Nov 2023
ރިޕޯޓް
ޑރ. މުޢިއްޒަށް ކިހާ ދުވަހަކު ވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭނެތަ؟
މިހާރު މަންޒަރު ފެންނަގޮތަށް ބަލާއިރު، ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަކީ އެމަނިކުފާނަށް ކުރެއްވިދާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް ސިޔާސީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން ދެކެވަޑައެއް ނުގަންނަވައެވެ.
24 Nov 2023
ރިޕޯޓް
ހަފްތާ 14: ފުރަތަަމަ ހަފްތާ ނިމުނު އިރު ސަރުކާރު ޑިފެންސަށް ކުޅެންޖެހިފައި
ވެރިިކަމުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ކުރުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ނުވާ އެއްކަމެއް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވަނީ، ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައެވެ. އެއީ ޕީއެންސީއާ ޕީޕިއެމްގެ ކޮންޓްރޯލް ހޯއްދަވައި ރައީސް ޔާމީން ޕާޓީ ދޫކޮށްލެއްވުމަށް މަޖުބޫރު ކުރެއްވުމެވެ.
21 Nov 2023
ރިޕޯޓް
ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ހިތްވަރުން އިސްލާމްދީނަށް ނަސްރެއް
2001 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ ވޯލް ޓްރޭޑް ސެންޓަރު ގޮއްވާލި ހާދިސާއަށްފަހު ހުޅަނގުގެ މީޑިއާތަކުން މުސްލިމުން ސިފަކުރަމުންދިޔައީ ހަނގުރާމަވެރި ނިރުބަވެރި އަދި ނުރައްކާބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މުސްލިމުންނާއި މެދު އެކި ޤައުމުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ ލާއިންސާނީ ޖަރީމާތަކާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލަން ގިނަ ބަޔަކު ޖެހިލުންވާ އަދި ފޫހިކުރުވި ސަބަބަކަށް ހުޅަނގުން މުސްލިމުންނާއި ގުޅޭގޮތުން ފަތުރަމުންދިޔަ ޙަގީގަތެއްނެތް ވާހަކަތައް ވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް 22 އަހަރު ފަހުން މަންޒަރު މިވަނީ ބަދަލުވާން ފަށާފައެވެ.
17 Nov 2023
ރިޕޯޓް
ހަނަފީގެ ދައުރުގައި އިދާރީ ގޮތުން ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް އިމިގްރޭޝަނުން ހާސިލްކޮށްފި
އުމުރުން އެންމެ ތިރީސް އަހަރުފުޅުގައި ދައުލަތުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ތަންފީޒީ އިދާރާކަމުގައިވާ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުގެ ކޮންޓްރޯލާ ޖެނެރަލްކަމުގެ ބޮޑު ޒިންމާ ރައީސް ޞާލިޙް ހަވާލުކުރެއްވުމުން، ހަނަފީ އެކަމަށް ފަސްޖެހި ވަޑައިނުގެން، ކެރިގެން ކުރިމަތިލެއްވިތަން ފެނުނެވެ. އަދި މުއައްސަސާއާއި ހަވާލުވެ މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވަނީސް ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާ ވިދާޅުވީ، އިމިގްރޭޝަނާ ގުޅުވާ ދެކެވޭ ނުރަނގަޅު ވާހަކަތަކުގެ އަޑުކަނޑުވާލާނެ ވާހަކައެވެ. މުއައްސަސާގެ ހިންގުން ބައްޓަންކުރާނި ދެފުށްފެންނަ ސިޔާސަތެއްގެ ދަށުން ކަމުގެ ވާހަކައެވެ.
16 Nov 2023
ރިޕޯޓް
ރައީސް ޞާލިހްގެ ޒައާމަތަށް އައްޔެއް
އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ 5 އަހަރަކީ މާލޭގެ އަމާންކަން ގާއިމުވި 5 އަހަރުކަން މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ގަބޫލުކުރާނެއެވެ. ތާއީދު ނުކުރާ މީހުންވެސް މިކަމުގައި ދެބަހެއް ނުވެއެވެ. ރާއްޖެއަށް ހަމަޖެހުން އަންނާނެކަމުގެ އުއްމީދު އައުކޮށްދެއްވީ ރައީސް ޞާލިހެވެ. މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަން ކުޑަކޮށް އަމާންކޮށްދެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވީ ރައީސް ޞާލިހެވެ. އެހެންކަމުން އަގު ނުކުރެވޭ އެ ހިދުމަތަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް ޝުކުރު ހައްގެވެ.
28 Oct 2023
ކުޅިވަރު
އޭދަފުށީ ކަޕް ނިމިގެން ދިޔައިރު އެ ރަށުގެ ސްޓޭޑިއަމަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން
އޭދަފުށީ ސްޓޭޑިއަމްއަކީ މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ހުރި ކުޅިވަރުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗާރ، އަދި އެއީ އެންމެ ރަގަޅު، އެންމެ ފުރިހަމަ އަދި އެންމެ ޒަމާނީ ސްޓޭޑިއަމެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ސްޓޭޑިއަމަށް ވުރެ އޭދަފުށީ ސްޓޭޑިއަމް ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ފުރިހަމައެވެ. އަދި ޗޭންޖިންގ ރޫމަކީ ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ފެނިވައިވާ ފެންވަރުގެ ތަނަކަށް ވުރެ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް މާ ފުރިހަމަ ތަނެކެވެ.
21 Oct 2023
ރިޕޯޓް
ހަމާސް: ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެންވެސް ފާޅުގައި ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަންކަމަށް
މި މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު އިސްރާއީލް ނިދާފައި އޮތްވާ ހަމާސްއިން ދިން ވަރުގަދަ ހަމަލާއާއެކު، ފަލްސްތީނުގެ މިނިވަންކަމަށް ގޮވާލާ އަޑުތައް ގަދަވެއްޖެއެވެ. އަދި މީގެކުރިން ހަމައެކަނި ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ދެކެމުން އައި ހަމާސް ޖަމާއަތާމެދު ދުނިޔެ ދެކޭގޮތް ބަދަލުވާން ވަނީ ފަށާފައެވެ. މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ފަލަސްތީނުގެ އަރަބިން ބޭނުންވާފަދަ މިނިވަންކަމެއް ހޯދައިދޭން ހަމައެކަނި މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކީ ހަމާސްކަމުގައި ގަބޫލުކުރެވެން ފެށުމެވެ.
11 Oct 2023
ދުނިޔެ
ފަލަސްތީނުގެ ބިން ޔަހޫދީން ފޭރިގަންނަންފެށީ ކޮންއިރަކު؟
1948 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު އިސްރާއީލަކީ ވަކި ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި އޭރު ފަލަސްތީނަށް އަނިޔާވެރިކަމާއެކު ވެރިވެގަނެގެން އުޅުނު ޔަހޫދީން ކަނޑައެޅި ނަމަވެސް، އޭގެ މާކުރިން ވެސް ޔަހޫދީން ދިޔައީ އަނިޔާވެރިކަމާއެކު ފަލަސްތީނުގެ މީހުން އެމީހުންގެ ވަޒަނުން ފައްސާލާ، އެ ގައުމުގެ ޝަހަރުތައް ލޫޓުކޮށް، އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ އަތުން އެމީހުންގެ ބިންތައް ފޭރެމުންނެވެ.
26 Nov 2023
ދުނިޔެ
އިޒްރޭލުގެ ކާގޯ ބޯޓަކަށް އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ހަމަލާދީފި
އެމެރިކާގެ ދިފާއީ އޮފިޝަލަކު ހޮނިހިރު ދުވަހު އެސޯސިއޭޓެޑް ޕްރެސް ނިއުސް އެޖެންސީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ މި ހަމަލާ ދީފައިވަނީ އީރާނުގައި އުފައްދާފައިވާ ޝަހީދު-136 ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.
22 Nov 2023
ދުނިޔެ
ހަތަރު ދުވަހަށް ހަނގުރާމަ މެދުކަނޑާލުމަށް އިސްރާއީލުން އެއްބަސްވެއްޖެ
ޤަތަރު މެދުވެރިއަކަށްވެ، ހަމާސް އާއި އިސްރާއީލާއި ދެމެދު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މަޝްވަރާތަކުން 4 ދުވަހަށް ހަނގުރާމަ މެދުކަނޑާލުމަށް އިސްރާއީލުން އެއްބަސްވެއްޖެ. ބަދަލުގައި ހަމާސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި 50 އަސީރުން ދޫކޮށްލުމަށް ހަމާސްއިން އެއްބަސްވެފައިވޭ. އިސްރާއީލް ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި 50 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން.
21 Nov 2023
ދުނިޔެ
ހަނގުރާމައިގައި މިހާތަނަށް 50 ނޫސްވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ: ދުވަސް 45
އިސްރާއީލް-ހަމާސް ގެ ހަނގުރާމަ 7 އޮކްޓޯބަރުގައި ފެށިފަހުން މިހާތަނަށް 50 ނޫސްވެރިއަކު މަރުވެފައިވާކަމަށް ނޫސްވެރިން ރައްކާތެރިކުރާ ކޮމިޓީ، "ކޮމިޓީ ޓު ޕްރޮޓެކްޓް ޖާނަލިސްޓްސް" އިން ބުނެފި.
19 Nov 2023
ދުނިޔެ
ރެފިއުޖީ ކޭމްޕެއްގައި ހުރި 2 ސްކޫލަކަށް ހަމާލާދީ ގިނަ ބަޔަކު ގަތުލުކޮށްލައިފި: ދުވަސް 43
އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޣައްޒާގެ އުތުރުން، ޖަބަލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްގައި ހުންނަ އަލް-ފަޚޫރާ ސްކޫލަށް ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ހަމަލާދީފި. އަދި ހަމަ އެ ދުވަހު ތަލް އަލް-ޒާތަރް ކިޔާ އަވަށެއްގައި ހުންނަ ސްކޫލަކަށް ވެސް ހަމަލާދީފައި. މި ދެ ސްކޫލަކީވެސް އދ. ގެ ކަމާ ގުޅޭ އެޖެންސީއިން ހިންގާ 2 ސްކޫލް.
18 Nov 2023
ދުނިޔެ
އަލް-ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލުގައި 7،000 އަށް ވުރެން ގިނަ މީހުން ތާށިވެފައި: ދުވަސް 42
އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޣައްޒާގެ އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލް ކަމުގައިވާ އަލް-ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލުގެ ވަށައިގެން ތިބެ ހަމަލާދެމުންދާތީ، އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި 7،000 އެއްހާ މީހުން ތާށިވެފައި ތިބިކަމަށް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑައިރެކްޓަރ ހާމަކޮށްފި. މީގެ ތެރޭގައި ބަލިމީހުންނާއި، ސިއްހީ ޙިދުމަތްތެރިން އަދި އާންމުން ހިމެނޭ.
18 Nov 2023
ދުނިޔެ
ހަމާސްއިން އިޒްރާއީލުގެ 62 މިލިޓަރީ ވެހިކަލް ހަލާކުކޮށްލައިފި
ޙަމާސް ޖަމާޢަތުގެ ތަރުޖަމާނު އަބޫ އުބެއިދާ ވިދާޅުވީ، ޣައްޒާއަށް ވަންނަ އިޒްރޭލުގެ ޓެރަރިސްޓް ސިފައިންނާއި، ޙަމާސްގެ މުޖާހިދުން ދަނީ ކުރިމަތިލަމުން ކަމަށެވެ.
18 Nov 2023
ދުނިޔެ
ޙަމާސްއިން އަސީރެއްގެ ގޮތުގައި ޣައްޒާއަށް ގެންދިޔަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ
ޙަމާސްއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މަރުވެފައި ވަނީ، އޮކްޓޫބަރު 7 ވަނަ ދުވަހު، ޙަމާސްއިން، އިޒްރޭލުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޤާނޫނުތަކާއި ޚިލާފަށް ހަދާފައިވާ ޔަހޫދީ އާބާދީތަކުގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން ހަނގުރާމައިގެ އަސީރެއްގެ ގޮތުގައި ހަމާސްއިން ޣައްޒާއަށް ގެންދިޔަ، އަރީހް ޒަލްމެން ޒްމޮނޮވިޗް ނަމަކަށް ކިޔާ އުމުރުން 86 އަހަރުގެ މީހެކެވެ.
15 Nov 2023
ދުނިޔެ
ހޮސްޕިޓަލުން މަރުވަމުންދާ މީހުން ވަޅުލުމުގެ ހުއްދަ ނުދޭތީ، ގިނަ ހަށިގަނޑުތަކެއް ދަނީ ކުނިވަމުން: ދުވަސް 39
އަލް-ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލުން ގިނަ ބަޔަކު މަރުވަމުންދާއިރު، މަރުވެފައި ތިބި މީހުންގެ ހަށިގަނޑުތައް ވަޅުލުމުގެ ފުރުސަތެއް އިސްރާއީލުން ނުދޭތީ ގިނަ ހަށިގަނޑުތައް މިހާރު ދަނީ ކުނިވަމުން. އަދި އަލް-ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލުގައި ދުވަސް ނުފުރާ ވިހާފައި ތިބި ކުދިންނަށް ފަރުވާ ނުދެވި އެ ތުއްތު ފުރާނަތައް މަރުވަމުންދާ މަންޒަރު ފެނި، އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ތިބި ބަލި މީހުން އެހެން ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް މުޅި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ގޮވާލަމުން އެބަދޭ.
06 Dec 2023
ކުޅިވަރު
ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ޕްރެސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން އަންގައިފި
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އޯލްޑް-ޓްރެފަޑްގައި ނިކުންނަ މެޗުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން ބުނެފިއެވެ.
05 Dec 2023
ކުޅިވަރު
ފައިސާއަށް ވުރެން ނިޒާމްބެއަށް މުހިންމުވީ ދިވެހި ފުޓުބޯޅަ
ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި ވާދަކުރަމުން އަންނަ ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބް، އަދި ގައުމީ އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ވެސް ހެޑް ކޯޗުގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ނިޒާމްބެ މި މަސައްކަތާ ހަވާލުވުމަށް ނިންމީ މި ވަގުތު ފުޓްބޯޅަ އޮތް ހާލަތައް ބަލައި، އެ މުބާރާތް ނުބޭއްވިދާނެކަމުގެ ބިރު އޮތުމުންކަމަށް ނިޒާމްބެ ބުނެފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
ބައްސާމްގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި
ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލްގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފިއެވެ.
04 Dec 2023
ކުޅިވަރު
ޑޯޓްމަންޑް މެޗު އެއްވަރުވީ ޖެހިޖެހިގެން 8 މެޗުން ލެވަކޫސަން މޮޅުވުމަށްފަހު
އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ޖަރުމަނު ބުންޑަސްލީގާގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް ބެޔާން ލެވަކޫސަން އާއި ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑު ބައްދަލުކުރި މެޗު 1-1 އިން އެއްވަރުވި ނަމަވެސް، މި ސީޒަންގައި ލެވަކޫސަން އިން ބަލިނުވެ ދަމަހައްޓަމުން އަންނަ ރެކޯޑު ދަނީ ކުރިޔަށެވެ. މީގެ ކުރިން ކޮންމެ މެޗެއްގެ ފުރަތަމަ ހާފު ގޯލު ޖަހަމުން އައި ލެވަކޫސަންގެ ޓީމަށް، ޑޯޓްމަންޑުގެ ގޯލު ފޫއަޅުވާ ލެވުނީ މެޗުގެ 79 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ ވިކްޓަރ ބޮނިފޭސް ކާމިޔާބުކުރި ގޯލަކުންނެވެ.
04 Dec 2023
ކުޅިވަރު
ބެލެނިވެރި އެތުލެޓިކޯއާ ދެކޮޅަށް ޖޯ ފެލިކްސް ކާމިޔާބުކުރި ގޯލުން ބާސާ މޮޅުވެ، ތިންވަނައަށް
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާސެލޯނާ އާއި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ބައްދަލުކުރި މެޗު 1-0 ކާމިޔާބުކޮށް، ބާސެލޯނާއިން ލީގުގެ ތިންވަނައަށް ކުރިޔަށް ޖެހިލައިފިއެވެ. މެޗުގެ ހަމައެކަނި ގޯލު ކާމިޔާބުކުރީ، ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން ބާސެލޯނާއަށް ބަދަލުވި ޕޯޗުގަލްގެ ޖޯ ފެލިކްސްއެވެ.
04 Dec 2023
ކުޅިވަރު
ދެ މިނެޓު ތެރޭގައި މެޗު އަނބުރާލާ، ލިވަޕޫލް ލީގުގެ ދެވަނައަށް
މެޗުގެ 80 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހި ގޯލަކާއެކީ ފުލަމް 3-2 އިން ކުރީގައި އޮއްވައި، ލިވަޕޫލުން ވަނީ މެޗުގެ 87 އަދި 88 ވަނަ މިނެޓުގައި މުޅި މެޗު ބަދަލުކޮށްލާފައެވެ. މެޗު ބަދަލުކޮށްލުމަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރި އެއް ކުޅުންތެރިއަކީ އެލެކްސެންޑަރ އާނޯލްޑެވެ.
03 Dec 2023
ކުޅިވަރު
ގޯޑަންގެ ގޯލަކުން ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް ނިއުކާސްލް ފުއްމާލީ ފަސްވަނައަށް
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ނިއުކާސްލް ޔުނައިޓެޑުން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް 1-0 އިން ބަލިކޮށްފިއެވެ. ދުވަސް ފެށުނުއިރު ނިއުކާސްލް އޮތީ ޔުނައިޓެޑުގެ ފަހަތުން، ލީގުގެ އަށްވަނައިގައެވެ. ނަމަވެސް ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ނިއުކާސްލް އިން މި ހޯދި 3 ޕޮއިންޓާއެކީ އެ ޓީމު ވިމަނީ 14 މެޗުން ޖުމްލަ 26 ޕޮއިންޓާއެކީ ފަސްވަނައަށް ކުރިޔަށް ޖެހިލާފައެވެ.
03 Dec 2023
ކުޅިވަރު
ޔޫރޯގައި ސްޕެއިން އާއި އިޓަލީ އެއް ގްރޫޕަކަށް
ސްޕެއިން ވަނީ ޔޫރޯ ފައިނަލުގައި 4 ފަހަރު ކުޅެ 3 ތަށި ހޯދާފާއެވެ. އަދި ޖެހިޖެހިގެން 2 ޔޫރޯ ކާމިޔާބުކުރި ހަމައެކަނި ޓީމަކީ ވެސް ސްޕެއިންއެވެ. އެއީ 2008 ވަނަ އަހަރު އޮސްޓްރިއާ އަދި ސްވިޓްޒަލޭންޑުގައި ބޭއްވި މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ޖަރުމަނުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިގެންނާއި، 2012 ވަނަ އަހަރު ޕޮލަންޑު އަދި ޔުކްރެއިންގައި ބޭއްވި މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ތަފާތު ބޮޑުކޮށް، 4-0 އިން އިޓަލީ ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ.
03 Dec 2023
ޚަބަރު
1 ޖަނަވަރީން ފެށިގެން ހުކުރު ޚުޠުބާ ޓީވީން ދައްކާނީ ސަބްޓައިޓަލްއާއިއެކު: ޝަހީމް
1 ޖެނުއަރީ 2024 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުކުރު ޚުޠުބާ ޓީވީން ދައްކާ ވަގުތުގައި އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާއާއެކު ގެނެސްދިނުމަށް އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ނިންމަވައިފިއެވެ.
02 Dec 2023
ދީން
ކޮންމެވެސް އެއް މިސްކިތެއްގައި އިނގިރޭސިބަހުން ހުތުބާ ކިޔުމަށް އާންމުންގެ ހިޔާލަށް
މާލޭގެ މިސްކިތެއްގައި އިނގިރޭސި ބަހުން ހުތުބާ ކިޔުމާ މެދު އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އާއްމުންގެ ހިޔާލަށް ހުޅުވާލައްވައިފިއެވެ.
01 Dec 2023
ޚަބަރު
ޤައުމު އިސްލާޙްވާން އޮތީ ރައްޔިތުން އިސްލާޙްވެގެން - ހުކުރު ޚުޠުބާ
21 Nov 2023
ރިޕޯޓް
ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ހިތްވަރުން އިސްލާމްދީނަށް ނަސްރެއް
2001 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ ވޯލް ޓްރޭޑް ސެންޓަރު ގޮއްވާލި ހާދިސާއަށްފަހު ހުޅަނގުގެ މީޑިއާތަކުން މުސްލިމުން ސިފަކުރަމުންދިޔައީ ހަނގުރާމަވެރި ނިރުބަވެރި އަދި ނުރައްކާބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މުސްލިމުންނާއި މެދު އެކި ޤައުމުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ ލާއިންސާނީ ޖަރީމާތަކާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލަން ގިނަ ބަޔަކު ޖެހިލުންވާ އަދި ފޫހިކުރުވި ސަބަބަކަށް ހުޅަނގުން މުސްލިމުންނާއި ގުޅޭގޮތުން ފަތުރަމުންދިޔަ ޙަގީގަތެއްނެތް ވާހަކަތައް ވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް 22 އަހަރު ފަހުން މަންޒަރު މިވަނީ ބަދަލުވާން ފަށާފައެވެ.
28 Oct 2023
ޚަބަރު
މިރޭ ހުރިހައި ރަށެއްގައި ކޭތަ ނަމާދު ކުރަނީ
މިރޭ ހަނދު ކޭތަ ހިފާތީ، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކޭތަ ނަމާދު ކުރުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފިއެވެ.
20 Oct 2023
ޚަބަރު
ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ގޮވާލައިފި
މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ބުނެފައި ވަނީ، އަލްމަސްޖިދުލް އަޤުޞާ މިނިވަންކޮށް، ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ގެއްލިފައިވާ ޙައްޤުތައް އަނބުރައި އިޢާދަކުރެވޭތޯ ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރުމަކީ، މުސްލިމް ޤައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުތަކާއި ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް އޮތް ވަރަށް މަތިވެރި ވާޖިބެއް ކަމަށެވެ.
13 Oct 2023
ދީން
ފަލަސްޠީނުގެ ބިމަކީ އެންމެ ގިނަ ނަބީންނާއި ރަސޫލުން އުފަންވެވަޑައިގެންނެވި އަދި ދިރިއުޅުއްވި ބިން
މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ވަނީ، ފަލަސްޠީނުގެ މައްސަލައަށް ވަރަށް ތަފްޞީލީ ގޮތެއްގައި އަލިއަޅުވާ ލައްވާފައި. މިގޮތުން ފަލަސްޠީނުގައިވާ މަސްޖިދުލްއަޤުޞާ އާއި މުސްލިމުންނާއި ހުރި ގުޅުމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައި ޚުތުބާގައި ބުނެފައި ވަނީ، އެބިމަކީ މާތްﷲ ބަރަކާތްލައްވަވާފައިވާ ބިން ކަމަށާއި، އެންމެ ގިނަ ނަބީންނާއި ރަސޫލުން އެބިމެއްގައި އުފަންވެވަޑައިގެންނެވި އަދި ދިރިއުޅުއްވި ބިންކަމަށެވެ. އަދި އެއީ، ކީރިތި ރަސޫލާ އިސްރާ ކުރެއްވެވުނު ބިންކަމަށާއި، އަދި އެކަލޭގެފާނު މިޢުރާޖުގެ ދަތުރުފުޅު ފެއްޓެވީވެސް އެބިމުންކަމުގައިވުމާއި، މުސްލިމުންގެ ފުރަތަމަ ޤިބުލައަކީ މަސްޖިދުލް އަޤުޞާކަމުގައިވުންވެސް ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
28 Sep 2023
ދީން
ސިހުރަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ހަތް ފާފައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޢަމަލެއް، އެކަމާ ދުރުހެލިވޭ: ޑރ. އިޔާޒް
އެ ޕާޓީން އާންމުކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯގައި ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޒް ވިދާޅުވީ، މި ދުވަސްވަރަކީ ސިޔާސީގޮތުން ވަރަށް ހަލަބޮލި، އެހާމެ ވާދަވެރި ދުވަސްވަރެއްކަމަށާއި، މި ދުވަސްވަރުގައި ވާދަވެރިން ކާމިޔާބު ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައި އިސްލާމްދީނުގައި ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ ސިޙުރުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ.

Advertisement

03 Dec 2023
ވިޔަފާރި
އެސްޓީއޯގެ ހެއްޔާ މަކިޓާ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި
އެސްޓީއޯއިން ކުރިޔަށްގެންދާ ހެއްޔާ މަކިޓާ 2023 ޕްރޮމޯޝަން އާދީއްތަ ދުވަހު ފަށައިފިއެވެ. ޑިސެމްބަރ 3 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2024 ޖެނުއަރީ 11 އަށް ކުރިޔަށްގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަން ފައްޓަވައިދެއްވީ އެސްޓީއޯގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ، މުހައްމަދު އީމާން އެވެ.
01 Dec 2023
ޚަބަރު
ޕްލާސްޓިކް ފެންފުޅި ވިއްކުން މަނާވާ ތާރީހަށް ރައީސް ބަދަލުގެންނަވައިފި
1 ލީޓަރަށްވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކް ފުޅީފައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ފެން ފުޅި ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމާއި އުފެއްދުން އަދި ބާޒާރަށްނެރުން މަނާކުރާ ތާރީޚުތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބަދަލުގެންނަވައިފިއެވެ. ސިންގަލް-ޔޫސް ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތަކުގެ ލިސްޓު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އަލުން ކަނޑައަޅުއްވާ، އެލިސްޓް ޤަރާރަކުން ވަނީ ނެރުއްވާފައެވެ.
30 Nov 2023
ވިޔަފާރި
މަންޓާ އެއަރއިން އިންޑިއާއަށް ދަތުރު ފަށަނީ
މަންޓާ އެއަރއިން އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މިއީ މަންޓާ އެއަރއިން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުތައް ފަށާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.
29 Nov 2023
ޚަބަރު
އެސްޓީއޯގެ އެމްޑީއަކަށް ޝިމާދު ޢައްޔަނުކުރައްވައިފި
ޝިމާދަކީ، ކުރިންވެސް އެސްޓީއޯގެ ބޯޑު މެމްބަރުކަމުގެ އިތުރުން އެކުންފުނީގެ މުހިއްމު މަޤާމުތަކެއް ފުރުއްވި، އަދި ސަރުކާރުގެ އެހެން ކުންފުނިތަކުގައިވެސް މުހިއްމު ގިނަ މަޤާމުތަކެއް ފުރުއްވާފައިވާ އިޤުތިޞާދީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅެކެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު މަތީ ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރައްވާފައި ވަނީވެސް، އިޤުތިޞާދީ ދާއިރާއިންނެވެ.
ލައިފްސްޓައިލް
05 Dec 2023
ލައިފްސްޓައިލް
އަނގައިން ނުބައި ވަސް ދުވާނަމަ އެކަން ހައްލުކުރާނީ ކިހިނެއް؟
ގިނަ މީހުންނަށް މިއީ އާންމު ކަމަކަށް ނުވިނަމަވެސް، އަބަދުހެން އަނގައިން ނުބައި ވަސްދުވާ މީހުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އުޅެއެވެ. މިކަމުގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ލަދުވެތިކަމަކީ، ބައެއް މީހުންނަށް އެކަން އަމިއްލައަށް ދެނެނުގަނެވުމެވެ. ނޫންނަމަ، އެހެން މީހުން އެވާހަކަ ނުދައްކާތީ އެކަން އެހެން މީހުންނަށް ނޭންގޭނެކަމަށް ބަލައި، އެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް މާ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދެވުމެވެ.
28 Nov 2023
މުނިފޫހިފިލުވުން
ޑާކް ރެއިން އެންޓަރޓެއިމަންޓްގެ 'ނޮވެމްބަރ' އަޅުވާނީ ޑިސެމްބަރ 04 ގައި
'ނޮވެމްބަރ' އަކީ ކޯވިޑް-19 ގެ ކުރިން ޝޫޓްކޮށް މަސައްކަތް ނިމި ނޭޅުވި ދެތިން އަހަރެއް ވެފައިވާ ފިލްމެކެވެ. ނަމަވެސް، މި ފިލްމަށް ގިނަބަޔަކު ކުރަމުން އައި އިންތިޒާރަށް ހުއްޓުމެއް ނާދެއެވެ. އެހެންކަމުން، ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 04 ވަނަ ދުވަހު އެންމެންގެ އިންތިޒާރަށް ނިމުމެއް އަންނާނެއެވެ.
27 Nov 2023
ލައިފްސްޓައިލް
'އެނިމަލް'ގެ ޓްރެއިލަރ - ރަންބީރު ކަޕޫރު އަނެއްކާވެސް ތަފާތު ވަރުގަދަ ކެރެކްޓަރ އަކުން
ޑިސެމްބަރ 1 ވަނަ ދުވަހު ސިނަމާތަކަށް އަންނަ 'އެނިމަލް' ފިލްމުގެ ޓްރެއިލަރ އާއެކު ގިނަބަޔަކު ދަނީ މި ފިލްމުގެ މޮޅު ވާހަކަ މިހާރުވެސް ދައްކަމުންނެވެ. ރަންބީރު ކަޕޫރު މުޅިން ތަފާތު ރޯލަކުން ފެނިގެން ދާއިރު ދެން މި ފިލްމުގައި ފެނިގެންދާނީ އަނިލް ކަޕޫރާއި ބޮބީ ޑިއޯލްއެވެ. އަދި އަންހެން ތަރިއެއްގެ ގޮތުގައި ޓަމިލް ފިލްމުތަކުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ ރަޝްމިކާ ފެނިގެންދާނެއެވެ.
22 Nov 2023
ލައިފްސްޓައިލް
"ޓަޗް" ހުރިތޯ ބަލާލަން އަލީ ރަމީޒް ކިޔާލި މަދަހައަށް ތައުރީފު އޮހިއްޖެ
ލަވަ ކިޔުމުގެ ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުހުގައި އުދުހުމަށްފަހު، އެކަން ހުއްޓާލާ ފަހުން ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް އިސްކަމެއް ދީގެން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އަލީ ރަމީޒް، އަންގާރަ ދުވަހު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އަޖުމަ ބަލާލުމަށް ކުރި ޕޯސްޓަކަށް އެތައް ބައެއްގެ ތައުރީފު އޮހިއްޖެއެވެ.
15 Nov 2023
ލައިފްސްޓައިލް
'ޓައިގަރ 3' ދެ ދުވަސް ތެރޭގައި 100 ކްރޯރ ކުލަބަށް
ނޮވެމްބަރ 12 ވަނަ ދުވަހު އެޅުވި 'ޓައިގަރ 3' އަށް ދެދުވަސް ތެރޭގައި 100 ކްރޯރ އަށް ވުރެ ގިނަ އިންޑިއަން ރުޕީސް ލިބިއްޖެއެވެ. 100 ކްރޯރ އަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 12 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ.
14 Nov 2023
ލައިފްސްޓައިލް
ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން އިތުރު 3 ގައުމަކަށް ޝެންގެން ވިސާ ނެގޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި
ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން އިތުރު ތިން ގައުމެއްގެ ޝެންގެން ވިސާ ނެގޭނެ އިންތިޒާމު ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.  ޝެންގެން ވިސާއަކީ ޔޫރަޕުގެ 25 ގައުމެއް ހިމެނޭ ގޮތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝެންގެން ސަރަހައްދަށް ދަތުރު ކުރާނަމަ ނަގަން ޖެހޭ ވިސާއެކެވެ. ރާއްޖެއިން އެ ވިސާ ލިބޭ ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓަށް އިތުރުވި ތިން ގައުމަކީ ފްރާންސާއި ސްޕޭނާއި ޕޯޗުގަލްއެވެ.
06 Nov 2023
މުނިފޫހިފިލުވުން
ކަޒްމިކް އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ ފުރަތަމަ ފީޗަރ ފިލްމު 'ފްރީ ޑެލިވަރީ' އޮލިމްޕަހުގައި ދައްކަން ފަށައިފި
ކަޒްމިކް އިންޓަރނޭޝަނަލް އޭ ބުނުމުން ނޭނގޭ ފަރާތްތަކެއް ތިބެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް، މި ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސް ފަހަތުގައި ވެސް އޮތީ ކާމިޔާބު ފިލްމުތައް އޮލިމްޕަހަށް ގެނެސްދެމުން އަންނަ އައިފިލްމްސްގެ ޓީމެވެ. 'ބަވަތި' 'ނީނާ' ފަދަ މޮޅު ފިލްމުތަކެއް ގެނެސްދީފައިވާ މި ފަރާތްތަކުން މިފަހަރު މި ގެނެސްދެނީ ކަޒްމިކް އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ ފުރަތަމަ ފީޗަރ ފިލްމު 'ފްރީ ޑެލިވަރީ' އެވެ.
04 Nov 2023
ލައިފްސްޓައިލް
ޑޭވިޑް ލީޗްގެ އައު ފިލްމު 'ދަ ފޯލް ގާއި' އަކީ އޭނާގެ ދިރިއުޅުމާ ގުޅިފައިވާ ފިލްމެއް
ޑޭވިޑް ލީޗްއަކީ ހޮލީވުޑް ފިލްމުތައް ބަލާ ފަރާތްތަކަށް އައު ނަމަކަށް ނުވާނެއެވެ. 'ޖޯން ވިކް' ، 'ޑެޑް ޕޫލް' 'އެޓޮމިކް ބްލޮންޑް' ފަދަ ވަރުގަދަ އެކްޝަން ފިލްމުތައް ޑޭވިޑް ލީޗް ވަނީ މިހާތަނަށް ގެނެސްދީފައެވެ. ސްޓަންޓް މަނެއްގެ ގޮތުގައި ކެރިއަރ ފެށި ޑޭވިޑް ލީޗްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމަކީ 'ދަ ފޯލް ގާއި' އެވެ.
28 Aug 2023
ވާހަކަ
ނާކާ | އެޕިސޯޑު - 12
އިބްރާހިމަށް އާދެވުނު އިރު އެ ތިންމައިން ތިބީ ފަތީންގެ ކޮޓަރީގައި އޭނާގެ ލެޕްޓޮޕުން އެ ވީޑިއޯ އަޅުވައިގެންނެވެ. އެ ވީޑިއޯ ބަލާފައި ފާތުމާ ވެސް ފެށީ ރޯށެވެ. "އެހެންވީމަ އެ ތަނުގަ އެ މީހުންނަކަށް މަގޭ ދަރި މަރައެއް ނުލެވުނެއްނު. ދެން ކާކު އެ މަރާލީ؟" ފާތުމާ ރޮމުން އިބުރާހިމާ ދިމާއަށް ބުނެލިއެވެ. "ކިހާ ބާރަކަށް އެ ޖެހީ. ވެދާނެދޯ ފަޒީން ތެދުވެގެން ގޮސް އެ ފަރާތު ބްރިޖު މައްޗަށް އެރިފަހުން މަރުވީކަމަށް. ނޫނިއްޔާ ވެދާނެ ފަހުން ވެސް ތެޅީކަމަށް. ނޭގޭނެ އެއްގޮތަކަށް ވެސް. ހިނގާ މީތި ޕޮލިހާ ހަވާލުކުރަން. މީ ހަމަގައިމުވެސް އެ ނަޒީހުއާ ދެކޮޅަށް ދެވޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ހެތްކެއް." އިބްރާހިމް މިހެން ބުނެފައި ތެދުވިއެވެ. "އަހަރެންވެސް ދާނަން." ފާތުމާ އޭނާގެ ފަހަތުން ހިނގައިގަތެވެ.
20 Aug 2023
ވާހަކަ
ނާކާ | އެފިސޯޑު - 11
ފަތީން އިނީ ސުކޫލު ފަޓުލޫނު ލައިގެން ބަދިގޭގައި ސައިބޯށެވެ. އެއިރު މެންދުރު ނަމާދަށް ބަންގި ގޮވަމުން ދަނީއެވެ. ކުއްލިއަކަށް އޭނާގެ ފޯނަށް އައި މެސެޖަކަށް އޭނާ ބަލައިލިއެވެ. "ކޮބާ ތި މީހާ؟" އެއީ ޖިޔާދު ފޮނުވި މެސެޖެކެވެ. "އާދޭ މިގޭ ކާރިއަށް.." ފަތީން ރިޕްލައި ފޮނުވާލިއެވެ.
12 Aug 2023
ވާހަކަ
ނާކާ | އެފިސޯޑު - 10
ސުކޫލުން ގެއަށް އައިސް އާނިސް ސީސީ ފްޓޭޖް ބަލަނިކޮށް ފަޒީންއާއި ނަޒީހުގެ ދެމެދު ހިނގި ތަޅާފޮޅުމެއް ފެންނާނެއެވެ. އާނިސް ވަގުތުން ފަތީނަށް ގުޅިއެވެ.
04 Aug 2023
ވާހަކަ
ނާކާ | އެޕިސޯޑު - 9
ފަތީނަށް ކުއްލިއަކަށް އޭނާގެ އަތުގައި އަޅައިފައި އޮތް ގަޑިއަށް ބަލާލެވުނެވެ. ދިހައެއް ޖަހަންވާއިރަށް ގެއަށް އަންނާށޭ މަންމަ ބުނިކަން ހަނދާންވީ އެ ވަގުތެވެ. ފަތީން ފުންމައިގެން ތެދުވިއެވެ. "އޭ... މަންމަ ބުންޔޭ ދިހައެއް ޖަހަން ވާއިރަށް ގެއަށް އަންނައްޗޭ.." ފަތީން ވަރަށް ހާސްވެފައި ބުނެލިއެވެ. "އެހެންވިއްޔާ ހިނގާ ދާން.." ޝައިހާ ވެސް އިންތަނުން ތެދުވެ ހިނގައިގަތެވެ.
25 Jul 2023
ވާހަކަ
ނާކާ | އެފިސޯޑު - 8
ކައިނިމިގެން ފަތީން ގޮސް ވަނީ ކޮޓަރިއަށެވެ. އަރާމުކޮށްލާށެވެ. އެނދުމަތީގައި އޮތް ފޯނު އަތުގައި ޖެހުމާ އެކު ފަތީން އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ހުޅުވާލީ ފޭސްބުކެވެ. ޝައިހާ އޮތީ ފަތީންގެ ފްރެންޑް ރިޗުއެސްޓް އެކްސެޕްޓްކޮށްފައެވެ. އެ ވަގުތު ފަތީންއަށް ކުރެވުނީ ބުނެދޭން ނޭނގޭނެފަދަ އުފާވެރި އިހުސާސެކެވެ. އޭނާގެ މެޔަށް ފިނިވިއެވެ. ފަތީން އޭނާއަށް މެސެޖަހުން ގޮވާލިއެވެ. މާގިނައިރުތަކެއް ނުވެ އެ ކޮޅުން ރިޕްލައިގެ މެސެޖެއް އައުވެ.
14 Jul 2023
ވާހަކަ
ނާކާ | އެފިސޯޑު - 7
ޝައިހާގެ ގެއިން ނުކުމެގެން ފަތީން އައިސް ގެއަށް ވަތް އިރު ފައުޒާ ސިޓިންގްރޫމް ސޯފާގައި ފޯނެއްގައި އިނެވެ. ފަތީން ކޮޓަރިއަށް ދިއައީ ފައުޒާއާ ސަމާސާކޮށްލުމުގެ ގޮތުން އޭނާގެ އިސްތަށިގަނޑަށް ދަމާލާފައެވެ. "ދެން މަ ދާހިތްވީމަ ދާނަމޭ ސުކޫލަށް. އާނިސް ދެން ހުރިހާ ކަމަކާ ނުބެހި އޮވެބަލަ." ފައުޒާ، އާނިސްއާ ވާހަކަ ދެއްކީ ވަރަށް ރުންކުރު ގޮތަކަށެވެ.
23 Jun 2023
ވާހަކަ
ނާކާ | އެފިސޯޑު - 6
ބައި ގަޑީރެއްހާ އިރު އެތާ ހުރުމަށްފަހު އޭނާ ނާންނާނެ ކަމަށް ނިންމާފައި ފަތީން އެނބުރި ހިނގައިގަތެވެ. ޝިމާއާއި އާނިސް ފެނޭތޯއެވެ. ފަތީން އަންނަތަން ފެނުމުން ޝިމާއާއި އާނިސް ގަސްގަނޑުތެރެއިން ނުކުތެވެ. އެ ކުދިން ސުވާލު ކުރުމުން ފަތީން ކިޔައިދިނެވެ. ހީވާގޮތުން އެ ކުދިން އައިކަން އޭނާއަށް އެނގުނީއެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ ނައިސް ހުރީއެވެ. ނުވަތަ އެ މީހާ އެ ހެދީ ދޮގެކެވެ. ތިންކުދިންގެ ހިތުގައިވެސް އުފެދުނީ ވަރަށް ބޮޑު ސުވާލެކެވެ.
09 Jun 2023
ވާހަކަ
ނާކާ | އެފިސޯޑު - 5
ފަތީންއާއި ފައުޒާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ނުކުމެ ގެއާދިމާއަށް ހިގައިގެން އިރު ތިނެއް ޖަހަނީއެވެ. ގެއާ ހަމައަށް ނުދެވެނީސް ފަތީންގެ ފޯނަށް މެސެޖެއް އައެވެ. ފަތީން ފޯނު ނަގާ ބަލައިލިއިރު އެއީ ނުދަންނަ ނަންބަރަކުން އައި މެސެކެވެ. "ކޮބާ ރަނގަޅަށް ވާހަކަ ދައްކައެއް ނުލެވުނު ދޯ.. މާ އަވަހަށޭ ތި ދިޔައީ ބަޔާން ދޭން. މިރޭ ހަނދާންކޮށް 9 ގަ އަންނާތި." މެސެޖުގައި ލިޔެވިފައިވާ އެއްޗެހި ކިޔާލުމާ އެކު ފަތީންއަށް ވަގުތުން އެއީ ކާކުކަން އެނގުނެވެ. އެ ވަގުތު ފަތީންގެ ފޯނަށް ކޯލެއް އައެވެ. ގުޅަނީ އާނިސް އެވެ.