Advertisement

24 Feb 2024
ރިޕޯޓް
ސަރުކާރުތަކުންދޭ އަނިޔާއަށް އިންސާފު ހޯދަން، ރައްޔިތުން ދާނެ ތަނެއް ނެތް!
ރައްޔިތުން ވެރިކަމަށް ބޭފުޅަކު ހޮވަނީ ފޮނި އުއްމީދު ތަކަކާއި އެކުގައެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްވެ، ހަމަޖެހޭ ޞުލްޙަވެރި އަބުރުވެރި ދިރިއުޅުމެއްގެ އުޅެވޭނެ ކަމުގެ ހުވަފެންތައް ދެކެމުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރި ވެރިޔާ އުފައްދާ ސަރުކާރުތަކުން ޖަމާޢަތާއި ފަރުދުންނަށް ދޭ، މާލީ، ނަފްސާނީ، އަދި ޖިސްމާނީ އަނިޔާގެ ބަދަލެއް އިންސާފެއް ހޯދަން ރައްޔިތު މީހާ ދާނެ ތަނެއް ނެތެވެ. އެ ބޮޑު ބޭއިންސާފަށް އިންސާފެއް ހޯދޭނެ ގޮތެއްވެސް ނޯވެއެވެ. ކޮންމެ ފަސް އަހަރަކުން ރައްޔިތުންވެރިކަން ބަދަލުކޮށްގެން އިންސާފު ލިބޭނެ ކަމަށް އޮތީ ހަމައެކަނި އުއްމީދު ކުރުމެވެ.
21 Feb 2024
ރިޕޯޓް
މުއްސަނދި ކުޑަ ޤައުމެއް، ސިޔާސީ މީހުން ކައި ހުސްކޮށްލުމުން މިއަދު ރައްޔިތުން ތިބީ ބަނޑަށްޖެހިފައި
އިޤުތިޞާދީ މާހިރުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ނައުރޫއަށް ދިމާވި މައްސަލައަކީ އެޤައުމުގެ އިޤުތިޞާދު މެނޭޖު ނުކުރެވުމެވެ. އަދި ޤައުމުގައި ހުރި ޤުދުރަތީ ރިސޯސްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުން ނުކުރެވެމެވެ. އެހެންކަމުން ނައުރޫއަށް ވެގެން ދިޔަ ގޮތަކީ، ދުނިޔޭގެ ކުދި ޖަޒިރާ އެހެން ޤައުމުތަކަށް އޮތް މިސާލަކަށް ވާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިސްރާބު މިހުރީ ކިހިނެއްތޯ ވިސްނާލަން ޖެހެއެވެ.
13 Feb 2024
ރިޕޯޓް
މަޝްހޫރު ސިޔާސީ ބޭފުޅުން މިފަހަރު މަޖިލީހަށް ވާދަކުރައްވަނީ އަމިއްލަ ގޮތުން - ޕާޓީ ނިޒާމް ގޯސްވީތަ؟
ސިޔާސީ ދާއިރާގެ ފުންނާބު އުސްބޭފުޅުންނާއި، ސިޔާސީ ދާއިރާ ތަޖުރިބާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް އެންމެ ޔަޤީން ގޮތަކީ، ޕާޓީ ޓިކެޓެއްގައި އިންތިޚާބަށް ނުކުތުމެވެ.
09 Feb 2024
ރިޕޯޓް
ސަރުކާރުން ބުނަނީ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ނުލިބިއްޖެނަމަ ރާއްޖެ ބަނޑަށް ޖެހިދާނެކަމަށް!
ފޮރިން މިނިސްޓަރ މޫސާ ޒަމީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހުގައި ކޮޅުމަޑުލަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ސަރުކާރަށް ލިބުން މުހިއްމު މިންވަރު ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދެއްވީ، ބަނޑަށް ޖެހިދާނެ ކަމުގެ ބިރުވެރިކަމުން ސަލާމަތް ވުމަށެވެ. އެހެންވެ އެއަޑު އަހަން ތިބި ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނާއި އެވާހަކަތައް ކާފަ މާމައިންނާއި، މައިންބަފައިންގެ ފުށުން އިވިފައިވާ މީހުންނަށް ކުރީ ނުތަނަވަސް އަސަރެކެވެ.
22 Jan 2024
ރިޕޯޓް
ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތިފައި، މިނިސްޓަރ ނާޒިމް ދޫފުޅުއޮޅިދާނެތީ ބިރުފުޅުގެންފައި
އިއްޔެ ބޭއްވި ނޫސްކޮންފަރެންސަކީވެސް، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިންމެވުންތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ނަމަވެސް، ރާއްޖޭގައި ހިނގާ ކަންކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޖަވާބެއްދޭނެ މީހަކު ފެންނަން ނެތުމާއި އެކު ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތައް އޮއްސާލީ ނާޒިމަށެވެ. ނާޒިމްގެ ބަސްފުޅަކީ އެއީ އެމަނިކުފާނުގެ ދާއިރާ ނޫންކަމަށެވެ.
22 Jan 2024
ދުނިޔެ
މިއަދަކީ އަޔޯދިޔާގެ މުސްލިމުންނަށް ހިތާމައިގެ ދުވަހެއް، ބާބްރީ މިސްކިތް ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް ގެއްލިއްޖެ
އަޔޯދިޔާގައި ހުރި، ބާބްރީ މަސްޖިދަކީ، މީލާދީން 1529 ވަނަ އަހަރު މުޣަލް ރަސްގެފާނު ބިނާކުރެއްވި މިސްކިތެކެވެ. އެމިސްކިތް ނިސްބަތް ކުރެވިފައި ވަނީ އެރަސްގެފާނަށެވެ. ހިންދީންގެ އަގީދާގައި އެމީހުންގެ ކަލާނގެކަމަށް ބަލާ ރާމް އުފަންވެފައިވާ ކަމަށް އެމީހުން ޤަބޫލުކުރަނީ އަޔޯދިޔާއަށެވެ. އަޔޯދިޔާގައި ބާބްރީ މަސްޖިދު ބިނާކޮށްފައި ވަނީ، ހިންދޫންގެ ފައްޅިއެއް ހުރިތަނުގައި ކަމަށް ހިންދީ ދައުވާކުރަން ފެށީ މީލާދީން 19 ވަނަ ޤަރުނުގެ މެދުތެރޭގައެވެ.
10 Jan 2024
ރިޕޯޓް
ފުޓުބޯޅައިން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ތައްޓެއް ހޯދި ބެންޖޯގެ ކާމިޔާބީގެ ސިއްރަކީ "ޑިސިޕްލިން"
އެއް ފެންވަރެއްގައި ނަވާރަ އަހަރު ވަންދެން ފުޓުބޯޅަ ކުޅުމަށްފަހު ނިމިދިޔަ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ފުޓުބޯޅައިން ރިޓަޔާކުރި އަބްދުﷲ ހަނީފް (ބެންޖޯ)ގެ ކާމިޔާބީތަކުގެ ސިއްރަކީ އޭނާގެ "ޑިސިޕްލިން" ކަމާމެދު އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތެވެ. އުމުރުން މިހާރު 39 އަހަރުގެ ބެންޖޯ "ނޫން" އަށް ދިން ޙާއްސަ އިންޓަވިއުއެއްގައި ފާހަގަކުރި ގޮތުން، ދަނޑުމަތީގަ އާއި ދަނޑުން ބޭރުގައި އޭނާ އެންމެ އިސްކަންދޭ އެއް ކަމަކީ ކުޅުންތެރިއެއްގެ އަހުލާގު ހިފެހެއްޓުމެވެ. މިއީ މިހާރުގެ ކުޅިވަރު ކުޅުންތެރިން ބެންޖޯގެ ކެރިއަރުން ދަސްކުރަންވީ އެންމެ މުހިންމު އެއް ފިލާވަޅެވެ.
05 Jan 2024
ރިޕޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެއާ ގުޅުވައި މޯދީ މިދެއްވަނީ ކޮން މެސެޖެއް!
އިންޑިއާ އާއި ފެއަށް ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅަކަށް ފަހު ފިޔަވަޅެއް އަޅަމުން ދާއިރު އިންޑިއާއިން ނުސީދާ ގޮތުން މިދޭ މެސެޖަކީ، އިންޑިއާއިން ދިވެހިރާއްޖެއާ މާދުރަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފާނެ ކަމުގެ ސިގްނަލެކެވެ. އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަން ޖެހޭނޭ ބޭނުމެއް ނެތްކަމުގެ ސިގްނަލެކެވެ.

Advertisement

04 Jan 2024
ކޮލަމް
ބާރު އަބަދުވެސް އޮތީ އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު
"ބާރު އަބަދުވެސް އޮތީ އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު" މި ބުނުމުގައި އިންސާނީ ހާލަތާ ބެހޭ އަސާސީ ހަގީގަތެއް އެކުލެވިގެންވެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގެ ބާރަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރުދީ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއަށްވުރެ މާ ބޮޑު ބާރެކެވެ. މި އުސޫލަކީ ޚާއްޞަކޮށް މުޖުތަމަޢުއާއި ގުޅުންހުރި އުސޫލަކަށްވެފައި، އެ އުސޫލަކީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ގުޅުންތަކުގެ ސަބަބުން ތަފާތު ކާމިޔާބީތަކާއި ވަރުގަދަ ޖަމާޢަތުގެ ރޫޙެއް އުފެދިދާނެ އުސޫލެކެވެ.
29 Dec 2023
ކޮލަމް
އެމްޑީޕީގެ 13 މަޖިލިސް މެމްބަރުން، ޕީއެންސީއަށް ފޮނުވައި، ގެއްލުނު ވެރިކަން އެމްޑީޕީގެ މުށުތެރެއަށްލީތަ؟
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން އެއްޕާޓީން އަނެއްޕާޓީއަށް ބަދަލުވުމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަރުލަމާނީ ޙަޔާތުގައި އައު ކަމެއް ނޫނެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު އެހެން ޕާޓީއެއްގައި ހުއްޓައި ގެނައީވެސް އެމްޑީޕީއަށެވެ. ރައީސް މައުމޫނަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ނާކާމިޔާބުވުމަށް ފަހުގައި، އޭރު މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ޕާޓީގެ ގޮތުގައި އޮތް، ޑީއާރްޕީގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަލީ ވަހީދު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަކީ، މެމްބަރުން އިންތިޚާބުވި ޕާޓީފިޔަވައި އެހެންޕާޓީތަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ފެށުމެވެ.
20 Nov 2023
ކޮލަމް
ޞާލިޙް ކިޔައިގެން ޞާލިޙްވަންޏާ، މުއިއްޒު ކިޔައިގެން ޞާލިޙް ވެދާނެތަ؟
މީހުން އާންމުކޮށް ބުނެ އުޅޭ ވާހަކައެކެވެ. މީހަކަށް ކިޔާނަމަކާ އެމީހާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާ ގުޅުމެއް ހުންނާނެއެވެ. އޭގެ މާނައަކީ އެމީހަކަށް ރަގަނޅު މާނައެއް އޮންނަ ނަމެއް ކިޔައިފިނަމަ، އޭނާ ކުރާނީ ހުސް ރަނގަޅުކަންތައްތައް ބާއެވެ؟ މުޙައްމަދު ކިޔާ މުޅިދުނިޔޭގައި 150 މިލިއަނަށްވުރެން ގިނަ މީހުން އުޅެއެވެ. އޭގެ މާނައަކީ މި 150 މިލިއަން މީހުންނަކީ މުޅިންވެސް ރަގަޅު، ހެޔޮ މީހުން ތޯއެވެ؟
16 Feb 2024
ދުނިޔެ
ރަޝިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އެލެކްސީ ނަވަލްނީ މަރުވެއްޖެ
ކްރެމްލިން އިން ވަނީ ނަވަލްނީ މަރުވެފައިވާ ކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. އަދި ނަވަލްނީގެ މަރާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު، ރަޝިއާގެ ރައީސް ލަޑިމިއާ ޕޫޓިންއަށް އަރުވާފައިވާ ކަމުގައި، ކްރެމްލިންގެ ތަރުޖަމާނު ޑިމިޓްރީ ޕެސްކޯވް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.
03 Feb 2024
ދުނިޔެ
ޗިލީގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފި
ޗިލީގެ މެދުތެރެއަށްވާ ގޮތަށް، ޖަންގަލީގައި ރޯވެ އަނދަމުންދާ ނުރައްކާތެރި އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، އެ ގައުމުގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. އެ ގައުމުގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއްލާންކޮށްފައިވަނީ މިއަދުއެވެ.
22 Jan 2024
ދުނިޔެ
އިޒްރާއީލްގެ ހަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުވި ފަލަސްޠީނު މީހުންގެ އަދަދު ފަންސަވީސް ހާހަށްވުރެ މަތިވެއްޖެ
ފަލަސްޠީނުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އޮކްޓޫބަރު 7ގެ ފަހުން އިޒްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް، 25 ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޝަހީދުވި އިރު 62 ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ޒަޚަމްކޮށްލާފައެވެ. އިއްޔެވެސް ޣައްޒާއިން 178 މީހުން ޝަހީދުވި ކަމުގައި ފަލަސްޠީނުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.
22 Jan 2024
ދުނިޔެ
އަފްޣާނިސްތާނުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓުނު އެއާ އެންބިއުލާންސް މަތިންދާ ބޯޓަކީ އިންޑިއާގެ ބޯޓެއް ނޫންކަމަށް ބުނެފި
އިއްޔެ ހެނދުނު އަފްޣާނިސްތާނުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓުނު ކުޑަ މަތިންދާބޯޓަކީ، ދިއްލީން މޮސްކޯއަށް ދަތުރުކުރި އިންޑިއާގެ ފްލައިޓެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ ކަމަށް އަފްޣާނިސްތާނުން ރިޕޯޓްކުރިއެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ ސިވިލްއޭވިއޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ވެއްޓުނު އެބޯޓަކީ، އިންޑިއާގެ ބޯޓެއް ނޫންކަމަށާއި އެއީ މޮރޮކޯގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް ކަމަށެވެ.
22 Jan 2024
ދުނިޔެ
މިއަދަކީ އަޔޯދިޔާގެ މުސްލިމުންނަށް ހިތާމައިގެ ދުވަހެއް، ބާބްރީ މިސްކިތް ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް ގެއްލިއްޖެ
އަޔޯދިޔާގައި ހުރި، ބާބްރީ މަސްޖިދަކީ، މީލާދީން 1529 ވަނަ އަހަރު މުޣަލް ރަސްގެފާނު ބިނާކުރެއްވި މިސްކިތެކެވެ. އެމިސްކިތް ނިސްބަތް ކުރެވިފައި ވަނީ އެރަސްގެފާނަށެވެ. ހިންދީންގެ އަގީދާގައި އެމީހުންގެ ކަލާނގެކަމަށް ބަލާ ރާމް އުފަންވެފައިވާ ކަމަށް އެމީހުން ޤަބޫލުކުރަނީ އަޔޯދިޔާއަށެވެ. އަޔޯދިޔާގައި ބާބްރީ މަސްޖިދު ބިނާކޮށްފައި ވަނީ، ހިންދޫންގެ ފައްޅިއެއް ހުރިތަނުގައި ކަމަށް ހިންދީ ދައުވާކުރަން ފެށީ މީލާދީން 19 ވަނަ ޤަރުނުގެ މެދުތެރޭގައެވެ.
16 Jan 2024
ޚަބަރު
ފްލައިޓް ޖެއްސުން ޑިލޭވާނެކަން އިއުލާނު ކުރުމުން އިންޑިއާ މީހަކު ޕައިލެޓަށް ހަމަލާދީފި
ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި އިންޑިގޯގެ ފްލައިޓް ލޭންޑުކުރުން ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ ޑިލޭވެއްޖެކަން އިޢުލާނުކުރަނީ، ކޮކްޕިޓުން ނުކުމެ ކޯ ޕައިލެޓެވެ. އެވަގުތު އިންޑިއާގެ ޒުވާން ފިރިހެނަކު ވަނީ، ފުންމައިގެން ގޮސް ޕައިލެޓްގެ މޫނު މަތީގައި ޖަހާފައެވެ. އަދި ހިންދީ ބަހުން، ފްލައިޓް ދުއްވަންޏާ ދުއްވާށޭ، ނުދުއްވަންޏާ ނުދުއްވާށޭ ބުނެއެވެ.
15 Jan 2024
ޚަބަރު
ޓެންޒޭނިއާގައި މައިނެއްގައި ހިނގި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ދިޔުމުގެ ހާދިސާއެއްގައި 22 މީހުން މަރުވެއްޖެ
މިހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ ޓެންޒޭނިއާގެ ސިމިޔޫ ސަރަހައްދުގެ ބާރިއަދި ޑިސްޓްރިކްޓްގައި ހުންނަ ނަގަލިތާ މައިންގައެވެ. މިހާދިސާގައި މަރުވި އެންމެންނަކީވެސް ފިރިހެނުންނެވެ. އަދި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ދިޔުމުގެ ސަބަބުން ފަސްގަނޑު ދަށުވި މީހުންގެ ހަށިތައް މިހާރުވަނީ ނަގާފައެވެ.
15 Jan 2024
ޚަބަރު
ސޯމާލިއާގެ އައްސޭރި ފަށުގައި އޮތް އެމެރިކާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ މަނަވަރަކުން ސިފައިންގެ ދެމީހުން ކަނޑަށްވެއްޓި ގެއްލިއްޖެ
27 Feb 2024
ކުޅިވަރު
އެވަޓަންގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދީފި
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަ ލީގުގެ މާލީ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެގެން އެވަޓަން ފުޓުބޯޅަ ކްލަބަށް ދިން އަދަބު ލުއިކުރުމަށް އެޕީލް ބޯޑުން ނިންމައިފިއެވެ. އެޕީލް ބޯޑުން ނިންމީ ކުރިން އުނިކުރި 10 ޕޮއިންޓުގެ ބަދަލުގައި 6 ޕޮއިންޓު އުނިކުރުމަށެވެ.
26 Feb 2024
ކުޅިވަރު
ޒުވާން ޓީމަކާއެކު ލިވަޕޫލުން ދިހަވަނަ ފަހަރަށް ކަރަބޯ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި
އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ލިވަޕޫލުން ޗެލްސީ ބަލިކޮށް، މުބާރާތް ދިހަވަނަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. އަނިޔާގެ ސަބަބުން ޓީމުގެ ފުރަތަމަ 11 ގައި ކުޅޭ ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކަކާ ނުލައި ނިކުތް ލިވަޕޫލުން މި މެޗު ކާމިޔާބި ކުރީ 1-0 އިންނެވެ.
25 Feb 2024
ކުޅިވަރު
ލީގުގެ ވަރުގަދަ އޮއިގައި ސިޓީ އާއި އާސެނަލް ވެސް އޮތީ ގަދަކޮށް
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަ ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އާއި އާސެނަލް ވެސް އެ ދެ ޓީމުން ކުޅުނު މެޗުތައް ކާމިޔާބުކޮށް 3 ޕޮއިންޓު ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ. ދެ ޓީމުން ވެސް އޮތީ ލީގު ރޭހުގައި ދުލެއް ނުދީ ކުރިޔަށް ދިއުމުގެ ވަރުގަދަ އަޒުމުގައެވެ.
25 Feb 2024
ކުޅިވަރު
ހުޅުމާލޭގައި ފުޓްސަލް ކޮންޕްލެކްސްއަކާއި ނެޓުބޯޅަ ކޮމްޕްލެކްސްއެއް އެޅުމަށް ބިން ހަވާލުކޮށްފި
ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފުޓްސަލް ކޮންޕްލެކްސްއަކާއި ނެޓުބޯޅަ ކޮމްޕްލެކްސްއެއް އެޅިގެން ދާއިރު، މިއީ މި ކުޅިވަރުތަކުން ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމަށް އެޅޭ ވަރަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ. ޙާއްސަކޮށް ރާއްޖޭގައި ފުޓުސަލްގެ ބޮޑެތި މުބާރާތްތައް ބާއްވަމުން އަންނައިރު، މި ކޮމްޕްލެކްސްގެ ސަބަބުން މިފަދަ މުބާރާތްތައް ހިންގުމަށާއި ކުޅިބެލުންތެރިންނަށް އެތައް ފަސޭހަތަކެއް ވެގެންދާނެއެވެ.
24 Feb 2024
ކުޅިވަރު
ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީގެ 'ފިޓް މޯލްޑިވްސް' އެޕްލިކޭޝަން އިފްތިތާހުކޮށްފި
'ފިޓް މޯލްޑިވްސް' އެޕްލިކޭޝަނަކީ ކުޅިވަރާއި ކަސްރަތުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކާއި ކުލަބު ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި ޤައުމީ ކުޅިވަރު އެސޯޝިއޭޝަންތަކަށް ޚާއްޞަ އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ. މި އެޕްލިކޭޝަންގައި ކެއުމުގެ ޕްލޭންތަކާއި، ކަސްރަތުގެ ތަފްސީލްތަކާއި، ފިޓްނަސް ސެންޓަރުތަކާއި، ޓްރެއިނަރުންގެ ތަފްސީލްތައް ވެސް ހުންނާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.
24 Feb 2024
ކުޅިވަރު
ގައުމީ ފެންވަރުގެ މޮޅެތި އެތުލީޓުން ބިނާކުރުމުގެ ދުރުރާސްތާ ޕްލޭންގެ ޑްރާފްޓު އިފްތިތާހުކޮށްފި
ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުންނަކީ ގާބިލް އަދި ހުނަރުވެރި އެތުލީޓުން ތަކަކަށް ހެދުމުގެ މަގުސަދުގައި، އެކަމަށް ހާއްސަ އިސްތިރާޖީ ޕްލޭނެއްގެ ޑްރާފްޓު އެކުލަވާލައި، އެ ޑްރާފްޓު އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ.
24 Feb 2024
ކުޅިވަރު
ހަތަރު ވަނަ ވެލިދޫ ރަމަޟާން ވޮލީ ލީގު ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ
ވެލިދޫގެ ވޮލީއަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކާއި، އެ ރަށުގެ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުން ގުޅިގެން ބާއްވާ މި މުބާރާތުގައި އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޑިވިޝަން ވަކިން ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، އަންހެން ޑިވިޝަންގެ މެޗުތައް ކުޅެން ފެށުމަށް ޝެޑިއުލްކޮށްފައިވަނީ މާޗު 7 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ މެޗުތައް ފަށާނީ މާޗު 13 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.
24 Feb 2024
ކުޅިވަރު
މެއިންޒް ބަލިކޮށް ލެވަކޫސެން އިން ބެޔާންގެ ރެކޯޑެއް މުގުރާލައިފި
ޖަރުމަން ބުންޑަސް ލީގާގައި ރޭ ލީގުގެ 17 ވަނައިގައި އޮތް މެއިންޒް 2-1 އިން ބަލިކޮށް، ޒަބީ އަލޮންސޯގެ ބެޔާން ލެވަކޫސެންއިން މެޗަކުން ބަލިނުވެ ލީގުގައި ދަމަހައްޓަމުން އަންނަ ރެކޯޑު 33 މެޗަށް ދަންމާލައިފިއެވެ. މިއާއެކު ލެވަކޫސެންއިން މިވަނީ މީގެ ކުރިން ލީގުގައި ބަލިނުވެ އެންމެ ގިނަ މެޗު ހަމަކޮށްފައިވާ ބެޔާން މިޔުނިކްގެ އެ ރެކޯޑު މުގުރާލައިފައެވެ.

Advertisement

26 Jan 2024
ޚަބަރު
މަސްޖިދުލް ޔޫސުފުލް ބަރުބަރީ ހުރި ބިމުގައި އައު މިސްކިތެއް ބިނާކުރަނީ
މަސްޖިދުލް ޔޫސުފުލް ބަރުބަރީ ހުރި ބިމުގައި އައު މިސްކިތެއް ބިނާކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާއިބެހޭ ވުޒާރާއިން މި މިސްކިތް ބިނާކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އަމިއްލަ ފަރާތަކާއެވެ. އަދި އެކަމާއި ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި އެ ވުޒާރާއިން މިއަދު ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ.
18 Dec 2023
ޚަބަރު
"މޯލްޑިވްސް ޒަކާތު ހައުސް" ގެ ނަމުގައި އިދާރާއެއް ރައީސް އުފައްދަވައިފި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 116 ވަނަ މާއްދާއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން، "މޯލްޑިވްސް ޒަކާތު ހައުސް" ގެ ނަމުގައި އިދާރާއެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މިއަދު އުފައްދަވައި، އެ އިދާރާއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.
10 Dec 2023
ޚަބަރު
ގްރޭޑް 10 އަކުން މަތީގެ ދަރިވަރުންނަށް ޚުތުބާ ކިޔުމުގެ ހުއްދަ ދެނީ
ސާނަވީ ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށާއި މަތީ ސާނަވީ ދަރިވަރުންނަށް އިމާމުވެ، ހުކުރު ނަމާދުކޮށް ޚުޠުބާކިއުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވުމަށް އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާއިބެހޭ ވުޒާރާއިން ނިންމަވައިފިއެވެ.
03 Dec 2023
ޚަބަރު
1 ޖަނަވަރީން ފެށިގެން ހުކުރު ޚުޠުބާ ޓީވީން ދައްކާނީ ސަބްޓައިޓަލްއާއިއެކު: ޝަހީމް
1 ޖެނުއަރީ 2024 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުކުރު ޚުޠުބާ ޓީވީން ދައްކާ ވަގުތުގައި އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާއާއެކު ގެނެސްދިނުމަށް އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ނިންމަވައިފިއެވެ.
02 Dec 2023
ދީން
ކޮންމެވެސް އެއް މިސްކިތެއްގައި އިނގިރޭސިބަހުން ހުތުބާ ކިޔުމަށް އާންމުންގެ ހިޔާލަށް
މާލޭގެ މިސްކިތެއްގައި އިނގިރޭސި ބަހުން ހުތުބާ ކިޔުމާ މެދު އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އާއްމުންގެ ހިޔާލަށް ހުޅުވާލައްވައިފިއެވެ.
01 Dec 2023
ޚަބަރު
ޤައުމު އިސްލާޙްވާން އޮތީ ރައްޔިތުން އިސްލާޙްވެގެން - ހުކުރު ޚުޠުބާ
21 Nov 2023
ރިޕޯޓް
ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ހިތްވަރުން އިސްލާމްދީނަށް ނަސްރެއް
2001 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ ވޯލް ޓްރޭޑް ސެންޓަރު ގޮއްވާލި ހާދިސާއަށްފަހު ހުޅަނގުގެ މީޑިއާތަކުން މުސްލިމުން ސިފަކުރަމުންދިޔައީ ހަނގުރާމަވެރި ނިރުބަވެރި އަދި ނުރައްކާބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މުސްލިމުންނާއި މެދު އެކި ޤައުމުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ ލާއިންސާނީ ޖަރީމާތަކާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލަން ގިނަ ބަޔަކު ޖެހިލުންވާ އަދި ފޫހިކުރުވި ސަބަބަކަށް ހުޅަނގުން މުސްލިމުންނާއި ގުޅޭގޮތުން ފަތުރަމުންދިޔަ ޙަގީގަތެއްނެތް ވާހަކަތައް ވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް 22 އަހަރު ފަހުން މަންޒަރު މިވަނީ ބަދަލުވާން ފަށާފައެވެ.
28 Oct 2023
ޚަބަރު
މިރޭ ހުރިހައި ރަށެއްގައި ކޭތަ ނަމާދު ކުރަނީ
މިރޭ ހަނދު ކޭތަ ހިފާތީ، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކޭތަ ނަމާދު ކުރުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފިއެވެ.

Advertisement

29 Feb 2024
ޚަބަރު
ރޯދައަށް ގެނައި ފިޔާ، ބިސް އަދި އަލުވި ޝިޕްމަންޓް އެސްޓީއޯއިން ވިއްކަން ފަށައިފި
މިއަހަރުގެ ރަމަޞާންމަހު ފިޔާ، އަލުވި، އަދި ބިސް ހުސްވުމެއްނެތި ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން، އެސްޓީއޯއިން ބުނެފިއެވެ. ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް މިހާރުވަނީ ގެނެވި މާކެޓަށް ނެރެފައެވެ.
28 Feb 2024
ޚަބަރު
ހުޅުމާލޭ ރަށު މާރުކޭޓުން ގޮޅި ކުއްޔަށް ދޫކުރަނީ
ހުޅުމާލޭ ރަށު މާރުކޭޓުން ގޮޅި ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ ފުރުޞަތު ހައުންސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން، އެޗްޑީސީން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެޗްޑީސީން ބުނީ ގޮޅި ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ ބީލަން ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ އަގު ހުށައަޅާ ފަރާތަކަށް ކަމަށެވެ.
25 Feb 2024
ޚަބަރު
ބީއެމްއެލް ސްކޭން ޓު ޕޭ ކޮށްގެން އިނާމު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް، ބީއެމްއެލްގެ މޯބައިލް އެޕް ގައި ހިމެނޭ ސްކޭން ޓު ޕޭ ފަންކްޝަން ބޭނުންކޮށްގެން މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހުޅުވާލާފައެވެ. ކަސްޓަމަރުންނަށް ފައިސާގެ މުއާމަލާތް ކުރާއިރު ޑައިނެމިކް އަދި ސްޓެޓިކް ކިއުރާރް ކޯޑު ބޭނުންކުރެވޭނެކަމަށް ބީއެމްއެލްއިން ބުނެއެވެ.
25 Feb 2024
ވިޔަފާރި
ރަމަޟާންމަހު ބީއެމްއެލްއިން ހިދުމަތްދޭ ވަގުތު ހާމަކޮށްފި
މި އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހާއި ޝައްވާލްމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ބްރާންޗްތަކާއި ސަރވިސް ސެންޓަރތައް ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ ހެނދުނު 09:30 އިން ފެށިގެން މެންދުރު 12:00 އަށްކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފިއެވެ.
ލައިފްސްޓައިލް
28 Feb 2024
ޗާލު
ޗާލު: ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކޮޓޮން ޝޯލެއް އަޅާލެވިދާނެ
މި ވީޑިއޯގައި މުޅިން އައު ހިޖާބު ސްޓައިލެއް ގެނެސްދިނުމަށް ކްލެރިސާ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވަނީ ނިއުމާއެވެ. ނިއުމާ ގެނެސްދޭ ސްޓައިލަކީ ކޮޓޮން ޝޯލެއް ބޭނުންކޮށްގެން އާއްމު ދިރިއުޅުމުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އަޅާލެވިދާނެ ކަހަލަ ސްޓައިލެކެވެ.
15 Feb 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ޗާލު: މޮޑެސްޓް ހިޖާބު އަޅާނެ ގޮތް
މި ސްޓައިލް ކޮންމެ ވައްތަރެއްގެ ހިޖާބު މެޓީރިއަލް އަކުން ވެސް އެޅިދާނެއެވެ. މި ވައްތަރު ސްޓައިލް ކޮށްލާނެގޮތް ވީޑިއޯގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ރިޒްނާ ވަނީ ކިޔައިދީފައެވެ. އަދި މި ސްޓައިލް މޮޑެސްޓްކޮށް، އިވެންޓަކަށް ނުވަތަ ފޯމަލްކޮށް އަޅާއިރު އެޑްޖަސްޓް ކުރަންވީ ގޮތާއި، އިތުރަށް ބޭނުންނަމަ، ކުޑަކުޑަ ޓްވިސްޓެއް ހިޖާބް އެޅުމުގައި ގެނެވިދާނެ ގޮތެއް ވެސް ރިޒްނާ ކިޔައިދީފައިވެއެވެ.
28 Dec 2023
ލައިފްސްޓައިލް
އެމްއޭސީއެލްގެ 2024 ކަލަންޑަރު ހާއްސަކުރީ އޯޓިޒަމް ކުދިންގެ ކުރެހުންތަކަށް
އޯޓިޒަމްކުދިންގެ ހުނަރު ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްގެން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު މިއަދު އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ.
21 Dec 2023
މުނިފޫހިފިލުވުން
އުފަން މަންމަ ހޯދުމަށް މުމްބާއީގައި
ސްވިޒަލޭންޑުގެ ރަށްވެހިކަން އޮންނަ ވިދްޔާ ފިލިޕޮންގެ މަންމަ ހޯދުމަށް އޭނާ މުމްބާއީގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތާ 10 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. ވިދްޔާގެ މަންމަ ހޯދުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ހަމައެކަނި މައުލޫމާތަކަށް އޭނާގެ އަތުގައި މިވަގުތު އޮތީ މަންމަގެ އާއިލީ ނަމާއި، ގޭގެ އެޑްރެހެވެ.
19 Dec 2023
ލައިފްސްޓައިލް
މި އަހަރު ގޫގުލްއިން އެންމެ ގިނަ މީހުން ހޯދާފައިވަނީ ކޮން ޙަބަރުތަކެއްކަން އެނގޭތަ؟
ފާއިތުވެގެން މިދާ 2023 ވަނަ އަހަރަކީ ދުނިޔޭގެ މަޝްރަހުގައި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހިނގާފައިވާ، އަދި ހިނގަމުންދާ އަހަރެކެވެ. އެގޮތުން މި އަހަރު އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ގޫގުލް މެދުވެރިކޮށް ހޯދާފައިވާ ހަބަރުތަކަށް ބަލާލަމާ ހިނގާށެވެ. މި މައުލޫމާތު މި ހިއްސާކުރަނީ "ގޫގުލް ޓްރެންޑްސް" ގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށެވެ.
17 Dec 2023
ލައިފްސްޓައިލް
ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަށް އެންމެ މޮޅީ ޑިޓޮކްސް ފެންތަ ނޫނީ އާންމުންކޮށް ގޭގައި ބޯން ބޭނުންކުރާ ފެންތަ؟
ފެން ބުއިމުން ގިނަ ފައިދާތަކެއް ކުރާނެކަމަށް ސިއްހީ މާހިރުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާއިރު، ޑިޓޮކްސް ފެން ބުއިމަކީ މި ފައިދާތައް އިތުރުކޮށްދޭ ކަމެއް ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ. އެ ފަރާތްތަކުން ބުނަމުންދާ ގޮތުގައި ޑިޓޮކްސް ފެން ބޭނުން ކުރުމުން، ހަށިގަނޑު ލުއިކޮށްދިނުން އިތުރުކޮށްދީ ހަށިގަނޑުގެ އެތެރޭގައި ހުންނަ ވިހަ މާއްދާތައްވެސް ބޭރުކޮށްދެއެވެ. އެހެންކަމުން މިކަމުގެ ހަގީގަތް ކުޑަކޮށް ބަލާލަމާ ހިނގާށެވެ.
05 Dec 2023
ލައިފްސްޓައިލް
އަނގައިން ނުބައި ވަސް ދުވާނަމަ އެކަން ހައްލުކުރާނީ ކިހިނެއް؟
ގިނަ މީހުންނަށް މިއީ އާންމު ކަމަކަށް ނުވިނަމަވެސް، އަބަދުހެން އަނގައިން ނުބައި ވަސްދުވާ މީހުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އުޅެއެވެ. މިކަމުގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ލަދުވެތިކަމަކީ، ބައެއް މީހުންނަށް އެކަން އަމިއްލައަށް ދެނެނުގަނެވުމެވެ. ނޫންނަމަ، އެހެން މީހުން އެވާހަކަ ނުދައްކާތީ އެކަން އެހެން މީހުންނަށް ނޭންގޭނެކަމަށް ބަލައި، އެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް މާ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދެވުމެވެ.
28 Nov 2023
މުނިފޫހިފިލުވުން
ޑާކް ރެއިން އެންޓަރޓެއިމަންޓްގެ 'ނޮވެމްބަރ' އަޅުވާނީ ޑިސެމްބަރ 04 ގައި
'ނޮވެމްބަރ' އަކީ ކޯވިޑް-19 ގެ ކުރިން ޝޫޓްކޮށް މަސައްކަތް ނިމި ނޭޅުވި ދެތިން އަހަރެއް ވެފައިވާ ފިލްމެކެވެ. ނަމަވެސް، މި ފިލްމަށް ގިނަބަޔަކު ކުރަމުން އައި އިންތިޒާރަށް ހުއްޓުމެއް ނާދެއެވެ. އެހެންކަމުން، ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 04 ވަނަ ދުވަހު އެންމެންގެ އިންތިޒާރަށް ނިމުމެއް އަންނާނެއެވެ.
28 Aug 2023
ވާހަކަ
ނާކާ | އެޕިސޯޑު - 12
އިބްރާހިމަށް އާދެވުނު އިރު އެ ތިންމައިން ތިބީ ފަތީންގެ ކޮޓަރީގައި އޭނާގެ ލެޕްޓޮޕުން އެ ވީޑިއޯ އަޅުވައިގެންނެވެ. އެ ވީޑިއޯ ބަލާފައި ފާތުމާ ވެސް ފެށީ ރޯށެވެ. "އެހެންވީމަ އެ ތަނުގަ އެ މީހުންނަކަށް މަގޭ ދަރި މަރައެއް ނުލެވުނެއްނު. ދެން ކާކު އެ މަރާލީ؟" ފާތުމާ ރޮމުން އިބުރާހިމާ ދިމާއަށް ބުނެލިއެވެ. "ކިހާ ބާރަކަށް އެ ޖެހީ. ވެދާނެދޯ ފަޒީން ތެދުވެގެން ގޮސް އެ ފަރާތު ބްރިޖު މައްޗަށް އެރިފަހުން މަރުވީކަމަށް. ނޫނިއްޔާ ވެދާނެ ފަހުން ވެސް ތެޅީކަމަށް. ނޭގޭނެ އެއްގޮތަކަށް ވެސް. ހިނގާ މީތި ޕޮލިހާ ހަވާލުކުރަން. މީ ހަމަގައިމުވެސް އެ ނަޒީހުއާ ދެކޮޅަށް ދެވޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ހެތްކެއް." އިބްރާހިމް މިހެން ބުނެފައި ތެދުވިއެވެ. "އަހަރެންވެސް ދާނަން." ފާތުމާ އޭނާގެ ފަހަތުން ހިނގައިގަތެވެ.
20 Aug 2023
ވާހަކަ
ނާކާ | އެފިސޯޑު - 11
ފަތީން އިނީ ސުކޫލު ފަޓުލޫނު ލައިގެން ބަދިގޭގައި ސައިބޯށެވެ. އެއިރު މެންދުރު ނަމާދަށް ބަންގި ގޮވަމުން ދަނީއެވެ. ކުއްލިއަކަށް އޭނާގެ ފޯނަށް އައި މެސެޖަކަށް އޭނާ ބަލައިލިއެވެ. "ކޮބާ ތި މީހާ؟" އެއީ ޖިޔާދު ފޮނުވި މެސެޖެކެވެ. "އާދޭ މިގޭ ކާރިއަށް.." ފަތީން ރިޕްލައި ފޮނުވާލިއެވެ.
12 Aug 2023
ވާހަކަ
ނާކާ | އެފިސޯޑު - 10
ސުކޫލުން ގެއަށް އައިސް އާނިސް ސީސީ ފްޓޭޖް ބަލަނިކޮށް ފަޒީންއާއި ނަޒީހުގެ ދެމެދު ހިނގި ތަޅާފޮޅުމެއް ފެންނާނެއެވެ. އާނިސް ވަގުތުން ފަތީނަށް ގުޅިއެވެ.
04 Aug 2023
ވާހަކަ
ނާކާ | އެޕިސޯޑު - 9
ފަތީނަށް ކުއްލިއަކަށް އޭނާގެ އަތުގައި އަޅައިފައި އޮތް ގަޑިއަށް ބަލާލެވުނެވެ. ދިހައެއް ޖަހަންވާއިރަށް ގެއަށް އަންނާށޭ މަންމަ ބުނިކަން ހަނދާންވީ އެ ވަގުތެވެ. ފަތީން ފުންމައިގެން ތެދުވިއެވެ. "އޭ... މަންމަ ބުންޔޭ ދިހައެއް ޖަހަން ވާއިރަށް ގެއަށް އަންނައްޗޭ.." ފަތީން ވަރަށް ހާސްވެފައި ބުނެލިއެވެ. "އެހެންވިއްޔާ ހިނގާ ދާން.." ޝައިހާ ވެސް އިންތަނުން ތެދުވެ ހިނގައިގަތެވެ.
25 Jul 2023
ވާހަކަ
ނާކާ | އެފިސޯޑު - 8
ކައިނިމިގެން ފަތީން ގޮސް ވަނީ ކޮޓަރިއަށެވެ. އަރާމުކޮށްލާށެވެ. އެނދުމަތީގައި އޮތް ފޯނު އަތުގައި ޖެހުމާ އެކު ފަތީން އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ހުޅުވާލީ ފޭސްބުކެވެ. ޝައިހާ އޮތީ ފަތީންގެ ފްރެންޑް ރިޗުއެސްޓް އެކްސެޕްޓްކޮށްފައެވެ. އެ ވަގުތު ފަތީންއަށް ކުރެވުނީ ބުނެދޭން ނޭނގޭނެފަދަ އުފާވެރި އިހުސާސެކެވެ. އޭނާގެ މެޔަށް ފިނިވިއެވެ. ފަތީން އޭނާއަށް މެސެޖަހުން ގޮވާލިއެވެ. މާގިނައިރުތަކެއް ނުވެ އެ ކޮޅުން ރިޕްލައިގެ މެސެޖެއް އައުވެ.
14 Jul 2023
ވާހަކަ
ނާކާ | އެފިސޯޑު - 7
ޝައިހާގެ ގެއިން ނުކުމެގެން ފަތީން އައިސް ގެއަށް ވަތް އިރު ފައުޒާ ސިޓިންގްރޫމް ސޯފާގައި ފޯނެއްގައި އިނެވެ. ފަތީން ކޮޓަރިއަށް ދިއައީ ފައުޒާއާ ސަމާސާކޮށްލުމުގެ ގޮތުން އޭނާގެ އިސްތަށިގަނޑަށް ދަމާލާފައެވެ. "ދެން މަ ދާހިތްވީމަ ދާނަމޭ ސުކޫލަށް. އާނިސް ދެން ހުރިހާ ކަމަކާ ނުބެހި އޮވެބަލަ." ފައުޒާ، އާނިސްއާ ވާހަކަ ދެއްކީ ވަރަށް ރުންކުރު ގޮތަކަށެވެ.
23 Jun 2023
ވާހަކަ
ނާކާ | އެފިސޯޑު - 6
ބައި ގަޑީރެއްހާ އިރު އެތާ ހުރުމަށްފަހު އޭނާ ނާންނާނެ ކަމަށް ނިންމާފައި ފަތީން އެނބުރި ހިނގައިގަތެވެ. ޝިމާއާއި އާނިސް ފެނޭތޯއެވެ. ފަތީން އަންނަތަން ފެނުމުން ޝިމާއާއި އާނިސް ގަސްގަނޑުތެރެއިން ނުކުތެވެ. އެ ކުދިން ސުވާލު ކުރުމުން ފަތީން ކިޔައިދިނެވެ. ހީވާގޮތުން އެ ކުދިން އައިކަން އޭނާއަށް އެނގުނީއެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ ނައިސް ހުރީއެވެ. ނުވަތަ އެ މީހާ އެ ހެދީ ދޮގެކެވެ. ތިންކުދިންގެ ހިތުގައިވެސް އުފެދުނީ ވަރަށް ބޮޑު ސުވާލެކެވެ.
09 Jun 2023
ވާހަކަ
ނާކާ | އެފިސޯޑު - 5
ފަތީންއާއި ފައުޒާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ނުކުމެ ގެއާދިމާއަށް ހިގައިގެން އިރު ތިނެއް ޖަހަނީއެވެ. ގެއާ ހަމައަށް ނުދެވެނީސް ފަތީންގެ ފޯނަށް މެސެޖެއް އައެވެ. ފަތީން ފޯނު ނަގާ ބަލައިލިއިރު އެއީ ނުދަންނަ ނަންބަރަކުން އައި މެސެކެވެ. "ކޮބާ ރަނގަޅަށް ވާހަކަ ދައްކައެއް ނުލެވުނު ދޯ.. މާ އަވަހަށޭ ތި ދިޔައީ ބަޔާން ދޭން. މިރޭ ހަނދާންކޮށް 9 ގަ އަންނާތި." މެސެޖުގައި ލިޔެވިފައިވާ އެއްޗެހި ކިޔާލުމާ އެކު ފަތީންއަށް ވަގުތުން އެއީ ކާކުކަން އެނގުނެވެ. އެ ވަގުތު ފަތީންގެ ފޯނަށް ކޯލެއް އައެވެ. ގުޅަނީ އާނިސް އެވެ.