Advertisement

26 Sep 2023
ރިޕޯޓް
ޗާގޯސް ހޯދަން ބޭނުުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ނުބައި ނިޔަތާއި ނުދައްކާ ވާހަކަ، ވަރަށް ބިރުވެރި
ޗާގޯސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދަށަށް ގެނެވިއްޖެނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަމާންވީ ހަތުރުންނަށް ތިންކަމަކުން ކާމިޔާބު ލިބެއެވެ. އެއީ ދިވެހިދައުލަތަކީ ސެކިއުލަރ ދައުލަތަކަށް ހެދުމާއި، ދީނީ މިނިވަންކަން ހުޅުވައިލުމާއި، އެއްޖިންސުން ކައިވެނިކުރުން ހުއްދަކުރުމަށް ބާރުއެޅުމެވެ. މިހާރުވެސް ރާއްޖެއިން ޔޫރަޕަށް ބޭރުކުރާ މަހަށް ބޮޑު ޑިއުޓީއެއް ނެގުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ، ރާއްޖޭގައި ދީނީ މިނިވަންކަން ދީފައި ނެތުމެވެ.
22 Sep 2023
ރިޕޯޓް
މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްގެ މޭޔަރުކަން ލިބިވަޑައިގެންފިނަމަ އަޅަން ވައުދުވި ގާޑަން ޕްލާޒާއަށްވީ ކިހިނެއް؟
އާމްދަނީ ހޯދޭނެ ގޮތެއް ނެތް 45،000 ޒުވާނުން ތިބިކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމުގައިވެސް، ކެމްޕޭން މެސެޖުގައި ޑރ މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ 45،000 ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ޒުވާނަކަށްވެސް އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދު މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން އަބުރުވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވޭނެ މަގު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރުކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވޭތުކުރަމުން މިދާ 3 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހޯދައިދެވުނު ހެއްޔެވެ؟
17 Sep 2023
ރިޕޯޓް
އިންތިހާބުތަކުގެ މިނިވަންކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމުގެ އެހާރާއި މިހާރު
ޑިމޮކްރަސީގެ މަގުން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބައްޓަންވެ ހިންގަން ފެށިފަހުން މިހާތަނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންތިހާބުކުރުމަށް 3 އިންތިހާބެއް ބާއްވައިފިއެވެ. އެއިން ކޮންމެ އިންތިހާބެއްގައިވެސް ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް އިންތިހާބުގެ ކޮންމެ ބުރެއްގައިވެސް ކުރިމަތިވެއެވެ. ވޯޓާއި މެދު ރައްޔިތުން ޝައްކު ކުރުމާއި، ދެފުށް ފެންނަ އިންތިހާބެއްކަމާއި މެދު އުފެދޭ ސުވާލުތަކެވެ. އަހަރުން އަހަރަށް ރާއްޖޭގައި އެކި ފެންވަރުގައި ބޭއްވޭ އިންތިހާބުތަކުގައި ރާއްޖޭގެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ގެންދެވީ އިންތިހާބުތައް އަމާންކަމާއެކު ގެންދެވޭނެ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.
17 Sep 2023
ރިޕޯޓް
ދެކޮޅު ނުޖެހޭ ވާހަކަތަކާއި ހޮޅި ވަޢުދުތަކުން އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓަށް ކާމިޔާބު ހޯދޭނެތަ؟
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ކެމްޕޭނަށް ނެރުނު، ޕީއެންސީގެ މެނިފެސްޓޯގައި، ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދާއިރާއިން ފިޔަވައި، މާބޮޑެތި ބިޔަ މަޝްރޫޢުތަކެއްގެ ވާހަކައެއް ނެތެވެ. އިޤުތިޞާދީ ދާއިރާއިން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ކުރާނެ ކަމެއްގެ ވާހަކައެއް ބުނެފައެއް ނެތެވެ. އެކަމުގެ ތަޞައްވަރެއްވެސް ނެތެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ކެމްޕޭން ފެށުމާއި އެކު، ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް މިހާރު ގެންދަވަނީ، މެނިފެސްޓޯގައި ނުވެސް ހިމަނާހުރި އައު ވަޢުދުތައް ވެވަޑައިގަންނަވަމުންނެވެ.
13 Sep 2023
ދުނިޔެ
އެންމެ ބޮޑު ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއަށް 22 އަހަރު
މީގެ 22 އަހަރު ކުރިން، 2001 ސެޕްޓެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު އެންމެންގެ ހިތްތަކަށް ބިރުވެރިކަން ވެރިވެގެން ދިޔައީ އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކް ސިޓީގައި ހުރި ވޯލްޑް ޓްރޭޑް ސެންޓަރުގެ ދެ ޓަވަރަށް ހައިޖެކް ކޮށްފައިވާ ފްލައިޓްތަކަކުން ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެވެ.
23 Aug 2023
ޚަބަރު
ޗަންދުރަޔާން 3 ހަނދުގައި ޖެއްސުމާއިއެކު އިންޑިއާ ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް
ހަނދަށް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު އުޅަނދެއް ފޮނުވުމަށް އިންޑިއާއި މީގެ ކުރިން ދެފަހަރު މަސައްކަތްކޮށް ނާކާމިޔާބުވުމަށް ފަހުގައި މިފަހަރުގެ މިޝަންއަށް މުޅި އިންޑިޔާވެސް އަދި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަންވެސް އޮތީ ލިބިފައެވެ.
19 Aug 2023
ދުނިޔެ
ހަނަފަސްކަމުގެ ސަބަބުން ސްރީލަންކާގެ 14000 އޭކަރުގެ ދަނޑުބިން ހަލާކުވެއްޖެ
ސްރީލަންކާގެ އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، މޫސުމަށް ބަަދަލުއައުމާއި ވާރޭ ނުވިހި ދިގުލައިގެން ދިޔުމުންގެ ސަބަބުން ސްރީލަންކާގެ އުތުރުގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ދަނޑުވެރިންނަށް ވަނީ ވަރަށް ހަނަފަސްކަމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ.
19 Aug 2023
ދުނިޔެ
ހަވާއީގެ މައުއީއަށް ފަހު ކެނެޑާގެ ބްރިޓިޝް ކޮލަމްބިއާ އަނދާ އަޅިއަށް ވަނީ
ކެނެޑާގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ބްރިޓިޝް ކޮލަމްބިއާގެ އޯކަންއާގަން ވާދީގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާނުގެ ސަބަބުން، ހުޅަނގު ކެލޯނާގެ ބައެއް ގެތަކާއި އިމާރާތްތައް އަނދައިގެން ގޮސް ވަނީ ގެއްލުންތައް ލިބިފައެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހުންފެށިގެން އޯކަންއާގަން ވާދީގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާންގަނޑު ވަނީ، ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރިގެން ގޮސްފައެވެ.  އަލިފާނުން ސަލާމަތް ވުމަށް އޯކަންއާގަން ލޭކްތެރެއަށް ކުދި އުޅަނދު ފަހަރުގައި މީހުން ނުކުތް އިރު، އޯކަންއާގަންގެ ތާރީޚީ ރިޒޯޓްރަށް އަނދާހުލިވަމުން ދިޔައީ އެމީހުންގެ ލޯކުރިމަތީގައެވެ.
17 Aug 2023
ދުނިޔެ
ވިހެއުމުގެ ތެރޭގައި ކުއްޖާގެ ބޯ ބުރިވުމުގެ ސަބަބުން ޑޮކްޓަރު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި
ހޮސްޕިޓަލުން ކުއްޖާގެ ފުރާނަ ނެތް މަސްގަނޑު ނެރުނު އިރު ވެސް އާއިލާއަށް ކުއްޖާގެ ކަރު ވަކިވެފައިވާކަން ނޭނގޭކަމަށް އާއިލާއިން ފާހަގަކުރެއެވެ. އަދި މިކަން ހާމަވީ ޖަނާޒާގެ ކަންކަން ފެށި ފަހުން ކަމަށް އާއިލާއިން ބުނެއެވެ.
15 Aug 2023
ދުނިޔެ
މަރާލާފައި އެއްލާލި ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ ގާތިލު 4 އަހަރު ފަހުން ހޯދިއްޖެ!
1 ޖޫން 2018 ވީ ހުކުރު ދުވަހު މި ކުއްޖާ ފެނިފައި ވަނީ ފްލޯރިޑާގެ ޕާރމް ބީޗް ކަންޓްރީ ކިޔާ އަވަށެއްގެ މޫދުނެވެ. ހެދުނު އޯޓޯޕްސީ ރިޕޯޓުން ދައްކާ ގޮތުގައި ކުއްޖާ މަރުވެފައިވަނީ ނޭވާނުލެވި ނޭވާކޮޅަށް ދިއުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.
01 Jul 2023
ދުނިޔެ
ފްރާންސްގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން މެކްރޮންގެ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު ކެންސަލްކުރައްވައިފި
ފްރާންސްގެ ރައީސް މެކްރޮންގެ ދަތުރުފުޅު މިކެންސަލް ކުރެއްވީ، ފުރާންސްގެ އާއްމުންނާއި ފުލުހުންނާއި ދެމެދު ފެށުނު ހަމަނުޖެހުންތައް، އެޤައުމުގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ފެތުރި، ހަތަރު ވަނަ ރެއަކަށް ހަމަނުޖެހުންތައް ދިގުލައިގެން ދިޔުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަދި މެކްރޮންގެ ދަތުރުފުޅު މިފަސްކުރެއްވީ، ފުލުހުން މަރާލި 17 އަހަރުގެ ޒުވާނާގެ ޖަނާޒާގެ ކަންކަން ބާއްވައި ހަށިގަނޑު ވަޅުލުމަށް ޢާއިލާ އާއި ރަޙްމަތްތެރިން ތައްޔާރުވަމުންވެސް ދަނިކޮށެވެ.
06 Jun 2023
ދުނިޔެ
ރޭލު އެކްސިޑެންޓްތައް ހުއްޓުވުމަށް ބޭނުންކުރާ ކަވަޗް ސިސްޓަމާއި މެދު ސުވާލުތަކެއް!
ފާއިތުވި ދެ ދަހަރުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާގައި ހިންގި އެންމެ ބޮޑު ރޭލު އެކްސިޑެންޓް ޖޫންމަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހު ހިނގީ، އޮޑީޝާގެ ބަލްސޯރުގައެވެ. 3 ރޭލު މުޑިއަރައި ހިނގި އެ އެކްސިޑެންޓްގައި، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 300އަށް ވުރެ މަތިކަމަށް ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ކުރިން ރިޕޯޓްކުރި ނަމަވެސް މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ، 270އަށް ދަށްކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެހާދިސާގައި ޒަޚަމްވި މީހުންގެ އަދަދު 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ކަމުގައި އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ބުނެއެވެ.
25 Sep 2023
ކުޅިވަރު
ކިޕްޗޯގޭ ބަރލިން ފަތަހަކޮށްފި
އާދީއްތަ ދުވަހު އޮތް ބަރލިން މެރަތަން ކާމިޔާބުކޮށް، މެރަތަން ދުވުމުގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް އޮންނަ އުމުރުން 38 އަހަރުގެ އެލިއުޑް ކިޕްޗޯގޭ ވެގެން ގޮސްފައި މިވަނީ ބަރލިން މެރަތަން 5 ފަހަރަށް ކާމިޔާބުކުރި ހަމައެކަނި ދުވުންތެރިޔާއަށެވެ.
20 Sep 2023
ކުޅިވަރު
ސަލާޙް ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ އާ އުސްމިންތަކަކަށް
ޕްރިމިއަ ލީގުގެ އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމް 3 ފަހަރު ހާސިލް ކޮށްފައިވާ ސަލާޙްގެ މި ކާމިޔާބީއާ އެކީ އޭނާ ހިމެނިގެން ގޮސްފައި މިވަނީ އެ ލީގުގައި އެއް ކްލަބަކަށް 200 އަށް ވުރެން ގިނަ ގޯލު ކާމިޔާބު ކުރުމުގައި ޝާމިލްވާ 8 ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައެވެ.
20 Aug 2023
ކުޅިވަރު
ލީގު ކަޕްގެ ތަށި މެސީއާއި މިއާމީއަށް ވެސް ހާއްސަ
ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅަ "އައިކޮން" ލިއޮނެލް މެސީ އެމެރިކާގެ އިންޓަމިއާމީއަށް ކުޅެންފެށިފަހުން ހަތް ވަނަ މެޗުގައި މުޅިން އަލަށް އެ ޓީމަށް ޓްރޮފީއެއް ހޯދައި ދިނުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފިއެވެ. އަދި މި ޓްރޮފީއާއިއެކު މެސީއަށް ވެސް މިވަނީ ކާމިޔާބީގެ އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ދަތުރު ކުރެވިފައެވެ.
16 Aug 2023
ކުޅިވަރު
ބްރެޒިލްގެ ނޭމާ އަލް ހިލާލްއަށް ބަދަލުވެއްޖެ
ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމައިން (ޕީއެސްޖީ) ދޫކޮށް ބްރެޒިލްގެ ފުޓްބޯޅަ ސުޕަސްޓާ ނޭމާ ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގެ އަލް ހިލާލް އަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ނޭމާ ގެންދިއުމަށް އަލް ހިލާލް އިން ޕީއެސްޖީއަށް 90 މިލިއަން ޔޫރޯ (98 މިލިއަން ޑޮލަރު) ގެ ޓްރާންސްފާ ފީއެއް ދައްކަން އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ. އަދި އެ އަދަދަކީ ސައުދީ ލީގަށް ކުޅުންތެރިއަކު ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާ ރެކޯޑު އަދަދެކެވެ.
15 Aug 2023
ކުޅިވަރު
އިނގިރޭސި ލީގުގެ ގޭމް-ވީކް 1 ރިވިއު
ބްރެންޓްފޯޑް އާއި ޓްޓެންހަމް ހޮޓްސްޕަރ 2-2 އިން އެއްވަރުވުމަކީ އެންގޭ ޕޯސްޓެކޯގްލޫގެ ފުޓްބޯޅަ ޓެކްޓިކްސްއަށް ލިބުނު ފުރިހަމަ ތައާރަފެކެވެ. މި ތައާރަފުން ދޭ މެސެޖަކީ، ޕޯސްޓެކޯގްލޫގެ ޓެކްޓިކްސްތަކާއިއެކު ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ސަޕޯޓަރުން ތައްޔާރުވާން ޖެހޭނީ ގިނަ ގޯލުތަކެއް ފެނިގެންދާނެ، މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ސީޒަނަކަށް ކަމެވެ.
13 Aug 2023
ކުޅިވަރު
ރޮނާލްޑޯގެ ދެ ގޯލުން އަލް-ނަސްރް އަރަބި ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި
އަރަބި ޗެމްޕިއަންސް ކަޕް ގައި އަލް-ނަސްރް އަދި އަލް-ހިލާލް ބައްދަލުކުރި މެޗު, އިތުރު ވަގުތު ރޮނާލްޑޯ ކާމިޔާބުކުރި ގޯލަކުން އަލް-ނަސްރް ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. އަލް-ނަސްރް މި މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.
07 Aug 2023
ކުޅިވަރު
ފަރުދާ ކަހާލި މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ އާސެނަލް
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަލީގު ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ކުޅޭ މެޗު, ނުވަތަ މި ސީޒަންގެ "ކޮމިއުޓީ ޝީލްޑް" މެޗު އާސެނަލް އިން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. އާސެނަލް މި މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ, ޕްރިމިއަލީގު ފާއިތުވި 3 ސީޒަންގައި ވެސް ކާމިޔާބުކުރި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ބަލި ކުރުމަށް ފަހުއެވެ.
04 Aug 2023
ކުޅިވަރު
އެކި ޤައުމުތަކުގެ 86 އެތުލީޓުންނާއިއެކު ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ 2023 ފަށައިފި
ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ އެތުލީޓުންނާއެކު މި މުބާރާތް ރަސްމީކޮށް ފެށުމުގެ ގޮތުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަވީރު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދެވެ. މީގެއިތުރުން އައިބީސީގެ ސީއީއޯ އަދި ވޯލްޑް ޓުއާ މެނޭޖާ ގްލެން ކުއެވޭސް އާއި ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
28 Sep 2023
ދީން
ސިހުރަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ހަތް ފާފައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޢަމަލެއް، އެކަމާ ދުރުހެލިވޭ: ޑރ. އިޔާޒް
އެ ޕާޓީން އާންމުކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯގައި ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޒް ވިދާޅުވީ، މި ދުވަސްވަރަކީ ސިޔާސީގޮތުން ވަރަށް ހަލަބޮލި، އެހާމެ ވާދަވެރި ދުވަސްވަރެއްކަމަށާއި، މި ދުވަސްވަރުގައި ވާދަވެރިން ކާމިޔާބު ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައި އިސްލާމްދީނުގައި ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ ސިޙުރުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ.
22 Sep 2023
ދީން
ރިޝްވަތު ދޭ މީހާ އާއި، ރިޝްވަތު އުފުލާ މީހާ އާއި، ރިޝްވަތުގައި ހިފާ މީހާ އަށް މާތް ﷲ ވަނީ ލަޢުނަތް ލައްވާފައި - ޚުޠުބާ
މުޅި ދުނިޔޭގައި ފެތުރިފައިވާ ނުރައްކާތެރި ބޮޑެތި ވަބާތަކުގެ ތެރެއިން ނުރައްކާތެރިކަން ފިލުވައިލަން އެންމެ އުނދަގޫ އެއް ވަބާއަކީ ރިޝްވަތުގެ ވަބާކަމުގައި މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މިއީ ވަރަށް ސިއްރުން ކުރެވޭ އަދި މިހާރު މުޅި މުޖުތަމަޢުއަށް ޢާއްމުވެފައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ރިޝްވަތަކާ ނުލައި އެއްވެސް ކަމެއް މިހާރު ނުކުރެވޭ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާކަމަށް ޚުޠުބާގައި ވެއެވެ.
21 Sep 2023
ޚަބަރު
ޝެއިޙް އިލްޔާސް ޙުސެއިންގެ އާދޭސް!
ޝެއިޙް އިލްޔާސް އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވަނީ މާޒީއިން އިބުރަތް ހާސިލުކުރުމަށެވެ. އަދި މާޒީގެ ތެރެއަށް ފުންކޮށް ވިސްނައިލާއިރު ފެންނަންއޮތީ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ދުވަސްތަކެއް ކަމަށާއި، ކުރިއަށް މި އޮތް އިންތިހާބުގައި އެއްފަރާތުން މި ތަމްސީލުކުރަނީ ބިރުވެރިކަން ކަމަށް ޝެއިޙް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.
15 Sep 2023
ޚަބަރު
ފާއިތުވި ފަސް ދުވަހު އިސްތިޙާރާ ކުރުމުންވެސް ޝެއިޙްގެ ހިތް ބުނީ އެއް ވާހަކައެއް
މި ސެޕްޓެމްބަރ 30 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުލުމަށް އެންމެ ރަގަޅު ކެނޑިޑޭޓަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށް އެކި މީހުން މިނެ ކިރަނީ އެކި ގޮތްގޮތަށެވެ. އިސްލާމްދީނުގައި މިފަދަ ދަނޑިވަޅުތަކުގައި، ކަންތައްކުރާނެ ގޮތުގެ ޙައްލެއްގެ ގޮތުން އިސްތިޚާރާ ނަމާދު ޝަރުޢުކުރައްވާފައިވެއެވެ.
15 Sep 2023
ދީން
ދޮގު ޚަބަރު ފަތުރާ މީހަކީ މުޖުތަމަޢުގައި ހިމެނޭ ވިހަ ގުނަވަނެއް - ހުކުރު ޚުޠުބާ
ދުންޔަވީ ޙަޔާތަކީ ހެވާއި ނުބަޔާ ދެމެދުގައި ކުރެވޭ މެދުކެނޑުމެއް ނެތް ހަނގުރާމައެއް ކަމަށާއި ޤިޔާމަތަށް ދާންދެން މި އަރާރުންތައް ކުރިއަށް ދާނެކަމަށާއި އެއީ މާތްﷲ ގެ ޙިކްމަތްފުޅު ކަމަށް މިއަދު ހުކުރު ހުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މިއަދުގެ ޚުޠުބާ ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ ދޮގު ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ދޮގު ޚަބަރު ފެތުރުމުގެ ނުބައިކަމުގެ މައްޗަށެވެ.
08 Sep 2023
ދީން
އިސްލާމީ ވެރިކަމެއްގަ އެންމެ މުހިންމު އެއް ސިފައަކީ މަޝްވަރާގެ މަތިން އެ ވެރިކަމެއް ކުރުން
އިސްލާމީ ވެރިކަމެއްގައި އެންމެ މުހިންމު އެއްސިފައަކީ މަޝްވަރާގެ މަތިން އެ ވެރިކަމެއް ކުރުން ކަމަށާއި، އެ މާތް ސިފަ، ރައީސުލްޖުމްޙުރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދުގެ ފުށުން ފެނުނުކަމަށް ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިޙް އިލްޔާސް ޖަމާލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝައިޙް އިލްޔާސް މިހެން ވިދާޅުވީ "ނޫން" އަށް ދެއްވި ޙާއްސަ އިންޓަވިއުއެއްގައެވެ.
07 Sep 2023
ދީން
ވެރިކަމަށް ދަހިވެތި ވެގެން އަންނަ މީހުނަށް ވެރިކަން ދިނުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން: ޝޭހު އިލްޔާސް ޖަމާލް
ވެރިކަމަށް ދަހިވެތިވެގެން ވެރިކަމަށް އަންނަން ބޭނުން މީހުންނާއި އަދި ގިނަ ބަޔަކަށް ފެނިގެން ވެރިކަމަށް ގެންނަ މީހާގެ ތަފާތު އައްޝައިޙް އިލްޔާސް ޖަމާލް އޮޅުންފިލުވައި ދެއްވައިފިއެވެ. އެގޮތުން، ވެރިކަމަށް ދަހިވެތިވެގެން އަންނަ މީހާއަށް ވެރިކަން ދިނުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ބަލާއިރު ރަގަޅުކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، އެބޭފުޅާ ނޫން، އެ ކަމަށް ޤާބިލް އެހެން ބޭފުޅަކު ހުންނެވިނަމަ އެ ބޭފުޅަކު ވެރިކަމަށް ގެނައުން މާ އަޢުލާކަން ބޮޑުކަން ޝެއިޙް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. މިކަމަށް ހެކި ދައްކަވާ، ޝެއިޙް އިލްޔާސްވަނީ ރަސޫލާގެ ހަޔާތްޕުޅުން މިސާލު ޖައްސަވާފައެވެ.
28 Apr 2023
ދީން
ޢަމަލުތަކުގައި އިޚްލާޞްތެރިވުން
އަހަރެމެން އެތާނގެ މަތީގައި ދިރިއުޅޭ މި ބިން, މާތް الله ވަނީ އަހަރެމެންނަށްޓަކައި ކިޔަމަންކޮށް ދެއްވާފައެވެ. އަހަރެމެން ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ކަންޒުތަކާއި, ބާރުތަކާއި, ހަކަތަތަކާއި, މުއްސަނދިކަން އެ ބިމުގެ ތެރޭގައި ރައްކާކޮށް ދެއްވާފައި ވެއެވެ. އިންސާނާގެ މައްޗަށް އޮތީ, މި ތަކެތިން ފައިދާ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި, އިޚްލާޞްތެރި ކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމެ
21 Sep 2023
ވިޔަފާރި
މިދިޔަ މަހު އިމްޕޯޓްކުރި މުދަލުގެ އަދަދު %7 އިތުރު: ކަސްޓަމްސް
މިދިޔަމަހު ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރި މުދަލުގެ އަދަދު މިދިޔަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު، 7 އިންސައްތަ އިތުރުވެއްޖެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓްމަހު ރާއްޖެއަށް 4.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އިމްޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ. މި އަހަރުގެ އޮގަސްޓްމަހު މި ޢަދަދުވަނީ 5 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައެވެ.
20 Sep 2023
ވިޔަފާރި
އިތުރު 2 ބޯޓު ގަންނަން މޯލްޑިވިއަނުން އޭޓީއާރު ކުންފުންޏާއިއެކު އެއްބަސްވެއްޖެ
މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލީޓަށް އޭޓީއާރު މަރުކާގެ 2 ބޯޓު ގަންނަން އޭޓީއާރު ކުންފުންޏާއެކު އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ. އޭޓީއާރު ކުންފުންޏާއެކު މޯލްޑިވިއަނުން އެއްބަސްވެފައިވަނީ އޭޓީއާރު 600-72ގެ 2 ބޯޓު ގަތުމަށެވެ. މިއީ އެ އެއަރލައިނުގެ ފްލީޓުގައި ބޭނުންކުރާ ޑޭޝް8 މަރުކާގެ ބޯޓުތަކުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުން ކުރާން ގެންނަ ބޯޓުތަކެކެވެ.
14 Sep 2023
ޚަބަރު
ޓެކްސީ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކާރު ގަތުމަށް ޙާއްސަ ލޯނެއް އެސްޑީއެފްސީން ތައާރަފްކޮށްފި
ޓެކްސީ ދުއްވަން ކާރު ގަންނަން ހާއްސަ 'ޓެކްސީ ނަފާ ލޯނު' އެސްޑީއެފްސީން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. މި ލޯނުގެ ދަށުން ޓެކްސީ ގަންނަން ތިން ލައްކަ ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ލޯނު ދޫކުރާނެ އެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ޓެކްސީ ދުއްވާ މީހުންނާއި އަލަށް ޓެކްސީ ކުރަން ނިކުންނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ވެސް މި ލޯނަށް އެދެވޭނެ ކަމަށް އެސްޑީއެފްސީން ބުނެއެވެ.
14 Sep 2023
ޚަބަރު
އެމިރޭޓްސްގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓްތަކުގައި 16 މަންޒިލަކަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ
އެމިރޭޓްސްގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓުތަކުގައި ރާއްޖޭގެ 16 މަންޒިލަކަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. މިގޮތައް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަންއާއި އެމިރޭޓްސް އެއާލައިންއާ ދެމެދު މިދިޔަ އަހަރު ވެފައިވާ އިންޓަލައިން ޕާޓްނާޝިޕް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުންނެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާއިން ފެށިގެންކަމަށް މޯލްޑިވިއަނުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.
ލައިފްސްޓައިލް
26 Sep 2023
ލައިފްސްޓައިލް
އެއީ ތެދެއްކަން އެނގޭތަ؟
ޓެކްނޮލޮޖީގެ މިޒަމާނުގައި އަހަރުމެން ގަބޫލުކުރަންވީ އެންމެ ބޮޑު އެއްކަމަކީ ދޮގު ޚަބަރުތައް ދެނެގަތުމުގައި އޭ.އައި ޓޫލްތަކަށް ލިބިފައިވާ ފަދަ ބާރު ސްޕީޑެއްގައި އަހަރުމެން އިންސާނުންނަށް ނުހިނގޭކަމެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އަހަރުމެން ސަމާލުކަން ދޭންވީ ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު ދެނެގަތުމުގައި އެއީ ޞައްޙަ އަދި ރަނގަޅު މައުލޫމާތުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށެވެ.
18 Sep 2023
ލައިފްސްޓައިލް
އަހަރުތަކަކަށްފަހު ބޮލީވުޑަށް ޢީދެއް
ކޮވިޑުގެ ބަލިމަޑު ކަމަށް ފަހު ހުރިހާ ގައުމުތަކަކާ އިންޑަސްޓްރީތަކަށް އަސަރުކުރި ފަދައިން ބޮލީވުޑަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑު އަސަރެއް ކުރިއެވެ. އެގޮތުން، އިންޑިއާގައި ފިލްމުތައް ނޭޅުވި މިހާރުގެ މަޝްހޫރު އޯ.ޓީ.ޓީ ޕްލެޓްފޯމުތައް ކަމުގައިވާ ނެޓްފްލިކްސް، އެމެޒޯން ޕްރައިމް، ޑިސްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓަރ ފަދަ ތަންތަނަށް ފިލްމުތައް ވިއްކާލަން ޖެހުނެވެ.
09 Sep 2023
ލައިފްސްޓައިލް
އިޙްތިރާމް ބޭނުންނަމަ މި ކަންކަން ކުރާށެވެ.
އިޙްތިރާމް ކުރުމާއި އިޙްތިރާމް ހޯދުމަކީ އަހަރެމެންގެ އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އަނެކާއަކީ ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ވުމުން، ނުވަތަ މުސްކުޅިއަކަށް ވުމުން، ނުވަތަ ނިކަމެއްޗަކަށް ވުމުން، ނުވަތަ ތިމާއަށް ވުރެން އާދައިގެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަމުންދާ މީހަކަށްވުމުން ނުވަތަ ސިޔާސީ ގޮތުން ތިމާއާ ޚިޔާލު ތަފާތު މީހަކަށް ވުމުން އެމީހަކަށް އޮންނަ އިޙްތިރާމް ކުޑަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
03 Sep 2023
ލައިފްސްޓައިލް
ޖަލުގައި ބަފާއަށް ވީގޮތުގެ ވާހަކަ ލަބާންގެ ދުލުން
އަދުގެ ސަރުކާރުގައި ބިރުވެރިކަމެއް ނެތި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ މާނައަކީ ބިރުވެރިކަންމަތީ ޖަލުގައި ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރުން ނޫންކަން ލަބާން ވަނީ އޭނާގެ ޓުވިޓަރ އެކައުންޓުގައި ހާމަކޮށްފައެވެ. މިމޭރުމުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ޒުވާންނުނަށް މިހާރު އަސްލު މިނިވަންކަން ލިބިފައިވާކަމަށް ވެސް އޭނާ ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.
01 Sep 2023
ކީއްވެ އިބޫ؟
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުއްޓަސް، ދިވެއްސަކަށް ވީތީ އެ ދުވަހު މިކީގެ އަތުން ދުލެއް ނުކުރި
ޒަމާން ބަދަލުވެ، ދުނިޔެ ތަހުޒީބުވަމުންދާ ބާރު މިނުގައި އަހަރެމެންގެ ބޭނުންތައް ވެސް އަންނަނީ ބަދަލުވަމުންނެވެ. އަހަރެމެންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި އާއި، މުހިންމު ކަންކަން ގިންތި ކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ މިންގަނޑު ވެސް މިހާރު ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. އެއީ އިނގިލި ކުރީގައި މިއޮތް ދުނިޔެ އެނބުރެމުންދާ ބާރު މިނުގައި، އަހަރެމެންގެ ދިރިއުޅުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ކޮންމެހެން އެކަން މިހާރު ކުރަންޖެހޭ ގޮތް ވެސް މެއެވެ.
20 Aug 2023
ލައިފްސްޓައިލް
ނިކުތީ ކޮފީއެއް ބޯލާ ރަނގަޅަށް ސިޔާސީ ވާހަކަ ދައްކާލަން
ހޮނިހިރު ދުވަހެވެ. ހޫނު މެންދުރަކަށްފަހު ހަވީރުގެ ފިނިކަން އޭރު އޮތީ އިހްސާސްވާން ފަށާފައެވެ. ގާތް ރަޙްމަތްތެރިއަކާއިއެކު އަޅުގަނޑު ނިކުތީ ކޮފީއެއް ބޯލުމަށް މާލެއިން ހުޅުމާލެއަށް ދިއުމަށެވެ. ސިޔާސީ ހަލަބޮލި ދުވަސްވަރެއްކަމުން، ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ގާތް ރަޙްމަތްތެރިންނާ ޙިއްސާކޮށްލަން ބޭނުން ލައްކަ ވާހަކަ ހުއްޓެވެ.
17 Aug 2023
ލައިފްސްޓައިލް
އެސްޓީއޯގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރުމަށް ޖިމެއް ހުޅުވައިފި
އެސްޓީއޯ ސްޓާފް ޖިމް އެސްޓީއޯ ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.
11 Aug 2023
ލައިފްސްޓައިލް
ހަދިޔާ ކުރީ ކިޑްނީ، ބަދަލުގައި ވަކިކޮށްލީ ވަޒީފާއިން
ީ ނިއުޔޯކްގެ އެޓްލާންޓިކް އޮޓޮމޯތިވް ގްރޫޕް ކިޔާ ކާރު ކުންފުންޏެއްގައި މަސައްކަތްކުރި ޑެބީ ސްޓީވެން ނަމަކަށް ކިޔުނު އަންހެނަކު، ވެރިޔާއަށް ކިޑްނީ ހަދިޔާކުރުމަށް ފަހު ބަލިވުމުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ވާހަކަ.
28 Aug 2023
ވާހަކަ
ނާކާ | އެޕިސޯޑު - 12
އިބްރާހިމަށް އާދެވުނު އިރު އެ ތިންމައިން ތިބީ ފަތީންގެ ކޮޓަރީގައި އޭނާގެ ލެޕްޓޮޕުން އެ ވީޑިއޯ އަޅުވައިގެންނެވެ. އެ ވީޑިއޯ ބަލާފައި ފާތުމާ ވެސް ފެށީ ރޯށެވެ. "އެހެންވީމަ އެ ތަނުގަ އެ މީހުންނަކަށް މަގޭ ދަރި މަރައެއް ނުލެވުނެއްނު. ދެން ކާކު އެ މަރާލީ؟" ފާތުމާ ރޮމުން އިބުރާހިމާ ދިމާއަށް ބުނެލިއެވެ. "ކިހާ ބާރަކަށް އެ ޖެހީ. ވެދާނެދޯ ފަޒީން ތެދުވެގެން ގޮސް އެ ފަރާތު ބްރިޖު މައްޗަށް އެރިފަހުން މަރުވީކަމަށް. ނޫނިއްޔާ ވެދާނެ ފަހުން ވެސް ތެޅީކަމަށް. ނޭގޭނެ އެއްގޮތަކަށް ވެސް. ހިނގާ މީތި ޕޮލިހާ ހަވާލުކުރަން. މީ ހަމަގައިމުވެސް އެ ނަޒީހުއާ ދެކޮޅަށް ދެވޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ހެތްކެއް." އިބްރާހިމް މިހެން ބުނެފައި ތެދުވިއެވެ. "އަހަރެންވެސް ދާނަން." ފާތުމާ އޭނާގެ ފަހަތުން ހިނގައިގަތެވެ.
20 Aug 2023
ވާހަކަ
ނާކާ | އެފިސޯޑު - 11
ފަތީން އިނީ ސުކޫލު ފަޓުލޫނު ލައިގެން ބަދިގޭގައި ސައިބޯށެވެ. އެއިރު މެންދުރު ނަމާދަށް ބަންގި ގޮވަމުން ދަނީއެވެ. ކުއްލިއަކަށް އޭނާގެ ފޯނަށް އައި މެސެޖަކަށް އޭނާ ބަލައިލިއެވެ. "ކޮބާ ތި މީހާ؟" އެއީ ޖިޔާދު ފޮނުވި މެސެޖެކެވެ. "އާދޭ މިގޭ ކާރިއަށް.." ފަތީން ރިޕްލައި ފޮނުވާލިއެވެ.
12 Aug 2023
ވާހަކަ
ނާކާ | އެފިސޯޑު - 10
ސުކޫލުން ގެއަށް އައިސް އާނިސް ސީސީ ފްޓޭޖް ބަލަނިކޮށް ފަޒީންއާއި ނަޒީހުގެ ދެމެދު ހިނގި ތަޅާފޮޅުމެއް ފެންނާނެއެވެ. އާނިސް ވަގުތުން ފަތީނަށް ގުޅިއެވެ.
04 Aug 2023
ވާހަކަ
ނާކާ | އެޕިސޯޑު - 9
ފަތީނަށް ކުއްލިއަކަށް އޭނާގެ އަތުގައި އަޅައިފައި އޮތް ގަޑިއަށް ބަލާލެވުނެވެ. ދިހައެއް ޖަހަންވާއިރަށް ގެއަށް އަންނާށޭ މަންމަ ބުނިކަން ހަނދާންވީ އެ ވަގުތެވެ. ފަތީން ފުންމައިގެން ތެދުވިއެވެ. "އޭ... މަންމަ ބުންޔޭ ދިހައެއް ޖަހަން ވާއިރަށް ގެއަށް އަންނައްޗޭ.." ފަތީން ވަރަށް ހާސްވެފައި ބުނެލިއެވެ. "އެހެންވިއްޔާ ހިނގާ ދާން.." ޝައިހާ ވެސް އިންތަނުން ތެދުވެ ހިނގައިގަތެވެ.
25 Jul 2023
ވާހަކަ
ނާކާ | އެފިސޯޑު - 8
ކައިނިމިގެން ފަތީން ގޮސް ވަނީ ކޮޓަރިއަށެވެ. އަރާމުކޮށްލާށެވެ. އެނދުމަތީގައި އޮތް ފޯނު އަތުގައި ޖެހުމާ އެކު ފަތީން އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ހުޅުވާލީ ފޭސްބުކެވެ. ޝައިހާ އޮތީ ފަތީންގެ ފްރެންޑް ރިޗުއެސްޓް އެކްސެޕްޓްކޮށްފައެވެ. އެ ވަގުތު ފަތީންއަށް ކުރެވުނީ ބުނެދޭން ނޭނގޭނެފަދަ އުފާވެރި އިހުސާސެކެވެ. އޭނާގެ މެޔަށް ފިނިވިއެވެ. ފަތީން އޭނާއަށް މެސެޖަހުން ގޮވާލިއެވެ. މާގިނައިރުތަކެއް ނުވެ އެ ކޮޅުން ރިޕްލައިގެ މެސެޖެއް އައުވެ.
14 Jul 2023
ވާހަކަ
ނާކާ | އެފިސޯޑު - 7
ޝައިހާގެ ގެއިން ނުކުމެގެން ފަތީން އައިސް ގެއަށް ވަތް އިރު ފައުޒާ ސިޓިންގްރޫމް ސޯފާގައި ފޯނެއްގައި އިނެވެ. ފަތީން ކޮޓަރިއަށް ދިއައީ ފައުޒާއާ ސަމާސާކޮށްލުމުގެ ގޮތުން އޭނާގެ އިސްތަށިގަނޑަށް ދަމާލާފައެވެ. "ދެން މަ ދާހިތްވީމަ ދާނަމޭ ސުކޫލަށް. އާނިސް ދެން ހުރިހާ ކަމަކާ ނުބެހި އޮވެބަލަ." ފައުޒާ، އާނިސްއާ ވާހަކަ ދެއްކީ ވަރަށް ރުންކުރު ގޮތަކަށެވެ.
23 Jun 2023
ވާހަކަ
ނާކާ | އެފިސޯޑު - 6
ބައި ގަޑީރެއްހާ އިރު އެތާ ހުރުމަށްފަހު އޭނާ ނާންނާނެ ކަމަށް ނިންމާފައި ފަތީން އެނބުރި ހިނގައިގަތެވެ. ޝިމާއާއި އާނިސް ފެނޭތޯއެވެ. ފަތީން އަންނަތަން ފެނުމުން ޝިމާއާއި އާނިސް ގަސްގަނޑުތެރެއިން ނުކުތެވެ. އެ ކުދިން ސުވާލު ކުރުމުން ފަތީން ކިޔައިދިނެވެ. ހީވާގޮތުން އެ ކުދިން އައިކަން އޭނާއަށް އެނގުނީއެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ ނައިސް ހުރީއެވެ. ނުވަތަ އެ މީހާ އެ ހެދީ ދޮގެކެވެ. ތިންކުދިންގެ ހިތުގައިވެސް އުފެދުނީ ވަރަށް ބޮޑު ސުވާލެކެވެ.
09 Jun 2023
ވާހަކަ
ނާކާ | އެފިސޯޑު - 5
ފަތީންއާއި ފައުޒާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ނުކުމެ ގެއާދިމާއަށް ހިގައިގެން އިރު ތިނެއް ޖަހަނީއެވެ. ގެއާ ހަމައަށް ނުދެވެނީސް ފަތީންގެ ފޯނަށް މެސެޖެއް އައެވެ. ފަތީން ފޯނު ނަގާ ބަލައިލިއިރު އެއީ ނުދަންނަ ނަންބަރަކުން އައި މެސެކެވެ. "ކޮބާ ރަނގަޅަށް ވާހަކަ ދައްކައެއް ނުލެވުނު ދޯ.. މާ އަވަހަށޭ ތި ދިޔައީ ބަޔާން ދޭން. މިރޭ ހަނދާންކޮށް 9 ގަ އަންނާތި." މެސެޖުގައި ލިޔެވިފައިވާ އެއްޗެހި ކިޔާލުމާ އެކު ފަތީންއަށް ވަގުތުން އެއީ ކާކުކަން އެނގުނެވެ. އެ ވަގުތު ފަތީންގެ ފޯނަށް ކޯލެއް އައެވެ. ގުޅަނީ އާނިސް އެވެ.