Advertisement

ނޫން ޕްލޭ
22 May 2024
ރިޕޯޓް
މޫސުމް ވަރަށް ގޯސް، އެކަމަކު އެތައް ބަޔަކު ފުރާނަ އަތް މައްޗަށް ލައިގެން ދަތުރުކުރަން މަޖުބޫރުވެފައި!
މިދުވަސްވަރަކީ ސްކޫލު ބޮޑު ޗުއްޓީގެ ދުވަސް ވަރަށް ވުމާއި އެކު އަތޮޅުތަކުން މާލެއަށް އެކި ބޭނުންތަކުގައި އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ވަނީ އައިސްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ވިއްސާރަ އާއި ދިމާވެ ކަނޑުދަތުރު ފަތުރަށް، ޚާއްޞަކޮށް ލޯންޗު ފެރީ ތަކުގެ ދަތުރުފަތުރަށް ހުރަސް އެޅެމުންދާތީ، މާލޭގައި އެތައް ބަޔަކު ތާށިވެއްޖެއެވެ.
15 May 2024
ރިޕޯޓް
އާއިލާތަކުގެ ދުވަހުގައި އާއިލާ އާއި ބެހޭ ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ ހާމަކޮށްދެއްވީ އާއިލާތައް ރޫޅޭ ސަބަބު
މީގެ އިތުރުން ވަރަށް ކުދިކުދި މައްސަަލަތައް ހައްލުނުވެ ގިނަ ދުވަސްވެގެން ގޮސް އާއިލާތައް ރޫޅިގެންދާކަންވެސް އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން އާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގައި އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ނުކުރެވުމާއި ކަންކަން ޙިއްޞާކުރަންޖެހޭ ގާތް މީހުންގެ މަޝްވަރާ ހޯދިފައި ނުހުންނަކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
21 Apr 2024
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ނަވާރަ ވަނަ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ބައެއް އުސްއަލިތައް
ވިހި ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރިޔަށްދާއިރު، މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން ބޭއްވި ނަވާރަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބާ ގުޅޭ ބައެއް ކަންކަމުގެ އުސްއަލިތަކަށް ބަލައިލަމާ ހިނގާށެވެ. އެ އިންތިހާބުގެ ބައެއް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ޝައުގުވެރި ކުރަނިވި ކަންތައްތަކެއްގެ ހަނދާން އާވެގެން ދިޔައެވެ.
12 Apr 2024
ރިޕޯޓް
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް 58 އަހަރު: މިހާރު އެއީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މައިބަދަ
މި ފަންސާސްއަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހުޅުލޭ އެއާޕޯޓު އެކި ދުވަސްވަރު އެކި މިންވަަރަށް ތަރައްޤީ ކުރެވިގެން ދިޔައިރު، ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ނަމުގައި މިހާރު ހިންގަމުން އަންނަ އެއާޕޯޓަކީ މިއަދު އަހަރެއްގެމައްޗަށް 5 މިިލިއަން ދަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތް ދެވެމުން އަންނަ އެއާޕޯޓެކެވެ. އެއާޕޯޓަށް ގެނެވޭ ތަރައްޤީގެ ދުވެލި އަވަސްކޮށް މިހާރު މިސަރުކާރުން އަމާޒު ހިފާފައި ވަނީ އަހަރަކު 25 މިލިއަން ދަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތް ދެވޭނެ އެއާޕޯޓަކަށް އެއާޕޯޓު ހެދުމަށެވެ.
19 Mar 2024
ރިޕޯޓް
އޭޕްރީލްމަހުގައި ސަރުކާރު ބަންދު 19 ދުވަސް، ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް ބޮޑު ޗުއްޓީއެއް!
ސަރުކާރުން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި މިގެންނެވި ބަދަލާއި އެކު، އޭޕްރީލް މަހުގައި ޖުމުލަ 19 ދުވަހަކީ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކެވެ. އަދި ރަސްމީ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަށް ޖެހޭނީ 11 ދުވަހުގައެވެ.
16 Mar 2024
ރިޕޯޓް
ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ އެއާކޯ އުފެއްދުން، ޝުކުރާއި ތަޢުރީފާއި، ޝައްކާއި ސުވާލު!
ސަރުކާރުގެ މި ފިޔަވަޅާއި އެކު އިދިކޮޅުން އުފައްދަނީ މުޅިން އެހެން ސުވާލެކެވެ. އެއީ އަސްކަރީ ޤާބިލްކަން ދިވެހިން އަމިއްލައަށް އިތުރު ކުރުމަށް ވުރެ، އެކަމުގެ ޚަރަދާއި، އިޤުތިޞާދީ ފައިދާ އާއި މެދު އުފައްދާ ސުވާލެވެ. މިގޮތުން އެއަރކޯގައި ބޭނުން ކުރުމަށް އަލަށް ގެނައި ޑްރޯންތަކަކީ، އޭގެ މާކެޓް އަގަށް ވުރެ މާބޮޑުކޮށް، އަދި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ގަތް އުޅަނދުތަކެއް ކަމުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދަނީ ސިފަކުރަމުންނެވެ.
13 Mar 2024
ރިޕޯޓް
ޙަބީބު ބޭނުންފުޅު ވަނީ ރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބުތައް ބޭއްވުނު ގޮތާއި ބެހޭ ފޮތެއް ޝާއިއު ކުރެއްވުމަށް!
21 އަހަރަށް ފަހު، މިއަދުން ފެށިގެން ޙަބީބު ޚިދުމަތުން ވަކިވެ ވަޑައިގެންނެވި އިރު، ނޫން.އެމްވީ ގެ "ކޮފީ ވިތު ސުލައިމާން" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޙަބީބު ވިދާޅުވީ ދެން ކުރައްވާނީ ކޮންކަމެއްކަން އަދި ކަނޑައަޅުއްވާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.
06 Mar 2024
ފުންކޮށް
މާލޭގެ ޓްރެފިކް މައްސަލަ
މާލޭގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ފަހަރު ގިނަވަމުން އައި މިންވަރަށް ޕާކު ކުރާނެ ޖާގަ ނެތުމުގެ ސަބަބުން ނުކުންނަމުން އައި މައްސަލަތަކަކީ އެތައް އަހަރެއްވީ މައްސަލަތަކެއް. ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ޕާކުކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ކަމަށްބުނެ ޕާކިން ވަޔަލޭޝަން ސްޓިކާ ޖަހަން ފެށުން ފިޔަވައި އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް ސަރުކާރުތަކުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެއް ނެތް.

Advertisement

20 Apr 2024
ކޮލަމް
މިއަދު ބާރު އޮތީ ތިމާގެ އަތުގައެވެ. ކަންކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟
ޑިމޮކްރަސީއެއްގައި ވެރިކަން ފެށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުމީހާގެ ފުށުންކަމުގައިވުމަކީ، ސިޔާސީގޮތުން އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ މީހާ ވެސް ރައްޔިތު މީހާ ކައިރިޔަށް އައިސް، އެ މީހާގެ އިހުސާސްތައް އަޑުއަހަން މަޖުބޫރުކުރުވާ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބެވެ. މީގެ ކުރިން އިޖުތިމާއީ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަށް މަންފާ ކުރާނެ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއްގައި މަސްއޫލުވެ އުޅުނު މީހަކަށް ނުވިޔަސް، ނުވަތަ އިންތިހާބީ މަގާމެއްގައި ހުރެ ރައްޔިތުންނާ ފިލައިގެން އުޅުނު މީހަކަށް ވީނަމަވެސް، އިންތިހާބެއްގައި ވާދަކުރާނަމަ، އެ އިންތިހާބެއް ބޯމަތިވުމުން ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ކައިރީގައި ތިބެން އެ މީހުނަށް މަޖުބޫރުވެއެވެ.
25 Mar 2024
ކޮލަމް
ކުނިއަޅާ "މޫސުމް" ވެސް އޮޅުންބޮޅުން މިވީ ދުނިޔެ ހޫނުވުމާ ގުޅިފަ އޮތީމަ ބާ؟
މާލޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި މަގުމައްޗަށް ކުނިއަޅާފައި ނުވަތަ ކުނި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމަކީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެފައިވާ ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. ވެމްކޯ އާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ވަރުބަލިކަމެއް ނެތި މާލޭގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ކިތަންމެ ވަރަކަށް މަސައްކަތް ކުރިޔަސް، މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ސާފު މާލެއެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރާ އުއްމީދަށް ހިޔަނި އަޅަނީ މި ކުނި ކޮތަޅުތަކެވެ.
28 Jan 2024
ކޮލަމް
ފައިސާ ނޫނިއްޔާ ފަހަށް ރައްކާ ކުރާނީ ފޮނި އުއްމީދު ހެއްޔެވެ؟
ފަހަށް ފައިސާ ރައްކާ ކުރުމަކީ އަހަރެމެންގެ ތެރޭގައި އާންމު ވާހަކައަކަށް ވީ ނަމަވެސް، މި ކަމަކީ އަހަރެމެންނަށް ބީރަށްޓެހި ކަމެކެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ބުނާގޮތުން، ފަހަށް ފައިސާ ރައްކާ ކުރުމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ތަކެތީގެ އަގު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އުފުލެމުން ދިއުމެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ބުނާގޮތުން، އެމީހުނަށް ފައިސާ ރައްކާނުކުރުރެވެނީ ލިބޭ އާމްދަނީ ކުޑަވުމުންނެވެ. އަދި މަދު ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި، ފައިސާ ގެންގުޅުމުގައި "ޕާޓޭ އުސޫލު" ގެންގުޅުމަކީ ވެސް ރަގަޅު ގޮތެކެވެ. އެއީ މިއަދު ހޯދާ ފައިސާ މިއަދު ބޭނުން ކޮށްލުމެވެ. މާދަމާއަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދާނީ މާދަމާއެވެ.
04 Jan 2024
ކޮލަމް
ބާރު އަބަދުވެސް އޮތީ އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު
"ބާރު އަބަދުވެސް އޮތީ އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު" މި ބުނުމުގައި އިންސާނީ ހާލަތާ ބެހޭ އަސާސީ ހަގީގަތެއް އެކުލެވިގެންވެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގެ ބާރަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރުދީ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއަށްވުރެ މާ ބޮޑު ބާރެކެވެ. މި އުސޫލަކީ ޚާއްޞަކޮށް މުޖުތަމަޢުއާއި ގުޅުންހުރި އުސޫލަކަށްވެފައި، އެ އުސޫލަކީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ގުޅުންތަކުގެ ސަބަބުން ތަފާތު ކާމިޔާބީތަކާއި ވަރުގަދަ ޖަމާޢަތުގެ ރޫޙެއް އުފެދިދާނެ އުސޫލެކެވެ.
26 May 2024
ފަލަސްތީން
އައިސީޖޭގެ އަމުރަށް ބެލުމެއްނެތި އިޒްރޭލުން ދަނީ ގާޒާއަށް ބޮން އަޅަމުން
ގާޒާގެ ރަފާހްއަށް ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސް (އައިސީޖޭ) އިން އިޒްރޭލުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އެކަމަށް ބެލުމެއްނެތި އިޒްރޭލުން ގާޒާގެ ރަފާހްއަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޮން އަޅައިފިއެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން، މި ހަމަލާތަކުގައި ގިނަ ބަޔަކުވަނީ ޝަހީދުވެފައެވެ.
25 May 2024
ފަލަސްތީން
ރަފާއަށްދޭ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލުމަށް އައިސީޖޭއިން އިޒްރޭލަށް އަމުރުކޮށްފި
މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފަލަސްތީނުގެ ނަސްލު ނެތިކޮށްލުމަށް އިޒްރޭލުން ހިންގަމުންދާ ޖަރީމާ މެދުކެނުޑުމެއްނެތި ކުރިޔަށްދަނިކޮށް، އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސް (އައިސީޖޭ) އިން މިހާތަނަށް ކުރި އެންމެ ވަރުގަދަ އަމުރު އިއްޔެ އިޒްރޭލުގެ މައްޗަށް ކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން އައިސީޖޭއިން އިޒްރޭލަށް އަމުރުކޮށްފައިވަނީ، ގާޒާގެ ރަފާއަށް ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށެވެ.
23 May 2024
ދުނިޔެ
ހެލިކޮޕްޓަރ ވެއްޓުމުގެ ހާދިސާގައި އަވަހާރަވީ އީރާންގެ ރައީސާއި އެހެން ބޭފުޅުންގެ ޖަނާޒާ ބާއްވައިފި
މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ހިނގި ހެލިކޮޕްޓަރު ވެއްޓުމުގެ ހާދިސާގައި އީރާނުގެ ރައީސް ރައީސީ އާއެކު ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް އަވަހާރަވިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، އީރާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ހުސައިން އާމިރް ޢަބުދުލްލަހްޔާން އާއި، އީރާނުގެ އީސްޓް އަޒަރް ބައިޖާން ޕްރޮވިންސްްގެ ގަވަރުނަރު މާލިކް ރަޙްމަތީ އާއި ތަބްރީޒް ޕްރޮވިންސްގެ އިމާމް މުޙައްމަދު ޢަލީ އަލްޙާޝިމް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.
22 May 2024
ދުނިޔެ
ޔޫރަޕްގެ ތިން ޤައުމުކަމުގައިވާ އަޔަރލޭންޑް، ނޯވޭ އަދި ސްޕެއިން އިން ފަލަސްޠީން މިނިވަން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފި
21 May 2024
ދުނިޔެ
ސިންގަޕޯރ އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓެއް ގަދަވައިގައި ޖެހި ފަސިންޖަރަކު މަރުވެއްޖެ
ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން އެފްލައިޓް ވަނީ، ބެންކޮކްފެ ސްވަރްނަ ބޫމީ އެއާޕޯޓުގައި މިއަދުގެ މެންދުރު ރާއްޖޭ ގަޑިން 1:15ގައި ޖައްސާފައެވެ. އަދި ހާދިސާގައި އަނިޔާވެފައިވާ ފަސިންޖަރުންނަށް ފަރުވާދޭން ފަށާފައިވާ ކަމުގައި ސިންގަޕޯރ އެއާަލައިންސްއިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.
20 May 2024
ޚަބަރު
އީރާނުގެ ނައިބު ރައީސް ވަގުތީ ގޮތުން ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންފި
އީރާންގެ ޤާނޫނުތަކުގައި ވާގޮތުން، ރައީސް އަވަހާރަވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ވަގުތީ ގޮތެއްގައި ނުވަތަ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ނުކުޅެދިއްޖެ ނަމަ، ނައިބު ރައީސް ، ވަގުތީ ރައީސްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސޭނެއެވެ. އަދި ނައިބު ރައީސް ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހުގައި ގިނަ ވެެގެން 50 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންތިޚާބު ބާއްވައި އައު ރައީސަކު ހޮވަންޖެހޭނެއެވެ.
20 May 2024
ދުނިޔެ
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރާއި އަސްކަރިއްޔާގެ އިސްވެރިން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދިއްޖެ
މިހުށައެޅުމުގައި އެދިފައި ވަނީ، އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އާއި، އިޒްރޭލުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ޔޯއާވް ގަލަންޓް ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށެވެ. ހަމައެގޮތަށް، ހަމާސްގެ ލީޑަރު ޔަހްހާ ސިންވާރް އާއި ހަމާސްއިން ކުރާ ހަނގުރާމައިގެ އިސްވެރިއަކަށް ހުރި، މުހައްމަދު ދިއާބު އިބްރާހީމް އަލްމަސްރީ އާއި ހަމާސްގެ އަސްކަރީ ގޮފީގެ ވެރިޔާ އިސްމާޢީލް ހަނިއްޔާ ހިމެނެއެވެ.
20 May 2024
ޚަބަރު
އީރާނުގައި ޤައުމީ ހިތާމައިގެ 5 ދުވަސް އިއުލާނުކޮށްފި
ހެލިކޮޕްޓަރު ވެއްޓުމުގެ ހާދިސާގައި އީރާނުގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ރައީސީގެ އިތުރުން، އީރާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ހުސައިން އާމިރް ޢަބުދުލްލަހްޔާން އާއި، އީރާނުގެ އީސްޓް އަޒަރް ބައިޖާން ޕްރޮވިންސްްގެ ގަވަރުނަރު މާލިކް ރަޙްމަތީ އާއި ތަބްރީޒް ޕްރޮވިންސްގެ އިމާމް މުޙައްމަދު ޢަލީ އަލްޙާޝިމް ވަނީ އަވަހާރަވެފައެވެ. އަދި ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ދެޕައިލެޓުންނާއި ކުރޫއިންވެސް ވަނީ މަރުވެފައެވެ.
29 May 2024
ޖަރުމަން ބުންޑަސްލީގާ
ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމާ ކޮމްޕެނީ ހަވާލުވެއްޖެ
ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ކަމުގައިވާ ބެޔާން މިއުނިކުގެ އައު ކޯޗަކަށް، ބެލްޖިއަމްގެ ވިންސެންޓް ކޮމްޕެނީ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބެޔާންއާ ކޮމްޕެނީ މި ހަވާލުވީ 3 އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައެވެ.
26 May 2024
ބެޔާން ލެވަކޫސެން
ލެވަކޫސެން އިން އެ ކުލަބުގެ ތާރީހުގައި މުޅިން އަލަށް ޖަރުމަން ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި
ބެޔާ ލެވަކޫސެންގެ މި ތާރީހީ ސީޒަނުގައި ޖަރުމަނު ލީގުގެ އިތުރުން، އެ ކުލަބުން ޖަރުމަނު ކަޕް ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. އޮލިމްޕިއާސްޓޭޑިއަން ބާލިން ސްޓޭޑިއަމްގައި އެފްސީ ކެއިސާލޫޓާން އާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ލެވަކޫސެން އިން ކާމިޔާބުކުރީ 1-0 އިންނެވެ.
26 May 2024
އިންގްލިޝް އެފްއޭ ކަޕް
ނަވާރަ އަހަރުގެ ގަނާޗޯ އަދި މައިނޫގެ ގޯލުތަކުން ސިޓީ ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑުން އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި
އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕް ފައިނަލުގައި މެންޗެސްޓާގެ ދެ ޓީމު ބައްދަލުކުރި މެޗު އެންމެން ސިއްސުވާލުމަށްފަހު ޔުނައިޓެޑުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ފާއިތުވި 35 އަހަރަށް ބަލާއިރު، ލީގުގައި އެންމެ ދަށް ނަތީޖާއެއް ނެރެވުނު މި ސީޒަން ތައްޓަކާއެކު ޔުނައިޓެޑުން ނިންމާލާނެކަމަށް އެ ޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުން ވެސް ގަބޫލު ނުކުރާނެއެވެ.
25 May 2024
ފެތުން
ސަތޭކަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިހާން އާކޮށްފި
މެލޭޝިއާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 66 ވަނަ މެލޭޝިއާ އޯޕަން ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް 2024 ގައި، ސަތޭކަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯޑު އައުކޮށްފިއެވެ.
23 May 2024
ޔޫރޮޕާ ލީގު
ލެވަކޫސެންގެ ރެކޯޑު ނިމުމަކަށް ގެނަސް، އެޓްލާންޓާއިން ޔޫރޮޕާ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި
އިނގިރޭސިވިލާތަށް އުފަން ނައިޖީރިއާގެ އަޑެމޯލާ ލުކްމާންގެ ހެޓްރިކަކާއެކު ބެޔާން ލެވަކޫސެން 3-0 އިން ބަލިކޮށް، އެޓަލާންޓާއިން ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ތަށި އުފުލާލައިފިއެވެ. އަދި އެޓަލާންޓާގެ މި ކާމިޔާބާއެކީ، ލެވަކޫސެން ބަލިނުވެ ދަމަހައްޓަމުން އައި ރެކޯޑު ވެސް މިވަނީ ނިމުމަކަށް އައިސްފައެވެ. ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗާއި ލެވަކޫސެން އެންމެ ފަހުން ބަލިވެފައިވާ ދުވަހާއި ދެމެދުގައި 361 ދުވަސް ހޭދަވެފައިވެއެވެ.
19 May 2024
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަ ލީގް
ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އިން ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި
އިނގްލިޝް ޕްރިމިއަ ލީގު ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ޕެޕް ގާޑިއޯލާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުޅެންމުން އަންނަ މެންސިޓީއިން މި ހޯދި ކާމިޔާބަކީ އަދި މިހާތަނަށް އިނގިރޭސި ލީގުގައި އެހެން ޓީމަކަށް ހޯދިފައިވާ ކާމިޔާބެއް ނޫނެވެ. މީގެ ކުރިން ޖެހިޖެހިގެން އެންމެ ގިނަ ފަހަރަށް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރެވިފައިވަނީ ތިން ފަހަރަށެވެ.
19 May 2024
ކުޅިވަރު
އާސެނަލްއަށް ލީގު ކާމިޔާބެއް ނުކުރެވޭނެ: ރޮނާލްޑޯ
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަ ލީގުގެ ފަހު މެޗުތައް މިރޭ ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ފުރުސަތު މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި އާސެނަލްއަށް އޮތް ނަމަވެސް، އެކަން އާސެނަލްއަށް ހާސިލް ނުކުރެވޭނެކަމަށް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފިއެވެ. ރޮނާލްޑޯ މިހެން ބުނީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރިޔާދުގައި އޮތް ބޮކްސިން މެޗެއް ބަލަން ގޮސް އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އާސެނަލްގެ ސަޕޯޓަރަކާ ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ.
19 May 2024
ޖަރުމަން ބުންޑަސްލީގާ
ޖަރުމަނު ލީގުގައި އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ ސީޒަން ނިންމާލި ހަމައެކަނި ޓީމުގެ ޝަރަފު ލެވަކޫސެންއަށް
ޖަރުމަން ބުންޑަސްލީގާގެ މި ސީޒަނުގެ އެންމެ ފަހު މެޗުތައް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނުއިރު، މީގެ މަހެއްހާ ދުވަސްކުރިން ލީގު ކަށަވަރުކުރި ބެޔާ ލެވަކޫސެންއިން ފަހު މެޗު ވެސް ކާމިޔާބުކޮށް، މިހާތަނަށް އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ ޖަރުމަނު ލީގު ކާމިޔާބުކުރި ހަމައެކަނި ޓީމުގެ ޝަރަފު އެ ޓީމުން ހޯދައިފިއެވެ.

Advertisement

16 Apr 2024
ދީން
މީސްތަކުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަންނަނަމަ ތިމާގެ ހެޔޮކަންތައްތައް ނެތިވެ ހިނގައިދާނެ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ހެޔޮ ޢަމަލުތަކާއި އޭގެ ސަވާބު އުނިވުމަށް ނޭދޭނަމަ، ޣީބަ ބުނުމާއި އަނިޔާވެރިވުމާއި އެނޫންވެސް މީސްތަކުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަތުމުން ދުރުވާންޖެހޭ. އެހެން ނޫންނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހެޔޮކަންތައް ނެތިވެ ހިނގައިދާނެ.
14 Apr 2024
ދީން
ތިމާއަށް ތިމާ ފެނުމަކީ ނުރައްކާތެރި ކަމެއް
މީހާ ހަލާކުވެގެން ހިނގައިދާނެ ތިންކަމެއް ކީރިތި ރަސޫލާ ބަޔާންކޮށްދެއްވި ހިނދު އޭގެތެރެއިން އެންމެ ނުރައްކާތެރިކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރެއްވީ، ތިމާއަށް ތިމާ ފެނުމެވެ. އެއީ ތިމާކުރާ ހެޔޮކަންތަކާމެދު ހެއްލުންތެރިވުމެވެ. އެހެންމީހުންނަށް ތިމާއަށް ކުރެވޭ ވަރަށް ހެޔޮކަންތައް ނުކުރެވޭކަމުގެ އިޙްސާސްކުރެވެން ފެށުމެވެ.
13 Apr 2024
ދީން
އަތް ބެލުން ނުވަތަ ފާލު ބެލުން
އަތްބަލާ ނުވަތަ ފާލުބަލާ މީހެއްގެ ގާތަށް ގޮސް އެމީހަކު އެ ދައްކާ ވާހަކަ ގަބޫލުކުރުމަކީ ނުރައްކާތެރިކަމެއް. އެކަމުން އަހަރެމެންގެ ހެޔޮ އަމަލުތައް ބާޠިލުވެގެން ހިނގައިދާނެ. އެހެނީ، އެހާލަތަށް ގޮސްފިނަމަ އޭނާވާނީ ދީނުން ބޭރުވެފައިވާ މީހެެއް ކަމުގައި.
09 Apr 2024
ދީން
ސިޙުރު ހަދާ މީހުންގެ ނުބަިކަމާއެ!
ސިހުރު ހަދާ މީހާއަކީ ކިތަންމެ ގިނަ ހެޔޮ އަމަލެއްކޮށް، ކުރީ ސަފުގާ ނަމާދުކޮށް، ޚަތިމްކޮށް، ރޭ އަޅުކަންކޮށް، ޞަދަގާތްކޮށް، ޒިކުރުކޮށް ނުވަތަ އެނޫން ވެސް ހެޔޮ އަމަލުތައްކޮށް އުޅޭ މީހަކަށް ވީނަމަވެސް، އެމީހެއްގެ ޢަމަލުތައް މާތް ﷲ ގެ ހަޟްރަތުގައި ޤަބޫލު ނުކުރެވޭނެއެވެ.
08 Apr 2024
ދީން
ކަލަގޮވުމާއި އުނދަގޫ ދިނުމުގެ ނުބައިކަން އެނގިލައްވައިތޯއެވެ؟
މި މާތް މައްސަރުގައި ވެސް އަދި އެ ނޫން މައްސަރުތަކުގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންތެރޭގައި ޞަދަޤާތްކުރާ އެތައް ބަޔަކު އުޅޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ޞަދަޤާތް ދިނުމަށްފަހު ކަލަގޮވުން ނުވަތަ ފަޤީރު މީހާ ދެރަވާފަދަ ބަސްތައް ބުނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ބާޠިލް ވެދާނެފަދަކަމެކެވެ.
07 Apr 2024
ދީން
ތައައްލީ ކުރުމަކީ ތިބާގެ ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ބާޠިލްވެދާނެކަމެއް
ﷲ ގަންދީ ހުވާކޮށް މިވެނި މީހަކު ދުވަހަކު ވެސް އިޞްލާޙެއް ނުވާނެއޭ، އޭނާ ދާނީ ނަރަކައަށޭ، އޭނާއަށް ﷲ ނުފުއްސަވާނެއޭ، މިފަދަ ބަސްތަކުން މީހުންނަށް ޙުކުމްކޮށް ﷲ ގެ މައްޗަށް ތައައްލީ ނުކުރައްވާ!
06 Apr 2024
ދީން
އަޅުކަމެއް ކުރަން ދީނުގައި އައިސްފައިވާ އެންމެ ޞައްޙަ ގޮތް އެނގުން މުހިންމު
ބިދުޢައާއި ޚުޒަޢުބަލާތާއި ޚުރާފާތުގެ މައްޗަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޅުކަންތައް ބިނާ ނުކުރައްވާ. އަޅުކަމެއް ކުރުމުގެ ކުރިން އެ އަޅުކަމެއް ކުރަން ދީނުގައި އައިސްފައިވާ އެންމެ ޞައްޙަ ގޮތް އުނގެނިވަޑައިގަންނަވާ!
05 Apr 2024
ދީން
ޢަޞުރު ނަމާދުގެ މުހިންމުކަން އެނގިލައްވައިތޯއެވެ؟
ޢަމަލު ބާޠިލްވާކަންކަން ދެނެގަނެ އެކަންކަމުން ދުރުވެގަތުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަމާތޯއެވެ. ނޫންނަމަ، އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ އެތައް ހެޔޮ ޢަމަލުތަކެއް ބޭކާރުވެގެން ހިނގައިދާނެއެވެ.

Advertisement

25 May 2024
ޚަބަރު
ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ހުޅުމާލޭގެ އުތުރުން އޮންނަ ފުލްމޫން ރިޒޯޓަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމައިފި
އައު ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ހުޅުވިތާ ދެ އަހަރު ފަހުން، އެތަން ޝެރަޓަން ފުލް މޫން ރިޒޯޓަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު، މުހައްމަދު ސައީދު، މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
18 May 2024
ޚަބަރު
ދިރާގުން ދޭ ޓެސްލާ ކާރު ލިބޭ ފަރާތެއް އެނގެން ބާކީ އެއް މަސް!
"ވިން އަ ޓެސްލާ" ޕްރޮމޯޝަން ދިރާގުން ފަށާފައި ވަނީ، އެ ކުންފުނީގެ 35 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެންނެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިކޮށްފައި ވަނީ، ޖެނުއަރީ 31، ގެ ކުރިން ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑް 450 ނުވަތަ ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑް 30 އެމްބީއިން މަތީގެ ޕްލޭންތައް ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި އެފަރާތްތަކަކީ، ޖޫން 17 އާއި ހަމައަށް އެޕްލޭންތައް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައި ވާންޖެހެއެވެ.
13 May 2024
ޚަބަރު
ޗައިނާގެ ވީޗެޓް ބޭނުންކޮށްގެން ބީއެމްއެލްގެ ކާޑު މެޝިންތަކުން ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި
ޗައިނާގެ ވީޗެޓް ޕޭމަންޓަކީ، އެއްބިިލިއަން މީހުން ބޭނުން ކުރާ ޚިދުމަތެކެވެ. މިހާތަނަށް ވީޗެޓް ޕޭއިން ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރެވެނީ ހަމައެކަނި ބީއެމްއެލް ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭ މެދުވެރިކޮށް އެކަންޏެވެ.
27 Apr 2024
ޚަބަރު
މޯލްޑިވިއަންއިން އަލުން ކޮލަމްބޯއަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށައިފި
މޯލްޑިވިއަންއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ކޮލަމްބޯ މާލެ ދަތުރުތައް އޮންނާނީ، ހަފްތާއަކު ދެ ދުވަހުގައެވެ. އެއީ ހަފްތާ ބަންދާއި ދިމާވާގޮތަށް ބާއްވާ ދަތުރުތަކެކެވެ. މިގޮތުން މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް އޮންނާނީ، ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި އަދި ހޮނިހިރުގައެވެ.
ލައިފްސްޓައިލް
20 May 2024
ޗާލު
ޗާލު | ޕާޓީއަކަށް ދިއުމަށް ފަސޭހަކޮށް ހެއާސްޓައިލް ކުރެވިދާނެ ގޮތެއް
މި އެޕިސޯޑު ހާއްސަކުރެވިފައިވަނީ، ޕާޓީއަކަށް ދިއުމަށް ފަސޭހަކޮށް ހެއާސްޓައިލް ކުރެވިދާނެ ގޮތެއް ގެނަސްދިނުމަށެވެ. މި އެޕިސޯޑުގައި ސްޓައިލިސްޓަކީ ޖަސްޓިންއެވެ. ޕްރޮގްރާމްގެ ހޮސްޓު ކޮށްދީފައިވަނީ މަޝްހޫރު މޭކަޕް އާޓިސްޓު އަދި ހެއާސްޓައިލިސްޓު، ރިޒްނާ އަހުމަދެވެ.
10 May 2024
ޗާލު
ޗާލު | ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ ރަސްމީ އިވެންޓަކަށް ހެއާސްޓައިލް ކުރެވިދާނެ ގޮތެއް
މި ޕްރޮގްރާމްގެ މި އެޕިސޯޑު ހާއްސަކުރެވިފައިވަނީ، އެކިއެކި މުނާސަބާތަކާއި ގުޅުވައިގެން އަމިއްލައަށް ގޭގައިވެސް ހެއާސްޓައިލް ކުރެވިދާނެ ގޮތަކަށެވެ. މި އެޕިސޯޑުގައި ސްޓައިލިސްޓަކީ ޕްރޮގްރާމްގެ ހޮސްޓު، މަޝްހޫރު މޭކަޕް އާޓިސްޓު އަދި ހެއާސްޓައިލިސްޓު، ރިޒްނާ އަހުމަދެވެ.
26 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ހަނދާން ނެތި ވައިކުޑަ ނުލައި 10 ހާސްފޫޓު މަތިން ފުންމާލި ކެމެރާމަން ވީ މަރު!
އެ އިންސްޓްރަކްޓަރާއި އޭނާގެ ދަރިވަރު، ތިރިއަށް އަންނަމުން ދިޔައިރު އެމަންޒަރު ރެކޯޑް ކުރަމުން ދިޔައީ، އިވާން ލެސްޓާއެވެ. ބޯޓުން ފުންމާލައިގެން އެތައްހާސް ފޫޓެއްގެ ތިރިއަށް ވެއްޓެމުން ދިޔައިރުވެސް އޭނާގެ އަތުގައި ވައިކުޑަ ނެތްކަން އޭނާއަކަށް ނޭނގެއެވެ.
24 Apr 2024
ޚަބަރު
ޗައިނާއިން ބޭނުންވަނީ އެ ގައުމުގެ މީހުން އައިފޯން ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަން: ޑުރޯވް
ޗައިނާ ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން އައިފޯނު ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލުމަށްކަމަށް، ޓެލެގްރާމްގެ ފައުންޑަރ އަދި ސީއީއޯ، ޕަވެލް ޑުރޯވް ބުނެފިއެވެ. ޑުރޯވް މިހެން ބުނީ، އެޕަލް ކުންފުނީގެ އެޕް ސްޓޯރުން ގިނަ އެޕްލިކޭޝަންތަކެއް ޗައިނާއިން ޑައުންލޯޑު ނުކުރެވޭ ގޮތް ހެދުމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން އެޕަލް ކުންފުންޏަށް އެންގުމާ ގުޅިގެންނެވެ.
16 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ލަކުޑި ދެގޮނޑީގެ އެހީގައި ބަލިމީހުންނަށް ޚިދުމަތްދޭން ހިނގާ ހިއްވަރު ގަދަ ޑޮކްޓަރެއް!
އުމުރުން އެންމެ 4 އަހަރުގައި މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓެއްގައި ލީގެ ދެފައި ބުރިވެ މުޅި އުމުރަށް ނުކުޅެދޭ މީހަކަށް އޭނާ ވިއެވެ. 1983 ވަނަ އަހަރު ފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑާއި ހަމައިން ދެފައި ބުރިކޮށްލަން ޖެހުމުން ތާއަބަދަށް އޭނާއަށް ދެފައިމައްޗަށް ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅުމުން މަހުރޫމްވާން ޖެހުނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދެއަތުން ދެ ލަކުޑި ގޮނޑީގައި ހިފައިގެން އޭނާ ހިނގަން ދަސްކުރީ އުމުރުން 8 އަހަރުގައެެވެ.
16 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
މާދަމާ އޮފީހަށް ދާންޖެހޭ ގަޑި އެނގޭތަ!
މިގޮތުން މިއަހަރުވެސް، ރަމަޟާންމަހުގެ ދުވަސްތަކާއި، ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރުފަހު 1:00 އަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ. މިބަދަލާއި އެއްގޮތަށް ކުންފުނިތަކާއި ބައެއް އަމިއްލަ އޮފީސްތަކުންވެސް އެތަންތަނުގެ މަސައްކަތުގެ ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނެއެވެ.
07 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ސުނާމީ ކާރިސާގައި އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކޮށްދިން ކުޑަކުއްޖެއް!
އޭރު، ޓިލީ ސްމިތް އަކީ، އުމުރުން 10 އަހަރުގެ ސްކޫލު ކުއްޖެކެވެ. އާއިލާއާއެކު ތައިލެންޑްގެ ޕުކެޓްއަށް އޭނާ އައީ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލާށެވެ. 2004 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު، ޓިލީ ޕުކެޓްގެ މައިޚާއޯ ބީޗުގައި ހުއްޓައި އޭނާއަށް އާދަޔާ ޚިލާފުކަންތައްތަކެއް ފާހަގަވިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް ދިޔަވަރު ހިކިގެން ދިޔުމާއި، ރާޅުތައް ގިނަވެ އޮއެވަރު ބޭރަށް ދަމަށް ފެށުމުން އެއީ، އޭގެ ހަފްތާތަކެއް ކުރިން އޭނާ ޖޯގްރަފީ ކްލާހުގައި ކިޔެވި ސުނާމީއެއް އެރުމުގެ ކުރިން ފެންނަ އަލާމާތްތައްކަން އޭނާ ދެނެގަތެވެ.
05 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ނިދާފައި އޮއްވައި ގިނިހިލަ ވެއްޓުނީ ބޯއަޅައިގެން އޮތް ބާލީސް މައްޗަށް!
2021 ވަނަ އަހަރު ކެނެޑާގެ ބްރިޓިޝް ކޮލަމްބިއާގައި ދިރިއުޅޭ އަންހެނަކު ނިދާފައި އޮއްވައި، އޭނާ ނިދަން ބޯއަޅައިގެން އޮތް ބާލީސް މައްޗަށް ގިނި ހިލައެއް ވެއްޓުނެވެ. ފުރާޅާއި ސީލިންގ ފޫދުއްވާލާފައި ވެއްޓުނު ގިނި ހިލަ މަތަވީ، އޭނާގެ ބޮލާއި ދިހަވަރަކަށް ސެންޓިމީޓަރު ކައިރިން ބޯއަޅައިގެން އޮތް ބާލީސް މައްޗަށެވެ.
29 May 2024
ނާކާ
ނާކާ | އެޕިސޯޑު - 22
ދުވަސް ހޭދަވެގެން ދިޔައީ ވަރަށް އުފާވެރިކޮނެވެ. ފައުޒާގެ މިޒާޖު މުޅިންހެން ބަދަލުވެ ކޮޓަރިން ބޭރުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތު ގިނަވާންފެށިއެވެ. އަރުމަންއާ ތަސްނީފްގެ ސަކަރާތުގައި ބައިވެރިވެ ކުޑަކުޑަކޮށް އެއްޗެހި ބުނެލާ ހެދުންވީ އަފްސަލްއަށް ފައުޒާ އިތުރަށް ކަމުދިޔަ ސަބަބަކަށްށެވެ. ފައުޒާގެ މޫނުމަތިން އުފާވެރިކަން ފެނުމުން ފާއިތުވި ދެދުވަހު އަފްސަލް ކުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކާމިޔާބުވީއެވެ.
21 May 2024
ނާކާ
ނާކާ | އެޕިސޯޑު - 21
އެއީ ޖާގައިގައި އަށްފޫޓު ދިހަފޫޓު ހުރި ކޮޓަރިއެކެވެ. ކޮޓަރިއަށް ވަންނައިރު ކަނާތްފަޅިން ޖެހިގެން އެހުރީ ފާޚާނާއެވެ. ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ކުރިއަށް ހިނގާލުމުން މުޅި ކޮޓަރި އެއްކޮށް ފެންނާނެއެވެ. ދެމީހަކަށް ނިދާލެވޭވަރުގެ ފުޅާ ޑަބަލް އެނދެއް ފާޚާނާގެ ބިތުގައި ޖެހޭގޮތަށް ބަހައްޓާފައިހުރިއިރު ކަނާތްފަޅީގައި ޑުރެސިންގް ޓޭބަލަކާއި އަލަމާރިއެއްވެސް ހުއްޓެވެ. އެނދާ އަލަމާރިއާ ދެމެދު އޮތް ޖާގަ ކޮޅަކީ މާލޭގެ ގެއެއްގެ ކޮޓަރިއަކާ ބަލާފައި ފުދޭވަރެއްގެ ތަންކޮޅެކެވެ.
08 May 2024
ނާކާ
ނާކާ | އެޕިސޯޑު - 20
އަފްސަލް ގޮސް އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި ހުއްޓުނު ވަގުތު ފައުޒާ އަފްސަލްނެ މޫނަށް ބަލާލިއެވެ. އަފްސަލްގެ މޫނު ފައުޒާއަށް ރީއްޗަށް ފެނުނެވެ. "ކޮން ކުއްޖެއްތަ؟" ދެލޯ ކުޑަ ކޮށްލާފައި ފައުޒާގެ މޫނު ބަލާލެވޭތޯ އަފްސަލް ކައިރިވިއެވެ. ނަމަވެސް މަގުމަތީގެ އައްޔަށް ފުރަގަސްދީގެން އިނުމުން ފައުޒާގެ މޫނުމަތިވަނީ އޭނާގެ ހިޔަނިން އަނދިރިވެފައެވެ.
29 Apr 2024
ނާކާ
ނާކާ | އެޕިސޯޑު - 19
ނުވައެއް ޖަހަން ފަނަރަ މިނެޓަށް ވީއިރު ފޯނާ ކުޅެން ކަމަށް ހަދައިގެން ކޮޓަރީގެ ދޮރުކަނީގައި ލެނގިލައިގެން ހުރި ފަތީންގެ ޙަޤީޤީ ސަމާލުކަން ހުއްޓިފައި ވަނީ މައިގެތެރޭގައި އޮތް އިބްރާހިމްއަށެވެ. ޓީވީއިން އަންނަ ފޯރިގަދަ ލަވައާ އެއްވަރަށް ފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑުގައި އަތުގައި އޮތް ރިމޯޓުން ޖަހާލަ ޖަހާލަ އަރިއަކަށް އޮށޯވެގެން އޭނާ އޮތީ ސޯފާގައި އަތުގެ މުލައްދަނި ލައްގާލައިގެން ކަނދުރާގައި އެ އަތުގެ ހުދުހަން އަޅުވާލައިގެންނެވެ.
22 Apr 2024
ވާހަކަ
ނާކާ | އެޕިސޯޑު - 18
ރީތިވެލައިގެން އަލަމާރިމަތީގައި އޮތް ކިލަލުން ހަފުސްވެފައިވާ ކޮތަޅު ނަގާ އޭގެ އެތެރޭގައި އޮތް ދަބަސް އެނދުމައްޗަށް އެއްލާލީ އަވަސް ހަރަކާތްތަކެއްގައެވެ. އަލަމާރީގެ ދޮރު ހުޅުވާލާ އަންނައުނުތައް އަޅުވާފައިހުރި ކޮނޑުތައް ދެކޮޅަށް ދެކޮޅަށް ކަހާލުމަށްފަހު އެންމެ ރީތިކަމަށް ފެނުނު ދެތިން ގަމީހެއް ނަގާ އެނދުމައްޗަށް އެއްލާލީ ގަޑިއަށް ބަލާލަމުންނެވެ. ރީތި ލަވައެއްގެ ރާގު ތުނބުން ގޮއްވާލަމުން އަވަސްއަވަހަށް ފަތީން ތައްޔާރުވަމުން ދިޔައީ 11 ޖަހާއިރު ފުރަން ހަމަޖެހިފައިއޮތް ލޯންޗަށް ދިޔުމަށް ގެއިން ނައްޓާލުމުގެ ކުރިން ސައިބޮއިލާނެ ވަގުތު އޮއްވައި ކޮޓަރިން ނުކުމެވޭތޯއެވެ.
09 Apr 2024
ވާހަކަ
ނާކާ | އެޕިސޯޑު - 17
ޝިމާ ހުންނަންބުނި ގަސް ކައިރިއަށް ޖިޔާދުއާއި ސަހާ އައިސް ހުއްޓުނުއިރު ޝިމާ ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ކަޅުފޮއި އަނދިރީގެ މިފަދަ ރެއެއްގައި މާދުރު ހިސާބުތަކެއް ނުވެސް ފެންނާނެއެވެ. "ގުޅާބަ ތިއްތައަށް.." ދެކޮޅު ބަލާލުމަށްފަހު ޖިޔާދު ބުނެލިއެވެ. "އަޅެ ކޮބާތަ؟" ފޯނު ނަގާ ޑައިލް ކޮށްލަމުން ސަހާ ވަރަށް ހާސްވެލާފައި ބުންޔެވެ.
03 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ކުރުވާހަކަ: ނަސީބު
ސެޝަން ނިމޭ ރަނގަބީލު ޖެހުމާއި އެކު އެންމެ ހިނދުކޮޅަކަށްވެސް މަޑުކޮށް ނުލައި ދަބަސް ހިފައިގެން ރާމީ ދުއްވައިގަތީ ގެއަށްދާށެވެ. އޭނާ މިއަދު ސްކޫލަށް އައީވެސް މަންމަ ކުރި އާދޭހަށެވެ. އެހެން ނޫނަމަ މަންމަ އެހާ ބަލިވެ އުޅެނިކޮށް ސްކޫލަށް އަންނާކަށް އޭނާއަކަށް ނުކެރުނީއެވެ. މިދުނިޔޭގައި މަންމަ ފިޔަވައި ރާމީގެ އެކަކުވެސް ނެތެވެ.
02 Apr 2024
ވާހަކަ
ނާކާ | އެޕިސޯޑު - 16
ކަލޭގޮސް ކަލޭ ބަފާ ކައިރީ އަހާބަލަ ފަޒީން މަރުވިރޭ އޭނަ މިތާ ކުރީ ކީއްތޯ.. ކީއްވެގެންތޯ އަމިއްލަ ދަރިޔަކު މިކަހަލަ ތަނަކަށް އެ ދަންވަރު ގަޑީގަ ދޫކޮށްލާފަ ދިޔައީ.. އަހާބަލަ ގޮސް.. ވަރަށް ތާހިރު އަޑެއް އިވޭނެ. އަހާބަލަ ގޮސް އަތުގެ ކޮޅަށް ހޫރާލީއިރު އެ ދަރީގެ ފުރާނަ ހުރިތޯ ބަލާލިންހޭ. އޭރުން ކަލޭއަށް އެނގޭނެ ހަޤީޤީ ޖާހިލުންނަކީ ކޮބައިކަން.