Advertisement

ނޫން ޕްލޭ
12 Apr 2024
ރިޕޯޓް
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް 58 އަހަރު: މިހާރު އެއީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މައިބަދަ
މި ފަންސާސްއަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހުޅުލޭ އެއާޕޯޓު އެކި ދުވަސްވަރު އެކި މިންވަަރަށް ތަރައްޤީ ކުރެވިގެން ދިޔައިރު، ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ނަމުގައި މިހާރު ހިންގަމުން އަންނަ އެއާޕޯޓަކީ މިއަދު އަހަރެއްގެމައްޗަށް 5 މިިލިއަން ދަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތް ދެވެމުން އަންނަ އެއާޕޯޓެކެވެ. އެއާޕޯޓަށް ގެނެވޭ ތަރައްޤީގެ ދުވެލި އަވަސްކޮށް މިހާރު މިސަރުކާރުން އަމާޒު ހިފާފައި ވަނީ އަހަރަކު 25 މިލިއަން ދަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތް ދެވޭނެ އެއާޕޯޓަކަށް އެއާޕޯޓު ހެދުމަށެވެ.
19 Mar 2024
ރިޕޯޓް
އޭޕްރީލްމަހުގައި ސަރުކާރު ބަންދު 19 ދުވަސް، ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް ބޮޑު ޗުއްޓީއެއް!
ސަރުކާރުން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި މިގެންނެވި ބަދަލާއި އެކު، އޭޕްރީލް މަހުގައި ޖުމުލަ 19 ދުވަހަކީ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކެވެ. އަދި ރަސްމީ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަށް ޖެހޭނީ 11 ދުވަހުގައެވެ.
16 Mar 2024
ރިޕޯޓް
ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ އެއާކޯ އުފެއްދުން، ޝުކުރާއި ތަޢުރީފާއި، ޝައްކާއި ސުވާލު!
ސަރުކާރުގެ މި ފިޔަވަޅާއި އެކު އިދިކޮޅުން އުފައްދަނީ މުޅިން އެހެން ސުވާލެކެވެ. އެއީ އަސްކަރީ ޤާބިލްކަން ދިވެހިން އަމިއްލައަށް އިތުރު ކުރުމަށް ވުރެ، އެކަމުގެ ޚަރަދާއި، އިޤުތިޞާދީ ފައިދާ އާއި މެދު އުފައްދާ ސުވާލެވެ. މިގޮތުން އެއަރކޯގައި ބޭނުން ކުރުމަށް އަލަށް ގެނައި ޑްރޯންތަކަކީ، އޭގެ މާކެޓް އަގަށް ވުރެ މާބޮޑުކޮށް، އަދި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ގަތް އުޅަނދުތަކެއް ކަމުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދަނީ ސިފަކުރަމުންނެވެ.
13 Mar 2024
ރިޕޯޓް
ޙަބީބު ބޭނުންފުޅު ވަނީ ރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބުތައް ބޭއްވުނު ގޮތާއި ބެހޭ ފޮތެއް ޝާއިއު ކުރެއްވުމަށް!
21 އަހަރަށް ފަހު، މިއަދުން ފެށިގެން ޙަބީބު ޚިދުމަތުން ވަކިވެ ވަޑައިގެންނެވި އިރު، ނޫން.އެމްވީ ގެ "ކޮފީ ވިތު ސުލައިމާން" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޙަބީބު ވިދާޅުވީ ދެން ކުރައްވާނީ ކޮންކަމެއްކަން އަދި ކަނޑައަޅުއްވާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.
06 Mar 2024
ފުންކޮށް
މާލޭގެ ޓްރެފިކް މައްސަލަ
މާލޭގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ފަހަރު ގިނަވަމުން އައި މިންވަރަށް ޕާކު ކުރާނެ ޖާގަ ނެތުމުގެ ސަބަބުން ނުކުންނަމުން އައި މައްސަލަތަކަކީ އެތައް އަހަރެއްވީ މައްސަލަތަކެއް. ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ޕާކުކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ކަމަށްބުނެ ޕާކިން ވަޔަލޭޝަން ސްޓިކާ ޖަހަން ފެށުން ފިޔަވައި އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް ސަރުކާރުތަކުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެއް ނެތް.
24 Feb 2024
ރިޕޯޓް
ސަރުކާރުތަކުންދޭ އަނިޔާއަށް އިންސާފު ހޯދަން، ރައްޔިތުން ދާނެ ތަނެއް ނެތް!
ރައްޔިތުން ވެރިކަމަށް ބޭފުޅަކު ހޮވަނީ ފޮނި އުއްމީދު ތަކަކާއި އެކުގައެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްވެ، ހަމަޖެހޭ ޞުލްޙަވެރި އަބުރުވެރި ދިރިއުޅުމެއްގެ އުޅެވޭނެ ކަމުގެ ހުވަފެންތައް ދެކެމުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރި ވެރިޔާ އުފައްދާ ސަރުކާރުތަކުން ޖަމާޢަތާއި ފަރުދުންނަށް ދޭ، މާލީ، ނަފްސާނީ، އަދި ޖިސްމާނީ އަނިޔާގެ ބަދަލެއް އިންސާފެއް ހޯދަން ރައްޔިތު މީހާ ދާނެ ތަނެއް ނެތެވެ. އެ ބޮޑު ބޭއިންސާފަށް އިންސާފެއް ހޯދޭނެ ގޮތެއްވެސް ނޯވެއެވެ. ކޮންމެ ފަސް އަހަރަކުން ރައްޔިތުންވެރިކަން ބަދަލުކޮށްގެން އިންސާފު ލިބޭނެ ކަމަށް އޮތީ ހަމައެކަނި އުއްމީދު ކުރުމެވެ.
21 Feb 2024
ރިޕޯޓް
މުއްސަނދި ކުޑަ ޤައުމެއް، ސިޔާސީ މީހުން ކައި ހުސްކޮށްލުމުން މިއަދު ރައްޔިތުން ތިބީ ބަނޑަށްޖެހިފައި
އިޤުތިޞާދީ މާހިރުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ނައުރޫއަށް ދިމާވި މައްސަލައަކީ އެޤައުމުގެ އިޤުތިޞާދު މެނޭޖު ނުކުރެވުމެވެ. އަދި ޤައުމުގައި ހުރި ޤުދުރަތީ ރިސޯސްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުން ނުކުރެވެމެވެ. އެހެންކަމުން ނައުރޫއަށް ވެގެން ދިޔަ ގޮތަކީ، ދުނިޔޭގެ ކުދި ޖަޒިރާ އެހެން ޤައުމުތަކަށް އޮތް މިސާލަކަށް ވާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިސްރާބު މިހުރީ ކިހިނެއްތޯ ވިސްނާލަން ޖެހެއެވެ.
13 Feb 2024
ރިޕޯޓް
މަޝްހޫރު ސިޔާސީ ބޭފުޅުން މިފަހަރު މަޖިލީހަށް ވާދަކުރައްވަނީ އަމިއްލަ ގޮތުން - ޕާޓީ ނިޒާމް ގޯސްވީތަ؟
ސިޔާސީ ދާއިރާގެ ފުންނާބު އުސްބޭފުޅުންނާއި، ސިޔާސީ ދާއިރާ ތަޖުރިބާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް އެންމެ ޔަޤީން ގޮތަކީ، ޕާޓީ ޓިކެޓެއްގައި އިންތިޚާބަށް ނުކުތުމެވެ.

Advertisement

28 Jan 2024
ކޮލަމް
ފައިސާ ނޫނިއްޔާ ފަހަށް ރައްކާ ކުރާނީ ފޮނި އުއްމީދު ހެއްޔެވެ؟
ފަހަށް ފައިސާ ރައްކާ ކުރުމަކީ އަހަރެމެންގެ ތެރޭގައި އާންމު ވާހަކައަކަށް ވީ ނަމަވެސް، މި ކަމަކީ އަހަރެމެންނަށް ބީރަށްޓެހި ކަމެކެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ބުނާގޮތުން، ފަހަށް ފައިސާ ރައްކާ ކުރުމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ތަކެތީގެ އަގު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އުފުލެމުން ދިއުމެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ބުނާގޮތުން، އެމީހުނަށް ފައިސާ ރައްކާނުކުރުރެވެނީ ލިބޭ އާމްދަނީ ކުޑަވުމުންނެވެ. އަދި މަދު ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި، ފައިސާ ގެންގުޅުމުގައި "ޕާޓޭ އުސޫލު" ގެންގުޅުމަކީ ވެސް ރަގަޅު ގޮތެކެވެ. އެއީ މިއަދު ހޯދާ ފައިސާ މިއަދު ބޭނުން ކޮށްލުމެވެ. މާދަމާއަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދާނީ މާދަމާއެވެ.
04 Jan 2024
ކޮލަމް
ބާރު އަބަދުވެސް އޮތީ އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު
"ބާރު އަބަދުވެސް އޮތީ އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު" މި ބުނުމުގައި އިންސާނީ ހާލަތާ ބެހޭ އަސާސީ ހަގީގަތެއް އެކުލެވިގެންވެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގެ ބާރަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރުދީ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއަށްވުރެ މާ ބޮޑު ބާރެކެވެ. މި އުސޫލަކީ ޚާއްޞަކޮށް މުޖުތަމަޢުއާއި ގުޅުންހުރި އުސޫލަކަށްވެފައި، އެ އުސޫލަކީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ގުޅުންތަކުގެ ސަބަބުން ތަފާތު ކާމިޔާބީތަކާއި ވަރުގަދަ ޖަމާޢަތުގެ ރޫޙެއް އުފެދިދާނެ އުސޫލެކެވެ.
29 Dec 2023
ކޮލަމް
އެމްޑީޕީގެ 13 މަޖިލިސް މެމްބަރުން، ޕީއެންސީއަށް ފޮނުވައި، ގެއްލުނު ވެރިކަން އެމްޑީޕީގެ މުށުތެރެއަށްލީތަ؟
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން އެއްޕާޓީން އަނެއްޕާޓީއަށް ބަދަލުވުމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަރުލަމާނީ ޙަޔާތުގައި އައު ކަމެއް ނޫނެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު އެހެން ޕާޓީއެއްގައި ހުއްޓައި ގެނައީވެސް އެމްޑީޕީއަށެވެ. ރައީސް މައުމޫނަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ނާކާމިޔާބުވުމަށް ފަހުގައި، އޭރު މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ޕާޓީގެ ގޮތުގައި އޮތް، ޑީއާރްޕީގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަލީ ވަހީދު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަކީ، މެމްބަރުން އިންތިޚާބުވި ޕާޓީފިޔަވައި އެހެންޕާޓީތަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ފެށުމެވެ.
20 Nov 2023
ކޮލަމް
ޞާލިޙް ކިޔައިގެން ޞާލިޙްވަންޏާ، މުއިއްޒު ކިޔައިގެން ޞާލިޙް ވެދާނެތަ؟
މީހުން އާންމުކޮށް ބުނެ އުޅޭ ވާހަކައެކެވެ. މީހަކަށް ކިޔާނަމަކާ އެމީހާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާ ގުޅުމެއް ހުންނާނެއެވެ. އޭގެ މާނައަކީ އެމީހަކަށް ރަގަނޅު މާނައެއް އޮންނަ ނަމެއް ކިޔައިފިނަމަ، އޭނާ ކުރާނީ ހުސް ރަނގަޅުކަންތައްތައް ބާއެވެ؟ މުޙައްމަދު ކިޔާ މުޅިދުނިޔޭގައި 150 މިލިއަނަށްވުރެން ގިނަ މީހުން އުޅެއެވެ. އޭގެ މާނައަކީ މި 150 މިލިއަން މީހުންނަކީ މުޅިންވެސް ރަގަޅު، ހެޔޮ މީހުން ތޯއެވެ؟
14 Apr 2024
ދުނިޔެ
ސިޑްނީގައި 6 މީހުން މަރާލި މީހާއަކީ ނަފްސާނީ ބަލި މީހެއް ކަމަށް ބުނެފި
އޮސްްޓްރޭލިއާ ފުލުހުން ބުނީ އެހަމަލާއަކީ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ނޫންކަމަށާއި އެއީ ހާދިސާއެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ހާދިސާ ޓެރަރިސްޓް އެއްވެސް ޖަމާޢަތަކާއި ގުޅުމެއް އޮތް ކަމުގެ ހެއްކެއް ނެތްކަމުގައިވެސް އޮސްޓްރޭލިއާ ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.
14 Apr 2024
ދުނިޔެ
އީރާނުން ފޮނުވާލި ހަމަލާތަކުގެ ތެރެއިން އިޒްރޭލަށް އަމާޒުވީ 7 ބެލެސްޓިކް މިސައިލް
އިޒްރޭލުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އީރާނުން ފޮނުވާލި 185 ޑްރޯންވެސް ކާމިޔާބު ކަމާއި އެކު ވައްޓާލި އިރު 103 ބެލެސްޓިކް މިސައިލްގެ ތެރެއިން 110 މިސައިލް ވައްޓާލި ކަމަށެވެ. އަދި އީރާނުން ފޮނުވާލި، 36 ކްރޫޒް މިސައިލްވެސް އިޒްރޭލުގެ ސަރަހައްދުތެރެއަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ވައްޓާލި ކަމަށްވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ.
14 Apr 2024
ދުނިޔެ
އިސްރާއީލަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި ބޮޑު ގެއްލުންތަކެއް ނުލިބޭކަމަށް އެ ގައުމުން ބުނެފި
ޖީއެމްޓީ ގަޑިން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭގެ ގާތްގަނޑަކަށް 8:00 ހާއިރު އިސްރާއީލަށް އަމާޒުކޮށް އިރާނުން ފޮނުވާލި 200 އަށް ވުރެން ގިނަ ޑްރޯން ހަމަލާތަކުގައި އިސްރާއީލަށް ބޮޑު ގެއްލުންތަކެއް ނުލިބޭކަމަށް އެ ގައުމުގެ ދިފާއީ ތަރުޖަމާނު، ޑެނިއަލް ހެގަރީ ބުނެފިއެވެ. އޭނާ އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، އިސްރާއީލާއި އެ ގައުމަށް ހެޔޮ އެދޭ ގައުމުތައް ކަމުގައިވާ، އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އެހީގައި އިރާނުން ފޮނުވާލި ގިނަ ހަމަލާތައްވަނީ އިސްރާއީލާ ހިސާބަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ވައްޓާލާފައެވެ.
14 Apr 2024
ދުނިޔެ
އީރާނުން ދިން ހަމަލާތައް އިޒްރޭލުގެ ރާމަން އެއާބޭސްއަށް އަމާޒުވެ ގެއްލުންތައް ލިބިއްޖެ
އީރާންގެ ހަމަލާތަކުގައި އިޒްރޭލަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ތަފްސީލްތަކެއް ނޭނގެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އިޒްރޭލުގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ޔަހޫދީން އާބާދުކޮށްފައިވާ ހުޅަނގު ޤުދުސް އަށާއި، ތެލްއަވީވަށް އަދި އީލާތަށް ވަނީ ހަމަލާތައް އަރާފައެވެ.
14 Apr 2024
ޚަބަރު
އިޒްރޭލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ ބޯޓުތައް ގައްޒާ ދޫކޮށް ހިނގައްޖެ. ފަލަސްޠީނުގެ އެތައް ހާސް ބަޔަކު މަސްޖިދުލް އަޤުޞާއަށް ޖަމާވެއްޖެ
ގާޒާގެ ހަބަރުތައް ގެނެސްދޭ، ގާޒާގެ ނޫސްވެރިއަކު ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ގާޒާގެ މަތިން މިވަގުތު އިޒްރޭލުގެ އެއްވެސް ބޯޓެއް ދަތުރެއް ނުކުރެއެވެ. މިއީ އޮކްޓޫބަރު 7 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން ގާޒާއަށް ދޭ ހަމަލާތައް އިޒްރާއީލަށް ހުއްޓާލަން ޖެހުނު ފުރަތަމަ ރޭ ކަމުގައިވެސް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ.
14 Apr 2024
ދުނިޔެ
އިޒްރޭލަށް ތިން ފަރާތުން ހަމަލާތައް ދޭން ފަށައިފި
14 Apr 2024
ދުނިޔެ
އީރާނުގެ ފިދާއީ ޑްރޯން ހަމަލާތައް އިޒްރޭލާ ދިމާއަށް ފޮނުވާލައިފި
އީރާނާ ގުޅުން ހުރި މީޑިއާތަކުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، އީރާނުން ދަނީ އިޒްރޭލަށް ސައިބަރ ހަމަލާތައްވެސް ދެމުންނެވެ. މިގޮތުން އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރީ ރާޑަރުތައް ހެކްކޮށް، އިޒްރޭލްގެ މައި ކަރަންޓް ވިއުގަ ހެކްކްކޮށް ތެލްއަވީވާއި އެހެންވެސް އިޒްރޭލުގެ މުހިއްމު ބައެއް ސިޓީތަކުން ވަނީ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ކަނޑާލާފައެވެ.
13 Apr 2024
އީރާން
އިޒްރޭލާއި ގުޅުން އޮންނަ ކޮންޓެއިނާ ކާގޯ ބޯޓެއް އީރާނުން ހިފަހައްޓައފި
ލަންޑަންގެ ޒޮޑިއަކް މެރިޓައިމްއާ ގުޅިފައިވާ ކޮންޓެއިނަރު އާގު ބޯޓު އެމްއެސްސީ އެރީޒް ޕޯޗުގީޒްގެ ދިދަ ޖަހާފައިވާ ބޯޓެކެވެ. މިކޮންޓެއިނާ ކާގޯ ބޯޓު ދުއްވާ ޒޮޑިއަކް މެރިޓައިމް ކުންފުންޏަކީ، އިޒްރޭލުގެ ޔަހޫދީ ބިލިއަނަރު އެޔަލް އޮފަރގެ ޒޯޑިކް ގްރޫޕްގެ ކުންފުންޏެކެވެ.
15 Apr 2024
ކުޅިވަރު
ބާކީ ފަސް މެޗު އޮއްވައި ލެވަކޫސެން އިން ލީގު ޔަގީންކޮށްފި
މި ސީޒަނުގައި އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ، މިހާތަނަށް ހައިރާންކުރުވަނިވި ރެކޯޑެއް ދަމަހައްޓާފައިވާ ބެޔާން ލެވަކޫސެން އިން، ބާކީ ފަސް މެޗު ކުޅެން އޮއްވައި ޖަރުމަނު ލީގު ޔަގީންކޮށްފިއެވެ. މިއީ ލެވަކޫސެން އިން އެ ކުލަބުގެ ތާރީހުގައި ލީގު ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.
14 Apr 2024
ކުޅިވަރު
ތަރިންތައް ރެސްޓުގަ ބައިތިއްބައިގެން ސިޓީ ލީގުގެ އެއްވަނައަށް އަރައިފި
މި މެޗަށް ސިޓީއިން ނިކުތީ އެ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި އާންމުކޮށް ކުޅޭ މުހިންމު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ކަމުގައިވާ ފިލް ފޮޑެން، ޖެކް ގްރިއަލިޝް އަދި ބަނާޑޯ ސިލްވާ ނުލައެވެ. އެއީ ބުދަ ދުވަހު އޮންނަ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ދެވަނަ ލެގަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުންކަމަށް ބެލެވެއެވެ.
12 Apr 2024
ކުޅިވަރު
ފިޓްނަސް ދެމެހެއްޓުމަށް ޓްރެކަށް ވަދެ ދުވަންފެށި ގޮތަށް ހުއްޓުމެއްނެތި 42 ކިލޯމީޓަރާ ހަމައަށް
ބާސްކެޓް ކޯޓުން ވިދާލައި، ގައުމީ ބާސްކެޓް ބޯޅަ ޓީމުގެ އިތުރުން ގައުމީ ހޭންޑް ބޯޅަ ޓީމަށް ވެސް ކުޅެފައިވާ ހުސްނާ މުޙައްމަދު (ހުސީ) އަކީ ކުޅިވަރުގައި އައު ނަމެއް ނޫނެވެ. އެހެން އެތުލީޓުންނާ ހިލާފަށް، ހުސީގެ ކުޅިވަރުގެ ކެރިއާ ފެށުނީ ސްކޫލް ދައުރަށްފަހުގައި ނަމަވެސް، އޭނާވަނީ ގިނަ ކުޅިވަރުތަކެއް މޮޅަށް ކުޅެ، ރަންވަނަތައް ހޯދާފައެވެ. އޭގެ ފަހުން މި ކުޅިވަރުތަކާ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދުރަށް ޖެހިލުމަށްފަހު، ހުސީއަކީ މިހާރު މެރަތަން ދުވުންތެރިއެކެވެ. އޭނާ މެރަތަން ދުވުމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ހަދަމުންދަނީ އެލީޓް ރަނާސްއާއެކު، ޝަރަފް ކޯޗުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުންނެވެ.
12 Apr 2024
ކުޅިވަރު
އެޓްލާންޓާ އަތުން ބަލިވެ ޔޫރަޕްގައި ލިވަޕޫލަށް ކަޅު ދުވަހެއް
ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލް ފުރަތަމަ ލެގުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އިޓަލީގެ އެޓްލާންޓާއިން 3-0 އިން ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށްފިއެވެ. ލިވަޕޫލްގެ އެންފީލްޑްގައި ކުޅުނު މި މެޗުން ބަލިވުމުން، އެ ޓީމު ބަލިނުވެ 33 މެޗަށް ދަންމާލި ރެކޯޑު ވެސް މިވަނީ ނިމުމަކަށް އައިސްފައެވެ. ލިވަޕޫލް އެންމެ ފަހުން ބަލިވެފައިވަނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހު ރެއާލް މެޑްރިޑް އަތުންނެވެ.
11 Apr 2024
ކުޅިވަރު
ޕީއެސްޖީއިން ތިން މިނެޓުން މެޗު ފުރޮޅާލި ނަމަވެސް ބާސެލޯނާއިން ފަހަތުން އަރާ މޮޅުވެއްޖެ
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމެއިން (ޕީއެސްޖީ) އާއި ބާސެލޯނާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ބާސެލޯނާއިން ގޯލެއް ޖަހާފައިވަނިކޮށް ޕީއެސްޖީއިން ތިން މިނެޓުން އެ ނަތީޖާ ފުރޮޅާލި ނަމަވެސް، ފަހަތުންއަރާ ބާސެލޯނާއިން ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.
10 Apr 2024
ވިޔަފާރި
އެއް ބޫޓުން ފެށި ވިޔަފާރި ފިހާރައަކަށް
އައްޑޫއަށް ނިސްބަތްވާ ޒުވާނުންތަކެއްގެ މި "ސަކްސަސް ސްޓޯރީ" އަޑު އަހާފައި އަޅުގަނޑަށް ޔަގީންވި އެއް ކަމަކީ، ކަމެއް ހާސިލްކުރުމަށް އެދޭނަމަ، ކެތްތެރިކަމާއެކު އެ މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކީ، ކާމިޔާބާ ކައިރިޔަށް ދަތުރު ކުރެވޭ ދުވަހެއް ކަމެވެ. މި ޒުވާނުން ސާބިތުކޮށްދިނީ އެކަމެވެ.
10 Apr 2024
ކުޅިވަރު
އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މެޑްރިޑް ސަލާމަތްކޮށްދިނީ ވަލްވާޑިގެ ރީތި ގޯލުން
ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑާއި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ރޭ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި، މެޑްރިޑްގެ މިޑްފީލްޑަރ ފެޑެރިކޯ ވަލްވާޑި ކާމިޔާބުކުރި ރީތި ގޯލުން އެ ޓީމު ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވެއްޖެއެވެ.
08 Apr 2024
ކުޅިވަރު
އޯލްޑް ޓްރެފާޑްގައި ލިވަޕޫލަށް މުހިންމު ޕޮއިންޓުތަކެއް ގެއްލުމުގެ ފައިދާ އާސެނަލްއަށް
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަ ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ލިވަޕޫލް ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވެ، ލީގު ތައްޓަށް ވާދަކުރަމުންދާ ލިވަޕޫލަށް މުހިންމު ޕޮއިންޓުތަކެއް ގެއްލިއްޖެއެވެ. އަދި ލިވަޕޫލަށް ލިބުނު މި ގެއްލުމުގެ ފައިދާ ނަގާފައިވަނީ ލީގުގެ ދެވަނައިގައި އޮތް އާސެނަލްއެވެ.

Advertisement

16 Apr 2024
ދީން
މީސްތަކުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަންނަނަމަ ތިމާގެ ހެޔޮކަންތައްތައް ނެތިވެ ހިނގައިދާނެ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ހެޔޮ ޢަމަލުތަކާއި އޭގެ ސަވާބު އުނިވުމަށް ނޭދޭނަމަ، ޣީބަ ބުނުމާއި އަނިޔާވެރިވުމާއި އެނޫންވެސް މީސްތަކުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަތުމުން ދުރުވާންޖެހޭ. އެހެން ނޫންނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހެޔޮކަންތައް ނެތިވެ ހިނގައިދާނެ.
14 Apr 2024
ދީން
ތިމާއަށް ތިމާ ފެނުމަކީ ނުރައްކާތެރި ކަމެއް
މީހާ ހަލާކުވެގެން ހިނގައިދާނެ ތިންކަމެއް ކީރިތި ރަސޫލާ ބަޔާންކޮށްދެއްވި ހިނދު އޭގެތެރެއިން އެންމެ ނުރައްކާތެރިކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރެއްވީ، ތިމާއަށް ތިމާ ފެނުމެވެ. އެއީ ތިމާކުރާ ހެޔޮކަންތަކާމެދު ހެއްލުންތެރިވުމެވެ. އެހެންމީހުންނަށް ތިމާއަށް ކުރެވޭ ވަރަށް ހެޔޮކަންތައް ނުކުރެވޭކަމުގެ އިޙްސާސްކުރެވެން ފެށުމެވެ.
13 Apr 2024
ދީން
އަތް ބެލުން ނުވަތަ ފާލު ބެލުން
އަތްބަލާ ނުވަތަ ފާލުބަލާ މީހެއްގެ ގާތަށް ގޮސް އެމީހަކު އެ ދައްކާ ވާހަކަ ގަބޫލުކުރުމަކީ ނުރައްކާތެރިކަމެއް. އެކަމުން އަހަރެމެންގެ ހެޔޮ އަމަލުތައް ބާޠިލުވެގެން ހިނގައިދާނެ. އެހެނީ، އެހާލަތަށް ގޮސްފިނަމަ އޭނާވާނީ ދީނުން ބޭރުވެފައިވާ މީހެެއް ކަމުގައި.
09 Apr 2024
ދީން
ސިޙުރު ހަދާ މީހުންގެ ނުބަިކަމާއެ!
ސިހުރު ހަދާ މީހާއަކީ ކިތަންމެ ގިނަ ހެޔޮ އަމަލެއްކޮށް، ކުރީ ސަފުގާ ނަމާދުކޮށް، ޚަތިމްކޮށް، ރޭ އަޅުކަންކޮށް، ޞަދަގާތްކޮށް، ޒިކުރުކޮށް ނުވަތަ އެނޫން ވެސް ހެޔޮ އަމަލުތައްކޮށް އުޅޭ މީހަކަށް ވީނަމަވެސް، އެމީހެއްގެ ޢަމަލުތައް މާތް ﷲ ގެ ހަޟްރަތުގައި ޤަބޫލު ނުކުރެވޭނެއެވެ.
08 Apr 2024
ދީން
ކަލަގޮވުމާއި އުނދަގޫ ދިނުމުގެ ނުބައިކަން އެނގިލައްވައިތޯއެވެ؟
މި މާތް މައްސަރުގައި ވެސް އަދި އެ ނޫން މައްސަރުތަކުގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންތެރޭގައި ޞަދަޤާތްކުރާ އެތައް ބަޔަކު އުޅޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ޞަދަޤާތް ދިނުމަށްފަހު ކަލަގޮވުން ނުވަތަ ފަޤީރު މީހާ ދެރަވާފަދަ ބަސްތައް ބުނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ބާޠިލް ވެދާނެފަދަކަމެކެވެ.
07 Apr 2024
ދީން
ތައައްލީ ކުރުމަކީ ތިބާގެ ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ބާޠިލްވެދާނެކަމެއް
ﷲ ގަންދީ ހުވާކޮށް މިވެނި މީހަކު ދުވަހަކު ވެސް އިޞްލާޙެއް ނުވާނެއޭ، އޭނާ ދާނީ ނަރަކައަށޭ، އޭނާއަށް ﷲ ނުފުއްސަވާނެއޭ، މިފަދަ ބަސްތަކުން މީހުންނަށް ޙުކުމްކޮށް ﷲ ގެ މައްޗަށް ތައައްލީ ނުކުރައްވާ!
06 Apr 2024
ދީން
އަޅުކަމެއް ކުރަން ދީނުގައި އައިސްފައިވާ އެންމެ ޞައްޙަ ގޮތް އެނގުން މުހިންމު
ބިދުޢައާއި ޚުޒަޢުބަލާތާއި ޚުރާފާތުގެ މައްޗަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޅުކަންތައް ބިނާ ނުކުރައްވާ. އަޅުކަމެއް ކުރުމުގެ ކުރިން އެ އަޅުކަމެއް ކުރަން ދީނުގައި އައިސްފައިވާ އެންމެ ޞައްޙަ ގޮތް އުނގެނިވަޑައިގަންނަވާ!
05 Apr 2024
ދީން
ޢަޞުރު ނަމާދުގެ މުހިންމުކަން އެނގިލައްވައިތޯއެވެ؟
ޢަމަލު ބާޠިލްވާކަންކަން ދެނެގަނެ އެކަންކަމުން ދުރުވެގަތުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަމާތޯއެވެ. ނޫންނަމަ، އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ އެތައް ހެޔޮ ޢަމަލުތަކެއް ބޭކާރުވެގެން ހިނގައިދާނެއެވެ.

Advertisement

10 Apr 2024
ވިޔަފާރި
އެއް ބޫޓުން ފެށި ވިޔަފާރި ފިހާރައަކަށް
އައްޑޫއަށް ނިސްބަތްވާ ޒުވާނުންތަކެއްގެ މި "ސަކްސަސް ސްޓޯރީ" އަޑު އަހާފައި އަޅުގަނޑަށް ޔަގީންވި އެއް ކަމަކީ، ކަމެއް ހާސިލްކުރުމަށް އެދޭނަމަ، ކެތްތެރިކަމާއެކު އެ މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކީ، ކާމިޔާބާ ކައިރިޔަށް ދަތުރު ކުރެވޭ ދުވަހެއް ކަމެވެ. މި ޒުވާނުން ސާބިތުކޮށްދިނީ އެކަމެވެ.
04 Apr 2024
ވިޔަފާރި
ހިއްސާއަކަށް 50ރ ގެ މަގުން ހިއްސާގެ ފައިދާ ބެހުމަށް ހުށައަޅަނީ
ބީއެމްއެލްއިން ބުނެފައި ވަނީ، 2023 ވަނަ އަހަރަކީ އެކުންފުންޏަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު އަހަރު ކަމަށެވެ. މިގޮތުން އެކުންފުންޏަށް ޓެކްސް ނުހިމަނައި ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި، 2.07 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމުގައި ބޭންކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެހެންކަމުން އެކުންފުންީގެ އަހަރީ އާއްމު ބައްދަލުވުމަށް ޙިއްޞާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ހިއްޞާއަކަށް 50ރ ގެ މަގުން ހިއްސާގެ ފައިދާ ބެހުމަށް ހުށައަޅާނެކަން ބޭންކުން މިއަދު ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބެހުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ ޖުމުލަ، 269 މިލިޔަން ރުފިޔާ ކަމުގައިވެސް ބޭންކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.
29 Mar 2024
ޚަބަރު
އެމްޕީއެލްގެ ކާގޯ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޓާކިޝް އެއާލައިނާއިއެކު ސޮއެކޮށްފި
މިއެބަސްވުމުގައި ޓަރކިޝް އެއާލައިންގެ ފަރާތުން ސޮއެކުރެއްވީ، އެ އެއާލައިނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އޭޖެންޓް، އެކްސްޕެޑައިޓް މޯލްޑިވްސް މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަލީ ތޯރިގެެވެ. އަދި އެމްޕީއެލްގެ ފަރާތުން ސޮއެކުރައްވާފައި ވަނީ އެކުންފުނީގެ ސީއީއޯ މުޙައްމަދު ވަޖީޙްއެވެ.
29 Mar 2024
ޚަބަރު
ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ބީސީސީން ޚާއްޞަ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި
"ދިވެހީންނަށް އިސްކަން" މި ކެމްޕެއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ކެމްޕެއިންގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ގޮތަކަށް ބީސީސީން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޮތަޅުގައި، ދިވެހި އުފެއްދުމެއް ކޮންމެވެސް ފަރާތަކަށް ހަދިޔާކޮށް، އަދި އެ ހަދިޔާ ލިބޭ ފަރާތުން އެ ކޮތަޅުގައި އެހެން ފަރާތަކަށް ދިވެހި އުފެއްދުމެއް ހަދިޔާކުރާ ގޮތަށް ކަމުގައި ބީސީސީން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.
ލައިފްސްޓައިލް
16 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ލަކުޑި ދެގޮނޑީގެ އެހީގައި ބަލިމީހުންނަށް ޚިދުމަތްދޭން ހިނގާ ހިއްވަރު ގަދަ ޑޮކްޓަރެއް!
އުމުރުން އެންމެ 4 އަހަރުގައި މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓެއްގައި ލީގެ ދެފައި ބުރިވެ މުޅި އުމުރަށް ނުކުޅެދޭ މީހަކަށް އޭނާ ވިއެވެ. 1983 ވަނަ އަހަރު ފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑާއި ހަމައިން ދެފައި ބުރިކޮށްލަން ޖެހުމުން ތާއަބަދަށް އޭނާއަށް ދެފައިމައްޗަށް ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅުމުން މަހުރޫމްވާން ޖެހުނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދެއަތުން ދެ ލަކުޑި ގޮނޑީގައި ހިފައިގެން އޭނާ ހިނގަން ދަސްކުރީ އުމުރުން 8 އަހަރުގައެެވެ.
16 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
މާދަމާ އޮފީހަށް ދާންޖެހޭ ގަޑި އެނގޭތަ!
މިގޮތުން މިއަހަރުވެސް، ރަމަޟާންމަހުގެ ދުވަސްތަކާއި، ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރުފަހު 1:00 އަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ. މިބަދަލާއި އެއްގޮތަށް ކުންފުނިތަކާއި ބައެއް އަމިއްލަ އޮފީސްތަކުންވެސް އެތަންތަނުގެ މަސައްކަތުގެ ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނެއެވެ.
07 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ސުނާމީ ކާރިސާގައި އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކޮށްދިން ކުޑަކުއްޖެއް!
އޭރު، ޓިލީ ސްމިތް އަކީ، އުމުރުން 10 އަހަރުގެ ސްކޫލު ކުއްޖެކެވެ. އާއިލާއާއެކު ތައިލެންޑްގެ ޕުކެޓްއަށް އޭނާ އައީ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލާށެވެ. 2004 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު، ޓިލީ ޕުކެޓްގެ މައިޚާއޯ ބީޗުގައި ހުއްޓައި އޭނާއަށް އާދަޔާ ޚިލާފުކަންތައްތަކެއް ފާހަގަވިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް ދިޔަވަރު ހިކިގެން ދިޔުމާއި، ރާޅުތައް ގިނަވެ އޮއެވަރު ބޭރަށް ދަމަށް ފެށުމުން އެއީ، އޭގެ ހަފްތާތަކެއް ކުރިން އޭނާ ޖޯގްރަފީ ކްލާހުގައި ކިޔެވި ސުނާމީއެއް އެރުމުގެ ކުރިން ފެންނަ އަލާމާތްތައްކަން އޭނާ ދެނެގަތެވެ.
05 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ނިދާފައި އޮއްވައި ގިނިހިލަ ވެއްޓުނީ ބޯއަޅައިގެން އޮތް ބާލީސް މައްޗަށް!
2021 ވަނަ އަހަރު ކެނެޑާގެ ބްރިޓިޝް ކޮލަމްބިއާގައި ދިރިއުޅޭ އަންހެނަކު ނިދާފައި އޮއްވައި، އޭނާ ނިދަން ބޯއަޅައިގެން އޮތް ބާލީސް މައްޗަށް ގިނި ހިލައެއް ވެއްޓުނެވެ. ފުރާޅާއި ސީލިންގ ފޫދުއްވާލާފައި ވެއްޓުނު ގިނި ހިލަ މަތަވީ، އޭނާގެ ބޮލާއި ދިހަވަރަކަށް ސެންޓިމީޓަރު ކައިރިން ބޯއަޅައިގެން އޮތް ބާލީސް މައްޗަށެވެ.
03 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ކުރުވާހަކަ: ނަސީބު
ސެޝަން ނިމޭ ރަނގަބީލު ޖެހުމާއި އެކު އެންމެ ހިނދުކޮޅަކަށްވެސް މަޑުކޮށް ނުލައި ދަބަސް ހިފައިގެން ރާމީ ދުއްވައިގަތީ ގެއަށްދާށެވެ. އޭނާ މިއަދު ސްކޫލަށް އައީވެސް މަންމަ ކުރި އާދޭހަށެވެ. އެހެން ނޫނަމަ މަންމަ އެހާ ބަލިވެ އުޅެނިކޮށް ސްކޫލަށް އަންނާކަށް އޭނާއަކަށް ނުކެރުނީއެވެ. މިދުނިޔޭގައި މަންމަ ފިޔަވައި ރާމީގެ އެކަކުވެސް ނެތެވެ.
02 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ރަން ނަގާ މީހުންނަށް ފެނުނީ އައިސް އޭޖުގެ ދުވަސްވަރު ދިރިއުޅުނު ޖަނަވާރެއް!
މި ޖަނަވާރުގެ ނަސްލު ދުނިޔެއިން މުޅިން ނެތިގެން ދިޔައީ، އެންމެ ފަހުން ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި އައިސް އޭޖުގައެވެ. ދުނިޔެ ފިނިގަދަ ގަދަވެގެންސް ގޮސް އެކީގައި ގަނޑުވުމާއި އެކު ދުނިޔޭގައި އޭރު ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ އެތައް މިލިއަން ދިރުންތަކެއް ނެތިގެން ދިޔައެވެ.
29 Mar 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ސުނާމީގައި ކަނޑަށް ގެއްލުނު އަނބިމީހާ ފެނޭތޯ ފީނާތާ 11 އަހަރު!
ޓަކަމަސޫ ބުނީ ގެއްލިފައިވާ އަނބިމީހާ ފެނިދާނެކަމަށް ހީނުވިޔަސް އޭނާ އުއްމީދު ކަނޑައި ނުލާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ދިރިދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު، އަނބިމީހާގެ އެއްވެސް އަސަރެއް ފެނޭތޯ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމުގައި އޭނާ ބުންޏެވެ.
29 Mar 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ސުނާމީ ކާރިސާތަކުގަައި ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ކެޕްސޫލްއެއް!
މި ކެޕްސޫލްތައް ހަދާފައި ހުންނަނީ ވައްކޮށް، އޭގެ ތެރޭގައި މީހުންނަށް ވަދެ ތިބެވޭގޮތަށެވެ. އަދި ސުނާމީއެއް ކުރިމަތިވާ ހާލަތުގައި އޭގެ ކެޕްސޫލްއަކަށް ވަދެ ތިބުމުން، ސުނާމީގެ ރާޅުގަނޑުގެ ތެރޭގައި އޮޔާ ދިޔަ ނަމަވެސް ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރެވެއެވެ.
09 Apr 2024
ވާހަކަ
ނާކާ | އެޕިސޯޑު - 17
ޝިމާ ހުންނަންބުނި ގަސް ކައިރިއަށް ޖިޔާދުއާއި ސަހާ އައިސް ހުއްޓުނުއިރު ޝިމާ ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ކަޅުފޮއި އަނދިރީގެ މިފަދަ ރެއެއްގައި މާދުރު ހިސާބުތަކެއް ނުވެސް ފެންނާނެއެވެ. "ގުޅާބަ ތިއްތައަށް.." ދެކޮޅު ބަލާލުމަށްފަހު ޖިޔާދު ބުނެލިއެވެ. "އަޅެ ކޮބާތަ؟" ފޯނު ނަގާ ޑައިލް ކޮށްލަމުން ސަހާ ވަރަށް ހާސްވެލާފައި ބުންޔެވެ.
03 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ކުރުވާހަކަ: ނަސީބު
ސެޝަން ނިމޭ ރަނގަބީލު ޖެހުމާއި އެކު އެންމެ ހިނދުކޮޅަކަށްވެސް މަޑުކޮށް ނުލައި ދަބަސް ހިފައިގެން ރާމީ ދުއްވައިގަތީ ގެއަށްދާށެވެ. އޭނާ މިއަދު ސްކޫލަށް އައީވެސް މަންމަ ކުރި އާދޭހަށެވެ. އެހެން ނޫނަމަ މަންމަ އެހާ ބަލިވެ އުޅެނިކޮށް ސްކޫލަށް އަންނާކަށް އޭނާއަކަށް ނުކެރުނީއެވެ. މިދުނިޔޭގައި މަންމަ ފިޔަވައި ރާމީގެ އެކަކުވެސް ނެތެވެ.
02 Apr 2024
ވާހަކަ
ނާކާ | އެޕިސޯޑު - 16
ކަލޭގޮސް ކަލޭ ބަފާ ކައިރީ އަހާބަލަ ފަޒީން މަރުވިރޭ އޭނަ މިތާ ކުރީ ކީއްތޯ.. ކީއްވެގެންތޯ އަމިއްލަ ދަރިޔަކު މިކަހަލަ ތަނަކަށް އެ ދަންވަރު ގަޑީގަ ދޫކޮށްލާފަ ދިޔައީ.. އަހާބަލަ ގޮސް.. ވަރަށް ތާހިރު އަޑެއް އިވޭނެ. އަހާބަލަ ގޮސް އަތުގެ ކޮޅަށް ހޫރާލީއިރު އެ ދަރީގެ ފުރާނަ ހުރިތޯ ބަލާލިންހޭ. އޭރުން ކަލޭއަށް އެނގޭނެ ހަޤީޤީ ޖާހިލުންނަކީ ކޮބައިކަން.
26 Mar 2024
ވާހަކަ
ކުރުވާހަކަ: ޒީނާ
ޖަލުގޮޅިއަށް ޒީނާގެ ދެއަތުން ބައްޕަ ކޮއްޕާ ވައްޓާލުމަށްފަހުގައި އޭނާގެ ހަޔާތަށް ވީގޮތެއް ބައްޕަ އަޑުއަހައި އޭނާއަށް ހިތްހަލާލު ދޭނެއެކޭވެސް ހިތެއް ނުބުނެއެވެ. އެހެނީ، ޒީނާ އޭނާގެ ބައްޕައަށް ދިނީ އެއަށްވުރެ މާބޮޑު އަނިޔާއެކެވެ. ދުވަހަކުވެސް އުފަންދަރިއަކު އޭނާގެ އޭނާގެ ބައްޕައަށް ދީފައި ނުވާފަދަ ބޮޑު އަނިޔާއެކެވެ. ޒީނާއަށް އިހްސާސްވެއެވެ. އެއީ މަޢާފެއް ނެތް ކުށެކެވެ. ތައުބާ އާއި ކައްފާރާއެއް ނެތް ފާފައެކެވެ.
25 Mar 2024
ވާހަކަ
ނާކާ | އެޕިސޯޑު - 15
ޖެހެމުންދަނީ ފިނި ވައިރޯޅިއެކެވެ. އިވެމުންދަނީ ހިތްގައިމު މިއުޒިކެއްގެ އަޑެކެވެ. އެ ހިތްގައިމުކަން އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކޮށްދެނީ މާދުރުނޫން ހިސާބަކުން ތުނޑިފަށުގެ ދޮންވެލިގަނޑަށް ރާޅުތަށް ބީއްސަމުންދާ ދިއުމުގެ އަޑެވެ. ކުރިމަތީގައި ބެއިންދިފައި އިން ކޮފީތަށީގެ ތެރެޔަށް ބަލަހައްތައިގެން ހުއްޓިފައި ފަތީން އިނީ އަނގައިން ބަހެއްވެސް ނުބުނެއެވެ.
19 Mar 2024
ކުރު ވާހަކަ
ކުރުވާހަކަ: ދެދުނިޔޭގެ ރަހުމަތްތެރިޔާ
އިބްރާހިމް ގެއިން ނުކުތެވެ. ނިޔާޒްގެ ހާލެއް ނުބަލައި އޭނާއަކަށް ނުހުރެވޭނެއެވެ. އެއީ އޭނާގެ ހަމައެކަނި މިދުނިޔޭގެ ރަހުމަތްތެރިއެއް ނޫނެވެ. ދެދުނިޔޭގެވެސް ރަހުމަތްތެރިއަކަށްވުން އެދޭ މީހެކެވެ. ނިޔާޒް އޭނާއަށްވެދިން އެހީތެރިކަމާއި ކޮށްދިންހާ ހެޔޮކަމުގައި ބަދަލުގެ އަގަކީ އޭނާއަށް އަދާކުރެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ.
18 Mar 2024
ވާހަކަ
ނާކާ | އެޕިސޯޑު - 14
އެއްބަސް ނުވިއެއް ކަމަކު ނަޒީހުއާ އިތުރު ދެޒުވާނަކު ފަޒީންއަށް ކޮށްފައި އެވާ އަނިޔާއަކީ އެ އަނިޔާގެ ގެއްލުމުން ވެސް އިންސާނަކު މަރުވެދާނެ ވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް. ފަޒީންގެ ބޮލުގައި ވަރަށް ބާރަށް ޖަހާ މަންޒަރު ވީޑިއޯއިން ދައްކައިދޭ. ފަޒީން މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު އިރު އޭނާގެ ބޯވަނީ ފަޅައިގެންގޮސްފައި. މީހާ އެއްކޮށްވަނީ ހުދުވެފައި.
13 Mar 2024
ވާހަކަ
ކުރުވާހަކަ: ބަދުނާމް
އެދުވަހުގެ ފަހުން ޝަފީޤު ދިރިއުޅެނީ މަގުމަތީގައެވެ. އެގެއަކަށް އޭނާ ނުދެއެވެ. ދަރިންނާއި އަނބިމީހާއަށް ހަޤީޤަތް ކިޔައިދީ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ހޯދުމަކީވެސް ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެތީއެވެ. ބަލިވެ އުޅޭތީ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން އައިޖީއެމްއެޗަށް ދިޔައިރު އެތާނގައި އިނީ ދަރިފުޅު ފަޒްލާކަން ޝަފީޤަށް ނޭނގުނީއެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ ދެވަނަ ފަހަރަށް ދަރިފުޅުގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން އިތުރުކުރާކަށް އޭނާ ދަރިފުޅުގެ ކުރިމައްޗަކަށް ނުދިޔައީހެވެ. ދަރިފުޅުގެ ދުލުން އޭނާއަށް ބަދުބަސްތަކެއް ރައްދުވާނެ ފުރުޞަތެއް ނުދިނީހެވެ.