Advertisement

26 May 2023
ޚަބަރު

އެއްވެސް ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ކޮށްދެއްވުމުގައި ސަރުކާރުން ދެމި އޮންނާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ނައިބުރައީސް ދެއްވައިފި

މިޙަފްލާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވީ، ފެނަކީ އަސާސީ އެއްޗަކަށް ވާއިރު، އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީއިން މެދުކެނޑުމެއްނެތި ފޯރުވައިދެނީ ވަރަށް މުޙިއްމު އަސާސީ ޚިދުމަތެއް ކަމަށެވެ. އަދި މާލެ ސަރަހައްދާއި އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްތައް ހިމެނޭ ގޮތުން މުޅި ރާއްޖޭގައި އެކުންފުނިން މިހާރުވެސް ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގަމުންދާކަން އަދި އަތޮޅުތަކުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމްތައް ޤާއިމްކޮށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އެމް.ޑަބުލިޔު.އެސް.ސީގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުން ކުރައްވާ މަސައްކަތަށް އެމަނިކުފާނު ތަޢުރީފް ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ކުންފުނިން މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރައްވައި މުހިއްމު ދާއިރާތަކުން އެވޯޑްތައް ދެއްވަމުންގެންދަވާތީ އެކަންވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

19 Apr 2023
ރިޕޯޓް
އެފްކޮންސް ވިއްކާލުމުން ތިލަމާލެ ބުރިޖުގެ މަޝްރޫއަށް ދެންވާނީ ކިހިނެއް؟
ގްރޭޓާމާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތްތަކަކީ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އަމާޒަކަށް އަބަދުވެސް ވެފައި އޮތް މަޝްރޫޢަކަށް ވުމާއިއެކު، ބުރިޖު އެޅިދާނެތޯ ޝައްކު އުފެއްދުމަށް ލިބޭ އެއްވެސް ފުރުޞަތެއް އެފަރާތްތަކުން ދޫކޮށެއް ނުލައެވެ. މިގޮތުން މިހާރު އަނެއްކާ އަލަށް ފަތުރަމުން އަންނަ ވާހަކައަކީ، އެފްކޮންސްގެ މައި ކުންފުނިން އެގްކޮންސް ވިއްކާލަން އުޅޭތީ އެވާހަކައެވެ. އަދި އެފްކޮންސް ވިއްކާލާއިރު، ބުރިޖުވެސް ވިއްކާލާނެކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ މަންސަތަކުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ވާހަކަތައް ފަތުރަމުންނެވެ.
19 Apr 2023
ރިޕޯޓް
ހުޅުމާލޭގެ ބަހާރު މޫސުމް، މިފަހަރު، ރީތި ގަސްތަކަށް!
ރީތިގަސް ނުވަތަ ޑިލޯނިކްސް ރެޖިއާއަކީ، ދުނިޔޭގެ ހޫނު ސަރަހައްދުތަކުގައި ހެދޭ ގަހެކެވެ، މިއީ ބޮޑު ހިޔަލެއް އޮންނަ އުސްކޮށް އަދި ބިޔަކޮށް ހެދޭ ގަހަކަށް ވުމާއިއެކު މުޅިގަހުގައި މާ އަޅާފައި އޮންނައިރު އެމަންޒަރު ނުހަނު ރީއްޗެވެ.
20 Jun 2021
ރިޕޯޓް
އަތޮޅުތެރޭގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައާއި ގެދޮރުވެރިޔާ ލޯނު
އަތޮޅުތަކުގައި އޮތް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަން ހައްލު ކުރުމަށް، ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުން ހުށައަޅާ ހައްލަކީ ގެދޮރުވެރިޔާ ލޯނެވެ. ސުވާލަކީ، މިލޯނުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ކުރާނީ ކޮންފައިދާއެއްތޯއެވެ.
06 Jun 2021
ރިޕޯޓް
ދުންފަތުގެ ވަބާއިން މުޖުތަމަޢު ސަލާމަތްކުރަން ޖެހިފައި!
ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންގެ އާބާދީގެ ބޮޑުބައެއް ވަނީ ދުންފަތުގެ ވަބާގައި ޖެހިފައެވެ. ދުންފަތުގެ ވަބާއިން މުޖުތަމައު ސަލާމަތް ކުރުމަށް ތަފާތު ފިޔަވަޅުތައް ސަރުކާރުން އެޅި ނަމަވެސް، އެކަށީގެންވާ ނަތީޖާއެއް ނުފެންނަނީ ކީއްވެބާ؟

Advertisement

23 May 2023
ދުނިޔެ
އެމެރިކާގެ ދިފާޢީ މަރުކަޒުގެ ކައިރީގައި އެއްޗެއް ގޮވާ މަންޒަރު ފެންނަ ފޭކު ފޮޓޯއެއް ވައިރަލްވެ އެތައް ބަޔަކަށާއި މީޑިއާއަށް އޮޅުންތައް އަރައިފި
އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ މި ފޮޓޯގައި ފެންނަނީ ހަޤީޤަތެއްކަމުގައި ހީކޮށް ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ބައެއް ފަަރާތްތަކުގެ ވެރިފައިޑް އެކައުންޓްތަކުން ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި އެފޮޓޯ ފަތުރާފައެވެ. އަދި އިންޑިއާ އާއި ބައެއް އެހެން ޤައުމުތަކުގެ އޮންލައިން ނޫސްތަކާއި ޓީވީތަކުންވެސް އެޚަބަރު ފެތުރިއެވެ. މީޑިއާތަކަށްވެސް އޮޅުން އެރީ ވެރިފައިޑް އެކައުންޓްތަކުން އެ ފޮޓޯ ފަތުރަންފެށުމުންނެވެ.
21 May 2023
ދުނިޔެ
އެމެރިކާ އެމްބަސީގެ މުވައްޒަފުން ދަތުރުކުރި ޤާފިލާއަކަށް ހަމަލާދީ 4 މީހުން މަރާލައި، އިތުރު 3 މީހުން ވަގަށް ނަގައިފި
އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންޓަނީ ބްލިންކެން ނެރުއްވި ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވީ، އެމެރިކާގެ މިޝަން އާއި ނައިޖީރިއާގެ ސަފީރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ވަގަށް ނަގާފައިވާ މީހުން ތިބި ތަނާއި ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ ގާފިލާގައި ޖުމްލަ ނުވަ ނައިޖީރިއާ މީހުން ތިއްބެވެ.
20 May 2023
ދުނިޔެ
ޢަރަބި ސަމިޓްގައި ބައްޝާރު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން ފެއްޓެވުމުން ޤަޠަރުގެ އަމީރު ސަމިޓް ދޫކުރައްވައި ނުކުންނަވައިފި
ޤަތަރުގެ ވަފުދާއިއެކު ޤަތަރުގެ އަމީރު ސަމިޓްދޫކުރައްވައި ނުކުންނެވިކަން ޤަތަރުގެ ރަސްމީ ފަރާތްތަކުންވެސް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. ޤަތަރުގެ ރަސްމީ ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ، ޤަޠަރުގެ އަމީރާއި ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން ޖިއްދާ ދޫކުރައްވައި ވަޑައިގެންނެވީ، ސަޢޫދީ ރަސްގެފާނާއި ސަޢޫދީ ވަލީއަހުދަށް މެސެޖެއް ދެއްވާފައި ކަމަށެވެ. އެމެސެޖުގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، ޢަރަބިންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށްޓަކައި ޢަރަބިން ގުޅިގެން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަަމަށެވެ.
20 May 2023
ދުނިޔެ
ތޫފާނުގައި މިޔަންމާއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 145އަށް އަރައިފި
މިޔަންމާގެ އަސްކަރީ ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޠޫފާނުގައި ރާކިން ސްޓޭޓް ސަރަހައްދަށް ގަޑިއަކު 130 މޭލު ބާރުމިނުގައި ވަނީ ވައިޖެހިފައެވެ. އަދި ގަދަ ވައިގެ ސަބަބުން ގެތަކުގެ ފުރާޅުތަކާއި ފާރުތައް ވެއްޓިފައިވާއިރު މުވާޞަލާތީ ޓަވަރުތަކާއި، ބުރިޖްތައްވެސް ވަނީ ވެއްޓިފައެވެ. މިޔަންމާގެ އަސްކަރީ ސަރުކާރުން ހުކުރު ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ މެއި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ 145 މީހުން މަރުވެފައި ވާކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން 91 މީހުންނަކީ ވަގުތީ ހިޔާތަކުގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ މީހުންކަަމަށެވެ.
19 May 2023
ދުނިޔެ
ޗައިނާގެ ޒިލިންގ ގޯލްޑް މައިންގައި 580ޓަނުގެ ރަން ހުރިކަމަށް ބުނެފި
ޝަންޑޮންގް ޕްރޮވިންސްގެ ނެޗުރަލް ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ދާދި ފަހުންބުނެފައި ވަނީ އެ މައިންގެ ތެރެއިން އިތުރު 200 ޓަނުގެ ރަނުގެ ރިޒާވެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި އެރަންވަޅުގައި ހުރި ރަނުގެ އަދަދު ޖުމުލަ 580 ޓަނަށް އަރާނެކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އެއީ ޗައިނާގެ ފައިސާއިން ބަލާނަމަ 200 ބިލިއަން ޔުއާންއެެވެ.
19 May 2023
ދުނިޔެ
ލާހޯރުގައި ހަމަނުޖެހުންތައް ބޮޑުވެދާނެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އިތުރުވެއްޖެ
ޕަންޖާބު ޕްރޮވިންސްގެ އިންފޮމޭޝަން މިނިސްޓަރު އާމިރު މީރު ހުކުރު ދުވަހު އަލްޖަޒީރާއަށް ވިދާޅުވީ ޕްރޮވިންސްގެ ވެރިރަށް ލާހޯރުގެ ޒަމާން ޕާކް ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ އިމްރާންޚާން ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅު ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ކޯޓުން ފުލުހުންނަށް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.  ޕާކިސްތާނުގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އިމްރާންޚާންގެ ގެކޮޅު ރެއިޑްކުރުމަށްޓަކައި މިއަދު މެންދުރު ޕަންޖާބުގެ ހަތަރު ފުުލުހަކު އެގެކޮޅަށް ދިޔައެވެ.
19 May 2023
ދުނިޔެ
ތޭރަ އަހަރަށްފަހު އަސަދު ސަޢޫދީއަށް ވަޑައިގެންފި
މިއީ 2011 ވަނަ އަހަރު ސީރިއާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ ފެށުނުފަހު ބައްޝާރު ސަޢޫދީއަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅެވެ.  އަސަދުގެ ސަރުކާރުން ސީރިއާގެ އާއްމުންނާއި ދެކޮލަށް ދެމުންދިޔަ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ސީރިއާ ޢަރަބި ލީގުން ބޭރުކުރުމަށްފަހު އަލުން ޢަރަބި ލީގުގައި ބައިވެރިކޮށްފައި ވަނީ މިއަހަރުގައެވެ. އަދި އަރަބި ލީގުގެ ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވެވަައިގެންނެވުމަށް ސަޢޫދީއަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ބައްޝާރަށް ދަޢުވަތު ފޮނުއްވީ ސަޢޫދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން ޢަބުދުލްޢަޒީޒެވެ. ބައްޝާރުލް އަސަދު އިއްޔެ ސަޢޫދީ އަރަބިއްޔާއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން، ކިންގް ޢަބުދުލްޢަޒީޒް އެއަރޕޯޓުން އޭނާއަށް މަރުޙަބާދެންނެވީ، މައްކާގެ ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރު ޢަމީދު ބަދުރް ބިން ސުލްޠާނެވެ.
18 May 2023
ޚަބަރު
ނިއުޒިލެންޑްގެ ހޮސްޓެލްއެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
އަންގާރަ ދުވަހުގެ ފަތިހު ނިއުޓައުންގެ އަވަށުގައި ހުންނަ ލޯފަރސް ލޮޖްގެ މަތީ ފަންގިފިލާގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައި، އެހޮސްޓެލްގައި ދިރިއުޅުނު 6 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. ހަތަރު ފަންގިފިލާ ހުންނަ، އެ ހޮސްޓެލްގައި 92 ކޮޓަރި ހުންނައިރު އެ އިމާރާތަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ.
29 May 2023
ކުޅިވަރު
އެވަޓަން ސަލާމަތްވިއިރު އެސްޓަންވިލާ ކޮންފަރެންސް ލީގަށް
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ މި ސީޒަނުގެ ފަހު ދުވަހު ޑޮކޯރޭގެ ގޯލަކުން ބޯނެމައުތް ބަލިކޮށް އެވަޓަން ރެލިގޭޝަނުން ސަލާމަތްވެއްޖެއެވެ. އަދި އެސްޓަން ވިލާ ޔޫއެފާ ކޮންފަރެންސް ލީގަށް ކޮލިފައިވީ، މި ސީޒަނުގައި ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ ބްރައިޓަން 2-1 ގެ ނަތީޖާ އަކުން ބަލިކޮށްގެނެވެ.
28 May 2023
ކުޅިވަރު
ޑޯޓްމަންޑް ރޮއްވާލުމަށްފަހު ބެޔާން ތަށި އުފުލާލައިފި
ސީޒަންގެ ފަހު މެޗާއި ހަމައަށް އައި އިރު ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުގެ ފުރިހަމަ ބާރުގައި އޮތް ޖަރުމަނު ބުންޑަސްލީގާގެ ތަށި، މެޗު ނިމެން މިނެޓަކަށް ވެފައިވަނިކޮށް ކާމިޔާބުކުރި ގޯލާއެކު، ފާއިތުވި ދިހަ އަހަރު ވެސް އެ ލީގު ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ ބެޔާން މިއުނިކް، ޖެހިޖެހިގެން އެގާރަ ވަނަ ފަހަރަށް ޖަރުމަނު ބުންޑަސްލީގާ ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ.
20 May 2023
ކުޅިވަރު
ފަންސާހަށް ވުރެ ގިނަ ދަނޑު ވަރަށް އަވަހަށް ނިމޭނެ: މަޚުލޫފް
މިނިސްޓަރ މަޚުލޫފް މިހެން ވިދާޅުވީ، އއ. ބޮޑުފުޅުދޫގައި މިސަރުކާރުން އެޅި ޓާފް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. މިނިސްޓަރ މަޚުލޫފު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ރައީސް އބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުން ތަރައްގީކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތަކުގެ ތެރެއިން 50 ވަނަ ދަނޑު ވަރަށް އަވަހަށް ނިމޭނެކަމަށެވެ. އަދި މީގެ ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކަށް ޓާފްއަޅައިގެން އަތޮޅުތެރޭގައި އެއްވެސް ބޮޑު ދަނޑެއް ހަދައި ދެވިފައި ނުވާކަން މަޚުލޫފް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
03 May 2023
ކުޅިވަރު
މާޒިޔާއިން ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ދެވަނަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބުކޮށްފި
އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅުނު ޕްރެޒިޓެންޓްސް ކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ކްލަބް އީގަލްސް ބަލިކޮށް, މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުން މި މުބާރާތް ދެވަނަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. މިއީ މާޒިޔާ އިން ޕްރެޒިޓެންޓްސް ކަޕްގެ ފައިނަލުގައި ކުޅުނު ހަތަރު ވަނަ ފަހަރެވެ.
27 Apr 2023
ޚަބަރު
ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބިލިއާޑް މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރީ، ކޯ ޕިން ޗަންގް
އޭނާ މިމުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރީ، ރޭ ކުޅު މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި، ފިލިޕީންސްއަށް ނިސްބަތްވާ ޔޯހަން ޗުއާ އާ ބައްދަލުކޮށް، 10-8 ފްރޭމުން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. އޭނާއަކީ މިހާރު ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ 22 ވަނައިގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. އޭނާއަށް މުބާރާތުގެ ޓްރޮފީއާ މެޑަލް އަދި ފައިސާގެ އިނާމް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙެވެ.  މިމުބާރާތަކީ، ދުނިޔޭގެ 15 ޤައުމެއްގެ 64 ކުޅުންތެރިން ވާދަކުރި މުބާރާތެެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ 16 ކުޅުންތެރިންވެސް ހިމެނެއެވެ.
27 Apr 2023
ޚަބަރު
ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ބިލިއާޑް މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައިފި
މިމުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ކުޅުންތެރިޔާ އަށާއި އަދި ރަނަރއަޕް ކުޅުންތެރިޔާއަށް ޓްރޮފީއާ މެޑަލް އަދި ފައިސާގެ އިނާމް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.މޯލްޑިވްސް އޯޕަން، 2023، 10 ބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕަކީ، ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ބިލިއާޑް މުބާރާތެވެ. މިމުބާރާތުގައި 15 ޤައުމަކުން 64 ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވިއެވެ. މި މުބާރާތް ކުރިޔަށް ދިޔައީ، 2023 އޭޕްރީލް 22 އިން 26އަށް މޯލްޑިވްސް ޕޫލް ބިލިއާޑް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްޕީބީއޭ) ހައުސްގައެވެ.
17 Apr 2023
ކުޅިވަރު
ވެސްޓްހަމް މެޗު އެއްވަރުވެ އާސެނަލްއަށް ނުތަނަވަސްކަން
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަ ލީގުގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ވެސްޓްހަމް އާއި ކުޅުނު މެޗު 2-2 ން އެއްވަރުވެ, ވިހި އަހަރަށް ފަހު ޕްރިމިއަ ލީގުގެ ތަށި އަލުން އުފުލާލުމަށް އާސެނަލް އިން ކުރަމުން އަންނަ އުއްމީދަށް, މުބާރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން, މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ހިޔަނި އެޅިއްޖެއެވެ.
15 Apr 2023
ކުޅިވަރު
ވެލެންސިއާގެ ޖާޒީގައި އިލާން ރާއްޖޭގެ ރެކޯޑެއް
މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް 2023 ގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ކްލަބް ވެލެންސިއާ އަދި ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް (ސަސް) ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ކުޅެ, ކްލަބް ވެލެންސިއާގެ އިލާން އިމްރާން ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ ތާރީހީ ފޮތުން ވަރަށް ޙާއްސަ ޖާގައެއް ހޯދައިފިއެވެ.

Advertisement

ކުރީ އަހަރުތަކާއި ނުބައްދަލު މިންވަރަށް މި ފަސްއަހަރު މިފްކޯގެ ކެޕޭސިޓީ ވަނީ މަތިކުރެވިފައި: އަމީރު

އަމީރު ވިދާޅުވީ، މި ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިފްކޯގެ މަސް ގަތުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުވީ އޭގެ ކުރީގެ ހުރިހާ އަހަރުތަކުގައި ކެޕޭސިޓީ އުފެއްދުނު މިންވަރާ ނުބައްދަލު މިންވަރަކަށް ކަމަށެވެ. އަދި 2018ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ކެޕޭސިޓީއާ އަޅާބަލާއިރު، މިހާރު ގާތްގަނޑަކަށް 241 ޕަސެންޓް ކެޕޭސިޓީއަށް އިތުރުކުރެވިފައިވާކަން އަމީރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު މިފްކޯގެ އުޅަނދުތަކުގައި މަސް ގަނޑުކުރެވޭ ކެޕޭސިޓީއަކީ 80 މެޓްރިކް ޓަނެވެ. އިއްޔެ ޚިދުމަތަށް ނެރުނު ޖަޒީރާ 3 އާއިއެކު މިފްކޯގެ އުޅަނދުތަކުގައި މަސް ގަނޑުކުރެވޭ ކެޕޭސިޓީވަނީ 290 މެޓްރިކްޓަނަށް މަތިކުރެވިފައެވެ. އަދި އަލަށް ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތިން ބޯޓު ގެނެވުމާއި އެކު އެއަދަދު 500 މެޓްރިކްޓަނަށް މަތިވާނެކަންވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އަމީރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

18 May 2023
ވިޔަފާރި
ފިތުރޯނު ސްމާޓް ޕާކިންގ ޒޯނުން ޕާކިން ޖާގަ ކުއްޔަށްހިފަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
އެކުންފުނިން ބުނީ، ތިން އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ޕާކިން ޒޯޯނުން ޖާގައެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބީލަން ފެށޭ އަގަކީ، 1500ރ ކަމަށެވެ. މިގޮތުން ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ މައިގަނޑު ޝަރުތުތަކަކީ، އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައި ވުމާއި، ޕާކު ކުރަން ހުށައަޅާ އުޅަނދަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ގްރޭޓަރ މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ދުއްވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އުޅަދަކަށްވުމެވެ. މީގެ އިތުރުން މީގެ ކުރިން ހުޅުމާލެއިން ޕާކިން ޖާގައެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުވުންވެސް ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.
14 May 2023
ޚަބަރު
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭގެ ލައިޓްޖަހައި ނިމި ޓެސްޓް ދަތުރުކޮށްފި
13 May 2023
ޚަބަރު
އެމްޓީސީސީގެ ތާރީޚުގައިވެސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 32 މިލިޔަން ރުފިޔާ ޙިއްޞާދާރުންނަށް ބަހަން ނިންމައިފި
09 May 2023
ވިޔަފާރި
މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަތަރުމަސް ނިމުނު އިރު 7 ލައްކަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި
ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި މިއަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި، އަދަދު ވަނީ 710645އަށް އަރާފައެވެ. އެއީ ހުސްވިއަހަރާއި އަޅާ ބަލާއިރު %17.5 އިތުރުއަދަދެކެވެ. އަދި ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މިމުއްދަތުގައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންނަށްވުރެ މިއަހަރު ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރެވެ. މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައި ވަނީ، ރަޝިޔާއިންނާއި އިންޑިއާއިންނާއި ވިލާތުގެ ތިންޤައުމަކުންނެވެ. ފާއިތުވި ހަތަރު މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަޝިޔާއިން އެކަނިވެސް ރާއްޖެއަށް ލައްކައަކާއި ގާތްކުރާ އަދަދަށް ވަނީ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައެވެ.

Advertisement

26 May 2023
ވާހަކަ
ވާހަކަ: ނާކާ
އެ މުދައްރިސް ވަރަށް އޯގާތެރިއެވެ. ފަޒީން ހާ އޯގާތެރިއެވެ. އެ ފިރުމުން ފަތީންއަށް ގެނެސްދިނީ ފުން ހަނދާންތަކެކެވެ. ފަތީންއަށް އަނިޔާއެއްލިބޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު ފަޒީންގެ ފަރާތުން ލިބޭ އޯގާތެރިކަން ފަތީންގެ ހަނދާނާ އެކުވާން ފެށިއެވެ. ފަތީންގެ ދެލޯ ފެންކަޅިވިއެވެ. އެތާ އޮތުމަށް އުނދަގޫވިއެވެ.
15 May 2023
ވާހަކަ
ވާހަކަ: ހިއްސު
ފުލުސް ވަޒީފާގައި އުޅޭ ޒެނީޝާ، ހެނދުނު ހެނދުނާ ޑިއުޓީއަށް ނިކުތްގޮތަށް ހައިރާންވެފައި ހުރެވުނީ ކުރިމަތިން ފެންނަމުން ދިއަ މަންޒަރުންނެވެ. ލިބުނު ސިހުމެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. ހިތް ވަނީ ނުތަނަވަސްވެފައެވެ. މީހާ ހުރީ ފިނިވެ ގަނޑުވެފައެވެ. ލޯ އުނގުޅައުނގުޅާފައި ބެލިނަމަވެސް މިއީ ހަމަ ހަޤީގަތެވެ. ކުރިމަތީގައި އޮތް ކާރުގެ ބިއްލޫރިގަނޑުވަނީ ތަޅައިގެންގޮއްސައެވެ. މަގުމައްޗަށް ރިހިކުލައިގެ އަތުކުރި ގަޑިއެއް ކަނޑައިގެން ގޮސް ވެއްޓިފައި އޮތެވެ. ދުރުގައި ދެ ބޫޓުކިބަ ވިއްސައިގެން ގޮއްސައި އޮތްއިރު ކާރުގެ ފަހަތުސީޓު ދޮރު ހުރީ ހުޅުވިފައެވެ. އެދޮރުން ބޭރުވާގޮތަށް އެލިފައި އެއޮތީ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑެވެ. ލައިގެން އޮތްހެދުމުގެ ކަރުމަތި އޮތީ ވީދައިގެން ގޮއްސައެވެ. ކަރާއި މޫނު ވަނީ އަނިޔާވެރި ވަކިތަކަކުން ޒަހަމް ކޮށްލާފައެވެ. އަހަރެން އެ ކުއްޖާގެ މޫނު ބަލަން ޖެހިލުންވިއެވެ. މިއީ ކިހިނެއް ހިނގި ކަމެއްބާވައެވެ؟
14 May 2023
ވާހަކަ
ވާހަކަ: ނާކާ
ދިވެހި ގަޑި ނަގައިދެއްވަން މިއަދު ދުރުވީ މުޅިން އާ ޓީޗަރެކެވެ. އެއީ ވަރަށް ޒުވާން ޓީޗަރެކެވެ. ލޫޅާފަތި ހަށިގަނޑަކާއި ފަން އިސްތަށިގަނޑެއް ލިބިފައިވާ އޭނާ ހުރީ އާދައިގެ އިސްކޮޅެއްގައެވެ. އޭނާގެ ހަމުގެ ދޮންކަމާއި މޫނު މަތީގެ ރީތިކަމުގެ ޖާދޫގައި ކުލާހުގެ ހުރިހާ ފިރިހެން ކުދިން ތިބީ ޖެހި އާގަމަވެފައެވެ.
08 May 2023
ވާހަކަ
ވާހަކަ: ހިއްސު
ފުލުސް ވަޒީފާގައި އުޅޭ ޒެނީޝާ، ހެނދުނު ހެނދުނާ ޑިއުޓީއަށް ނިކުތްގޮތަށް ހައިރާންވެފައި ހުރެވުނީ ކުރިމަތިން ފެންނަމުން ދިއަ މަންޒަރުންނެވެ. ލިބުނު ސިހުމެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. ހިތް ވަނީ ނުތަނަވަސްވެފައެވެ. މީހާ ހުރީ ފިނިވެ ގަނޑުވެފައެވެ. ލޯ އުނގުޅައުނގުޅާފައި ބެލިނަމަވެސް މިއީ ހަމަ ހަޤީގަތެވެ. ކުރިމަތީގައި އޮތް ކާރުގެ ބިއްލޫރިގަނޑުވަނީ ތަޅައިގެންގޮއްސައެވެ. މަގުމައްޗަށް ރިހިކުލައިގެ އަތުކުރި ގަޑިއެއް ކަނޑައިގެން ގޮސް ވެއްޓިފައި އޮތެވެ. ދުރުގައި ދެ ބޫޓުކިބަ ވިއްސައިގެން ގޮއްސައި އޮތްއިރު ކާރުގެ ފަހަތުސީޓު ދޮރު ހުރީ ހުޅުވިފައެވެ. އެދޮރުން ބޭރުވާގޮތަށް އެލިފައި އެއޮތީ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑެވެ. ލައިގެން އޮތްހެދުމުގެ ކަރުމަތި އޮތީ ވީދައިގެން ގޮއްސައެވެ. ކަރާއި މޫނު ވަނީ އަނިޔާވެރި ވަކިތަކަކުން ޒަހަމް ކޮށްލާފައެވެ. އަހަރެން އެ ކުއްޖާގެ މޫނު ބަލަން ޖެހިލުންވިއެވެ. މިއީ ކިހިނެއް ހިނގި ކަމެއްބާވައެވެ؟
06 May 2023
ވާހަކަ
ވާހަކަ: ނާކާ
ފަޒީން މަރުވި ފަހުން މިއަދަކީ ތިންވަނަ ދުވަހެވެ. ފަޒީންގެ މަރާއެކު އެ އާއިލާގެ ދިރުން އެއްކޮށް ނެތިގެން ދިޔައެވެ. ގޭގައި މީހުން އުޅުނަސް، ގޭތެރެ ހީވަނީ ފަޅު ތަނެއްހެންނެވެ.
01 May 2023
ވާހަކަ
ވާހަކަ: ހިއްސު
ފުލުސް ވަޒީފާގައި އުޅޭ ޒެނީޝާ، ހެނދުނު ހެނދުނާ ޑިއުޓީއަށް ނިކުތްގޮތަށް ހައިރާންވެފައި ހުރެވުނީ ކުރިމަތިން ފެންނަމުން ދިއަ މަންޒަރުންނެވެ. ލިބުނު ސިހުމެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. ހިތް ވަނީ ނުތަނަވަސްވެފައެވެ. މީހާ ހުރީ ފިނިވެ ގަނޑުވެފައެވެ. ލޯ އުނގުޅައުނގުޅާފައި ބެލިނަމަވެސް މިއީ ހަމަ ހަޤީގަތެވެ. ކުރިމަތީގައި އޮތް ކާރުގެ ބިއްލޫރިގަނޑުވަނީ ތަޅައިގެންގޮއްސައެވެ. މަގުމައްޗަށް ރިހިކުލައިގެ އަތުކުރި ގަޑިއެއް ކަނޑައިގެން ގޮސް ވެއްޓިފައި އޮތެވެ. ދުރުގައި ދެ ބޫޓުކިބަ ވިއްސައިގެން ގޮއްސައި އޮތްއިރު ކާރުގެ ފަހަތުސީޓު ދޮރު ހުރީ ހުޅުވިފައެވެ. އެދޮރުން ބޭރުވާގޮތަށް އެލިފައި އެއޮތީ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑެވެ. ލައިގެން އޮތްހެދުމުގެ ކަރުމަތި އޮތީ ވީދައިގެން ގޮއްސައެވެ. ކަރާއި މޫނު ވަނީ އަނިޔާވެރި ވަކިތަކަކުން ޒަހަމް ކޮށްލާފައެވެ. އަހަރެން އެ ކުއްޖާގެ މޫނު ބަލަން ޖެހިލުންވިއެވެ. މިއީ ކިހިނެއް ހިނގި ކަމެއްބާވައެވެ؟
24 Apr 2023
ވާހަކަ
ވާހަކަ: ހިއްސު
ފުލުސް ވަޒީފާގައި އުޅޭ ޒެނީޝާ، ހެނދުނު ހެނދުނާ ޑިއުޓީއަށް ނިކުތްގޮތަށް ހައިރާންވެފައި ހުރެވުނީ ކުރިމަތިން ފެންނަމުން ދިއަ މަންޒަރުންނެވެ. ލިބުނު ސިހުމެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. ހިތް ވަނީ ނުތަނަވަސްވެފައެވެ. މީހާ ހުރީ ފިނިވެ ގަނޑުވެފައެވެ. ލޯ އުނގުޅައުނގުޅާފައި ބެލިނަމަވެސް މިއީ ހަމަ ހަޤީގަތެވެ. ކުރިމަތީގައި އޮތް ކާރުގެ ބިއްލޫރިގަނޑުވަނީ ތަޅައިގެންގޮއްސައެވެ. މަގުމައްޗަށް ރިހިކުލައިގެ އަތުކުރި ގަޑިއެއް ކަނޑައިގެން ގޮސް ވެއްޓިފައި އޮތެވެ. ދުރުގައި ދެ ބޫޓުކިބަ ވިއްސައިގެން ގޮއްސައި އޮތްއިރު ކާރުގެ ފަހަތުސީޓު ދޮރު ހުރީ ހުޅުވިފައެވެ. އެދޮރުން ބޭރުވާގޮތަށް އެލިފައި އެއޮތީ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑެވެ. ލައިގެން އޮތްހެދުމުގެ ކަރުމަތި އޮތީ ވީދައިގެން ގޮއްސައެވެ. ކަރާއި މޫނު ވަނީ އަނިޔާވެރި ވަކިތަކަކުން ޒަހަމް ކޮށްލާފައެވެ. އަހަރެން އެ ކުއްޖާގެ މޫނު ބަލަން ޖެހިލުންވިއެވެ. މިއީ ކިހިނެއް ހިނގި ކަމެއްބާވައެވެ؟