Advertisement

21 Jun 2024
ދީން
މިފްތާޙް މުޙައްމަދު

ލަދުވެތިކަމަކީ ނިޢުމަތެކެވެ

އަހަރެމެން މި ދިރިއުޅޭ މުޖުތަމަޢުގައި ލަދުވެތިކަން އިސްކުރާ މީހުންނަކީ ނިކަމެތި ބައެއްގެ ގޮތުގައި ބައެއް މީހުން ސިފަކުރެއެވެ. އަދި އެމީހުންނަކީ އިޖުތިމާޢީ ގިނަ ކަންކަމާ ދުރުދުރުން އުޅޭ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ވާހަކަ ދެކެވެއެވެ. ޙާއްސަކޮށް ޢީދު ފަދަ މުނާސަބާތަކުގައި މިފަދަ ވާހަކަތަކަކީ ގިނަގިނައިން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކެކެވެ.

ނަމަވެސް އެންމެންނަކީ އެއް ކަންތައްތަކަކަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުންނާނެ ބައެއް ނޫނެވެ. އަދި މީހުން އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަނަށް ގޮސް، އެތަނަށް އެއްވެ ތިބި އެންމެންގެ ސަމާލުކަން ލިބޭ ގޮތަށް އުޅުމަކީ ވެސް ކޮންމެ މީހަކު ބޭނުންވާނެ ގޮތެއް ނޫނެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޢީދު ފަދަ މުނާސަބާތަކާއި ގުޅުވައި ވިޔަސް، އެމީހެއްގެ ގަބޫލުކުރުންތަކާ ޚިލާފުކަންކަން ނުކުރުމަށް، ނުވަތަ އެކަންކަމުގެ މައްޗަށް ލަދުވެތިކަން އިސްކުރުމަކީ ބުއްދިވެރީންގެ ސިފައެކެވެ.

ލަދުވެތިކަމަކީ އެންމެހައި ނުބައިކަންކަމާ ދުރުހެލިވުމަށް ބާރުއަޅާ، އަދި ޙައްޤުގެ ވެރިޔާއަށް އޭނާގެ އެ ޙައްޤު ލިބިދިނުމަށް ހުރަސްއަޅާ ކަންކަމާ ދެކޮޅުވެރިވުމުގެ ރޫޙު އުފައްދައިދޭ ކަމެއްކަމުގައި ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ފާހަގަކުރާ ކަމެކެވެ. މީގެ މާނައަކީ، ލަދުވެތި މީހަކީ މީހެއްގެ ހައްޤަކަށް އަރައިގަންނާނެ މީހެއް ނޫންކަމެވެ. ނުވަތަ އެފަދަ މީހަކީ އެހެން މީހުންގެ ހައްޤުތައް އަދާކުރުމުގައި އަޙުދުތަކާއި ވަޢުދުތަކަށް އިޙުތިރާމްކުރާނެ ބައެއްކަމެވެ.

Advertisement

މި އަހަރުގެ ޢަލްޙާ ޢީދަށްފަހު އައި ފުރަތަމަ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ލަދުވެތިކަމުގެ މި މާތްސިފައިގެ މުހިންމުކަމުން ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާ މި ސިފަ ގެންނަވާފައިވަނީ އީމާންކަމުގެ ތެރެއިންނެވެ. އަދި މި ސިފަ ހުރެއްޖެ މީހަކު، އެ ސިފައިގެ ސަބަބުން ފާފަތަކަށް އަރައިގަތުން މަނާ ކުރާނެ ކަމަށާއި، ލަދުވެތިކަމަކީ ހެޔޮކަމެއްކަމުގައި ނަބިއްޔާ ހަދީޘް ކުރައްވާފައިވާކަމެކެވެ.

ޚުޠުބާގައި އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ހިތާމައަކީ މިއަދު އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ލަދުވެތިކަމާއި ޢިއްފަތްތެރިކަމުގެ މި ރިވެތި ސިފައިން ބޭރުވެފައިވުމެވެ. އަދި ހެދުން އެޅުމާއި، މުޢާމަލާތް ކުރުމާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ލަދުވެތިކަމުގެ މާތް ސިފަ ނެތެމުންދާ ތަން ފެނުނެވެ. މީސް މީޑިއާގެ އެކިއެކި މަންސަތަކުގައި މީސްތަކުން ޙަރަކާތްތެރިވަމުން އެ ދަނީ ލަދުވެތިކަމުގެ ފޭރާން އެކީއެކަށް އެއް ފަރާތް ކުރުމަށްފަހުއެވެ. އެކިއެކި ފާޙިޝް މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތި ހިއްސާކުރަމުން އެ ދަނީ ހިތުގައި ކުޑަ ވެސް ބިރުވެތިކަމެއް ނެތިއެވެ.

މިކަމަށް އަދުގެ މުޖުތަމައުން ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ޚުޠުބާގައި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަލިއަޅުވާލާފައެވެ. އެހެނީ ލަދުވެތިކަމަކީ ތިމާއާއި ފާހިޝްކަންތައްތަކާއި މެދުގައިވާ ހުރަހެކެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.