ދީން
01 Dec 2023
ޚަބަރު
ޤައުމު އިސްލާޙްވާން އޮތީ ރައްޔިތުން އިސްލާޙްވެގެން - ހުކުރު ޚުޠުބާ
21 Nov 2023
ރިޕޯޓް
ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ހިތްވަރުން އިސްލާމްދީނަށް ނަސްރެއް
2001 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ ވޯލް ޓްރޭޑް ސެންޓަރު ގޮއްވާލި ހާދިސާއަށްފަހު ހުޅަނގުގެ މީޑިއާތަކުން މުސްލިމުން ސިފަކުރަމުންދިޔައީ ހަނގުރާމަވެރި ނިރުބަވެރި އަދި ނުރައްކާބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މުސްލިމުންނާއި މެދު އެކި ޤައުމުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ ލާއިންސާނީ ޖަރީމާތަކާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލަން ގިނަ ބަޔަކު ޖެހިލުންވާ އަދި ފޫހިކުރުވި ސަބަބަކަށް ހުޅަނގުން މުސްލިމުންނާއި ގުޅޭގޮތުން ފަތުރަމުންދިޔަ ޙަގީގަތެއްނެތް ވާހަކަތައް ވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް 22 އަހަރު ފަހުން މަންޒަރު މިވަނީ ބަދަލުވާން ފަށާފައެވެ.
28 Oct 2023
ޚަބަރު
މިރޭ ހުރިހައި ރަށެއްގައި ކޭތަ ނަމާދު ކުރަނީ
މިރޭ ހަނދު ކޭތަ ހިފާތީ، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކޭތަ ނަމާދު ކުރުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފިއެވެ.
20 Oct 2023
ޚަބަރު
ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ގޮވާލައިފި
މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ބުނެފައި ވަނީ، އަލްމަސްޖިދުލް އަޤުޞާ މިނިވަންކޮށް، ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ގެއްލިފައިވާ ޙައްޤުތައް އަނބުރައި އިޢާދަކުރެވޭތޯ ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރުމަކީ، މުސްލިމް ޤައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުތަކާއި ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް އޮތް ވަރަށް މަތިވެރި ވާޖިބެއް ކަމަށެވެ.
13 Oct 2023
ދީން
ފަލަސްޠީނުގެ ބިމަކީ އެންމެ ގިނަ ނަބީންނާއި ރަސޫލުން އުފަންވެވަޑައިގެންނެވި އަދި ދިރިއުޅުއްވި ބިން
މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ވަނީ، ފަލަސްޠީނުގެ މައްސަލައަށް ވަރަށް ތަފްޞީލީ ގޮތެއްގައި އަލިއަޅުވާ ލައްވާފައި. މިގޮތުން ފަލަސްޠީނުގައިވާ މަސްޖިދުލްއަޤުޞާ އާއި މުސްލިމުންނާއި ހުރި ގުޅުމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައި ޚުތުބާގައި ބުނެފައި ވަނީ، އެބިމަކީ މާތްﷲ ބަރަކާތްލައްވަވާފައިވާ ބިން ކަމަށާއި، އެންމެ ގިނަ ނަބީންނާއި ރަސޫލުން އެބިމެއްގައި އުފަންވެވަޑައިގެންނެވި އަދި ދިރިއުޅުއްވި ބިންކަމަށެވެ. އަދި އެއީ، ކީރިތި ރަސޫލާ އިސްރާ ކުރެއްވެވުނު ބިންކަމަށާއި، އަދި އެކަލޭގެފާނު މިޢުރާޖުގެ ދަތުރުފުޅު ފެއްޓެވީވެސް އެބިމުންކަމުގައިވުމާއި، މުސްލިމުންގެ ފުރަތަމަ ޤިބުލައަކީ މަސްޖިދުލް އަޤުޞާކަމުގައިވުންވެސް ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
28 Sep 2023
ދީން
ސިހުރަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ހަތް ފާފައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޢަމަލެއް، އެކަމާ ދުރުހެލިވޭ: ޑރ. އިޔާޒް
އެ ޕާޓީން އާންމުކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯގައި ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޒް ވިދާޅުވީ، މި ދުވަސްވަރަކީ ސިޔާސީގޮތުން ވަރަށް ހަލަބޮލި، އެހާމެ ވާދަވެރި ދުވަސްވަރެއްކަމަށާއި، މި ދުވަސްވަރުގައި ވާދަވެރިން ކާމިޔާބު ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައި އިސްލާމްދީނުގައި ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ ސިޙުރުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ.
22 Sep 2023
ދީން
ރިޝްވަތު ދޭ މީހާ އާއި، ރިޝްވަތު އުފުލާ މީހާ އާއި، ރިޝްވަތުގައި ހިފާ މީހާ އަށް މާތް ﷲ ވަނީ ލަޢުނަތް ލައްވާފައި - ޚުޠުބާ
މުޅި ދުނިޔޭގައި ފެތުރިފައިވާ ނުރައްކާތެރި ބޮޑެތި ވަބާތަކުގެ ތެރެއިން ނުރައްކާތެރިކަން ފިލުވައިލަން އެންމެ އުނދަގޫ އެއް ވަބާއަކީ ރިޝްވަތުގެ ވަބާކަމުގައި މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މިއީ ވަރަށް ސިއްރުން ކުރެވޭ އަދި މިހާރު މުޅި މުޖުތަމަޢުއަށް ޢާއްމުވެފައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ރިޝްވަތަކާ ނުލައި އެއްވެސް ކަމެއް މިހާރު ނުކުރެވޭ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާކަމަށް ޚުޠުބާގައި ވެއެވެ.
21 Sep 2023
ޚަބަރު
ޝެއިޙް އިލްޔާސް ޙުސެއިންގެ އާދޭސް!
ޝެއިޙް އިލްޔާސް އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވަނީ މާޒީއިން އިބުރަތް ހާސިލުކުރުމަށެވެ. އަދި މާޒީގެ ތެރެއަށް ފުންކޮށް ވިސްނައިލާއިރު ފެންނަންއޮތީ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ދުވަސްތަކެއް ކަމަށާއި، ކުރިއަށް މި އޮތް އިންތިހާބުގައި އެއްފަރާތުން މި ތަމްސީލުކުރަނީ ބިރުވެރިކަން ކަމަށް ޝެއިޙް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.
15 Sep 2023
ޚަބަރު
ފާއިތުވި ފަސް ދުވަހު އިސްތިޙާރާ ކުރުމުންވެސް ޝެއިޙްގެ ހިތް ބުނީ އެއް ވާހަކައެއް
މި ސެޕްޓެމްބަރ 30 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުލުމަށް އެންމެ ރަގަޅު ކެނޑިޑޭޓަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށް އެކި މީހުން މިނެ ކިރަނީ އެކި ގޮތްގޮތަށެވެ. އިސްލާމްދީނުގައި މިފަދަ ދަނޑިވަޅުތަކުގައި، ކަންތައްކުރާނެ ގޮތުގެ ޙައްލެއްގެ ގޮތުން އިސްތިޚާރާ ނަމާދު ޝަރުޢުކުރައްވާފައިވެއެވެ.
15 Sep 2023
ދީން
ދޮގު ޚަބަރު ފަތުރާ މީހަކީ މުޖުތަމަޢުގައި ހިމެނޭ ވިހަ ގުނަވަނެއް - ހުކުރު ޚުޠުބާ
ދުންޔަވީ ޙަޔާތަކީ ހެވާއި ނުބަޔާ ދެމެދުގައި ކުރެވޭ މެދުކެނޑުމެއް ނެތް ހަނގުރާމައެއް ކަމަށާއި ޤިޔާމަތަށް ދާންދެން މި އަރާރުންތައް ކުރިއަށް ދާނެކަމަށާއި އެއީ މާތްﷲ ގެ ޙިކްމަތްފުޅު ކަމަށް މިއަދު ހުކުރު ހުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މިއަދުގެ ޚުޠުބާ ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ ދޮގު ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ދޮގު ޚަބަރު ފެތުރުމުގެ ނުބައިކަމުގެ މައްޗަށެވެ.
08 Sep 2023
ދީން
އިސްލާމީ ވެރިކަމެއްގަ އެންމެ މުހިންމު އެއް ސިފައަކީ މަޝްވަރާގެ މަތިން އެ ވެރިކަމެއް ކުރުން
އިސްލާމީ ވެރިކަމެއްގައި އެންމެ މުހިންމު އެއްސިފައަކީ މަޝްވަރާގެ މަތިން އެ ވެރިކަމެއް ކުރުން ކަމަށާއި، އެ މާތް ސިފަ، ރައީސުލްޖުމްޙުރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދުގެ ފުށުން ފެނުނުކަމަށް ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިޙް އިލްޔާސް ޖަމާލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝައިޙް އިލްޔާސް މިހެން ވިދާޅުވީ "ނޫން" އަށް ދެއްވި ޙާއްސަ އިންޓަވިއުއެއްގައެވެ.
07 Sep 2023
ދީން
ވެރިކަމަށް ދަހިވެތި ވެގެން އަންނަ މީހުނަށް ވެރިކަން ދިނުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން: ޝޭހު އިލްޔާސް ޖަމާލް
ވެރިކަމަށް ދަހިވެތިވެގެން ވެރިކަމަށް އަންނަން ބޭނުން މީހުންނާއި އަދި ގިނަ ބަޔަކަށް ފެނިގެން ވެރިކަމަށް ގެންނަ މީހާގެ ތަފާތު އައްޝައިޙް އިލްޔާސް ޖަމާލް އޮޅުންފިލުވައި ދެއްވައިފިއެވެ. އެގޮތުން، ވެރިކަމަށް ދަހިވެތިވެގެން އަންނަ މީހާއަށް ވެރިކަން ދިނުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ބަލާއިރު ރަގަޅުކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، އެބޭފުޅާ ނޫން، އެ ކަމަށް ޤާބިލް އެހެން ބޭފުޅަކު ހުންނެވިނަމަ އެ ބޭފުޅަކު ވެރިކަމަށް ގެނައުން މާ އަޢުލާކަން ބޮޑުކަން ޝެއިޙް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. މިކަމަށް ހެކި ދައްކަވާ، ޝެއިޙް އިލްޔާސްވަނީ ރަސޫލާގެ ހަޔާތްޕުޅުން މިސާލު ޖައްސަވާފައެވެ.
28 Apr 2023
ދީން
ޢަމަލުތަކުގައި އިޚްލާޞްތެރިވުން
އަހަރެމެން އެތާނގެ މަތީގައި ދިރިއުޅޭ މި ބިން, މާތް الله ވަނީ އަހަރެމެންނަށްޓަކައި ކިޔަމަންކޮށް ދެއްވާފައެވެ. އަހަރެމެން ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ކަންޒުތަކާއި, ބާރުތަކާއި, ހަކަތަތަކާއި, މުއްސަނދިކަން އެ ބިމުގެ ތެރޭގައި ރައްކާކޮށް ދެއްވާފައި ވެއެވެ. އިންސާނާގެ މައްޗަށް އޮތީ, މި ތަކެތިން ފައިދާ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި, އިޚްލާޞްތެރި ކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމެ
25 Apr 2023
ދީން
ހަ ރޯދަ ހިފައި މުޅި އަހަރު ދުވަހު ރޯދަ ހިފުމުގެ ޘަވާބު
ރަމަޟާން މަސް އަހަރެމެންނާ ވަކިވެގެން ދިޔައީ, ޝައްވާލު މަހުގެ ހަ ރޯދައިގެ ނިޢުމަތަށް މަގު ފަހިކޮށްދީފައެވެ. އެހެންކަމުން ތިބާއީ ހެޔޮކަމަށް އެދޭ މީހާއަށްވެ, ދީލަތިވަންތަ الله ދެއްވި މި ނިޢުމަތުގެ ފައިދާ ހޯދުމަށް އަވަސްވެ ގަންނާށެވެ. އެހެނީ މި ނިޢުމަތުން މުޅި އަހަރު ދުވަހުގައި ރޯދަ ހިފުމުން ލިބޭ ޘަވާބާއި ދަރުމެ ލިބޭނެއެވެ.