ދީން
08 Apr 2024
ދީން
ކަލަގޮވުމާއި އުނދަގޫ ދިނުމުގެ ނުބައިކަން އެނގިލައްވައިތޯއެވެ؟
މި މާތް މައްސަރުގައި ވެސް އަދި އެ ނޫން މައްސަރުތަކުގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންތެރޭގައި ޞަދަޤާތްކުރާ އެތައް ބަޔަކު އުޅޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ޞަދަޤާތް ދިނުމަށްފަހު ކަލަގޮވުން ނުވަތަ ފަޤީރު މީހާ ދެރަވާފަދަ ބަސްތައް ބުނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ބާޠިލް ވެދާނެފަދަކަމެކެވެ.
07 Apr 2024
ދީން
ތައައްލީ ކުރުމަކީ ތިބާގެ ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ބާޠިލްވެދާނެކަމެއް
ﷲ ގަންދީ ހުވާކޮށް މިވެނި މީހަކު ދުވަހަކު ވެސް އިޞްލާޙެއް ނުވާނެއޭ، އޭނާ ދާނީ ނަރަކައަށޭ، އޭނާއަށް ﷲ ނުފުއްސަވާނެއޭ، މިފަދަ ބަސްތަކުން މީހުންނަށް ޙުކުމްކޮށް ﷲ ގެ މައްޗަށް ތައައްލީ ނުކުރައްވާ!
06 Apr 2024
ދީން
އަޅުކަމެއް ކުރަން ދީނުގައި އައިސްފައިވާ އެންމެ ޞައްޙަ ގޮތް އެނގުން މުހިންމު
ބިދުޢައާއި ޚުޒަޢުބަލާތާއި ޚުރާފާތުގެ މައްޗަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޅުކަންތައް ބިނާ ނުކުރައްވާ. އަޅުކަމެއް ކުރުމުގެ ކުރިން އެ އަޅުކަމެއް ކުރަން ދީނުގައި އައިސްފައިވާ އެންމެ ޞައްޙަ ގޮތް އުނގެނިވަޑައިގަންނަވާ!
05 Apr 2024
ދީން
ޢަޞުރު ނަމާދުގެ މުހިންމުކަން އެނގިލައްވައިތޯއެވެ؟
ޢަމަލު ބާޠިލްވާކަންކަން ދެނެގަނެ އެކަންކަމުން ދުރުވެގަތުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަމާތޯއެވެ. ނޫންނަމަ، އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ އެތައް ހެޔޮ ޢަމަލުތަކެއް ބޭކާރުވެގެން ހިނގައިދާނެއެވެ.
04 Apr 2024
ދީން
ކުޑަ ޝިރުކު ނުވަތަ ދެއްކުންތެރިކަމުން ރައްކާތެރިނުވެއްޖެނަމަ ހެޔޮ އަމަލުތައް ފޮހެވިގެން ދާނެ
ލޮބުވެތި މުސްލިމް އަޚުންނާ އުޚްތުންނޭވެ. އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން މިދާ ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ބޭކާރުވެ ނުދިޔުމަށްޓަކައި ދެއްކުންތެރިކަމުން ދުރުވުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވާށެވެ.
03 Apr 2024
ދީން
ހެޔޮ އަމަލުތައް ބާޠިލުވާނެ ކަންކަން: ކީރިތި ރަސޫލާ ގެނެސްދެއްވި ހިދާޔަތު ބޮލާލައިޖެހުން
އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ޢަމަލުތައް ޤަބޫލުވެގެންދާނީ މާތް ނަބިއްޔާ ދެއްކެވި ހިދާޔަތުގައި ހިފަހައްޓައިގެންނެވެ. އެކަލޭގެފާނަށް ފުރިހަމަ މާނައިގައި ތަބާވެގެންނެވެ. އެހެންކަމުން އެކަމާމެދު ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭބަޔަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަމާތޯއެވެ.
02 Apr 2024
ދީން
ދީނުގެ ހުރިހާ ކަމަކަށް އީމާންނުވެ ކުރާ ހެޔޮ އަމަލުގެ ބޭނުމެއް ނެތް
އިސްލާމް ދީނުގެ ހުރިހާ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އީމާންވާންޖެހެއެވެ. އަދި އެ ދީނުގައި އައިސްފައިވާ ހުރިހާ ކަމަކާމެދު ރުހި ޤަބޫލުވާންޖެހެއެވެ. އެއިން އެންމެ ކަމަކަށް ނުރުހި ހުރެ އަޅުގަނޑުމެން ކިތަންމެ ގިނަ ޢަމަލުކުރިނަމަ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢަމަލުތައް ބާޠިލްވެ ހިނގައިދާނެއެވެ.
01 Apr 2024
ދީން
ދީނުން ބޭރުވާފަދަ ބަހެއް ބުނެވިއްޖެނަމަ ތިމާގެ ހެޔޮ އަމަލުތައް ބާޠިލްވެގެން ދާނެ
އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ އެއްކަމަކީ ދީނުގައި ސާބިތުވެތިބުމެވެ. ދީނުން ބޭރުވާފަދަ ބަހެއް ބުނެވިދާނެތީ ނުވަތަ އިޢުތިޤާދެއް ކުރެވިދާނެތީ އެކަމަށް ރައްކާތެރިވުމެވެ. ނޫންނަމަ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢަމަލުތައް ބާޠިލްވެ ހިނގައިދާނެއެވެ.
31 Mar 2024
ދީން
ސަވާބު ހޯދުމަށްފަހު އެ ސަވާބު ނުގެއްލޭ ގޮތަށް އަމަލުތައް ބަހައްޓަން އިސްކަން ދޭން ޖެހޭ
ޝިރުކާމެދު ސަމާލުވެލައްވާށެވެ. ނޫންނަމަ އަޅުގަނޑުމެން މި ރޯދަމަހު ކުރަމުންދާ ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ބާޠިލްވެ ބޭކާރުވެގެން ހިނގައިދާނެއެވެ.
31 Mar 2024
ދީން
މީސް މީޑިއާގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށް ސަވާބާއި ދަރުމަ ހޯދިދާނެ ގޮތެއް
އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަކީ މީސް މީޑިއާގެ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރާ މީހުންނެވެ. އެފަދަ ވަޞީލަތްތަކުން ޢިލްމު ފަތުރާނަމަ، އެތައް ބަޔަކަށް ރަނގަޅު ގޮތް އެނގިގެންދާނެއެވެ. އަދި އެއާ އެއްގޮތަށް ގިނަ ބަޔަކު ޢަމަލު ވެސް ކުރާނެއެވެ.
29 Mar 2024
ދީން
ފައިސާނެތި ކުރެވޭނެ ޞަދަޤާތެއް އެނގިލައްވައިތޯ؟
ހަމަގައިމުވެސް ހިނިތުން ވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް. އޭގެ ސަބަބުން އެތައް ޞަދަޤާތެއްގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދާނެ. އެހެންކަމުން ވީ މިންވަރަކުން މިކަމަކަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެމާތޯ؟
28 Mar 2024
ދީން
ކަނޑުގެ ފޮނުގަނޑާ އެއްފަދައިން ހުރި ފާފަތަކެއް ފޮހެވޭނެ ކުޑަ އަމަލެއް އެނގިލައްވައިތޯ؟
އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ފާފަތައް ކުރެވޭނެ މީހެއް. އެ ފާފަތަކުން ޠާހިރުވާން ބޭނުންވާނެ މީހެއް. އެހެންކަމުގައި ވާނަމަ، މިފަދަ ކުޑަކަމަކުން ވެސް މިފަދަ ބޮޑުކަމެއް ޙާޞިލުކުރެވެން އޮތްއިރު މިކަމާމެދު ފަރުވާކުޑަނުކުރަމާތޯ؟
24 Mar 2024
ދީން
މަލާއިކަތުން ތިމާއަށްޓަކައި ހެޔޮ ދުޢާ ކުރައްވާނެ ޢަމަލެއް އެނގިލައްވައިތޯ؟
ނަމާދަށްފަހު އަނެއް ނަމާދުގެ އިންތިޒާރުގައި ނުވަތަ ޛިކުރު ކުރުމަށްޓަކައި އޭނާ ނަމާދުކުރި ތަނުގައި މަޑުކޮށްފިނަމަ، މަލާއިކަތުން އޭނާއަށް ހެޔޮދުޢާކުރުމުގައި ދެމިތިއްބަވާނެއެވެ.
23 Mar 2024
ދީން
މަކަރު ހެދުމާއި ހަސަދުވެރިވުމުން ދުރުހުލިވުމުގެ އިނާމު މަތިވެރި
އޮޅުވާލުމާއި މަކަރުހެދުމާއި ހަސަދަވެރިވުން ފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވެ މީހާގެ ހިތް ސާފުކުރުމަކީ ހީވެސްނުކުރާހާ މަތީ ދަރަޖައާހަމައަށް ވާޞިލުވެވޭނެ ކަމެކެވެ.
22 Mar 2024
ދީން
ވަރަށް އާދައިގެ ކަމެއްހެން ހީވާ ކަމަކުން ވެސް ގިނަ ދަރުމަ ލިބިދާނެ
ވަރަށް އާދައިގެ ކަމެއް ކަމަށް ހީވާ ކިތަންމެ ކަމަކުން ވަރަށް ގިނަ ދަރުމައާއި ސަވާބު ލިބިދާނެ. މީސްތަކުންނަށް އުނދަގޫވާނެ ކަމަކުން އެ މީހުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ކުރާ ކަމަކީ އެތައް ދަރުމައާއި ސަވާބު ލިބި ތިމާ ސުވަރުގެއަށް ވަނުމުގެ ސަބަބަކަށް ވެދާނެ.
21 Mar 2024
ދީން
ކުޑަ ކަމަކުން ބޮޑު ދަރުމައެއް: ފަތިސް ނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި ކުރުމަށްފަހު ޛިކުރުކޮށް، ދެ ރަކްޢަތްކުރުން
ޙައްޖަކާއި ޢުމްރާއެއްގެ ފުރިހަމަ ސަވާބު ލިބެން މިއޮތީ ކުޑަކަމެއް ކޮށްގެން. ކީއްވެތޯ އަޅުގަނޑުމެން މިކަމަށް ދަހިވެތި ނުވާންވީ. އެއްވެސް ޝައްކެތް ނެތް މީ މި ރޯދަމަހުގައި އަޅުގަނޑުމެން ހޯދާ ސަވާބާއި ދަރުމަ އިތުރުކުރުމަށް އޮތް މަގެއް.