ޚަބަރު
ޚަބަރު
މެޑިކަލް ޗެކަޕާއި، ދަރިމައިވުމުގެ ފަރުވާ އާއި ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓަށް އާސަންދަ ލިބޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދެނީ
05 Dec 2023
ޚަބަރު
ހައްޖު ފަރުޟުނުވާ 50 މީހަކު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން މިއަހަރު ހައްޖަށް ފޮނުވައިދޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
05 Dec 2023
ޚަބަރު
ސްކޫލުތަކުގެ އެސެމްބްލީގައި ޤައުމީ ސަލާމް ޖަހާގޮތަށް އަލުން ހަމަޖައްސައިފި
05 Dec 2023
ޚަބަރު
ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ސައްޙަ އަދަދު އަދިވެސް ސަރުކާރަށް ނޭނގޭކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
05 Dec 2023
ޚަބަރު
ވިނަރެސް ފްލެޓްތަކުގެ ޑައުންޕޭމެންޓް %50އަށް ކުޑަކޮށްދިނުމަށް ނިންމަވައިފި
05 Dec 2023
ޚަބަރު
އަތޮޅުތަކުގައި އަޅާފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ އަގުތައް ކުޑަކޮށްފި
05 Dec 2023
ޚަބަރު
ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ކުލި 4000 ރުފިޔާއަށް ވުރެ ކުޑަކޮށްފި
05 Dec 2023
ޚަބަރު
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި
05 Dec 2023
ޚަބަރު
05 Dec 2023
ޚަބަރު
ފުޅަދޫންއިން ބައެއް ކަހަލަ ވިޔަފާރިތައް ކުރުމަށް ބިން ދޫކުރަނީ
ފުޅަދޫން ދޫކުރާ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން ބޮޑެތި ބިންތަކަކަކީ 1400 އަކަފޫޓާއި 1500 އަކަފޫޓު ބިންތައެވެ. ކުދި ބިންތަކަކީ 450 އަކަފޫޓު ބިންތައް ކަމަށް ކައުންސިލުން ވިދާޅުވެއެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
ބައްސާމްގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި
ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލްގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފިއެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ނައްތާލައިފި
އެކި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ނައްތާލައިފިއެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު އަނބުރާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސް ކުރުމަށް ޤާސިމް ގޮވާލައްވައިފި
05 Dec 2023
ޚަބަރު
ނައިބު ރައީސް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޗައިނާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް "ޗައިނާ-އިންޑިއަން އޯޝަން ރީޖަން ފޯރަމް އޮން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން" ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ޗައިނާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.
04 Dec 2023
ޚަބަރު
މާލެ ސަރަހައްދުގެ ހޮސްޕިޓަލްތައް ހިންގާ ބޯޑަށް މެންބަރުން އައްޔަންކޮށްފި
މި ސަރުކާރުން ވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ހޮސްޕިޓަލްތައް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް، އައިޖީއެމްއެޗް، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރަން އުފައްދާފައިވާ ބޯޑު ގެ ނަން، "މާލެ ހޮސްޕިޓަލްސް ބޯޑު އޮފް ޓްރަސްޓީސް" އިން "މާލެ ސިޓީ ގްރޫޕް އޮފް ހޮސްޕިޓަލްސްގެ ގަވާނިން ބޯޑު"ގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އަދި އެ ބޯޑުވެސް މިހާރު ވަނީ އަލުން އެކުލަވާލާފައެވެ.
04 Dec 2023
ޚަބަރު
އައްޑޫގައި ހިނގި ގުރޫޕް މާރާމާރީއާގުޅިގެން އިތުރު ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ވިދާޅުވީ، ޑިސެމްބަރު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެރޭ އައްޑޫގައި ހިނގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން، މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ އުމުރުން 23 އަހަރުގެ މީހަކާއި އުމުރުން 22 އަހަރުގެ މީހެއްކަމަށެވެ. މިދެ ދެމީހުންނަކީވެސް، ދިވެހި ދެ ފިރިހެނުންކަމަށާއި، އެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުންކަމުގައިވެސް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.
04 Dec 2023
ޚަބަރު
ކުރީ ސަރުކާރުން ނެރުނު ފްލެޓްލިބޭ މީހުން ލިސްޓްތައް މިސަރުކާރުން އަލުން އިވެލުއޭޓް ކުރާނެ: ހައުސިން މިނިސްޓަރ
މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވީ، ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބޭނެކަމަށް ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކާއި އަދި ކަމުގެ މަސްލަޙަތު އޮތް އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ ފްލެޓްތައް ބާތިލް ނުކުރުމަށްއެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަނާ ގުޅިގެން, މަޖިލީހުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީއަށް ހާޟިރުވެވަޑައިގެން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.
04 Dec 2023
ޚަބަރު
ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ބޭއްވި އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާގައި އަރާފައިވާ އޮޅުންތަކަށް މަޢާފަށް އެދިއްޖެ
ދަ ޑިމޮކްރެކްޓްސްގެ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާނުކޮށްދެއްވީ، މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަލީ އާޒިމެވެ. ޢަލީ އާޒިމް އެކްސްގައި ކުރައްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ރޭގައި ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރިއިރު ދެންނެވިން 4 ރަށެއްގެ ފޮށީގެ ނަތީޖާ ނުލިބޭ ވާހަކަ ދެންނެވި ކަމަށާއި، ވަގުތީ ނަތީޖާގައި މިހާރު އެ ހަތަރު ފޮށީގެ ވޯޓު ހިމަނާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރޭގައި ބާތިލް ވޯޓުގެ އަދަދު 50 ކަމަށް ދެންނެވުނީ އޮޅުމަކުން ކަމަށާއި، ރަނގަޅު ގޮތަކީ ބާތިލް 25 ވޯޓްކަމަށާއި އެކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފަށް އެދޭ ކަމުގައި އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.
04 Dec 2023
ޚަބަރު
އަމީނީ މަގުގައި މިހާރު ތާރު ނާޅައި އޮތް ދެ ސެގްމެެންޓްގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި
އެ މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ، ރޯޑް ކޯޕަރޭޝަނާއި އެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުގައި، މިހާރު ނުނިމި އޮތް ދެ ސެގްމެންޓްގެ މަސައްކަތް އަވަހަށް ފަށައި ނިންމުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަމަށެވެ.
04 Dec 2023
ޚަބަރު
އައްޑޫގައި ހިނގި މާރާމާރީ އާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި 4 މީހުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފި
04 Dec 2023
ޚަބަރު
ވިހޭ ދަރިފުޅު މަރާލުމުގެ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ލަންކާމީހާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފި
ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ބުނީ އެ އަންހެންމީހާގެ ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޯޓަށް ހާޟިރު ކުރުން ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން އޭނާ ބަންދުކޮށްފައި ބެެހެއްޓުމުގެ އަމުރުދީފައިވާ ކަމަށެވެ.