ޚަބަރު
ޚަބަރު
29 Feb 2024
ޚަބަރު
ސްޓޫޑަންޓް ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
ސްޓޫޑަންޓް ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ސްޓޫޑެންޓް ލޯން ސްކީމްގެ ދަށުން މިފަހަރު ހުޅުވާލަފައިވަނީ 500 ފުރުޞަތެވެ.
29 Feb 2024
ޚަބަރު
ރޯދައަށް ގެނައި ފިޔާ، ބިސް އަދި އަލުވި ޝިޕްމަންޓް އެސްޓީއޯއިން ވިއްކަން ފަށައިފި
މިއަހަރުގެ ރަމަޞާންމަހު ފިޔާ، އަލުވި، އަދި ބިސް ހުސްވުމެއްނެތި ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން، އެސްޓީއޯއިން ބުނެފިއެވެ. ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް މިހާރުވަނީ ގެނެވި މާކެޓަށް ނެރެފައެވެ.
29 Feb 2024
ޚަބަރު
ބީއެމްއެލް ސްމޯލް ގްރާންޓް ފަންޑުން ކިހާދޫއަށް ހައިޑްރޯފޮނިކްސް ސިސްޓަމެއް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ސްމޯލް ގްރާންޓް ފަންޑުގެ އެހީއާއެކު ބ. ކިހާދޫގައި ގްރީންހައުސް ހައިޑްރޯޕޯނިކްސް ސިސްޓަމެއް ކިހާދޫ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ (ކިޑްސް) އިން ގާއިމްކޮށްފިއެވެ.
29 Feb 2024
ޚަބަރު
މޭޔަރުކަމަށް ހަވާލުވުމަށްފަހު އާޒިމް ބާއްވާ ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން މިރޭ
އާދަމް އާޒިމް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު ކަމުގެ މަޤާމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު ބާއްވަވާ ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން މިރޭ ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. މިއީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުން ކޮންމެ ކައުންސިލަކަށް ވެސް ބޭއްވުމަށް ލާޒިމްކުރާ ބައްދަލުވުމެކެވެ.
29 Feb 2024
ޚަބަރު
ބިލާއި ގުޅޭ ގޮތުން އޭޖީގެ ލަފަޔަށް ވާނީ އެދިފައި: ރައީސް
އެމަނިކުފާނު އަތޮޅުތަކަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން މިއަދު މެންދުރުކުރީގައި، ނ ކެނދިކުޅުދޫގައި އެރަށު ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސުލްުޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްކެވި ވާހަފުޅުގައި ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަދަދަކީ، 80 މެމްބަރުން ކަމަށް ބަލައިގެން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމެއް ގާނޫނޫ އަސާސީއާ ހިލާފު ވާނެކަމަށާއި، މަޖިލީހުގެ އަދަދަކީ 87 ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. އެހެންވެ އެކަމުގައި ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ގާނޫނީ ލަފަޔަކަށް މިހާރު ވާނީ ދަންނަވާފައިކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.
29 Feb 2024
ޚަބަރު
އެއާ އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް މާދަމާ ފަށަނީ
މާރިޗު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގައި އެއާ އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް ފެއްޓެވުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ވަޢުދު ފުޅެކެވެ. އެ ވަޢުދުފުޅާއި އެއްގޮތަށް މާދަމާ އެ ޚިދުމަތް ފެށިގެންދާނެ ކަމުގައި، އަތޮޅުތަކަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ރޭ، ނ. މަނަދޫ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.
29 Feb 2024
ޚަބަރު
ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމީ މަޖިލީހުން ނިންމި ނިންމުން ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފުކަމަށް!
ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ވޯޓު ގުނުމާއި ކޯރަމް އަދި ފާސްވާ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލަންޖެހޭނީ މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދަށެވެ. އެއަދަދަކީ ވަކި އަދަދެއްގެ ގޮތުގައި ޤާނޫނު އަސާސީގައި ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.
29 Feb 2024
ޚަބަރު
ގއ. ވިލިގިލީގައި ބަންނަމުން ދިޔަ ސަފާރީއެއްގައި ރޯވެ އަނދައިފި
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބެއް އަދި ހޯދިފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބައެއް މީހުން ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އޮޑިހަރުގޭގައި ބަޔަކު ގަސްދުގައި ރޯކޮށްލީ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.
28 Feb 2024
ޚަބަރު
މިއަދު ރައީސް އޮފީސް ބަންދުކުރެވޭނީ ޤާނޫނު ގެޒެޓްކޮށްފައި: އިބްރާ
އިބްރާ މިހެން ވިދާޅުވީ، އާއްމު އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލް ތަސްދީޤު ނުކުރައްވައި އަނބުރާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްއަށް ފޮނުވާލެއްވުމާއި ގުޅިގެން އެބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެސް އަލުން ފާސްކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން އެކްސްގައި ލިޔުއްވި ޕޯސްޓެއްގައެވެ. އިބްރާ ވިދާޅުވީ، މިބިލު ދެން ތަޞްދީޤު ނުކުރުމުގެ އެއްވެސް މަޙައްލެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި، ކޯޓުންވެސް މިބިލާއި މެދު އިތުރު ގޮތެއް ނިންމޭނީ ތަޞްދީޤު ކުރުމަށްފަހުގައި ކަމަށެވެ.
28 Feb 2024
ޚަބަރު
ލަސް ކުރުމަކާއި ނުލައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބިލް ތަސްދީޤު ކުރައްވަންވާނެ: ސްޕްރީމްކޯޓުގެ ޙުކުމް
ކުރީގެ ރައީސް، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި، އެމަނިކުފާނު ވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާޙެއް ތަސްދީޤު ނުކުރައްވައި އަނބުރާ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާ ލެއްވުމަށްފަހުގައި އަލުން މަޖިލީހުން އެބިލް ފާސްކުރުމުންވެސް ތަސްދީޤު ނުކުރައްވައި ހިފަހައްޓަވާފައެވެ. އެމައްސަލައިގައި އޭރުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމްކޯޓަށް ހުށައެޅި މައްސަލައިގައި، 10 ޑިސެމްބަރު 2010ގައި ކުރެއްވި ޙުކުމްގައި ބުނެފައި ވަނީ، ލަސްކުރުމަކާއި ނުލައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބިލް ތަސްދީޤުކުރައްވަން ވާނެ ކަމަށެވެ.
28 Feb 2024
ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީޤު ނުކުރައްވައި ފޮނުއްވާލެއްވި، ބިލް ބަދަލެއް ނުގެނެސް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި
މިއަދު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މިބިމް މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާފައި ވަނީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި، 47 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. ބިލާއި ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދެއްވީ، 14 މެމްބަރުންނެވެ.
28 Feb 2024
ޚަބަރު
ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 14 ހަފްތާގައި ފުއްދާނެކަމަށް ބުނި ކަންކަން ނުފުއްދާތީ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް
ސޮވެރިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑަށް ޑޮލަރު ވެސް ޖަމާކުރަމުން ނުދާ ކަމަށާއި، މަސްވެރިންގެ ދާއިރާގައި އުފެއްދުންތައް މާކެޓްކުރުމަށް ހާއްސަ އެޖެންސީއެއް އުފައްދާނެ ކަމަށް ވައުދުވެ އުފެއްދީ ޕޭޕާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. މީކާއިލް ފާހަގަކުރެއްވި އިތުރު ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި އެމަނިކުފާނުގެ ނައިބް ބޭރު ގައުމުތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތައް އިތުރުކުރައްވައި، ސަރުކާރުގެ ހަރަތުތައް ބޮޑު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
28 Feb 2024
ޚަބަރު
ފާނަބަސަންދު ފެތުރެނީ، ސަމާލުވޭ!
މި ބައްޔަކީ ގައިންގަޔަށް އަރާ ބައްޔަކަށްވާތީ ބަލިޖެހިފައިވާ މީހަކު ކެއްސައި، ކިނބިހި އަޅާއިރު ނޭވާލާ ނިޒާމުން ވެސް މި ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެއެވެ. އަދި ބިހި ނަގާފައި ހުރި މީހެއް ގައިގައި ބީހުމުން ނުވަތަ ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހަކު ބޭނުންކޮށްފައިވާ ތުވާލި ފަދަ އެއްޗެއް ބަލި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ.
28 Feb 2024
ޚަބަރު
ފަލަސްތީނަށް ދެމުންދާ ލާއިންސާނީ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލުމަށް ރާއްޖެއިން އަނެއްކާވެސް ގޮވާލައިފި
ފަލަސްތީނަށް ދެމުންދާ ލާއިންސާނީ ޢުދުވާނީ ހަމަލާތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް ރާއްޖެއިން އަނެއްކާވެސް ގޮވާލައިފިއެވެ. ރާއްޖެއިން މިކަމަށް ގޮވާލީ ސްވިޓްޒަލޭންޑްގެ ޖެނީވާގައި ކުރިއަށްދާ އ.ދ.ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލުގެ 55 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެއިން އިއްވި ބަޔާނުގައެވެ.
28 Feb 2024
ޚަބަރު
ދިމްޔާތުގައި ހުންނެވިއިރު ދައުލަތުން ހަރަދުކޮށްފައި ނުވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު އަމިއްލަ ގެކޮޅު ކަމަށްވާ މ. ދިމްޔާތުގައި ހުންނެވި ދުވަސްތަކަށް ދައުލަތުން ޚަރަދު ކުރި ކަމަށް ބުނެ ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ދޮގުކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސް މިކަން ހާމަކުރެއްވީ "ރައީސްގެ ޖަވާބު" ޕްރޮގްރާމުގައި ށ. ފުނަދޫ، ނީލްވިލާ، އާމިނަތު ނަޖްމާ ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
28 Feb 2024
ޚަބަރު
ވީއައިއޭގައި "ސްމާޓް ގޭޓް" ޚިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފި
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ސްމާޓް ގޭޓްގެ ޚިދުމަތް ގާއިމު ކުރުމާއެކު، މިއެއަރޕޯޓުން ޚިދުމަތް ހޯއްދަވާ ދަތުރުވެރިންގެ ކްލިއަރަންސް ވަރަށްބޮޑަށް އަވަސްވެ ގިނަ ގުނަ ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. އަދި ޚިދުމަތް ޤާއިމްކުރުމުގެ ސަބަބުން ޓެރަރިޒަމް، މަނީ ލޯންޑަރިންގް އަދި ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގް ފަދަ ކުށްތައް ހުއްޓުވުމާއި، މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ރާއްޖެ އެތެރެކުރުން މަނާތަކެތި އެތެރެވުން ހުއްޓުވައި އަދި އެނޫނަސް ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފު ހަރަކާތްތަކަށް ފާރަވެރިވެ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަދެނިކުމެވާ ދޮރާށިތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާވެ، މުޖުތަމައުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރެވި، ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެކަމަށް އެމްއޭސީއެލްއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.