ޚަބަރު
ޚަބަރު
18 Sep 2023
ޚަބަރު
ފުރަތަމަ ބުރުގަ 42،867 އަދި ދެވަނަ ބުރުގަ 47،000 އަށް ވުރެން ގިނަ މީހުން ރީ-ރެޖިސްކުރަން ހުށަހެޅި
މިމަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓްލުމަށް ރީ-ރަޖިސްޓްރީކުރަން 47000 ވުރެ ގިނަ ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
18 Sep 2023
ޚަބަރު
ތިލަފުށި ބިން ހިއްކުމުގެ 2 ވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
ތިލަފުށީގެ މާސްޓާ ޕްލޭން ފަރުމާކޮށްފައި ވަނީ ސިނާއީ ދާއިރާގައި މިހާރު ހުރި މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށެވެ. އެ ޕްލޭނުގެ ދަށުން އާބަންކޯ އިން ތިލަފުށީގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ހިއްކަން ރާވާފައިވަނީ ޖުމްލަ ހަ ސަރަހައްދަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. މީގެ ތެރެއިން ދެ ސަރަހައްދެއް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެއީ އޭރިއާ "ސީ" އަދި "ޑީ" އެވެ.
18 Sep 2023
ޚަބަރު
ރީޖަނަލް ޕޯޓްތަކަށް އުފުލާ ކޮންޓެއިނަރުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި
މާލޭ ޕޯޓުން ރީޖަނަލް ޕޯޓުތަކަށް ޓްރާންސްޝިޕްކޮށް އުފުލާ ކޮންޓެއިނަރުތަކުން ނަގާ ފީ ކުޑަކޮށްފިއެވެ. މިއީ އަތޮޅުތަކުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މާލީ ލުޔެއް ހޯދާދިނުމަށް ނިންމި ނިންމުމެއް ކަމަށް އެމްޕީއެލްއިން ބުނެއެވެ.
18 Sep 2023
ޚަބަރު
އަޅުގަނޑަށް ކެތްވަންޏާ ތިބޭފުޅުންނަށް ވެސް ކެތްވާންވާނެ: މެޑަމް ފަޒްނާ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި، ހިޔާ ސަރަހައްދަށް ޑޯޓުޑޯއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، މެޑަމް ފަޒްނާ އަޙްމަދަށް ހަމަލާދިނުމަށް އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓު، ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ސަޕޯޓަރުން މަސައްކަތްކޮށް، އެމީހުންގެ ފުރައްސާރައިގެ އަޑު ގަދަވުމުން، އެކަމަށް މެޑަމް ފަޒްނާ އަރިހުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ރައްދުދޭން ފެށުމުން، މެޑަމް ފަޒްނާ ނަސޭހަތްތެރިވީ އެމީހުންނަށް ރީތި މިސާލުދައްކާ، ކެއްތެރިކަމުގެ މާތް ސިފަ އިސްކުރުމަށެވެ. އަދި އެކަމަނާގެ ފުށުން ހިތްވަރު ހޯދުމަށެވެ.
17 Sep 2023
ޚަބަރު
ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅުވައި ކަރަންޓު ކަނޑާލަފާނެކަމަށް ބުނެ ފަތުރަނީ ދޮގު ވާހަކަ
މިކަމާއި ގުޅިގެން މީޑިއާތަކަށް ޙިއްސާ ކުރެއްވި މަޢުލޫމާތުގައި ސްޓެލްކޯ އިން ބުނީ، އެކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމާއި ސީދާ ގުޅިފައިވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކެއް ކަމުގައިވުމުން، އެ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގެންނަންޖެހޭ އަޕްގްރޭޑްތަކާއި، މެއިންޓަނެންސް ފަދަ ރޭވިގެން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން ޚިދުމަތައް އެއްވެސް ކަހަލަ މެދުކެނޑުމެއް އަންނަ ނަމަ، އެ މަސައްކަތް ހިނގާނެ ވަގުތާއި، ސަރަހައްދާއި، އެ މަސައްކަތައް ހޭދަވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ވަގުތާއި އެހެނިހެން މައުލޫމާތު ދުރާލާ އެ ކުންފުނިން ސޯޝަލް މީޑިއާއާއި، މީޑިއާގެ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް އަންގަމުން ގެންދާނެ ކަމުގައެވެ.
17 Sep 2023
ޚަބަރު
ހިޔާ ސަރަހައްދަށް ޑޯ ޓުޑޯއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް ހަމަލާދިނުމަށް އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓުގެ ސަޕޯޓަރުން މަސައްކަތްކޮށްފި
މަންޒަރުދުށް ބައެއް މީހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، މެޑަމް ފަޒްނާ ހިޔާ ސަރަހައްދަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވަނިކޮށް އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓުގެ ސަޕޯޓަރުންތަކެއް ވަނީ އެކަމަނާއާ ދިމާކޮށްލައި، އެކަމަނާގެ ފަހަތުން ހިނގައި އަދި އެކަމަނާގެ ހަށިކޮޅަށް އަމާޒުކޮށް ބައެއް އެއްޗެހިވެސް އުކާފައެވެ.
17 Sep 2023
ޚަބަރު
އިދިކޮޅުން ވެރިކަމަށް އައިސް ޖަލަށް ލާނެ މީހުންގެ ލިސްޓެއް އޮތީ ހަދާފައި: އިމްރާން
އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިނަމަ ޖަލަށް ލާނެ މީހުންގެ ލިސްޓެއް މިހާރުވެސް ހަދާފައިވާ ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެމްޑީޕީން ރޭ ބޭއްވި ކެންޕެއިން ޖަލްސާގައި އިމްރާން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ ހަރާބުގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްލާކަށް ދުލެއް ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ. ސަރުކާރު ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ދެން އޮތީ އަނިޔާވެރި ވެރިކަމެއް ކަަމަށް ފާހަގަ ކުރައްވާ އޭނާ ވިދާޅުވީ އަނިޔާވެރި ވެރިކަމެއް އުފެދިއްޖެނަމަ ދެން ވާނެ ގޮތް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށްވެސް އެނގޭ ކަމަށެވެ.
17 Sep 2023
ޚަބަރު
ޝިޔާމް ހުންނެވީ ރައީސްއާއިއެކު ގަދަކޮށް، މިކަން ކާމިޔާބުވާނެ: މައުރޫފް
މި މަހުގެ 9ގައި ބޭއްވި އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރަށް ފަހު، ރައީސްގެ ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރު، ދ. މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސިޔާމް ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެމްޕޭނު ހަރަކާތްތަކުން ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާތީ ސިޔާމް ރައީސާ ފެއަށް ޖެހިވަޑައިގަންނަވަން އުޅޭ ކަމަށް ވަނީ އަޑު ފެތުރިފަ އެވެ. ރޭ ސޯސަން ޖަގަހައިގައި ބޭއްވި ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެމްޕޭނު ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މައުރޫފް ވިދާޅުވީ ދެ ވަނަ ބުރަށް ރައީސް ކުޅިބައި އަތުރާލައްވައި ކޯލިޝަނާ އެކު ނުކުންނަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.
17 Sep 2023
ޚަބަރު
އުތުރު ތިލަފަޅުގައި ބޭރުގެ އެއްވެސް ސިފައިންނެއް ނުތިބޭނެ: ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ
ކ. އުތުރު ތިލަފަަޅުގައި ތަރައްގީ ކުރަމުންދާ "އެކަތަ" ބަނދަރު ހަދަން އިންޑިއާއާ ހަވާލުކުރީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ކަމަށާއި އަދި އެތަނުގައި ބޭރުގެ އެއްވެސް ގައުމެއްގެ ސިފައިން ނުތިބޭނެ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. ސިފައިންގެ މުވައްސަސާގެ އަގު ވައްޓާލައި، ސިފައިންގެ ތަރައްގީއަށް އުނިކަން އަންނަ ގޮތަށް ހަގީގަތާ ހިލާފު ހަބަރުތައް ފަތުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ވަނީ އުތުރު ތިލަފަޅާ ގުޅިގެން ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ރައްދުދީފަ އެވެ.
17 Sep 2023
ޚަބަރު
އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ފަހަތުން އަރާ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރާނަން: ރައީސް
ފަހަތުން އަރާވަޑައިގެން ދެވަނަ ބުރު އެމްޑީޕީން ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސޯސަން ޖަގަހައިގައި ރޭ ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވަނީ މި އިންތިހާބަކީ ފުޓުބޯޅަ މެޗެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވާފައެވެ.
17 Sep 2023
ޚަބަރު
ރީ ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނީ މިއަދު ހަވީރު 4 ޖަހަންދެން
ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންތިހާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، މި ބުރަށް ރީ ރެޖިސްޓްރީވުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ މިއަދު ހަވީރު 4:00 އެވެ. އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ފާހަގަ ކުރާ ގޮތުގައި މިހާރު 25،000 އަށް ވުރެއް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުމަށް ރީ ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވެއެވެ.
16 Sep 2023
ޚަބަރު
ނުފޫޒުން ފްލެޓްތައް ބަހާލި ބަޔަކު ރައްޔިތުންނަށް އަދުލުވެރިވާނެކަމަށް ބެލުމަކީ މޮޔަކަމެއް: ނިޔާޒް
ކުރީ ސަރުކާރުން ދޫކުރި ސޯޝަލް ހައުސިން ފްލެޓުތައް މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުން ކޮށްގެން ގާތް މީހުންނަށް ބަހައިލި މީހަކު ރައްޔިތުންނާ މެދު އަދުލުވެރިވާނެ ކަމަށް ހީކުރުމަކީ މޮޔަކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ އޮޑިޓާ ޖެނަރަލް ނިޔާޒް އިބްރާހިމް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ނުސީދާ ހަމަލާއެއް ދެއްވައިފި އެވެ.