ޚަބަރު
ޚަބަރު
03 Sep 2023
ވިޔަފާރި
ޖަރާސީމުން ތަރަޣައްޔަރުވެފައިވާ ޗީޒްގެ ބާވަތެއް ދައުރުވަމުން އަންނާތީ ސަމާލުވާން އެމްއެފްޑީއޭއިން އެދިއްޖެ
އެމްއެފްޑީއޭއިން މިއަދު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނުގައި ބުނީ، ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ކަމެމްބާޓް ޗީޒުގައި، ލިސްޓީރިއާ މޮނޯސައިޓޯޖީންސް ނަމަކަށް ކިޔާ ޖަރާސީމެއް އެކުލެވިފައިވާ ކަމަށް، ޔޫރަޕުގެ ރެޕިޑް އެލާޓް ސިސްޓަމް ފޯ ފުޑް އެންޑް ފީޑް އިން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމާއި ގުޅިގެން ބަަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް އެއޮތޯރޮޓީން ބަލަމުން އަންނަ ކަމުގައިވެސް އެމްއެފްޑީއޭއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.
03 Sep 2023
ޚަބަރު
ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ހދ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަތޮޅުތަކަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން މިއަދު ވަނީ، ހދ. ހަނިމާދޫ އާއި، ނޮޅިވަރަންފަރު، އަދި ނޮޅިވަރަމާއި، ހިރިމަރަދޫ އަދި ފިނޭއަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. މިރަށްރަށަށް ވަޑައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ބަނދަރު ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަވައި ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ.
03 Sep 2023
ޚަބަރު
މިއަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމުގައި ހަމަޖައްސަަވައިފި
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ، މި ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 9ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހެވެ. އަދި އެއާ ވިދިގެން އަންނަ 10 ސެޕްޓެމްބަރު 2023ވާ އާދީއްތަ ދުވަސް ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވާފައިވާކަން ހާމަކުރެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ނެރުއްވި ދެންނެވުމުގައެވެ.
03 Sep 2023
ޚަބަރު
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޖަމިއްޔާ، ޓީމްގެ ސަޕޯޓްވެސް ރައީސް އިބޫއަށް
އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ތާއީދުކުރަން ޓޫރިޒަމް އެމްޕްލޯއީސް އެސޯސިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޓީމް) އިން ނިންމައިފި އެވެ. ޓީމުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، މިދިޔަ ފަސް އަހަރު އެހެން އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން އެ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ނުކޮށްދޭ ވަރަށް ކަންކަން ފަހިކޮށްދިން ކަމަށެވެ.
03 Sep 2023
ޚަބަރު
މިލިޓަރީ މަސައްކަތް ކުރާކަށް ބޭރުގެ ސިފައިންނެއް ނެތް: ރައީސް
މިލިޓަރީ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެއްވެސް ޤައުމެއްގެ ސިފައިންނެއް ރާއްޖެއަކު ނެތްކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ "ސަންގު ރިޔާސީ ބަހުސް" ގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
03 Sep 2023
ޚަބަރު
ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ ބޭންކަކުން އެތެރެކުރި ޑޮލަރު: ކަސްޓަމްސް
ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންތަކެއް ގޮތްނޭނގޭ ޑޮލަރުތަކެއް ކްލިއަރކުރާކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދަޢުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ ބޭންކަކުން އެތެރެކުރި ޑޮލަރުތަކެއް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސް (އެމްސީއެސް)ން ބުނެފިއެވެ. އެފަދަ ވީޑިއޯތައް އާންމުންނަށް އޮޅޭނެހެން އެކި ގޮތްގޮތަށް ޝާއިއުކުރުމުގެ ކުރިން ކަސްޓަމްސްއިން ވެރިފައިކުރުމަށް އެ އިދާރާއިން ވަނީ އެދިފައެވެ.
03 Sep 2023
ޚަބަރު
ފާމަސޫޓިކަލްސް އަށް ކުރާ ޚަރަދު ކުޑަ ކުރަނީ ސީދާ ބޭސް އުފައްދާ ކުންފުންޏާ ގުޅިގެން
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ވިޔަފާރި ކުންފުނި، އަދި ރާއްޖޭގެ ލީޑިން މެޑިކަލް ސަޕްލަޔަރ, ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން, އެސްޓީއޯގެ އަމާޒަކީ އިތުރު މެދުވެރިއަކާ ނުލައި ބޭސް އަދި ސިއްހީ ދާއިރާގެ އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ ސީދާ ކުންފުނިތަކުން ފެންވަރު ރަނގަޅު ބޭސް އަދި ސިއްހީ ދާއިރާގެ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.
03 Sep 2023
ޚަބަރު
ކުޅުދުއްފުށި ހޮސްޕިޓަލްގައި ސަރުކާރުން ބްލަޑް ބޭންކެއް ޤާއިމްކޮށްފި
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ބްލަޑް ބޭންކެއް ޤާއިމުކޮށްފިއެވެ. ސަރުކާރުން ބުނީ މިއީ އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ލޭ ބޭނުންވާ ބަލިމީހުންނަށް ފަސޭހައިން ލޭ ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން ޤާއިމްކުރި ބްލަޑް ބޭންކެއްކަމަށެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ޤާއިމްކުރި ބްލަޑް ބޭންކަކީ ލޭ ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަ 200 ޕެކް، ބެހެއްޓޭނެ ޤާބިލްކަން ހުރި ބްލަޑް ބޭންކެކެވެ.
02 Sep 2023
ޚަބަރު
އަމިއްްލަ އެދުމުން ފުރިގެންވާ ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރަނީ އަނިޔާވެރިކަން އަލުން ގެނައުމަށްކަމުގައި ފައްޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެ
ނިސްޓަރ ފައްޔާޟް ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނަކީ ރުޅިގަދަ ބޭފުޅެއް ނޫންކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް އެހެން ހީވާކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ރުޅިއާދެވެނީ، އެމްޑީޕީއާއެކު ރައީސް ޔާމީނުގެ އަނިޔާވެރި ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް، އެކުގައި މަސައްކަތްކުރި ބަޔަކު، އަލުން އެއަނިޔާވެރިކަން އިޢާދަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާތީ ކަމަށެވެ.
02 Sep 2023
ޚަބަރު
އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް މިދައުރުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، ކޯވިޑް-19އާއި ގުޅިގެން ގެއްލިދިޔަ ދެއަހަރެއްހާ ދުވަސް ނުހިމަނުއްވައި، މިދައުރުގެ ތެރޭގައި ތަރައްޤީއަށް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވުނު ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރައްވާކަމަށެވެ. މިގޮތުން އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެއްވުނު މުހިއްމު ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ރަށްރަށުގައި ފެނާައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމްތައް ޤާއިމްކޮށްދެއްވުމާއި، ބަނދަރުތައް ހެދުމާއި ސްކޫލުތަަކަށް ބޭނުންވާ ކްލާސްރޫމްތަކާއި، މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލުތައް ބިނާކުރެއްވުމާއި، ރަށްރަށުގައި ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކުރެއްވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
02 Sep 2023
ޚަބަރު
ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ކުރިޔަށްގެންދާ "އޮޕަރޭޝަން ބްލޫވޭވް"ގެ ތަމްރީންތައް އާއްމު ތަންތާނގައި ކުރިޔަށް ގެންދަނީ
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ބުނީ ފުލުހުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ތަމްރީންތައް އަތޮޅުތަކާއި މާލޭގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ކަމަށެވެ. މިގޮތުން މިތަމްރީންތައް މިއަދު ވަނީ މާލޭގެ ސިނަމާލެ ބްރިޖް ސަރަހައްދުގައިވެސް ކުރިޔަށްގެންގޮސްފައެވެ. އަދި އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގައިވެސް ތަމްރީންތައް ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ.
02 Sep 2023
ޚަބަރު
ޕީޕީއެމްގެ އަނިޔާވެރި ވެރިކަން އަލުން އިޢާދަވާން އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ދެން ބޭނުމެއް ނުވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ، 2013އިން 2018އަށް ރައީސް ޔާމީން ކުރެއްވި، އަނިޔާވެރި ވެރިކަމާއި، އެވެރިކަމުގެ މުއްދަތުގައި، ގޭންގުމާރާމާރީތަކުގައި މަރާލެވުނު މީހުންނާއި، އަދި އެވެރިކަމުގައި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ބާރު ކަނޑުވާލައި، ކައުންސިލްތައް ގަނޑުކޮށް ސަސްޕެންޑްކޮށް އަދި ޝަރުއީދާއިރާގެ އެތައް ބޭފުޅުންނަކާއި، ފަނޑިޔާރުންނާއި ސިޔާސީ ލީޑަރުން ޖަލަށްލައި ދިން އަނިޔާތަކުގެ ހަނދާން އައު ކުރައްވާފައެވެ.