ޚަބަރު
ޚަބަރު
29 Aug 2023
ޚަބަރު
އަމާޒަކީ ގަން އާބަން ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤިކުރުން: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
28 Aug 2023
ޚަބަރު
ގާދިއްފުއްޓާއި މަޑިފުށީގައި ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ 4 މަޝްރޫއެއްގެ ނިމުން ރައީސް ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ކޮޅުމަޑުލު ގާދިއްފުއްޓާއި، އެ އަތޮޅު މަޑިފުށީގައި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. މި މަޝްރޫއުތަކުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ތ. އަތޮޅަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން މިއަދު އެރަށްތަކަށް ވަޑައިގެންނެވެ.
28 Aug 2023
ޚަބަރު
ރާއްޖެއަށް 1.2 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފި
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް 1.2 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުރަކުން ދައްކައިފިއެވެ. މިއީ ފާއިތުވި 2 އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރުވެސް ބޮޑު ކުރިއެރުމެކެވެ.
28 Aug 2023
ޚަބަރު
ފުލުހުން ހަރުކޮށްފައިވާ ކެމެރާތަކާއި، ބްރިޖް ލައިޓްގެ ވިއު ގެއްލޭގޮތައް ކެންޕެއިން ތަކެތި ހަރުނުކުރުމަށް އަންގައިފި
މާލެސިޓީގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި، ފުލުހުން ހަރުކޮށްފައިވާ ކެމެރާތަކާއި ބްރިޖް ލައިޓްގެ ވިއު ގެއްލޭގޮތައް ކެންޕެއިންގެ ތަކެތި ނުދެމުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބް ވިދާޅުވީ، ފުލުހުން ހަރުކޮށްފައިވާ ސެކިޔުރިޓީ ކެމެރާތަކާއި، މާލެސިޓީގެ މަގުތަކާއި، ބްރިޖުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ޓްރެފިކް ލައިޓްތަކުގެ ވިއު ގެއްލޭގޮތަށް، ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެންޕޭން މެޓީރިއަލްސް ބަހައްޓަމުން ގެންދާތީ، އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރުމަށް އަންގާކަމަށެވެ.
28 Aug 2023
ޚަބަރު
ރައީސްގެ ވައުދުފުޅާއި އެއްގޮތައް ބިންކަނޑައި ރޯނު ދަމައި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުަރަން ފަށައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހްގެ ވައުދުފުޅާއި އެއްގޮތައް މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބިން ކަނޑައި ރޯނު ދަމައި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރަން ފަށާފައިވަނީ އިއްޔެއެވެ.
27 Aug 2023
ޚަބަރު
ހިންނަވަރުން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ 3 ވަނަ ފިޔަވަހި އިއުލާންކޮށްފި
ޒަމާނުއްސުރެއް ހިންނަވަރަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކުރިޔަށްގެންދާ "ހިންނަވަރު ފަހިވެށި ޕްރޮގްރާމް" ގެ 3 ވަނަ ފިޔަވަހި މިއަދު އެ ރަށު ކައުންސިލުން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި ފިޔަވަހީގައި 1490 އަކަފޫޓުގެ 180 ގޯތި ދޫކުރާނެއެވެ.
27 Aug 2023
ޚަބަރު
ތިން ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފަރާތުން ވޯޓާސް ލިސްޓުގައި ސޮއި ނުކުރޭ: އީސީ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާޢީލް ޙަބީބު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ، އަދި ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޢުމަރު ނަޞީރު ނޫން އެހެން ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރަމުން އެބަދާކަމަށެވެ. ހަބީބު ވިދާޅުވީ،  ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2023 ގެ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓު ގައި، ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރުން މިރޭގެ 10:00 އާ ހަމަޔަށް ކުރިޔަށް ދާނެކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޙަބީބު ވިދާޅުވީ، ވޯޓާސް ލިސްޓުތައް ފޮނުވަންޖެހޭ މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި ޕެކް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މާދަމާ ކުރިޔަށް ދާނެ ކަމަށާއި، ވޯޓުކަރުދާސް ޗެކްކޮށް ޕެކް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް މިހާރު ކުރިޔަށް ދާކަމަށެވެ.
27 Aug 2023
ޚަބަރު
ކޮޅުމަޑުލާއި ހައްދުންމައްޗަށް ކުރައްވާ ކެމްޕެން ދަތުރުފުޅެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ފައްޓަވައިފި
27 Aug 2023
ޚަބަރު
ރިޔާސީ ބަހުސްގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ: މާރިޔާ
ރިޔާސީ ބަހުސްގައި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް ރައީސްގެ ތަރުޖަމާނު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި ބަހުސަކީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޕަބްލިކް ސާރވިސް މީޑިއާ، ޕީއެސްއެމް އާއި ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީ ގުޅިގެން ބާއްވާ ބަހުސެކެވެ. މި ބަހުސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުސަތު މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ 8 ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ވަނީ އަރުވާފައެވެ.
27 Aug 2023
ޚަބަރު
އިންޑިއާގެ ވިސްތާރާ އެއަރލައިނުން ދިއްލީއިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ފަށަނީ
އިންޑިއާގެ ވިސްތާރާ އެއާލައިނުން ރާއްޖެ އާއި ނިއުދިއްލީއާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މި ދަތުރުތައް ފަށާނީ އޮކްޓޫބަރު 1އިން ފެށިގެންކަމަށް އެ އެއަރލައިނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.
27 Aug 2023
ޚަބަރު
ބިންވެރިޔާ ސްކީމުން ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް މިއަދުން ފެށިގެން ގޯތި ހަވާލުކުރަނީ
ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން މާލެ ސަރަޙައްދުން ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކާ ގޯތި ޙަވާލުކުރުން މިއަދުން ފެށިގެން ހުޅުމާލެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައި ކުރިއަށް ދާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ބިންވެރިޔާ ސްކީމަކީ ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މާލެ ސަރަޙައްދުން ބަންޑާރަގޯތި ދޫކުރުމަށްޓަކައި ހިންގާ މަޝްރޫއެކެވެ.
27 Aug 2023
ޚަބަރު
ހުވަދޫގެ ދުލުން ތަރުހީބުގެ ތަރާނާ
ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މުޅި ރާއްޖެއަށް ގެނައި ތަރައްޤީ ފެނި, އެކަން ތަޖުރިބާ ކުރަމުންދާ ރައްޔިތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން, އެ މަނިކުފާނު ދެވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިހާބު ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާ މިންވަރު ހާމަކޮށްދީ, ހުވަދޫއިން ރައީސަށް އޮތް ތަރުހީބު ބަރުތީލަކޮށްލަދޭ މާނަ ފުން ލަވައެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުކޮށްފިއެވެ.