ޚަބަރު
ޚަބަރު
07 Sep 2023
ޚަބަރު
ރާއްޖޭގެ 20 ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ޤާއިމްކުރަނީ
އުތުރުގެ 20 ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ޤާއިމުކުރުމަށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އަޒްރޯވާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. މި 3 ޒޯނުގައިވެސް ހިމެނޭ ރަށްތަކުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒުތައް ޤާއިމުކުރުމަށް އަޒްރޯވާ މޯލްޑިވްސްއާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ 8 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމާގޮތަށެވެ.
07 Sep 2023
ޚަބަރު
ކެލާ މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުން އާރުޑީސީއަށް
ހއ. ކެލާ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝެނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯރޕަރޭޝަނާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. އެއްބަސްވުމުގައި ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފާތިމަތު ޝާނާ ފާރޫޤެވެ. އަދި އާރް.ޑީ.ސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ހަސަން ސައީދެވެ.
07 Sep 2023
ޚަބަރު
އިތުރު 11 ރަށަކަށް ސަރުކާރުން އެމްބިއުލާންސް ފޯރުކޮށްދީފި
ރާއްޖޭގެ އިތުރު 11 ރަށަކަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން އެމްބިއުލާންސް ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ. ސިއްހީ ނިޒާމު ފުޅާކޮށް ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށައް އެމްބިއުލާންސް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިހާރު ގިނަ ރަށްރަށަކަށް ވަނީ އެމްބިއުލާންސް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.
07 Sep 2023
ޚަބަރު
އައްޑޫ ސިޓީގައި އިބޫ-އަސްލަމަށް އޮތް ބޮޑު ތާއީދު ދައްކާލައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި އަސްލަމް އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވަޑައިގެންނެވީ، މިރޭ އިރުއޮއްސުނު ވަގުތުގައެވެ. އެދެބޭފުޅުންނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ، ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޖަމާވިއެވެ. ރައީސަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމަށް ނުކުތް މީހުންގެ އަދަދު ގިނަވުމުން މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ހާޟިރުވި މީހުންނާއި ސަލާމްކުރުމަށްވެސް ގަޑިއެއްގެ އިރަށްވުރެ ގިނަ އިރު ހޭދަވިއެވެ.
06 Sep 2023
ޚަބަރު
އަންނަ ޖޫންގެ ކުރިން އައްޑޫއިން ގޯތި ލިބުނު އެންމެންނަށް ގޯތި ދޫކުރަނީ
އައްޑޫ ސިޓީން ގޯއްޗަށް ހުށަހެޅި މީހުންގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އާއްމުކޮށްފިއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީން ގޯއްޗަށް އެދި 4،160 ފޯމު ހުށަހެޅި އިރު، އޭގެ ތެރެއިން 3،972 މީހެއްގެ ޝަރުތު ހަމަވެއެވެ.
06 Sep 2023
ޚަބަރު
ހޯރަފުށީގައި އަޅާ ހޮސްޕިޓަލުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި
ހޯރަފުށި ހޮސްޕިޓަލްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ރޭ ހޯރަފުށީގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، ހޮސްޕިޓަލްގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވީ ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަޙުމަދު ނަސީމްއާއި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙުމަދު ސަލީމާއި ހޯރަފުށި ކައުންސިލގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަހީދުއެވެ.
06 Sep 2023
ޚަބަރު
އިތުރު ވިޔަފާރިތަކަށް ފުރުސަތުދީ އެސްއެމްއީ ހަބްގެ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ ހުޅުވައިފި
އެސްއެމްއީ ހަބުގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކޮށް، އިތުރު ސިނާއަތްތައް ހިމެނޭހެން ގިނަ ކުދި ވިޔަވާރިތަކަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް، އެސްއެމްއީ ހަބުގެ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ ރޭ ވަނީ ހުޅުވާފައެވެ. އެސްއެމްއީ ހަބުގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ހުޅުއްވައިދެއްވީ އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަބްދުﷲ ސައީދުއެވެ.
06 Sep 2023
ޚަބަރު
ހުޅުމާލޭ ކޮންޓެއިނަރ ޕާކުގައި ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ތަރައްޤީކުރި ކޯ-ވޯކިން ސްޕޭސް ހުޅުވައިފި
އާރބަންކޯއިން ހުޅުމާލޭ ކޮންޓެއިނަރ ޕާރކްގައި ތަރައްޤީކުރި ކޯ ވޮރކިންގ ސްޕޭސް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފިއެވެ. ކޮންޓެއިނަރ ޕާރކް އަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވަލޮޕްމެންޓް، ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން އަދި އަރބަންކޯ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިތަން ހުޅުވައިދެއްވީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ރިޔާޒް މަންސޫރެވެ.
06 Sep 2023
ޚަބަރު
މިދައުރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ޕާކިންގ ޖޫރިމަނާތަކެއް މަޢާފްކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި
ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިއަދު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ، ޕާކިންގ ޖޫރިމަނާތައް މަޢާފްކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވާފައި ވަނީ، މާލޭގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ޕާކު ކުރާނެ ޖާގަތައް ނެތްނަމަވެސް، ޕާކިން ސްޓިކާތައް ޖަހައި ޖޫރިމަނާކުރަމުންދާތީ، ރައްޔިތުން ކުރާ ޝަކުވާއަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްވެސް ޤަބޫލު ކުރެއްވޭ ޝަކުވާއަކަށްވާތީ ކަމަށެވެ.
06 Sep 2023
ޚަބަރު
ފަޚުރުވެރި ތާރީޚީ ކާމިޔާބީތަކާއިއެކު އައި ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖެންޓަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
މިރަސްމިއްޔާތުގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަޙްމަދު މަޚްލޫފާއި، ވަޒީރުންނާއި މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި ޓީމަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމަށް ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި، ކުޅިވަރަށް ލޯބިކުރާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޢާންމުންވެސް ޖަމާވިއެވެ.
05 Sep 2023
ޚަބަރު
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި މާލެއިން އުތުރުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަޑައިގެންފި
އެމަނިކުފާނު މިހަފްތާގައި ވަނީ، ހދ. އަތޮޅާއި ރ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައެވެ. ހދ. އަތޮޅާއި ރ.އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެނބުރި މާލެ ވަޑައިގެންނެވީ މިރޭގައެވެ.
05 Sep 2023
ޚަބަރު
މަންމާ އޭ ކިޔާފަ ގޮވާލާ އަޑު އަހާލަން ބޭނުންވެ، އެ ފުރުސަތު ނުލިބި ތިބި އަންހެނުންނައް ލުޔެއް
ދަރިމައި ނުވެވިގެން އުޅޭ އަންހެނުންގެ ވާހަކަ އަސާރާއިއެކު ކިޔާ ދެމުން ނިޝާ ބުނީ، އަހަރެމެންގެ ތެރޭގައި މަންމާ އޭ ކިޔާފަ ގޮވާލާ އަޑުއަހާލަން ބޭނުންވެފަ، އެ ނަސީބު ނުލިބިފައިތިބި އެތައް އަންހެނުންނެއް އުޅޭކަމަށެވެ. ނިޝާ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި، މިއަދާއި ހަމައަށް އައިއިރު މިކަމުގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހިތާމައަކީ، ދަރިމައިވުމުގެ ފަރުވާއަށް ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ ބޮޑުއިރު، ގިނަ ދެމަފިރިންނަށް މި ޚަރަދު ކުރެވޭނެ ތަނަވަސްކަން ނެތުމެވެ.