ޚަބަރު
ޚަބަރު
07 Jul 2024
ޚަބަރު
މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަަމަށް ހުއްދަދިނުމަށް މަޝްވަރާއެއް ނުކުރޭ: ފިޝަރީޒް
އެމްއެންޑީއެފްގެ ޓްރެއިނިންގައި އުޅުނު އޮފިސަރެއްގެ ގައިގައި މިޔަރެއް ދަތްއެޅުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ޒަޚަމްތަކާއި ގުޅިގެން މިދިޔަ މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު އޭނާ ނިޔާވެފައި ވާއިރު، އެ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން، މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަން ހުއްދަ ކުރުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގޮވާލާފައިވެއެވެ.
07 Jul 2024
ޚަބަރު
ޓްރާންސްފޯމަރެއް ހަލާކުކޮށްލައި ކޭބަލް ވަގަށް ނެގި މީހާ އިތުރު 15 ދުވަހަށް ބަންދުކޮށްފި
ފުލުހުންގެ އިދާރާާއިން ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަންގާރަދުވަހު ކުރި އެ ވައްކަމާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އެމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ  ހުކުރު ދުވަހުގައެވެ. ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ވިދާޅުވީ އެމީހާގެ ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމުގައި 15 ދުވަހަށް ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކްރިމިނަލްކޯޓުން އަމުރުދީފައިވާ ކަމަށެވެ.
07 Jul 2024
ޚަބަރު
މިއަދު އައު ކުރަންވީ އެއް ޢަޒުމަކީ، ޤައުމުގެ ކަންކަން އިޞްލާހުކުރުމުގައި އެންމެން އެކަތިގަނޑަކަށްވުން: ރައީސް
ހިޖުރީ އައު އަހަރު ފެށުމުގެ މުނާޞަބާގެ ހެޔޮއެދުންތަކާއި ތަޙްނިޔާ ފޮނުއްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެސެޖުގައި ވިދާޅުވީ، ވޭތުވެ މިދިޔަ އެތައް އަހަރަކު އަޅައިނުލެވި ދޫކޮށްލާފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން، ދިވެހި ފަސްގަނޑުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް އެތައް ބިދޭސީއަކު ދަނީ ދިރިއުޅެމުންން ކަމަށާއި، މަސްތުވާތަކެއްޗާއި، ގޭންގު ކުށްތައް ފަދަ ކަންކަން ހުއްޓުވައި، މީހުންނަށް ހެޔޮ ވިސްނައިދިނުމުގައި މުޖްތަމަޢުވަނީ އިހުމާލުވެފައި ކަމަށެވެ. އަދި ލިބޭ އެއްޗަކުން ދެކޮޅު ޖެއްސުމާއި ޚަރަދުބަރަދު ކުޑަކުރުން ފަދަ އާދަތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހީން އަހުލުވެރިވުން ކުޑަކަންވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކުރައްވާފައި ވެއެވެ.
07 Jul 2024
ޚަބަރު
ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާކަމަށް ބެލެވޭ ކުއްޖަކު މެޑަމް ފަޒުނާގެ ސަމާލުކަމަށް
ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާކަމަށް ބެލެވޭ ކުއްޖަކު، ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުގެ އަނބިކަނބަލުން، ފަޒުނާ އަހުމަދުގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސް، އެ ކުއްޖާއަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ފަޒުނާ މިހެން ގޮވާލައްވާފައިވަނީ ސޯސަލް މީޑިއާގެ ޕްލެޓްފޯމެއް ކަމަށްވާ ފޭސްބުކްގައެވެ.
07 Jul 2024
ސްޓެލްކޯ
ސްޓެލްކޯގެ ސަބްސްޓޭޝަނަކުން ކޭބަލް ވަގަށް ނެގި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މިދިޔަ ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި މާލޭ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލު ކައިރީގައި ހުރި، ސްޓެލްކޯގެ ސަބްސްޓޭޝަނެއްގެ ޓްރާންސްފޯމަރަށް ގުޅާފައިވާ ކޭބަލްތަކުގެ ތެރެއިން ކޭބަލެއް ބުރިކޮށް ވަގަން ނަގައި، އަދި އެތަނަށް ގެއްލުން ދިނުމާއި ގުޅިގެން، އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.
06 Jul 2024
ސްޓެލްކޯ
ސްޓެލްކޯގެ އިންޖީނުގެތަކުގެ މެނޭޖަރުންނަށް މަހާސިންތާއެއް ބާއްވައިފި
ސްޓެލްކޯގެ އިންޖީނުގެތަކުގެ މެނޭޖަރުންނަށް މަހާސިންތާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ފަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް، ޖޫން 30 އިން ޖުލައި 4 އަކަށް، "ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ފޯ ސްޓޭޝަން މެނޭޖާރސް" ގެ ނަމުގައި އެ ކުންފުނިން ބޭއްވި މި މަހާސިންތާގައި 33 ރަށެއްގެ ސްޓޭޝަން މެނޭޖަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.
06 Jul 2024
ޚަބަރު
އެނާޖީ ޑްރިންތްތައް އެތެރެކުރުމަށް ދީފައިވާ ލުއިތައް އަންނަމަހު އުވާލަނީ
އެނާޖީ ޑްރިންކް ބުއިމާއި، ވޭޕާއި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމަކީ، ދިވެހިންގެ މެދުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ހިފާފައި އޮތް ނުރަނގަޅު އާދައެއް ނަމަވެސް އެބާވަތްތައް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށްގެން، އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރަށް ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބެއެވެ.
06 Jul 2024
ޚަބަރު
ބޯ ބުރިވުމުން ވެސް ދޮޅު އަހަރު ވާންދެން ދިރިހުރި ކުކުޅެއް!
މައިކްގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ، އެމެރިކާގެ ކުކުޅެއް ވަނީ ބޮލާއި ނުލައި 18 މަސްދުވަހު ދިރިއުޅެފައެވެ. އެކުކުޅުގެ ތުންގަނޑާއި ލޮލާއި ބޮލުން ބައެއް ވަކިވީ، އެކްސިޑެންޓަކުންނެވެ. މިހާދިސާ ހިނގީ 1945 ވަނަ އަހަރުގައެވެ.
06 Jul 2024
ޚަބަރު
މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދުއްވޭނެ ވެހިކަލްގެ އަދަދާއި އުމުރު ކަނޑައެޅުމަށް ދިރާސާކުރަނީ
ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ، މާލެ ސިޓީގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދޭނެ އަދަދާއި، އުޅަނދު ބޭނުންކުރެވޭނެ މުއްދަތު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ސަރވޭ ކުރުމާއި މިކަމާގުޅޭ ސްޓަޑީއެއް ހެދުމަށް ބޭނުންވާކަމަށާއި، އެމަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.
06 Jul 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ކޮންމެ 10 މީހަކުން 2 މީހުންގެ ހަކުރުބަލި ހުރޭ: ފަސްޓް ލޭޑީ
ފަސްޓްލޭޑި ސާޖިދާ މުޙައްމަދު ވިދާޅުވީ، ހަކުރުބަލިން ސަލާމަތްވެ ތިބުމަށްޓަކައި، ކޮންމެ މީހަކީ މި ބައްޔާމެދު އަމިއްލައަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދާ މީހަކަށްވުމާ، ލިބޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތައް ބަދަލުކޮށް އިސްލާޙްކުރުމާ، ހަކުރުބަލި ތަޙައްމަލުކުރަން ޖެހިފައިވާނަމަ ފަރުވާހޯދައި، އަމިއްލަ ހަށިގަނޑަށް ފަރުވާތެރިކަމާއި ސަމާލުކަން ދޭ މީހަކަށް ވާންޖެހޭ ކަމަށެވެ.
06 Jul 2024
ޚަބަރު
ނެޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ ގެ ސީއީއޯ އިމާދު ޞާލިޙް މަޤާމުން ވަކިކުރައްވައިފި
އެންޑީއޭގެ ސީއީއޯގެ މަޤާމުން އިމާދު ވަކިކޮށްފައި ވަނީ، އެ އޭޖެންސީގެ ބޯޑުން އެގޮތަށް ނިންމައިގެންނެވެ.
05 Jul 2024
ޚަބަރު
އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އައު ބޮޑު ވަޒީރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ، އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ލޭބާ ޕާޓީން ހޯދި ކާމިޔާބު ފާހަގަކުރައްވައި. ދިވެހި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި، އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އައު ބޮޑު ވަޒީރު ކެއާ ސްޓާމާއަށް ތަޙްނިޔާ ފޮނުއްވާފައެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެސެޖުގައި ބޮޑުވަޒީރު ކެއާ ސްޓާމާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މިފެށޭ ދައުރުގައި އިނގިރޭސި ވިލާތަށް އިތުރު ކުރިއެރުމާއި ތަނަވަސްކަން ލިބިގެން ދާނޭ ކަމަށް ޔަޤީން ކުރައްވާ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.
05 Jul 2024
ޚަބަރު
ހަށިވިއްކާ ތަނެއް ރެއިޑްކޮށް ދިވެހި ފިރިހެނަކާއި ތިން އަންހެނުން ހައްޔަރުކޮށްފި
ފުލުހުންގެ މި އޮޕަރޭޝަން ހިންގާފައިވަނީ އެ ސްޕާގައި ހަށިވިއްކާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިގެންކަމަށް އެ އިދާރާއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އަދި އެތަން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަލާ ފާސްކޮށް، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 55 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި ތައިލެންޑުގެ 3 އަންހެނުން ކަމަށް ވެސް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.
05 Jul 2024
ޚަބަރު
ހެނދުނު 6 އިން ފެށިގެން 30 މިނެޓަށް ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓު ދިއުން އެކަށީގެންވޭ
ސްޓެލްކޯއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ކަރަންޓު ކަނޑާލަން ޖެހެނީ އެ ކުންފުނީގެ ހައިވޮލްޓޭޖު ގްރިޑް ނެޓްވޯކުގައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައެވެ. އަދި މި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާއިރު، ހުޅުމާލޭގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވައްސާއި ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެވެސް ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމުގައި އެ ކުންފުނިން ހާމަކުރެއެވެ.
04 Jul 2024
ޚަބަރު
ރައީސް މުއިއްޒު ޢަމަލުކުރައްވަނީ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް: އެމްޑީޕީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޔެގެ ޖަލްސާއަށް ފަހުގައި އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ބޭއްްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، އެޕާޓީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން ވަނީ، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގެ އަދަދު ހާމަ ނުކޮށް ހިފަހައްޓާތީ އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް އެކަން ކުއްވެރިކޮށްފައެވެ.
04 Jul 2024
ޚަބަރު
ކައުންސިލްތަކުން ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް މިނިސްޓަރު އަންގަވައިފި
ކައުންސިލްތަކުން ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓަރު އެންގެވި އިރު، އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ވަނީ ކައުންސިލްތަކުގެ މުހިއްމު ނޫން ޚަރަދުތައް ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މަޖިލީހުގެ ނައިބުރައީސް އަޙްމަދު ނާޒިމްވެސް ބައެއް ކައުންސިލްތަކުން ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ މުހިއްމު ނޫން ބައެއް ދަތުރުތަކާއި ކަންކަމާއި ގުޅޭ ވާހަކަތައް ހާމަކުރެއްވިއެވެ.