ޚަބަރު
ޚަބަރު
22 Sep 2023
ޚަބަރު
ކަރަންޓް ކިތަންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރިއަސް ބިލް ބޮޑުނުވާގޮތަށް ރޭޓެއް ކަނޑައަޅާނަން: ރައީސް
ކަރަންޓް ކިތަންމެ ވަރަކަށް ބޭނުންކުރިޔަސް ފީގެ ރޭޓު ބޮޑުނުވާނެ ގޮތަކަށް ފްލެޓް ރޭޓެއް ކަނޑައަޅައި ލުޔެއް ހޯއްދަވައިދެއްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީން މާވެޔޮ މަގު ހުވަދޫ ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
22 Sep 2023
ޚަބަރު
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގައި ހުންނެވި އިލްހާމް އަހްމަދު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަބުރަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ކުރައްވާ ކެމްޕެއިންގައި އެމްޑީޕީ ހުވަދޫ ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައެވެ.
22 Sep 2023
ޚަބަރު
އިންޑިއާއިން 3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެއް ހޯދާކަށް ހުށައެއްނާޅާ: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ
އިންޑިއާއިން 3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެއް ހޯދަން ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ބުނެ ފަތުރަމުންދަނީ ހަޤީޤަތާއި ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއްކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖެއިން ބޮޑު ލޯނެއް ހޯދަން އިންޑިއާ ސަރުކާރުގައި އެދިފައިވާކަމަށާއި، އަދި އެކަމާއި ގުޅޭ ބައްދަލުވުންތައްވެސް ބާއްވާފައިވާކަމަށް ބުނެ ރާއްޖޭގެ މީޑިއާއަކުން ވަނީ ހަބަރު ފަތުރާފައެވެ.
22 Sep 2023
ޚަބަރު
ޑޯ-ޓު-ޑޯ ގައި މާލޭގެ ވިޔަފާރި ވެރިއަކަށް އޭރު ކުރެވުނު ބިރުވެރި ތަޖުރިބާ
މާލޭގައި ހުންނަ ހުވަދޫ ޖަގަހައިގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން، އެ ދުވަހުގެ ޑޯ-ޓު-ޑޯ ހަރަކާތުގެ ތަޖުރިބާއެއް ޙިއްސާ ކުރެއްވެވިއެވެ. ރައީސްއާއި ޑޯ-ޓު-ޑޯ އިން ބައްދަލުވީ އެމް.ޑީ.ޕީ. އުފެއްދުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވި ވިޔަފާރިވެރިއަކާއެވެ.
21 Sep 2023
ޚަބަރު
ޝެއިޙް އިލްޔާސް ޙުސެއިންގެ އާދޭސް!
ޝެއިޙް އިލްޔާސް އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވަނީ މާޒީއިން އިބުރަތް ހާސިލުކުރުމަށެވެ. އަދި މާޒީގެ ތެރެއަށް ފުންކޮށް ވިސްނައިލާއިރު ފެންނަންއޮތީ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ދުވަސްތަކެއް ކަމަށާއި، ކުރިއަށް މި އޮތް އިންތިހާބުގައި އެއްފަރާތުން މި ތަމްސީލުކުރަނީ ބިރުވެރިކަން ކަމަށް ޝެއިޙް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.
21 Sep 2023
ޚަބަރު
އިޤްތިޞާދު ތަން ނުދޭނަމަ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މުސާރަ ޑަބަލް ކުރުމުގެ ވަޢުދަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހިދާނެ
މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ "މަވެސް ޕީޕީއެމް" ގެ ނަމުގައި ކާނިވާ ސަރަޙައްދުގައި ބޭއްވި ކެމްޕެއިން ހަރަކާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޕީއެންސީ ގެ ކެނޑިޑޭޓް، ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ މުސާރަ ޑަބަލް ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.
21 Sep 2023
ވިޔަފާރި
މިދިޔަ މަހު އިމްޕޯޓްކުރި މުދަލުގެ އަދަދު %7 އިތުރު: ކަސްޓަމްސް
މިދިޔަމަހު ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރި މުދަލުގެ އަދަދު މިދިޔަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު، 7 އިންސައްތަ އިތުރުވެއްޖެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓްމަހު ރާއްޖެއަށް 4.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އިމްޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ. މި އަހަރުގެ އޮގަސްޓްމަހު މި ޢަދަދުވަނީ 5 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައެވެ.
21 Sep 2023
ޚަބަރު
ސިފްކޯ ހިޔާ މަޝްރޫއު ނިންމައި ފްލެޓްގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރަން ފަށައިފި
21 Sep 2023
ޚަބަރު
ރިޔާޒް ރަޝީދު ރައީސް ސާލިހްއަށް ތާއީދުކުރަން ނިންމައިފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވެވަވަޑައިގަންނަވާ ރިޔާޒް ރަޝީދު ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ 2 ވަނަ ބުރުގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހަށް ތާއީދު ކުރައްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ރައީސް ޞާލިހަށް ތާއީދުކުރައްވަން ނިންމެވީ އެއީ މިވަގުތު އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާތީކަމަށެވެ.
21 Sep 2023
ޚަބަރު
”އެލައިޑް ފެސްޓް“ މާދަމާ ހަވީރު ހުޅުމާލޭގައި، ދާންވާނެ!
އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްއިން ބާއްވާ ”އެލައިޑް ފެސްޓް“ މާދަމާ އޮންނާނެކަމަށް އެ ކުންފުނިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއީމއާއިލާއާއިއެކު އުފާވެރި ވަގުތު ކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެލައިޑުން ކުރިއަށްގެންދާ ފެސްޓިވަލެކެވެ.
20 Sep 2023
ވިޔަފާރި
އިތުރު 2 ބޯޓު ގަންނަން މޯލްޑިވިއަނުން އޭޓީއާރު ކުންފުންޏާއިއެކު އެއްބަސްވެއްޖެ
މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލީޓަށް އޭޓީއާރު މަރުކާގެ 2 ބޯޓު ގަންނަން އޭޓީއާރު ކުންފުންޏާއެކު އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ. އޭޓީއާރު ކުންފުންޏާއެކު މޯލްޑިވިއަނުން އެއްބަސްވެފައިވަނީ އޭޓީއާރު 600-72ގެ 2 ބޯޓު ގަތުމަށެވެ. މިއީ އެ އެއަރލައިނުގެ ފްލީޓުގައި ބޭނުންކުރާ ޑޭޝް8 މަރުކާގެ ބޯޓުތަކުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުން ކުރާން ގެންނަ ބޯޓުތަކެކެވެ.
20 Sep 2023
ޚަބަރު
މުސާރައަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނެސްދީ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ސްޓޫޑަންޓް ލޯނު މާފުކޮށްދޭނަން: ރައީސް
ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ވެސް އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ބޮޑުވާނެ ކަމަށާއި އެކަން އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓްގައި ހިމަނާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ ރޭ ގަލޮޅުގައި ބޭއްވި ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.