ޚަބަރު
ޚަބަރު
11 Sep 2023
ޚަބަރު
ކެމްޕޭނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިހެން ވިދާޅުވީ، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރު، އެއްބުރުން ކާމިޔާބު ނުކުރެވުމާއި ގުޅިގެން، އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާއި އެކު، ބޭއްވެވި ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ފަހުގައެވެ.
11 Sep 2023
ޚަބަރު
ކޯލިޝަން ހެދުމާއި މެދު ނިންމާގޮތެއް ވަރަށް އަވަހަށް އިޢުލާނު ކުރާނެ ކަމުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ބުނެފި
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޖުމުހޫރީ ޕާޓީއަށް ލިބުނު އާދަޔާ ޚިލާފު ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއަށްފަހު، އެޕާޓީން މިއަދު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ، ވަގުތު ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރާ ދޭތެރޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ނިންމާ ގޮތެއް ޕާޓީގެ ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ވަރަށް އަވަހަށް އިޢްލާން ކުރާނޭކަމަށެވެ. ކޯލިޝަން ހެދުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވާހަކަ ދެއްކި ނަމަވެސް، ޕީއެންސީން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ އެކު ކޯލިޝަން ނުހެދުމަށް ރައީސް ޔާމީނު އަންގަވާފައިވާ ކަމުުގެ އަޑުތައް ވަނީ ފެތުރިފައެވެ.
11 Sep 2023
ޚަބަރު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްގެ ޢިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންގޮސްފި
އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ މެމްބަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓްގެ ރަނިންމޭޓް މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، މައްސަލަ އަނބުރާ ނެގުމަށް އެމްޑީޕީން ނިންމީ ކަންކަން އަމާންކޮށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ކަމަށެވެ.
11 Sep 2023
ޚަބަރު
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އާއްމުކޮށްފި
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓްގައި މިހާރު ވަގުތީ ނަތީޖާ އާއްމުކޮށްފައި ވާއިރު، މީޑިއާތަކުން ގެނެސްދިން ވަގުތީ ނަތީޖާއާ މާބޮޑު ތަފާތެއް ނެތެެވެ. އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި އެންމެ ކުރީގައި އުޅުއްވަނީ، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް ޑރ މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙެވެ.
11 Sep 2023
ޚަބަރު
ހއ ދިއްދޫ އަދި ގއ ވިލިނގިލި ރޯހައުސްއަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވަލައިފި
ސަރުކާރުން ހއ. ދިއްދުއާއި ގއ. ވިލިނގިލީގައި ޢިމާރާތްކުރާ ރޯހައުސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ހުޅުވާލައްވައިފިއެވެ. "ގެދޮރުވެރިޔާ" ސްކީމުގެ ދަށުން ދިއްދޫގައި 75 ރޯހައުސް އަދި ވިލިނގިލީގައި 50 ރޯހައުސް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން އަންނަނީ ކުރައްވަމުންނެވެ.
11 Sep 2023
ޚަބަރު
2 ވަނަ ބުރުގައިވެސް ކެނޑިޑޭޓުންގެ ނަންބަރަކީ ކުރީގެ ނަންބަރު
މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވާދަކުރައްވާ 2 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރަކީ ހަމަ ކުރީގެވެސް ނަންބަރުކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންގެ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ މިމަހުގެ 30 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ. ދެވަނަ ބުރުގައި ވާދަކުރައްވާ ދެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރަކީ ހަމަ ކުރީގެވެސް ނަންބަރުކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާޢީލް ޙަބީބް ވިދާޅުވިއެވެ.
11 Sep 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބު ދިޔައީ ރަނގަޅަށް، ނަތީޖާއަށް އަސަރުކުރާ ކަމެއް ނެތް: ޓްރާންސްޕޭރަންސީ
ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބު ދިޔައީ ރަނގަޅަށް ކަމަށާއި ނިޒާމީ ލެވެލެއްގައި ވޯޓުލުމުގައި އޮޅުވާލުމުގެ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ވޯޓުގެ ސައްހަ ނަތީޖާއަަށް އަސަރުކުރާ ވަރުގެ ކަމެއް ނުހިނގާ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް އިން ބުނެފި އެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅޭގޮތުން ޓްރާންސްޕޭރެންސީގެ އޮބްޒާވަރުން ހޯދި އިންތިގާލީ ހޯދުންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުން އިންތިހާބުގެ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއްގެ ކަންތައްތައް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ގޮސްފައިވަނީ ރަނގަޅަށެވެ.
11 Sep 2023
ޚަބަރު
އިދިކޮޅުގެ ދޮގު ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ނުދެވުމަކީ ދިމާވި މައްސަލައެއް: ރައީސް
އިދިކޮޅުން ފެތުރި ދޮގުތަކަށް ރައްދުނުދެވުމަކީ ކެންޕެއިންގައި ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ، ދެވަނަ ބުރުގައި ހާމަކުރެވެންހުރި ހުރިހާ އެއްޗެއް ހާމަކޮށް އިތުރަށް ހަގީގަތް އޮޅުންފިލުވައިދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ދެއްވި ފޯނު އިންޓަވިއުއެއްގައެވެ.
11 Sep 2023
ޚަބަރު
މި ފަހަރުގެ ހިސާބު ތެދު ވެއްޖެ - އަދުރޭ
އަދުރޭ ވިދާޅުވީ އޭނާ އެ ޖަލްސާގައި ޖެއްސެވި ހިސާބަކީ ފައްޔާޒު ޖެއްސެވި ހިސާބު ފަދަ ހިސާބަކަށް ނުވާނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މީގެ 5 އަހަރު ކުރިން އަދުރޭ ޖެއްސެވި ހިސާބު ހަނދުމަ ނުނެތޭ އެތައް ދިވެހިންނެއް އަދިވެސް މި ރާއްޖޭގައި ތިބޭނެކަން ގައިމެވެ. ވީމާ މިއަދު މި ފެންނަނީ ޔަހުޔާ ކާޅު ހިފައިގެން އުޅޭ މަންޒަރު ބާއޭ ހިތާހިތާ ކިޔާނެ ދިވެހިން ވެސް މަދެއް ނުވާނެކަން ގައިމެވެ.
10 Sep 2023
ޚަބަރު
ލ. ގަން ލިންކުރޯޑުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ
ލ. ގަން ލިންކުރޯޑުގައި ކާރަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. މިއެކްސިޑެންޓްގައި މަރުވީ ސައިކަލު ދުއްވަން އިން މީހާއެވެ.
10 Sep 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބާއި ގުޅޭ 51 މައްސަލަ ހުށައެޅި
ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކަށް 51 މައްސަލައެއް ހުށައަޅާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހަބީބް ވިދާޅުވީ މި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ވަގުތުން ހައްލުކުރެވެން ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރެއްވިކަމަށެވެ. އަދި ތަޙްޤީޤު ކޮށްގެން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ ކަމަށްވެސް ހަބީބް ވިދާޅުވިއެވެ.
10 Sep 2023
ޚަބަރު
2 ވަނަ ބުރައް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފިން: ރައީސް
އިންތިހާބުގެ 2 ވަނަ ބުރަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަމަށާއި ބަޔަކާއި ގުޅިވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭނެކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރޭ އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ސާފުވިތާ ކުޑައިރުކޮޅެއްފަހުން އެމަނިކުފާނުގެ ރަސްމީ ކެމްޕޭން އޮފީސް ހުންނަ ޝައިންޓްރީއިމާރާތުން ނުކުމެވަޑައިގެންނެވި ވަގުތު ބޭރުގައި ތިބި ނޫސްވެރިން ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.