ޚަބަރު
06 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޖިލިސް ކުރާގޭ ކައިރީގަ އޮންނަ ޕާކިން ޒޯނުގައި ހުރި ސައިކަލްތަކުގައި ރޯކޮށްލިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކުރާގޭގެ އުތުރުން ހޮޓެލް ޖެން އާއި ކުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ ބާ އިމާރާތާއި ދެމެދު އޮންނަ ޕާކިން ޒޯނުގައި ހުރި ސައިކަލްތަކުގައި ރޯކޮށްލާފައި ވަނީ، ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ މެންދަމުން އަލިވީ ފަހުންނެވެ. ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ވިދާޅުވީ، ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ފުލުހުންނަށް މެންދަމުން އަލިވެ 3:03 ގައި ކަމަށެވެ.
06 Jun 2024
ޚަބަރު
ފުވައްމުލަކު ކައިރިއަށް ޑައިވިނަށް ފޭބި ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ވިދާޅުވީ، މަރުވެފައި ވަނީ، އުމުރުން 70 އަހަރުގެ ޗައިނާގެ ފިރިހެން ފަތުރުވެރިއެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ޑައިވް ނިމިގެން ދޯންޏަށް އެރިފަހުން ހާލު ދެރަވެގެން ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަމުގެ ރިޕޯޓް ފުލުހުންނަށް ލިބުނީ މިއަދުގެ 11:26 ގައި ކަމަށްވެސް ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ވިދާޅުވިއެވެ.
06 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑެންގޫ ހުން ޖެހިގެން 9 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކު ނިޔާވެއްޖެ
ނޫން.އެމްވީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ޑެންގޫހުން ޖެހުނު އެކުއްޖާ ނިޔާވީ ހާލު ދެރަވެ މިއަދު ހަވީރު 5:00 ޖަހާ އެހާކަންހާއިރުގައެވެ. ކުޑަކުއްޖާގެ ހާލު ދެރަވެގެން އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީ ހަވީރު ކަމުގައި އެނގިފައިވެއެވެ.
05 Jun 2024
ޚަބަރު
ސްޓެލްކޯގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް އެއްވެސް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ: ފަޙްމީ
ފަޙްމީ ވިދާޅުވީ، ސްޓެލްކޯގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް އެއްވެސް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކުރާކަށް ބޭނުންފުޅު ނުވާކަމަށާއި، ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި އިސްނަގައިގެން ސްޓެލްކޯއިން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ އެހެންވެ ކަމަށެވެ.
05 Jun 2024
ޚަބަރު
ސްޓެލްކޯގެ އަމާޒަކީ 5 އަހަރުގެ ތެރޭގައި 5 ލައްކަ ގަސް އިންދުން- ސްޓެލްކޯ
މި ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ފަށާފައި ވަނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ވަޢުދުފުޅާއި އެއްގޮތަށް، ރާއްޖޭގައި 5 އަހަރުން 5 މިލިއަން ގަސް އިންދުމުގެ ވަޢުދު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމާއި، ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ސްޓެލްކޯއިން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެެރެއިންނެވެ.
05 Jun 2024
ޚަބަރު
ކޯލިޝަނުގެ ތާއިދާއިއެކު މޯދީއަށް 3 ވަނަ ދައުރެއް ލިބިވަޑައިގެންފި
ހަފްތާއަކަށް ދެމިގެން ދިޔަ އިންޑިއާގެ އާއްމު އިންތިޚާބު، ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރިގެ، ލޮކްޝަބާއަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ނެގި ވޯޓުގައި ކުރިން ބީޖޭޕީން ހޯދާފައި އޮތް ސާފު މެޖޯރިޓީ މިފަހަރު އެޕާޓީއަށް ވަނީ ގެއްލިފައެވެ. ބީޖޭޕީއަށް ސަރުކާރު އެކުލަވާލަން ބޭނުންވާ 272 ގޮނޑި ލިބިފައި ނުވި ނަމަވެސް އެޕާޓީއާއިއެކު އިއްތިހާދުވެފައިވާ ޕާޓީތަކަށް ލިބުނު ގޮނޑީގެ އަދަދާއިއެކު، ބީޖޭޕީއަށް ސަރުކާރު އެކުލަވާލުމަށް ވަނީ ފުރުޞަތު ލިބިފައެވެ.
05 Jun 2024
ޚަބަރު
ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރަށް އެކުލަވާލި ފުލުހުންގެ ސްޓެޓެޖިލް ޕްލޭން އިފްތިތާޙްކޮށްފި
އޭގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައި ވަނީ، ކުށާއި ކުށުގެ ބިރުވެރިކަން ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ފުލުހުންނާއި މުޖުތަމައާ އޮންނަ ގުޅުން ވަރުގަދަކޮށް ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ގާއިމުކުރުމަށް ކޮމިއުނިޓީ ޕޮލިސިންގ މޮޑެލްއެއްގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ތަރުތީބުކޮށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ފުލުހުންގެ ވަޞީލަތްތައް އިތުރުކޮށް، ޚިދުމަތްތައް ޒަމާނީކުރުމާއި، ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް އިންސާނީ ވަސީލަތާއި ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމާއި، ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަކީ ދެފުށް ފެންނަ ޕްރޮފެޝަނަލް ޚިދުމަތަކަށް ހަދައި، ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ސަގާފަތެއް އުފެއްދުމެވެ.
05 Jun 2024
ޚަބަރު
ރޭ ހުޅުމާލެ ކައިރިން ދެލޯންޗް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި އެކަކު ފިޔަވައި އެހެން އެންމެން ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި
ރޭ އެގާރަޖަހާ އެހާކަންހާއިރު މިހާދިސާ ހިނގީ، ހުޅުމާލެ ނެރުމަތީގައި، ރިޒޯޓެެއްގެ ލޯންޗަކާއި، އެހެން ލޯންނެއް ޖެހިގެންނެވެ. އެކްސިޑެންޓްވި އެއް ލޯންޗަކީ ރެހެންދި ނަމަކަށް ކިޔާ ލޯންޗެކެވެ. އަނެއް ލޯންޗަކީ، އެޓްމޮސްފިއަރ ކަނިފުށި ރިޒޯޓުގެ ވަރު ނަމަކަސް ކިޔާ ލޯންޗެކެވެ.
05 Jun 2024
ޚަބަރު
ރައީސުލްުޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ފަސްމިލިޔަން ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި
05 Jun 2024
ޚަބަރު
އިންޑިއާގެ އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ބީޖޭޕީން ހޯދި ކާމިޔާބަށް ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް މަރްހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
04 Jun 2024
ޚަބަރު
ގޯތިތައް ހަވާލުކުރުން ލާޒިމް ކުރި ބިލް މަޖިލީހުގައި ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ އޮތް ޕީއެންސީގެ މެމްބަރުން ބާޠިލްކޮށްލައިފި
ކުރީ ސަރުކާރުގައި ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ދިން ގޯތިތައް ތިންމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަވާލުކުރުން ލާޒިމްކޮށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 9 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލަކީ، އޭޕްރީލް މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައިވާ ބިލެކެވެ. އަދި އެބިލް ތަސްދީޤު ނުކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަނބުރާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާ ލެއްވީ، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންމެ ފަހު ޖަލްސާ ބޭއްވިތާ 4 ދުވަސްފަހު ހުސްވި މެއި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.
04 Jun 2024
ޚަބަރު
ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް، ފާޠިމަތު ޙަބީބާ ޢައްޔަނުކުރަައްވައިފި
މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުގެ ހުވާ ލައިދެއްވީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމެވެ. އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވި ކަމުގެ ލިޔުން، މިރަސްމިއްޔާތުގައި ފާޠިމަތު ޙަބީބާއާ ހަވާލުކޮށްދެއްވީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.
04 Jun 2024
ޚަބަރު
އަބްދުއްރަހީމާއި ރިޒާ ޖޭއެސްސީއަށް އައްޔަނުކުރައްވައިފި
މިދެބޭފުޅުން ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް, އައްޔަނުކުރައްވައި މެމްބަރު ކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމާއި، މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ހަވާލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ މިއަދު މެންދުރު ކުރީގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައެވެ.
04 Jun 2024
ޚަބަރު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ މެމްބަރުން ކަނޑައަަޅައިފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމަށް ފަސް މެމްބަރުން ކަނޑައެޅުމަކީ، ޤާނޫނު އަސާސީގެ 82 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤަވާއިދުގެ 44 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 5 މެމްބަރުން ކަނޑައަޅުއްވައި އިޢުލާނު ކުރެއްވުމަކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަމެކެވެ. އެހެން މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދުއްރަހީމް ޢަބްދުﷲ ވަނީ، މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މެމްބަރުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުން އިއުލާން ކުރައްވާފައެވެ.
04 Jun 2024
ޚަބަރު
މީހުންގެ އަތުން ފޭރޭ ގުރޫޕެއް އަތުލައިގެންފި
ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ވިދާޅުވީ، ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގެ ހިޔާގެ އެއްވަނަ ޓަވަރު ކައިރީގައި، މީހަކު އަތުން ފައިސާ ފޭރުނު ބަޔަކު ހިފަހައްޓައިގެން އުޅޭ ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ ރޭގައި އެކަމަށެވެ.
04 Jun 2024
ޚަބަރު
މާލޭގައި ރޭ މީހަކު ގަސްދުގައި ސައިިކަލްތަކެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި
ރޯކޮށްލާފައި ވަނީ، މެދު ޒިޔާރަތް މަގުން ހޮޓެލް ޖެން އާއި ކައިރީގައި ހުރި ސައިކަލުތަކެއްގައި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައި ވާއިރު، އެސަރަހައްދުގައި މަޖިލިސް އިދާރާގެ އުތުރުފަރާތަށް ވާ ގޮތަށް އޮންނަނީ ސައިކަލާއި ހަތަރުފުރޮޅުލީ އުޅަނދުތައް ޕާކުކުރާ ޕާކިން ޒޯނެކެވެ.