ވިޔަފާރި
23 Feb 2024
ވިޔަފާރި
"އައްޑޫ އައްސޭރި ޓޫރިޒަމް ޑިވަލޮޕްމެންޓް ޕްލޭން" ތައާރަފްކޮށްފި
ފަތުރުވެރިކަމާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން ވިދާޅުވީ، "އައްޑޫ އައްސޭރި ޓޫރިޒަމް ޑިވަލޮޕްމެންޓް ޕްލޭން" އެކުލަވައިލީ ސީޑީސީ ކޮންސަލްޓިންގެ އެހީގައި ކަމަށެވެ. މި ޕްލޭންގައި ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރު އައްޑޫގެ ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީކުރުމަށް ހާސިލު ކުރާނެ ކަންކަން ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.
23 Feb 2024
ޚަބަރު
މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު ކުރިއެރުވުމަށް ޚާއްސަ ޕްލެޓްފޯމެއް ތައާރަފްކޮށްފި
މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ކުދި ވިޔަފާރި އާއި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް "މަހަ"ގެ ނަމުގައި ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ)ން ޚާއްޞަ އީކޮމަރސް ޕްލެޓްފޯމެއް ތަޢާރަފުކޮށްފިއެވެ. މި ޕޯޓަލް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ އެސްއެމްއީ ޑެވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ)ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އައިޝަތު ފިފްޝީން ޢަލީއެވެ.
23 Feb 2024
ޚަބަރު
އެސްޑީއެފްސީން އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ހާއްސަ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
އެސްޑީއެފްސީން ފަށާ މަދަދު ލޯނަށް އެދި ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށް ހަމަ ޖެހިފައިވަނީ އަންނަ މަހުގެ 3ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި ފަށާ މަދަދު ލީސިންގަށް އެދި ހުށައެޅުމަށް ހުޅުވާލެވިގެން ދާނީ މާރިޗު މަހުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް އެސްޑީއެފްސީން ވިދާޅުވެއެވެ.
22 Feb 2024
ޚަބަރު
ބީއެމްއެލްއިން ކ. ގުޅި އަދި ވ. ކެޔޮދޫގައި އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް، ބީއެމްއެލް އިން ކ. ގުޅި އަދި ވ. ކެޔޮދޫގައި ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިން (އޭޓީއެމް) ހުޅުވައި ހިދުމަތްދޭން ފަށައިފިއެވެ.
22 Feb 2024
ޚަބަރު
ދަތިނުވެ ރާއްޖެއަށް ފިޔާ ލިބޭނެ - އެސްޓީއޯ
ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ރޯދަމަހު، ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިހުގެ އަގުތައް އުފުލިގެންދާތީ އެކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެސްޓީއޯއިން ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައެވެ. މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަސް ފެށޭނީ އަންނަ މާރިޗު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.
21 Feb 2024
ޚަބަރު
މޯލްޑިވިއަނުން އޭޓީއާރު 2 މަތިންދާ ބޯޓު ގަތުމަށް އޭޓީއާރު ކުންފުންޏާއިއެކު ސޮއިކޮށްފި
ޤައުމީ އެއަރލައިން މޯލްޑިވިއަންގެ އުދުހުންތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އޭޓީއާރު 2 މަތިންދާ ބޯޓު ހޯދުމާއި ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި އޭޓީއާރު ކުންފުންޏާއެކު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.
21 Feb 2024
ޚަބަރު
އިންޑިއާއިން ފިޔާ އެކްސްޕޯޓްކުރަން ނިންމި ގައުމުތަކުގައި ރާއްޖެއެއް ނެތް
ފާއިތުވި 2 މަހު މާކެޓް ޓްރެންޑަށް ބަލާނަމަ ރާއްޖޭގެ މާކެޓްގައި ފިޔާގެ އަގު އަންނަނީ ތިރިވަމުންކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ކުރިއަށްއޮތް ރަމަޟާންމަހު އަސާސީ ކާބޯތަކެތި ލިބުމުގައި ދަތިކަމެއް ކުރިމަތިވިޔަ ނުދިނުމަށް އެސްޓީއޯއިން ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައިވާކަމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.
19 Feb 2024
ޚަބަރު
އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ގޭގައި އުފައްދާ ކާބޯތަކެއްޗަށް ހާއްސަ ލޯގޯއެއް އިފްތިތާހުކޮށްފި
އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި ގޭގައި އުފައްދައި ބަންދުކުރާ ކާބޯތަކެއްޗަށް ޚާއްޞަ ލޯގޯ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުޙައްމަދު އިފުތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. އެކަމަނާ މި ލޯގޯ އިފުތިތާޙުކޮށްދެއްވާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު އެކަމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ހަފުލާގައެވެ.
18 Feb 2024
ޚަބަރު
ދިވެހި ފަންނުވެރިންގެ އުފެއްުދުންތައް މެލޭޝިޔާގައި އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު
މިނިސްޓަރ ސަޢީދު މިހެން ވިދާޅުވީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑާއި ގުޅިގެން ބީސީސީގެ އިސްނެގުމާއެކު ބޭއްވި ކްރިއޭޓަރސް ކޮންފްލުއެންސް ފަހު ސެޝަންގައި ބައިވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ. އަދި އެއީ ދިވެހި ފަންނުވެރިންނަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާކެޓުން ޖާގަ ހޯދައިދިނުމަށް މި ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
17 Feb 2024
ޚަބަރު
ބީސީސީގެ ކްރިއޭޓަރސް ކޮންފްލުއެންސް ފަށައިފި
މި ކޮންފުލުއެންސަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކްރިއޭޓިވް އިކޮނޮމީއެއް ނުވަތަ ފަންނުވެރި އިޤުތިޞާދެއް ބިނާކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތުގައި ފަންނުވެރިންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހިމެނުމަށާއި ބީސީސީން ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ، "ކްރިއޭޓަރ ހަބް"ގައި ޤާއިމްކުރެވޭ ވަސީލަތްތަކަކީ ފަންނުވެރިންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާއާއެކު ޤާއިމްކުރެވޭ ވަސީލަތްތަކަކަށް ހެދުމަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑާއި ގުޅިގެން ބީސީސީގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެކެވެ.
16 Feb 2024
ޚަބަރު
ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެ، ދިރާގުގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަށް ބުރޫއަރައިފި
ދިރާގުން ބުނީ، އެކުންފުނީގެ މޯބައިލް އިންޓަރނެޓް އަދި، ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތްތައް ހޯއްދަވާ ފަރާތްތަކަށް، ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދިމާވިމައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ދިރާގުގެ ޓެކްނީޝަނުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ޚިދުމަތް ލިބުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ކަސްޓަމަރުންގެ ކިބައިން މަޢާފަށް އެދޭކަމުގައިވެސް އެކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.
16 Feb 2024
ޚަބަރު
ބީސީސީގެ ކްރިއޭޓިވް ހަބް އަޅަން ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި
ކްރިއޭޓަރ ހަބަކީ ރާއްޖޭގައި ކްރިއޭޓިވް އިކޮނޮމީއެއް ނުވަތަ ފަންނުވެރި އިޤްތިޞާދެއް ބިނާކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ބީސީސީއިން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫޢެކެވެ.
16 Feb 2024
ވިޔަފާރި
ބީއެމްއެލް ލޯނެއް ނަގައިގެން 50،000 ރުފިޔާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް
ބީއެމްއެލް ލުއި ލޯނާއި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ ޕާސަނަލް ފައިނޭންސިން އަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް 50،000 ރުފިޔާ ލިބޭ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.
14 Feb 2024
ޚަބަރު
ރާއްޖެއަށް ޝިއަންމެން އެއަރގެ ދަތުރުތައް ފަށައިފި
12 Feb 2024
ޚަބަރު
ބީއެމްއެލްގެ ކާޑުތަކުން ޑޮލަރު ލިމިޓް ކުޑަކުރަން އުޅޭކަމުގެ އިޝާރާތެއް
ބޭންކްއޮފް މޯލްޑިވުސް އިން ބުނީ، ކާޑު ލިމިޓްތައް މިދަނީ މުރާޖަޢާ ކުރަމުން ދިޔަނަމަވެސް އަދި މިހާތަނަށް ބޭންކުން ވަކި ލިމިޓެއް ކަނޑަނާޅާ ކަމަށާއި، އަދި އައު ލިމިޓަކަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނެ ތާރީހެއްވެސް ކަނޑަނާޅާކަމަށެވެ.
07 Feb 2024
ޚަބަރު
އެމްއޭސީއެލްއަށް 2 ޑެޕިއުޓީ އެމްޑީން އައްޔަންކުރައްވައިފި
އެމްއޭސީއެލްގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ މުޖްތަބާ ލަތީފްއާއި، މުޙައްމަދު ލަމާންއެވެ. އެ ބޭފުޅުން މަޤާމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުން އެ ކުންފުނިން ވަނީ މަރުހަބާވެސް ދަންނަވާފައެވެ.