ވިޔަފާރި
ވިޔަފާރި
10 Jul 2024
ޚަބަރު
އެސްއޯއީތަކުގެ މުވައްޒަފުން އިތުރުވެ، ގެއްލުން 2 ބިލިއަނަށް
ކުންފުނިތަކުގެ ގެއްލުމަށް ބަލާއިރު ގެއްލުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާ ކުރަނީ އެޗްޑީސީއިން ކަމުގައި އެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި އެޗްޑީސީ އަށް ލިބުނު ގެއްލުން އުޅެނީ 3.23 ބިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ. މި ގެއްލުމުގެ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި، ހުޅުމާލޭގައި ޔޮޓު މެރިނާ އެޅުން ހިސާބުތަކުން އުނި ކުރުމާއި، ހުޅުމާލެ 2 ގެ ޔުޓިލިޓީ ނެޓްވޯކު ގާއިމްކުރަން ސްޓެލްކޯ އިން ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބުމުގެ އިތުރުން، ހިޔާ ފްލެޓުތަކުގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ކުޑަކުރުން ހިމެނޭ ކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.
10 Jul 2024
ޚަބަރު
ކޮންގްރެސްގެ ސަބަބުން ވީ.އައި.އޭ އަށް ވިޔަފާރީގެ އައު ފުރުސަތުތައް ލިބިގެންދާނެ: ޝަރީފް
ޝަރީފް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ތަރައްގީގެ ކުރިއެރުން އަންނަ މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި މި ކޮންގްރެސް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަކީ ރާއްޖޭގެ އޭވިއޭޝަން އިންޑަސްޓްރީ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އާ ފުރުސަތުތަކަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން އުފެދިގެންދާ ގުޅުންތަކުގެ ސަބަބުން، ވިޔާފާރީގެ ފުރުސަތުތައް ހޯދުމަށް މަގުފަހި ވެގެންދާނެކަމަށެވެ.
25 Jun 2024
ޚަބަރު
ދަނޑުވެރި މަންފާ ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
އެމިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ، މި ގްރާންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ މަޢުލޫމާތު ދަނޑުވެރިންނާއި އަދި ކައުންސިލްތަކާއި ހިއްސާކުރުމުގެ ސެޝަންތައް، ޕްރޮޖެކްޓްގެ ރަށްތަކުގައި ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި 25 ޖޫން 2024 އިން ފެށިގެން އެސްޑީއެފްސީ ޕޯޓަލްއިން އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަތުން ކުރިޔަށް ދާނެ ކަމުގައި އެމިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވިއެވެ.
25 Jun 2024
ޚަބަރު
ޗައިނާގެ އިތުރު އެއާލައިނަކުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި
82 ފަސިންޖަރުންނާއެކު ޗޮންޗިންގ އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްށް ޖައްސާފައިވަނީ އިއްޔެ ހަވީރު 0540 ގައެވެ.
12 Jun 2024
ވިޔަފާރި
ނުރައްކާތެރި މާއްދާއެއް އެކުލެވޭތީ ތައިލެންޑްގެ ބޭސްތަކެއް މަނާކޮށްފި
މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ބޭނުންކުރުމާއި ރާއްޖެ އެތެރެކުރުން މަނާކޮށްފައި ވަނީ، ތައިލެންޑްގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ، ސެވެން ސްޓަރސް ފާމަސޫޓިކަލް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އުފައްދާފައިވާ 15 ބޭހެކެވެ. އެބޭސްތައް ބޭނުން ކުރުމާއި، ރާއްޖެ އެތެރެކުރުން މަނާކޮށްފައި ވަނީ، އެބޭސްތަކުގައި، ބޭނުންކޮށްފައިވާ، ސަބިޓޮލް (އެކްސީޕިއެންޓެއް)ގައި ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލްގެ މާއްދާއެއް އެކުލެވިގެންވާތީ، ތައިލޭންޑްގެ ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން އެބޭސްތައް ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށް އަދި ވިއްކުން މަނާކޮށް އެޅިފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ބުނީ، އެބޭސްތަކުގައި ދިމާވި މައްސަލަތައް ތައިލޭންޑްގެ ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.
09 Jun 2024
ޚަބަރު
އައްޑޫގައި އަލުން އަންނައުނު އުފައްދާ ފެކްޓްރީ ހިންގަން ބިންދޫކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ)އިން ވިދާޅުވީ، މި އެއްބަސްވުމުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު، މުޙައްމަދު ޝުޢާއު ކަމަށެވެ. އަދި ބީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ، ސާމިޙް އާދަމް އެވެ.
27 May 2024
ޚަބަރު
ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލް ވިއްކާ އަގު އެސްޓީއޯއިން ހެޔޮކޮށްފި
އެސްޓީއޯއިން ވަނީ، މިއަދުން ފެށިގެން އެކުންފުނިން ވިއްކާ ޕެޓްރޯލް ލީޓަރަކުން 35 ލާރި، އަދި ޑީސަލް ލީޓަރަކުން 70 ލާރި އަގު ހެޔޮކޮށްފައެވެ. މިބަދަލާއި އެކު އެކުންފުނިން މިއަދުން ފެށިގެން ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް ވިއްކަމުން ގެންދާނީ، 13.98ރ. އަށެވެ. އަދި ޑީސަލް ލީޓަރެއް ވިއްކަމުންދާނީ 13.92ރ. އަށެވެ.
25 May 2024
ޚަބަރު
ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ހުޅުމާލޭގެ އުތުރުން އޮންނަ ފުލްމޫން ރިޒޯޓަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމައިފި
އައު ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ހުޅުވިތާ ދެ އަހަރު ފަހުން، އެތަން ޝެރަޓަން ފުލް މޫން ރިޒޯޓަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު، މުހައްމަދު ސައީދު، މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
18 May 2024
ޚަބަރު
ދިރާގުން ދޭ ޓެސްލާ ކާރު ލިބޭ ފަރާތެއް އެނގެން ބާކީ އެއް މަސް!
"ވިން އަ ޓެސްލާ" ޕްރޮމޯޝަން ދިރާގުން ފަށާފައި ވަނީ، އެ ކުންފުނީގެ 35 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެންނެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިކޮށްފައި ވަނީ، ޖެނުއަރީ 31، ގެ ކުރިން ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑް 450 ނުވަތަ ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑް 30 އެމްބީއިން މަތީގެ ޕްލޭންތައް ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި އެފަރާތްތަކަކީ، ޖޫން 17 އާއި ހަމައަށް އެޕްލޭންތައް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައި ވާންޖެހެއެވެ.
13 May 2024
ޚަބަރު
ޗައިނާގެ ވީޗެޓް ބޭނުންކޮށްގެން ބީއެމްއެލްގެ ކާޑު މެޝިންތަކުން ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި
ޗައިނާގެ ވީޗެޓް ޕޭމަންޓަކީ، އެއްބިިލިއަން މީހުން ބޭނުން ކުރާ ޚިދުމަތެކެވެ. މިހާތަނަށް ވީޗެޓް ޕޭއިން ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރެވެނީ ހަމައެކަނި ބީއެމްއެލް ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭ މެދުވެރިކޮށް އެކަންޏެވެ.
27 Apr 2024
ޚަބަރު
މޯލްޑިވިއަންއިން އަލުން ކޮލަމްބޯއަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށައިފި
މޯލްޑިވިއަންއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ކޮލަމްބޯ މާލެ ދަތުރުތައް އޮންނާނީ، ހަފްތާއަކު ދެ ދުވަހުގައެވެ. އެއީ ހަފްތާ ބަންދާއި ދިމާވާގޮތަށް ބާއްވާ ދަތުރުތަކެކެވެ. މިގޮތުން މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް އޮންނާނީ، ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި އަދި ހޮނިހިރުގައެވެ.
11 Apr 2024
ޚަބަރު
ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަހުން ބްލެކްމާކެޓުގައި ޑޮލަރު ވިއްކާ ރޭޓު 15.42 އަށް ގެނެވޭނެ: މިނިސްޓަރ ސައީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެނަމަ، ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ކަޅުބާޒާރުގައި އެމެރިކާ ޑޮލަރު ވިއްކާ އަގު 15.42ރ. އަށް ތިރިކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، އެކަން ކުރައްވަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް، މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޓްރޭޑް، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ ސައީދު މިހެން ވިދާޅުވީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މިއަދު ހައްދުންމައްޗަށް ފެއްޓެވި ދަތުރުފުޅުގައި ލ. މާވަށަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.
10 Apr 2024
ވިޔަފާރި
އެއް ބޫޓުން ފެށި ވިޔަފާރި ފިހާރައަކަށް
އައްޑޫއަށް ނިސްބަތްވާ ޒުވާނުންތަކެއްގެ މި "ސަކްސަސް ސްޓޯރީ" އަޑު އަހާފައި އަޅުގަނޑަށް ޔަގީންވި އެއް ކަމަކީ، ކަމެއް ހާސިލްކުރުމަށް އެދޭނަމަ، ކެތްތެރިކަމާއެކު އެ މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކީ، ކާމިޔާބާ ކައިރިޔަށް ދަތުރު ކުރެވޭ ދުވަހެއް ކަމެވެ. މި ޒުވާނުން ސާބިތުކޮށްދިނީ އެކަމެވެ.
04 Apr 2024
ވިޔަފާރި
ހިއްސާއަކަށް 50ރ ގެ މަގުން ހިއްސާގެ ފައިދާ ބެހުމަށް ހުށައަޅަނީ
ބީއެމްއެލްއިން ބުނެފައި ވަނީ، 2023 ވަނަ އަހަރަކީ އެކުންފުންޏަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު އަހަރު ކަމަށެވެ. މިގޮތުން އެކުންފުންޏަށް ޓެކްސް ނުހިމަނައި ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި، 2.07 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމުގައި ބޭންކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެހެންކަމުން އެކުންފުންީގެ އަހަރީ އާއްމު ބައްދަލުވުމަށް ޙިއްޞާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ހިއްޞާއަކަށް 50ރ ގެ މަގުން ހިއްސާގެ ފައިދާ ބެހުމަށް ހުށައަޅާނެކަން ބޭންކުން މިއަދު ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބެހުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ ޖުމުލަ، 269 މިލިޔަން ރުފިޔާ ކަމުގައިވެސް ބޭންކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.
29 Mar 2024
ޚަބަރު
އެމްޕީއެލްގެ ކާގޯ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޓާކިޝް އެއާލައިނާއިއެކު ސޮއެކޮށްފި
މިއެބަސްވުމުގައި ޓަރކިޝް އެއާލައިންގެ ފަރާތުން ސޮއެކުރެއްވީ، އެ އެއާލައިނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އޭޖެންޓް، އެކްސްޕެޑައިޓް މޯލްޑިވްސް މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަލީ ތޯރިގެެވެ. އަދި އެމްޕީއެލްގެ ފަރާތުން ސޮއެކުރައްވާފައި ވަނީ އެކުންފުނީގެ ސީއީއޯ މުޙައްމަދު ވަޖީޙްއެވެ.
29 Mar 2024
ޚަބަރު
ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ބީސީސީން ޚާއްޞަ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި
"ދިވެހީންނަށް އިސްކަން" މި ކެމްޕެއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ކެމްޕެއިންގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ގޮތަކަށް ބީސީސީން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޮތަޅުގައި، ދިވެހި އުފެއްދުމެއް ކޮންމެވެސް ފަރާތަކަށް ހަދިޔާކޮށް، އަދި އެ ހަދިޔާ ލިބޭ ފަރާތުން އެ ކޮތަޅުގައި އެހެން ފަރާތަކަށް ދިވެހި އުފެއްދުމެއް ހަދިޔާކުރާ ގޮތަށް ކަމުގައި ބީސީސީން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.