ލައިފްސްޓައިލް
26 Jun 2024
ސިއްޙަތު
ތިން އިންޗީގެ ދަތުރަށް ފަރުވާތެރިވުމަކީ ހަށިގަނޑު ބައްޓަން ކުރެވޭނެ އެންމެ ފަސޭހަ ގޮތް
ރަގަޅު ސިއްހަތެއްގައި ދެމި ތިބުމަކީ އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ބޭނުންވާ ކަމެކެވެ. މި ޖުމްލައަށް ޒަމާނީ ބަދަލެއް ގެންނާނަމަ ބުނަންޖެހޭނީ، ލޫޅާފަތި، ބައްޓަން ރީތި އަންހެން ކުއްޖަކަށްވުމަކީ ކޮންމެ އަންހެން ކުއްޖަކު ވެސް ދެކޭ ހުވަފެނެއް ކަމަށެވެ. ފިރިހެނެއް ނަމަ، ބައިސެޕާއި ބަނޑުގެ މަސްތައް ރީތިކޮށް ބެހެއްޓުމަކީ ކާމިޔާބު ފިރިހެނަކަށް ވުމަށް މުހިންމު ޝަރުތެއްކަމަށެވެ. ފިޓްކޮށް ހުރުމަކީ މިހާރުގެ ފެޝަނެކޭ ބުނުމަކީ ވެސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ.
03 Jun 2024
ޗާލު
ޗާލު | ބްރައިޑްސްމެއިޑެއް ނުވަތަ ޙާއްސަ ހަފްލާއަކަށް ހެއާސްޓައިލްކޮށްލެވިދާނެ ގޮތެއް
މި އެޕިސޯޑު ހާއްސަކުރެވިފައިވަނީ، ބްރައިޑްސްމެއިޑެއް ނުވަތަ ހާއްސަ ހަފްލާއަކަށް ހެއާސްޓައިލް ކުރެވިދާނެ ގޮތެއް ގެނަސްދިނުމަށެވެ. މި އެޕިސޯޑުގައި ސްޓައިލިސްޓަކީ މަޝްހޫރު މޭކަޕް އާޓިސްޓު އަދި ހެއާސްޓައިލިސްޓު، ރިޒްނާ އަހުމަދެވެ.
20 May 2024
ޗާލު
ޗާލު | ޕާޓީއަކަށް ދިއުމަށް ފަސޭހަކޮށް ހެއާސްޓައިލް ކުރެވިދާނެ ގޮތެއް
މި އެޕިސޯޑު ހާއްސަކުރެވިފައިވަނީ، ޕާޓީއަކަށް ދިއުމަށް ފަސޭހަކޮށް ހެއާސްޓައިލް ކުރެވިދާނެ ގޮތެއް ގެނަސްދިނުމަށެވެ. މި އެޕިސޯޑުގައި ސްޓައިލިސްޓަކީ ޖަސްޓިންއެވެ. ޕްރޮގްރާމްގެ ހޮސްޓު ކޮށްދީފައިވަނީ މަޝްހޫރު މޭކަޕް އާޓިސްޓު އަދި ހެއާސްޓައިލިސްޓު، ރިޒްނާ އަހުމަދެވެ.
10 May 2024
ޗާލު
ޗާލު | ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ ރަސްމީ އިވެންޓަކަށް ހެއާސްޓައިލް ކުރެވިދާނެ ގޮތެއް
މި ޕްރޮގްރާމްގެ މި އެޕިސޯޑު ހާއްސަކުރެވިފައިވަނީ، އެކިއެކި މުނާސަބާތަކާއި ގުޅުވައިގެން އަމިއްލައަށް ގޭގައިވެސް ހެއާސްޓައިލް ކުރެވިދާނެ ގޮތަކަށެވެ. މި އެޕިސޯޑުގައި ސްޓައިލިސްޓަކީ ޕްރޮގްރާމްގެ ހޮސްޓު، މަޝްހޫރު މޭކަޕް އާޓިސްޓު އަދި ހެއާސްޓައިލިސްޓު، ރިޒްނާ އަހުމަދެވެ.
26 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ހަނދާން ނެތި ވައިކުޑަ ނުލައި 10 ހާސްފޫޓު މަތިން ފުންމާލި ކެމެރާމަން ވީ މަރު!
އެ އިންސްޓްރަކްޓަރާއި އޭނާގެ ދަރިވަރު، ތިރިއަށް އަންނަމުން ދިޔައިރު އެމަންޒަރު ރެކޯޑް ކުރަމުން ދިޔައީ، އިވާން ލެސްޓާއެވެ. ބޯޓުން ފުންމާލައިގެން އެތައްހާސް ފޫޓެއްގެ ތިރިއަށް ވެއްޓެމުން ދިޔައިރުވެސް އޭނާގެ އަތުގައި ވައިކުޑަ ނެތްކަން އޭނާއަކަށް ނޭނގެއެވެ.
24 Apr 2024
ޚަބަރު
ޗައިނާއިން ބޭނުންވަނީ އެ ގައުމުގެ މީހުން އައިފޯން ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަން: ޑުރޯވް
ޗައިނާ ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން އައިފޯނު ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލުމަށްކަމަށް، ޓެލެގްރާމްގެ ފައުންޑަރ އަދި ސީއީއޯ، ޕަވެލް ޑުރޯވް ބުނެފިއެވެ. ޑުރޯވް މިހެން ބުނީ، އެޕަލް ކުންފުނީގެ އެޕް ސްޓޯރުން ގިނަ އެޕްލިކޭޝަންތަކެއް ޗައިނާއިން ޑައުންލޯޑު ނުކުރެވޭ ގޮތް ހެދުމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން އެޕަލް ކުންފުންޏަށް އެންގުމާ ގުޅިގެންނެވެ.
16 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ލަކުޑި ދެގޮނޑީގެ އެހީގައި ބަލިމީހުންނަށް ޚިދުމަތްދޭން ހިނގާ ހިއްވަރު ގަދަ ޑޮކްޓަރެއް!
އުމުރުން އެންމެ 4 އަހަރުގައި މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓެއްގައި ލީގެ ދެފައި ބުރިވެ މުޅި އުމުރަށް ނުކުޅެދޭ މީހަކަށް އޭނާ ވިއެވެ. 1983 ވަނަ އަހަރު ފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑާއި ހަމައިން ދެފައި ބުރިކޮށްލަން ޖެހުމުން ތާއަބަދަށް އޭނާއަށް ދެފައިމައްޗަށް ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅުމުން މަހުރޫމްވާން ޖެހުނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދެއަތުން ދެ ލަކުޑި ގޮނޑީގައި ހިފައިގެން އޭނާ ހިނގަން ދަސްކުރީ އުމުރުން 8 އަހަރުގައެެވެ.
16 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
މާދަމާ އޮފީހަށް ދާންޖެހޭ ގަޑި އެނގޭތަ!
މިގޮތުން މިއަހަރުވެސް، ރަމަޟާންމަހުގެ ދުވަސްތަކާއި، ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރުފަހު 1:00 އަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ. މިބަދަލާއި އެއްގޮތަށް ކުންފުނިތަކާއި ބައެއް އަމިއްލަ އޮފީސްތަކުންވެސް އެތަންތަނުގެ މަސައްކަތުގެ ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނެއެވެ.
07 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ސުނާމީ ކާރިސާގައި އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކޮށްދިން ކުޑަކުއްޖެއް!
އޭރު، ޓިލީ ސްމިތް އަކީ، އުމުރުން 10 އަހަރުގެ ސްކޫލު ކުއްޖެކެވެ. އާއިލާއާއެކު ތައިލެންޑްގެ ޕުކެޓްއަށް އޭނާ އައީ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލާށެވެ. 2004 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު، ޓިލީ ޕުކެޓްގެ މައިޚާއޯ ބީޗުގައި ހުއްޓައި އޭނާއަށް އާދަޔާ ޚިލާފުކަންތައްތަކެއް ފާހަގަވިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް ދިޔަވަރު ހިކިގެން ދިޔުމާއި، ރާޅުތައް ގިނަވެ އޮއެވަރު ބޭރަށް ދަމަށް ފެށުމުން އެއީ، އޭގެ ހަފްތާތަކެއް ކުރިން އޭނާ ޖޯގްރަފީ ކްލާހުގައި ކިޔެވި ސުނާމީއެއް އެރުމުގެ ކުރިން ފެންނަ އަލާމާތްތައްކަން އޭނާ ދެނެގަތެވެ.
05 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ނިދާފައި އޮއްވައި ގިނިހިލަ ވެއްޓުނީ ބޯއަޅައިގެން އޮތް ބާލީސް މައްޗަށް!
2021 ވަނަ އަހަރު ކެނެޑާގެ ބްރިޓިޝް ކޮލަމްބިއާގައި ދިރިއުޅޭ އަންހެނަކު ނިދާފައި އޮއްވައި، އޭނާ ނިދަން ބޯއަޅައިގެން އޮތް ބާލީސް މައްޗަށް ގިނި ހިލައެއް ވެއްޓުނެވެ. ފުރާޅާއި ސީލިންގ ފޫދުއްވާލާފައި ވެއްޓުނު ގިނި ހިލަ މަތަވީ، އޭނާގެ ބޮލާއި ދިހަވަރަކަށް ސެންޓިމީޓަރު ކައިރިން ބޯއަޅައިގެން އޮތް ބާލީސް މައްޗަށެވެ.
03 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ކުރުވާހަކަ: ނަސީބު
ސެޝަން ނިމޭ ރަނގަބީލު ޖެހުމާއި އެކު އެންމެ ހިނދުކޮޅަކަށްވެސް މަޑުކޮށް ނުލައި ދަބަސް ހިފައިގެން ރާމީ ދުއްވައިގަތީ ގެއަށްދާށެވެ. އޭނާ މިއަދު ސްކޫލަށް އައީވެސް މަންމަ ކުރި އާދޭހަށެވެ. އެހެން ނޫނަމަ މަންމަ އެހާ ބަލިވެ އުޅެނިކޮށް ސްކޫލަށް އަންނާކަށް އޭނާއަކަށް ނުކެރުނީއެވެ. މިދުނިޔޭގައި މަންމަ ފިޔަވައި ރާމީގެ އެކަކުވެސް ނެތެވެ.
02 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ރަން ނަގާ މީހުންނަށް ފެނުނީ އައިސް އޭޖުގެ ދުވަސްވަރު ދިރިއުޅުނު ޖަނަވާރެއް!
މި ޖަނަވާރުގެ ނަސްލު ދުނިޔެއިން މުޅިން ނެތިގެން ދިޔައީ، އެންމެ ފަހުން ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި އައިސް އޭޖުގައެވެ. ދުނިޔެ ފިނިގަދަ ގަދަވެގެންސް ގޮސް އެކީގައި ގަނޑުވުމާއި އެކު ދުނިޔޭގައި އޭރު ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ އެތައް މިލިއަން ދިރުންތަކެއް ނެތިގެން ދިޔައެވެ.
29 Mar 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ސުނާމީގައި ކަނޑަށް ގެއްލުނު އަނބިމީހާ ފެނޭތޯ ފީނާތާ 11 އަހަރު!
ޓަކަމަސޫ ބުނީ ގެއްލިފައިވާ އަނބިމީހާ ފެނިދާނެކަމަށް ހީނުވިޔަސް އޭނާ އުއްމީދު ކަނޑައި ނުލާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ދިރިދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު، އަނބިމީހާގެ އެއްވެސް އަސަރެއް ފެނޭތޯ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމުގައި އޭނާ ބުންޏެވެ.
29 Mar 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ސުނާމީ ކާރިސާތަކުގަައި ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ކެޕްސޫލްއެއް!
މި ކެޕްސޫލްތައް ހަދާފައި ހުންނަނީ ވައްކޮށް، އޭގެ ތެރޭގައި މީހުންނަށް ވަދެ ތިބެވޭގޮތަށެވެ. އަދި ސުނާމީއެއް ކުރިމަތިވާ ހާލަތުގައި އޭގެ ކެޕްސޫލްއަކަށް ވަދެ ތިބުމުން، ސުނާމީގެ ރާޅުގަނޑުގެ ތެރޭގައި އޮޔާ ދިޔަ ނަމަވެސް ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރެވެއެވެ.
28 Mar 2024
ލައިފްސްޓައިލް
'ސޫޓީ' ބްރޭންޑްގެ ހިޖާބު އަޅާނެ ގޮތް
މި ވީޑިއޯގައި ސްޓައިލް ކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި މަޝްހޫރު ހިޖާބު ބްރޭންޑެއްކަމުގައިވާ 'ސޫޓީ' ބްރޭންޑްގެ ހިޖާބެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ލަގްޒަރީ ހިޖާބު ބްރޭންޑެވެ. ފުރަތަމަ ސްޓައިލިންގައި މޮޑެލް އެޅުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ޕްރެމިއަމް ޝިފޯން މެޓީރިއަލްގެ ޝޯލްއެކެވެ. މި ވީޑިއޯގައި ސޭފްޓީ ޕިން ނުވަތަ ދަތީގެ ބަދަލު ރިޒްނާ ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ އާއްމުންގެ ތެރޭގައި މިހާރު މަޝްހޫރު މެގްނެޓް ޕިންސްއެވެ.
28 Mar 2024
ލައިފްސްޓައިލް
އެމެރިކާއިން ބޮން އަޅާތީ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރަން ޖަންގައްޔަށް ވަތް ދެބަފައިން ފެނުނީ 40 އަހަރު ފަހުން!
2013 ވަނަ އަހަރު، ވިއެޓްނާމްގެ ޖަންގަލިތެރޭގައި ހުރި ގަހެއްގައި ހަދާފައިވާ ކުޑަ ހަޓެއްގައި މިދެބަފައިން ދިރިއުޅެނިކޮށް ފެނުމުން ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބުނީ ޝޮކެކެވެ. އެދެބަފައިން ފެނުނު އިރު، ހޯ ވޭން ތަންގެ އުމުރުން 81 އަހަރުވެ، މުސްކުޅިވުމުގެ ސަބަބުން އޭނާ އޮތީ ބަލި ތަންމަތީގައެވެ.