ލައިފްސްޓައިލް
ލައިފްސްޓައިލް
07 Aug 2023
ލައިފްސްޓައިލް
އިންތިޒާރަށް ނިމުމެއް، މިއޮތީ ”ނީނާ“ ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު
ދިވެހި ފިލްމް "ނީނާ" އޮލިމްޕަހުގައި ރޭ ލޯންޗްކޮށްފިއެވެ. މިއީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އިންތިޒާރުކުރަމުން އައި ފިލްމެކެވެ.
05 Aug 2023
ލައިފްސްޓައިލް
ދަސްކުރާ އެއްޗެހި އަވަހަށް ހަނދާން ނެތޭތަ؟
ކިޔަވާ އެއްޗެހި ހަނދާން ނެތުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ކިޔަވާ ކުދިންގެ ޝަކުވާއެކެވެ. މި ޒަމާނުގެ ބަހުން ނަމަ [ޝޯޓް-ޓާރމް މެމޮރީ ލޮސް] މައްސަލައަކީ ވަރަށް ގިނަ ކުދިންގެ ކިބައިގައިވާ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ހާލަތު ބަދަލު ކުރަން ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެއެވެ. އެގޮތުން ތިބާގެ ހަނދާނުގައި އެއްޗެއް ދިގު މުއްދަތަކަށް ނުހުންނަ ނަމަ ތިބާއަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ހިއްސާކޮށްލާނަމެވެ.
02 Aug 2023
ލައިފްސްޓައިލް
މަތީ ސާނަވީ ނިމި، ކުރިއަށް ދާންވީ ދާއިރާ ނޭގިފައި ތިބި ޒުވާނުން ގިނަ
މަތީ ސާނަވީ ނިމޭ އިރު ކުރިއަށް ދާންވީ ދާއިރާ ޙިޔާރު ނުކުރެވޭ އެތައް ދަރިވަރުންނެއް ރާއްޖޭގައި އެބަ ތިއްބެވެ. ގިނަ ކުދިން ބޮޑު ވަނީ މުސްތަޤްބަލަށް މާ ބޮޑު އުންމީދުތަކެއް ނުކޮށެވެ. އެއީ ބޮޑުވަމުން އަންނަ މާޙައުލުން އެކަމުގެ މުހިންމުކަން އެ ކުދިންނަށް ވިސްނާ ނުދެވޭތީއެވެ.
28 Jul 2023
ލައިފްސްޓައިލް
ސްޓެލްކޯގެ ފްލީޓުން އިއާދަ ކުރުވަނިވި ހަކަތައާއި ވެށި ރައްކާތެރިކުރުން
ސްޓެލްކޯގެ ފުރަތަމަ ފުޅަނދުން ދައްކުވައިދިނީ ރާއްޖޭގެ ޗާލު ގޮނޑުދޮށެވެ. ސްޓެލްކޯއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެ ގޮނޑުދޮށުން އެ ރަމްޒުކޮށްދެނީ މިނިވަން މާހައުލެއްގައި ގްރީން އެނަޖީ ބޭނުންކުރާ ތަނެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕްލާސްޓިކް ޕޮލިއުޝަންގެ ސަބަބުން ގޮނޑުދޮށްތަކަށް ކުރިމަތިވާ ނުރައްކާތައް ވެސް މި ފުޅަނދުން ދައްކުވައިދެއެވެ.
28 Jul 2023
ލައިފްސްޓައިލް
އެމް.އޭ.ސީ.އެލް. ގެ ފުޅަނދުން ދައްކުވައިދިނީ ޓްރާންސްފޯމަރސް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 58 އަހަރު ވުމާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ފުޅަނދު ބުރުގައި ޖުމްލަ 8 ފުޅަނދެއް ފެނުނު އިރު، މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމް.އޭ.ސީ.އެލް. ) ގެ ފުޅަނދުން ފެނުނީ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ސީކުއެލް ފިލްމް، ޓްރާންސްފޯމަރސް އެވެ.
25 Jul 2023
ލައިފްސްޓައިލް
ދިވެހި ބަހުން ވާހަކަދައްކާ އިރު އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރެވޭ ބައެއް ކުށްބަސް އެނގޭތަ؟
ގިނަ މީހުން ވާހަކަދެއްކުމުގައި ފަސޭހަކޮށްލުމުގެ ގޮތުން އިނގިރޭސި ބަސްބަސް ޙިޔާރުކުރެއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ވަކި ހިސާބަކުން ދިވެހި ބަހުގެ ޤަވާޢިދާ މެދު މީހުން އިހުމާލުވެއެވެ. ވާހަކަދައްކާ އިރު ބޭނުންކުރެވެނީ ރަނގަޅު ބަސްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ގިނަ މީހުން ނުބަލައެވެ. އަދި ދެކެވޭ ވާހަކައިގައި ކުށެއް ކިޔުނުކަން ބުނެދެވޭ ހިނދު، ހިނިތުންވެލާފައި ތިމަންނާއަކީ ދިވެއްސަށް މާ މޮޅު މީހެއް ނޫނޭ ބުނެ އެ ކަމާ މެދު ފަހުރުވެރިވާ ދިވެހިން މިއަދު ގިނަވެއްޖެއެވެ.
23 Jul 2023
ލައިފްސްޓައިލް
މީހުން މެރުމަކީ ދެވި ހިފާފާނެ ކަމެއްތަ؟
ކޮންމެ އިންސާނަކަށް ވެސް އެހެން އިންސާނެއްގެ ފުރާނައާ ކުޅެލުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ލިބެނީ ބޮޑުވަމުން އަންނަ މާޙައުލުން ދިމާވާ ކަންތައްތަކެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. ރިޗާޑްއަށް ވެސް ދިމާވީ ހަމަ އެ ފަދަ ގޮތެކެވެ. ރިޗާޑްގެ އުމުރުން އެންމެ 12 އަހަރުގައި ރޭޕްކުރުމާއި މީހުން މެރުމުގެ އަނިޔާވެރި އަމަލު އޭނާއަށް ތަޢާރުފުކޮށްދިނީ އޭނާގެ ދެބެއިންގެދެދަރި ފިރިހެނެކެވެ.
20 Apr 2023
ލައިފްސްޓައިލް
އީދު ދުވަހުގެ ސުފްރާމަތިން ފައިސާގެ އިނާމު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު
މި އަހަރުގެ ފިތުރު ޢީދު ދުވަހާ ދިމާކޮށް 'ސްޓެލްކޯ ޢީދު މަލާފަތް ޕްރޮމޯޝަން' ގެ ނަމުގައި ފައިސާގެ އިނާމު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ސްޓެލްކޯއިން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.
13 Apr 2023
ލައިފްސްޓައިލް
ހަފްތާ ބަންދާއި ނެޓްފްލިކްސް!
ހަފްތާ ބަންދާއި ދިމާކޮށް އަބަދުވެސް އެންމެ ހާއްސަކަމެއް ދެވެނީ ކޮންމެސް ފިލްމެއް ނުވަތަ ސީރީސް އެއް ބަލާލުމަށެވެ. އެކަމަކު އޯ.ޓީ.ޓީ ޕްލެޓް ފޯމުތައް ގިނަވުމާއެކު، މީހުނަށް ލިބިފައިވާ އޮޕްޝަންތައް ވެސް މިވަނީ ގިނަވެފައެވެ. ނަތީޖާއަކަށް ވަނީ އެތައް އިރެއް ވަންދެން ބަލާނެ އެއްޗެއް ނޭނގި، ސްކްރޯލް ކޮށްލަ ކޮށްލާ ހުރެވުމެވެ. އެހެންކަމުން މިވަގުތު ނެޓްސްފްލިކްސް ގައި ހިމެނޭ ބައެއް ފިލްމުތަކާއި ސީރީސްތަކުން ހާއްސަ ލިސްޓެއް ގެނެސްދޭނަމެވެ.