Advertisement

04 Jul 2024
ލައިފްސްޓައިލް
މިފްތާޙް މުޙައްމަދު

ނޭންގިގެން ބުރިޖަށް އެރުނީ ގާތްގަނޑަކަށް ބަރަހަނާ ހާލުގައި

އޭނާ ސިނަމާލެ ބުރިޖަށް އެރީ ހުޅުމާލެ އިން މާލެ ދިއުމަށެވެ. ބުރިޖަށް އަރާ ތަންކޮޅަކަށް ދުއްވާލެވުނު ތަނާ މީހުން ބަލާކަން އޭނާއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. ސައިކަލުގެ ފަހަތު ސީޓުގަ ތިބޭ މީހުން ފަސްއެނބުރި ވެސް ބަލަނީއެވެ. އަދި ފަހަތުން އައިސް އޭނާގެ ސައިކަލާއި އެއްހަމަކޮށްފައި، ނުރުހިފަ ތިބޭ ފާޑަށް ވެސް ބަލަނީއެވެ.

ގޯހެއް އުޅޭހެން އޭނާއަށް ހީވާން ފަށައިފިއެވެ. މަލާމާތުގެ ނަޒަރުންނާއި، ނުރުހުމުގެ ނަޒަރުން މީހުން ބަލާނީ ކަމެއް ވެގެންތާއެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އޭނާއަށް އަވަސްވެގަނެވުނީ، އެންމެ މުހިންމު ހިސާބު ނިވާކުރެވިފަ އޮތްތޯ ބެލުމަށެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާއަށް ސައިކަލުގައި ގެއިން ނައްޓާލެވުނީ ޖިންސު ލައިގެންތޯ ބަލާލުމަށް ފަލަމަސްގަނޑުގައި އަތް ކާއްތައިލެވުނެވެ. އަދި އެއަށްފަހު، އެތެރެއިން ލާންޖެހޭ އެއްޗެއް ޖިންސުގެ ބޭރުން ލެވިފަ ހުރިތޯ ބަލާލުމަށް އިސް ތިރިކޮށްލެވުނެވެ. އެ ހިސާބު އޮތީ ނަސީބަކުން ރަގަޅަށެވެ.

ދެން އަނެއްކާ ވެސް ކުރިޔަށް ބަލާލެވުނީ މީހަކު "އޭ! އޭ" އޭ ކިޔަން ފެށުމުންނެވެ. އޭނާ ހީކުރީ ކުރިމަތިން ވެހިކަލެއް ހުރަސްކުރާތީ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ދިން އިންޒާރެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ހައިވޭ އަކީ އެއްކޮޅަށް ދުއްވާ މަގެއްކަމުން އެހެނެއް ނުވާނެތާއެވެ. ދެން އޭނާ އެމީހާއާ ދިމަ ބަލާލިއެވެ. ބަލާލިތަކުން ކޮބާހޭ ކިޔާ އޭނާ ދުއްވަން އިން ސައިކަލުގެ ހުންގާނުން އެއް އަތް ނެގުމަށްފަހު އަނބުރާލިއެވެ. މީހަކު ނުފެނި ގިނަ ދުވަސްވެފަ، ނޫނީ ގަޑިއެއް ކިޔާފައި ގަޑިއަށް ނުގޮސް ފިލައިގެން އުޅޭ މީހަކަށް މުހާތަބުކޮށް އިޝާރާތްކުރާ އުސޫލުންނެވެ. ނަމަވެސް ހެލްމެޓުގެ ތެރެއިން އެ މީހާގެ މޫނު ފެނުނުއިރު، އެއީ ދުވަހަކު އޭނާއާ ދިމާވެފަހުރި މީހެއް ހެނެއްވެސް ހިއެއް ނުވެއެވެ. އަނެއްކާ އެމީހާ ދަންނަ މީހަކާ ވައްތަރީބާއޭ ހިތައް އަރާ ވިސްނާލެވުމެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކާކުކަމެއް ފަހުމެއް ނުވިއެވެ.

Advertisement

ވާނުވާ ނޭންގި ގަޑިއަކު 50 ކިލޯމީޓަރު ބާރުމިނުގައި ސައިކަލު ދުއްވަމުން ދިޔަ އޭނާއަށް ދެން ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހުނީ ފަހަތުން އައިސް ހަމަކުރި ކާރަކާއެވެ. ކާރުގައި ޑްރައިވަރާއި ޖެހިގެން ވާތްފަރާތައް އިންނަ ސީޓުގައި އިން މީހާ ކުޑަދޮރުގެ ބިއްލޫރި ތިރިކޮށްލުމަށްފަހު ބަލާލިއެވެ. އަދި ކާރު ދިޔައީ އޭނާގެ ސައިކަލަށް ވުރެން ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ކަމުން، އެއްހަމައެއްގައި ހޭދަވީ މަދު ސިކުންތުކޮޅެކެވެ. އެހެންކަމުން އެ މީހާ ދޭން ބޭނުންވި މެސެޖެއް ނުދެވުނެވެ. ނަމަވެސް އެ މީހާ މަސައްކަތްކުރީ އެ މެސެޖު ފޯރު ކޮށްދިނުމަށެވެ.

އެ މީހާ ކާރުގެ ކުޑަ ދޮރުން ބޯ ނެރުމަށްފަހު ދެ ފަރާތުން ދެ އަތް ނެރެ ކަންފަތްމަތީގައި އެޅުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ދެ އަތް ބޮލުގެ މައްޗަށް ނަގާ އިޝާރާތްކުރަމުން ދިޔައެވެ. އޭނާ ފުރަތަމަ ހީކުރީ އެ މީހާގެ ބޯ އުފުރާލުމަށްފަހު ކާރުން ބޭރަށް އެއްލާލަން އުޅުނު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ވެގެން މި އުޅޭ ގޮތް އެނގުނީ އެ ހިސާބުންނެވެ.

އޭނާ ބޮލުގަ އަތްލިއިރު ބޮލުގައި ހެލްމެޓެއް ނެތެވެ. ސައިކަލު ވަށިގަނޑުގައި ވެސް ނެތެވެ. ސައިކަލުގެ މަޑި އާއި ހުންގާނާ ދޭތެރެއަކު ވެސް ނެތެވެ. ގެއިން ނައްޓާލެވުނީ ހެލްމެޓް ނުލައެވެ. ނަމަވެސް ހައިވޭގައި ޔޫ-ޓާން ނަގާ އަނބުރާ ނުލެވޭނޭ ކަމުން، އެ ވަގުތު ވިސްނުނު އެންމެ ރަގަޅު ގޮތަކީ ކުރިޔަށް ދިއުން ކަމުގައި ދެކި، ސްޕީޑަށް ބަދަލެއް ނުގެނަސް ކުރިޔަށް ދިޔައީއެވެ.

ހެލްމެޓް ނާޅާ ބްރިޖަށް އެރުނުކަން އެނގުމުން ހީވީ ބަރަހަނާ ހާލުގައި ބްރިޖަށް އެރުނީ ހެނެވެ. އޭނާ އެ ވަގުތު ބޭނުންވީ ލަދުން ސައިކަލު މަޑިދަށަށް ވަންނާށެވެ. އަމިއްލައަށް ހިނި ވެސް އާދެވުނެވެ. އެއާ އެއްވަރަށް ލަދުވެސް ގަތެވެ.

ސިނަމާލެ ބުރިޖުން ފޭބިއިރު، އިސްތިގްބާލުގައި ފުލުސް އޮފިސަރެއް ހުއްޓެވެ. އޮފިސަރ އަނގައިން ނުބުނަނިސް، އެ ބުނަން އުޅެނީ ކީކޭކަން އެނގިގެން އޭނާ މަޑުކޮށްފިއެވެ.

ދެން އޮތީ މި ލިޔުމުން ކިޔުންތެރިންނަށް ދޭން ބޭނުންވި މެސެޖުގެ ވާހަކައެވެ. މިފަދަ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ އޭނާ އެ ސުވާލު ކޮށްލީ އޮފިސަރާއެވެ. މިއީ އޭނާއަށް ވެސް ގަސްތުގައި ކުރެވުނު ކުށެއް ނޫންކަމުންނެވެ. ޖޫރިމަނާ ސްލިޕް ދިއްކޮށްލުމަށްފަހު އޮފިސަރ ބުނީ، ހެލްމެޓް ނެތްކަން އެނގޭ ހިސާބުން ސައިކަލު އެއްފަރާތެއްގައި މަޑުކޮށް 119 އަށް ގުޅާ އެކަން އެންގުމަށެވެ. އަދި އެއަށްފަހު އެ ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށެވެ.

ކޮމެންޓް
Aish
މިއީ ވަރަށް މޮޅު ލިޔުމެއް..ހީކުރީ ހަމަ އެއްޗެއްނުލާ ދިޔައީކަމަށް...ނިމުނީމަ މިއެގުނީ ވީގޮތް..ވ ވެދުން
04 Jul 2024
ޭައެމްކަޓޭ
ސަޅިދޯ
05 Jul 2024
ނަރީ
ވަރައް މޮޅު
05 Jul 2024
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.