ދުނިޔެ
ދުނިޔެ
25 May 2024
ފަލަސްތީން
ރަފާއަށްދޭ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލުމަށް އައިސީޖޭއިން އިޒްރޭލަށް އަމުރުކޮށްފި
މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފަލަސްތީނުގެ ނަސްލު ނެތިކޮށްލުމަށް އިޒްރޭލުން ހިންގަމުންދާ ޖަރީމާ މެދުކެނުޑުމެއްނެތި ކުރިޔަށްދަނިކޮށް، އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސް (އައިސީޖޭ) އިން މިހާތަނަށް ކުރި އެންމެ ވަރުގަދަ އަމުރު އިއްޔެ އިޒްރޭލުގެ މައްޗަށް ކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން އައިސީޖޭއިން އިޒްރޭލަށް އަމުރުކޮށްފައިވަނީ، ގާޒާގެ ރަފާއަށް ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށެވެ.
23 May 2024
ދުނިޔެ
ހެލިކޮޕްޓަރ ވެއްޓުމުގެ ހާދިސާގައި އަވަހާރަވީ އީރާންގެ ރައީސާއި އެހެން ބޭފުޅުންގެ ޖަނާޒާ ބާއްވައިފި
މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ހިނގި ހެލިކޮޕްޓަރު ވެއްޓުމުގެ ހާދިސާގައި އީރާނުގެ ރައީސް ރައީސީ އާއެކު ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް އަވަހާރަވިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، އީރާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ހުސައިން އާމިރް ޢަބުދުލްލަހްޔާން އާއި، އީރާނުގެ އީސްޓް އަޒަރް ބައިޖާން ޕްރޮވިންސްްގެ ގަވަރުނަރު މާލިކް ރަޙްމަތީ އާއި ތަބްރީޒް ޕްރޮވިންސްގެ އިމާމް މުޙައްމަދު ޢަލީ އަލްޙާޝިމް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.
22 May 2024
ދުނިޔެ
ޔޫރަޕްގެ ތިން ޤައުމުކަމުގައިވާ އަޔަރލޭންޑް، ނޯވޭ އަދި ސްޕެއިން އިން ފަލަސްޠީން މިނިވަން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފި
21 May 2024
ދުނިޔެ
ސިންގަޕޯރ އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓެއް ގަދަވައިގައި ޖެހި ފަސިންޖަރަކު މަރުވެއްޖެ
ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން އެފްލައިޓް ވަނީ، ބެންކޮކްފެ ސްވަރްނަ ބޫމީ އެއާޕޯޓުގައި މިއަދުގެ މެންދުރު ރާއްޖޭ ގަޑިން 1:15ގައި ޖައްސާފައެވެ. އަދި ހާދިސާގައި އަނިޔާވެފައިވާ ފަސިންޖަރުންނަށް ފަރުވާދޭން ފަށާފައިވާ ކަމުގައި ސިންގަޕޯރ އެއާަލައިންސްއިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.
20 May 2024
ޚަބަރު
އީރާނުގެ ނައިބު ރައީސް ވަގުތީ ގޮތުން ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންފި
އީރާންގެ ޤާނޫނުތަކުގައި ވާގޮތުން، ރައީސް އަވަހާރަވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ވަގުތީ ގޮތެއްގައި ނުވަތަ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ނުކުޅެދިއްޖެ ނަމަ، ނައިބު ރައީސް ، ވަގުތީ ރައީސްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސޭނެއެވެ. އަދި ނައިބު ރައީސް ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހުގައި ގިނަ ވެެގެން 50 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންތިޚާބު ބާއްވައި އައު ރައީސަކު ހޮވަންޖެހޭނެއެވެ.
20 May 2024
ދުނިޔެ
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރާއި އަސްކަރިއްޔާގެ އިސްވެރިން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދިއްޖެ
މިހުށައެޅުމުގައި އެދިފައި ވަނީ، އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އާއި، އިޒްރޭލުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ޔޯއާވް ގަލަންޓް ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށެވެ. ހަމައެގޮތަށް، ހަމާސްގެ ލީޑަރު ޔަހްހާ ސިންވާރް އާއި ހަމާސްއިން ކުރާ ހަނގުރާމައިގެ އިސްވެރިއަކަށް ހުރި، މުހައްމަދު ދިއާބު އިބްރާހީމް އަލްމަސްރީ އާއި ހަމާސްގެ އަސްކަރީ ގޮފީގެ ވެރިޔާ އިސްމާޢީލް ހަނިއްޔާ ހިމެނެއެވެ.
20 May 2024
ޚަބަރު
އީރާނުގައި ޤައުމީ ހިތާމައިގެ 5 ދުވަސް އިއުލާނުކޮށްފި
ހެލިކޮޕްޓަރު ވެއްޓުމުގެ ހާދިސާގައި އީރާނުގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ރައީސީގެ އިތުރުން، އީރާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ހުސައިން އާމިރް ޢަބުދުލްލަހްޔާން އާއި، އީރާނުގެ އީސްޓް އަޒަރް ބައިޖާން ޕްރޮވިންސްްގެ ގަވަރުނަރު މާލިކް ރަޙްމަތީ އާއި ތަބްރީޒް ޕްރޮވިންސްގެ އިމާމް މުޙައްމަދު ޢަލީ އަލްޙާޝިމް ވަނީ އަވަހާރަވެފައެވެ. އަދި ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ދެޕައިލެޓުންނާއި ކުރޫއިންވެސް ވަނީ މަރުވެފައެވެ.
20 May 2024
ޚަބަރު
އީރާންގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ރައީސީ ދަތުރު ކުރެއްވި ހެލިކޮޕްޓަރު ވެއްޓުނު ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކު ސަލާމަތެއް ނުވޭ!
އީރާންގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ރައީސީ އަވަހާރަ ވުމާއި ގުޅިގެން، ރައީސްގެ ޒިންމާތަކާއި ހަވާލުވެ ވަޑައިގަންނަވާނީ، ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު މޮޚްބަރ އައްޔަނުކުރައްވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުރިޔަށް އޮތް 50 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އައު އިންތިޚާބެއް ބާއްވަންވެސް ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރެއެވެ.
20 May 2024
ޚަބަރު
އީރާންގެ ރައީސް ދަތުރު ކުރެއްވި ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ބައިތައް ފެނިއްޖެ
އީރާންގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ރައީސީ އާއެކު އެ ހެލިކޮޕްޓަރުގައި ތިއްބެވި އީރާނު ސަރުކާރުގެ އިސްބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި އީރާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ހުސައިން އާމިރް ޢަބުދުލްލަހްޔާން އާއި، އީރާނުގެ އީސްޓް އަޒަރް ބައިޖާން ޕްރޮވިންސްްގެ ގަވަރުނަރު މާލިކް ރަޙްމަތީ އާއި ތަބްރީޒް ޕްރޮވިންސްގެ އިމާމް މުޙައްމަދު ޢަލީ އަލްޙާޝިމް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.
20 May 2024
ޚަބަރު
އީރާންގެ ރައީސް އަވަހާރަވެއްޖެ ކަމަށް ބެލެވެންފަށައިފި
އީރާންގެ ރައީސް ދަތުރު ކުރެއްވި ހެލިކޮޕްޓަރު ފެނިއްޖެ ކަމުގައި މީގެ ކުރިން އީރާންގެ ޤައުމީ ޓީވީން ރިޕޯޓްވެސް ކުރިއެވެ. އެހެން ނަަމަވެސް 8 ގަޑިއިރު ފާއިތުވެ ދިޔަ އިރުވެސް ހެލިކޮޕްޓަރު ނުފެންނަކަމަށާއި، އެއިން ދަތުރު ކުރި މީހުންގެ ހިލަމެއް ނެތްކަަމަށް ރެސްކިއުޓީމްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.
19 May 2024
ޚަބަރު
އީރާނުގެ ރައީސް ދަތުރު ކުރެއްވި ހެލިކޮޕްޓަރު ފެނިއްޖެ ކަމަށް އިރާނުގެ ޤައުމީ ޓީވީން ބުނެފި
އީރާންގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ރައީސީ އާއެކު އެ ހެލިކޮޕްޓަރުގައި ތިއްބެވި އީރާނު ސަރުކާރުގެ އިސްބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި އީރާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ހުސައިން އާމިރް ޢަބުދުލްލަހްޔާން އާއި، އީރާނުގެ އީސްޓް އަޒަރް ބައިޖާން ޕްރޮވިންސްްގެ ގަވަރުނަރު މާލިކް ރަޙްމަތީ އާއި ތަބްރީޒް ޕްރޮވިންސްގެ އިމާމް މުޙައްމަދު ޢަލީ އަލްޙާޝިމް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.
19 May 2024
ދުނިޔެ
އީރާންގެ ރައީސާއި ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލުން ދަތުރު ކުރައްވަނިކޮށް ވެއްޓުނު ހެލިކޮޕްޓަރު އަދި ނުފެނޭ
އީރާންގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ރައީސީ އާއެކު އެ ހެލިކޮޕްޓަރުގައި ތިއްބެވި އީރާނު ސަރުކާރުގެ އިސްބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި އީރާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ހުސައިން އާމިރް ޢަބުދުލްލަހްޔާން އާއި، އީރާނުގެ އީސްޓް އަޒަރް ބައިޖާން ޕްރޮވިންސްްގެ ގަވަރުނަރު މާލިކް ރަޙްމަތީ އާއި ތަބްރީޒް ޕްރޮވިންސްގެ އިމާމް މުޙައްމަދު ޢަލީ އަލްޙާޝިމް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.
19 May 2024
ޚަބަރު
އީރާންގެ ރައީސް އިބްރާހިމް ރައީސީ ދަތުކުުރެއްވި ހެލިކޮޕްޓަރު ވެއްޓިއްޖެ
ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދަށް ދަތުރު ކުރި ރެސްކިއު ހެލިކޮޮޕްޓަރުތަކަށްވެސް ލޭންޑް ކުރެވޭ ވަރަށް ވުރެ ގޯސް ކަމަށާއި، ދުންފިނި ބޯކަމުން ދުރުފެންނަ ނިސްބަތް ހުރީ 5 މީޓަރަށް ދަށްވެފައި ކަމުގައިވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.
14 May 2024
ދުނިޔެ
ތެލް އަވީވްގައި ހުރި އިޒްރޭލް ސިފައިންގެ މަރުކަޒެއްގައި ރޯވެއްޖެ
މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ރޯވެފައި ވަނީ، ތެލްއަވީވްގައި ހުރި އިޒްރޭލް ސިފައިންގެ ތެލް ހަޝްމޯރް އަސްކަރީ މަރުކަޒުގައެވެ. އެތަނުގައި އަލިފާން ރޯވި ސަބަބެއް އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ. އަސްކަރީ މަރުކަޒުގެ ގުދަންތަކުގައި ރޯވެ ބާރުގަދަ ގޮވުންތައް ގޮވަމުންދާކަމަށާއި، އެސަރަހައްދުގެ މަގުތައް މުޅިން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.
10 May 2024
ޚަބަރު
ފަލަސްޠީނަށް އދ. ގެ ފުރިހަމަ މެމްބަރު ކަމުގެ ދަރަޖަ ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފި
މިރޭ ބޭއްވި އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ 10 ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގައި، ފާސްކުރި މިޤަރާރަކީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ކޯ ސްޕޮންސަރކޮށްފައިވާ ޤަރާރެކެވެ. މިހާތަނަށް ފަލަސްޠީނު ހިމަނާފައި ވަނީ، އދ.ގެ އޮބްޒާވަރ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިޤަރާރު ފާސްވި ނަމަވެސް އަދިވެސް އދ. ގެ މެމްބަރު ޤައުމުތަކަށް ލިބިދެވޭ ހުރިހާ ޙައްޤެއް ފަލަސްޠީނަކަށް ނުލިބެއެވެ.
02 May 2024
ޚަބަރު
ޑްރާމާ ކްއީން އަނޫޕަމާ ބީޖޭޕީއަށް ސޮއެކޮށްފި
ބީޖޭޕީއާ ގުޅުމަށްފަހު މީޑިއާތަކާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން، އަނޫޕަމާ ބުނީ، އޭނާ ބީޖޭޕީއާ ގުޅުނީ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ޤައުމަށް ކޮށްދެއްވާ ޚިދުމަށްތައް ފެނި، އެޚިދުމަތްތައްކޮށްދިނުމުގައި އޭނާގެ ބައިވެރިވުންވެސް ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ.