ދުނިޔެ
16 Jan 2024
ޚަބަރު
ފްލައިޓް ޖެއްސުން ޑިލޭވާނެކަން އިއުލާނު ކުރުމުން އިންޑިއާ މީހަކު ޕައިލެޓަށް ހަމަލާދީފި
ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި އިންޑިގޯގެ ފްލައިޓް ލޭންޑުކުރުން ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ ޑިލޭވެއްޖެކަން އިޢުލާނުކުރަނީ، ކޮކްޕިޓުން ނުކުމެ ކޯ ޕައިލެޓެވެ. އެވަގުތު އިންޑިއާގެ ޒުވާން ފިރިހެނަކު ވަނީ، ފުންމައިގެން ގޮސް ޕައިލެޓްގެ މޫނު މަތީގައި ޖަހާފައެވެ. އަދި ހިންދީ ބަހުން، ފްލައިޓް ދުއްވަންޏާ ދުއްވާށޭ، ނުދުއްވަންޏާ ނުދުއްވާށޭ ބުނެއެވެ.
15 Jan 2024
ޚަބަރު
ޓެންޒޭނިއާގައި މައިނެއްގައި ހިނގި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ދިޔުމުގެ ހާދިސާއެއްގައި 22 މީހުން މަރުވެއްޖެ
މިހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ ޓެންޒޭނިއާގެ ސިމިޔޫ ސަރަހައްދުގެ ބާރިއަދި ޑިސްޓްރިކްޓްގައި ހުންނަ ނަގަލިތާ މައިންގައެވެ. މިހާދިސާގައި މަރުވި އެންމެންނަކީވެސް ފިރިހެނުންނެވެ. އަދި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ދިޔުމުގެ ސަބަބުން ފަސްގަނޑު ދަށުވި މީހުންގެ ހަށިތައް މިހާރުވަނީ ނަގާފައެވެ.
15 Jan 2024
ޚަބަރު
ސޯމާލިއާގެ އައްސޭރި ފަށުގައި އޮތް އެމެރިކާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ މަނަވަރަކުން ސިފައިންގެ ދެމީހުން ކަނޑަށްވެއްޓި ގެއްލިއްޖެ
15 Jan 2024
ޚަބަރު
އިޒްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ހަމަލާދެމުންދާތާ 100 ދުވަސް ، މިހާތަނަށް 24000 މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައިފި
އިޒްރާއީލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކަށް ޖެނުއަރީ 14 ވަނަ ދުވަހަށް 100 ދުވަސް ހަމަވިއިރު، 24000 މީހުން ޝަހީދުކޮށްލުމުގެ އިތުރުން، 65000 ޓަނުގެ ބޮން އިޒްރޭލުން ވަނީ ގައްޒާއަށް އަޅާފައެވެ. އަދި 2.3 މިލިއަން މީހުން ވަނީ، 400 އަކަކިލޯމީޓަރު ހަމަނުވާ ސަރަހައްދެއްގެ ތެރޭގައި ތިބުމަށް މަޖުބޫރުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އިޒްރޭލުން ވަނީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދިންވެސް ހިމެނޭ، 5875 މީހުން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، ފަލަސްތީނުގެ އާބާދީގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ 20 މީހަކުން އެކަކު ވަނީ އިޒްރާއީލުން ޝަހީދުކޮށްލާފައެވެ.
07 Jan 2024
ޚަބަރު
އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖޭގެ "ކޯޅުން" ފިލްމީ ތަރި އަކްޝޭއާ ހިސާބަށް
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ، އިންޑިއާގެ ޓެރިޓަރީއެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް ލަކްޝަދީބަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި، ލަކްޝަދީބުގެ ޓުއަރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރެއްވުމަށް، ސޯޝަލްމީޑިއާއަށް ދޫކޮށްލި ޕޯސްޓްތަކާ ގުޅިގެން ދިވެހިން ފަތުރަމުންދާ ނަފުރަތާއި ތަފާތު ކުރުމަކީ ބަލައި ގަނެވޭނެކަމެއް ނޫންކަމަށް، އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި އަކްޝޭ ކުމާރު ބުނެފިއެވެ.
05 Jan 2024
ޚަބަރު
އީރާނުގެ ރައީސަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ފޮނުއްވައިފި
އަދި ކުށެއްނެތް ޢާންމުންގެ ބަޔަކަށް ދެވުނު މި ޙަމަލާއަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފުކަމެއްކަމަށާއި އަދި މިއީ އިންސާނީ ކަރާމާތަށް އިހުތިރާމެއް ނެތް، ފިނޑި ޢަމަލެއްކަމުގައި ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ޓެރަރިޒަމްގެ މި ފިނޑި ޢަމަލު ދިވެހި ސަރުކާރުން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރާކަމުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ތަޢުޒިޔާގެ މެސެޖުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.
04 Jan 2024
ޓެކްނޮލޮޖީ
މައިކްރޯސޮފްޓުން އެންޑްރޮއިޑް ކޯޕައިލޮޓް އެޕް ނެރެފި
މައިކްރޯސޮފްޓުން އެންޑްރޮއިޑަށް ކޯޕައިލޮޓް އެޕް ނެރެފިއެވެ. މިހާރު ގޫގަލް ޕްލޭސްޓޯރ އިން މި އެޕް ލިބޭނެއެވެ.
03 Jan 2024
ދުނިޔެ
އިޒްރޭލުން ބެއިރޫތަށް ހަމަލާދީ ހަމާސްގެ އިސް ލީޑަރަކާއި އިތުރު ހަތަރު މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައިފި
ލުބުނާނުގެ ސިޔާދަތީ ސަރަހައްދުގެ ތެރެއަށް، ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޤާނޫނުތަކާއި ޚިލާފަށް އިޒްރާއީލުން މިހަމަލާދީފައި ވަނީ، ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ތިބި ހަމާސްގެ އިސްލީޑަރުންނަށް ހަމަލާތައް ދޭނެކަމުގެ އިންޒާރުތައް ދިނުމަށްފަހުގައެވެ.
01 Jan 2024
ޚަބަރު
ޖަޕާނަށް ވަރަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ
ޔޫއެސްޖިއޮލޮޖިކަލްސާރވޭ އިން ބުނީ، ބިންހެލުން ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވަނީ ރިކްޓަރ ސްކޭލްއިން 7.5 މެގްނިޓިޓީއުޑްގައި ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބިންހެލުމުގެ ބާރުމިން އެއަށްވުރެވެސް މަތިވާނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ. ބިންހެލުމަށްފަހުވެސް އެސަރަހައްދަށް ދަނީ ބާރުގަދަ ލޮޅުންތައް އަރަމުން ކަމުގައި ޔޫއެސްޖިއޮލޮޖިކަލްސާރވޭއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.
30 Dec 2023
ދުނިޔެ
އެކަނި ދަތުރުކުރި 6 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކު ނުބައި ފްލައިޓަކަށް ބޯޑު ކުރެވިއްޖެ
މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ ފިލަޑެލްފިއާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން، އެ ގައުމުގެ ފޯޓް މަޔާސް، ފްލޮރިޑާއަށް އޭނާގެ މާމަގެ ކައިރިޔަށް ދަތުރުކުރަން އުޅުނު 6 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކު، ނުބައި ފްލައިޓަކަށް ބޯޑު ކުރެވިގެން އޯލަންޑޯއަށް ފޮނުވާލެވިއްޖެއެވެ.
16 Dec 2023
ދުނިޔެ
ކުވައިތުގެ އަމީރު އަވަހާރަވެއްޖެ
ކުވައިތުގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، އަމީރުގެ ޙާލުކޮޅު ގޯސްވެގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކުކުރީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅުގައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭރު އެމަނިކުފާނު ފަރުވާ ހޯއްދަަވަމުން ގެންދެވީ ކޮންކަމަކާއި ގުޅިގެން ކަމެއް ކުވައިތު ސަރުކާރުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. މީގެ ކުރިން 2021 ވަނަ އަހަރު މާރިޗު މަހުވެސް ކުވެއިތުގެ އަމީރު ވަނީ، އެމެރިކާގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވާފައެވެ.
11 Dec 2023
ޚަބަރު
ގަތުލުއާންމު ޕްރޮމޯޓްކުރާތީ މަޝްހޫރު ފެޝަން ބްރޭންޑް "ޒާރާ" ބޮއިކޮޓްކުރަން ގިނަ ބަޔަކު ގޮވަނީ
މަޝްހޫރު ފެޝަން ބްރޭންޑު "ޒާރާ" އިން އެ ކުންފުނީގެ އެންމެ ފަހުގެ ޑިޒައިންތައް ޕްރޮމޯޓުކުރުމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކުރި ޕޯސްޓްތަކުގައި އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންދާ ގަތުލުއާންމަށް ހަޖޫޖަހާ، އެކަން ޕްރޮމޯޓްކުރާފަދަގޮތަކަށް ހުރުމުން ފަލަސްތީނަށް ސަޕޯޓުކުރާ ގިނަ ބަޔަކު އެ ބްރޭޑް ބޮއިކޮޓްކުރަން ގޮވާލަމުން އެބަދެއެވެ. އަދި ޒާރާއިން އާންމުކުރި ފޮޓޯތަކާއި، އެ ފޮޓޯތަކާއި ގުޅޭ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ހިތްދަތި ހާލަތުގެ އެއްގޮތްކަން ފެންނަ ފޮޓޯތައް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުކޮށް، އެކަމާ ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.
10 Dec 2023
ދުނިޔެ
މުޖާހިދުންގެ އިޒްރޭލު ސިފައިންގެ އިތުރު 5 މީހުން މަރާލައިފި
ހަމާސްގެ މުޖާހިދުންގެ ހަމަލާތަކުގައި މަރާލައިފިކަމަށް މިއަދު އިޒްރޭލު އަސްކަރިއްޔާއިން އިޢުލާނު ކުރިި، ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މުޅިންވެސް އުމުރުން 25 އަހަރުން ދަށުގެ މީހުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 25 އަހަރުގެ ސިފައިންގެ ތިން މީހުންނާއި، 20 އަހަރާއި 19 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ސިފައިންގެ ދެމީހުންނެވެ.
10 Dec 2023
ދުނިޔެ
ދަރިފުޅުގެ އުފަންދުވަހުގެ ހަދިޔާކަމަށް ބުނެ ޣައްޒާގެ އިމާރާތެއް ގޮއްވާލި ޔަހޫދީ ސިފައިންގެ މީހާ މަރާލައިފި
ޣައްޒާގެ ތެރެއަށް ވަދެފައިވާ އިޒްރޭލު ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، މާސްޓަރ ސާޖަންޓް އިޔާލް މެއީރް އޭނާގެ 2 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅުގެ 2 ވަނަ އުފަންދުވަހުގެ ހަދިޔާއެއް ކަމަށް ބުނެ ޣައްޒާގެ އިމާރާތެއް ގޮއްވާލައި އެމަންޒަރު ވީޑިއޯކޮށް އާއްމު ކުރިއެވެ. އޭނާ އެކަން ކޮށްފައި ވަނީ މިމަހުގެ ކުރީކޮޅުގައެވެ.
09 Dec 2023
ދުނިޔެ
އަންނަ އަހަރުގެ މާޗުގެ ނިޔަލަށް އިންޑިއާއިން ފިޔާ އެކްސްޕޯޓު ކުރުން މަނާކޮށްފި
ޖެނުއަރީ 5 އިން ފެށިގެން މާރިޗް 31 ގެ ނިޔަލަށް އިންޑިއާއިން ފިޔާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުން މުޅިން މަނާވާނެއެވެ. އަދި ޑިސެމްބަރު 8 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޖެނުއަރީ 5 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ވަކި ޝަރުޠުތަކަކާއި ހަމަތަކުގެ ތެރެއި ފިޔާ އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭނެ ކަމުގައި އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.
26 Nov 2023
ދުނިޔެ
އިޒްރޭލުގެ ކާގޯ ބޯޓަކަށް އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ހަމަލާދީފި
އެމެރިކާގެ ދިފާއީ އޮފިޝަލަކު ހޮނިހިރު ދުވަހު އެސޯސިއޭޓެޑް ޕްރެސް ނިއުސް އެޖެންސީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ މި ހަމަލާ ދީފައިވަނީ އީރާނުގައި އުފައްދާފައިވާ ޝަހީދު-136 ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.