ދުނިޔެ
ދުނިޔެ
23 May 2023
ދުނިޔެ
އެމެރިކާގެ ދިފާޢީ މަރުކަޒުގެ ކައިރީގައި އެއްޗެއް ގޮވާ މަންޒަރު ފެންނަ ފޭކު ފޮޓޯއެއް ވައިރަލްވެ އެތައް ބަޔަކަށާއި މީޑިއާއަށް އޮޅުންތައް އަރައިފި
އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ މި ފޮޓޯގައި ފެންނަނީ ހަޤީޤަތެއްކަމުގައި ހީކޮށް ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ބައެއް ފަަރާތްތަކުގެ ވެރިފައިޑް އެކައުންޓްތަކުން ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި އެފޮޓޯ ފަތުރާފައެވެ. އަދި އިންޑިއާ އާއި ބައެއް އެހެން ޤައުމުތަކުގެ އޮންލައިން ނޫސްތަކާއި ޓީވީތަކުންވެސް އެޚަބަރު ފެތުރިއެވެ. މީޑިއާތަކަށްވެސް އޮޅުން އެރީ ވެރިފައިޑް އެކައުންޓްތަކުން އެ ފޮޓޯ ފަތުރަންފެށުމުންނެވެ.
21 May 2023
ދުނިޔެ
އެމެރިކާ އެމްބަސީގެ މުވައްޒަފުން ދަތުރުކުރި ޤާފިލާއަކަށް ހަމަލާދީ 4 މީހުން މަރާލައި، އިތުރު 3 މީހުން ވަގަށް ނަގައިފި
އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންޓަނީ ބްލިންކެން ނެރުއްވި ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވީ، އެމެރިކާގެ މިޝަން އާއި ނައިޖީރިއާގެ ސަފީރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ވަގަށް ނަގާފައިވާ މީހުން ތިބި ތަނާއި ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ ގާފިލާގައި ޖުމްލަ ނުވަ ނައިޖީރިއާ މީހުން ތިއްބެވެ.
20 May 2023
ދުނިޔެ
ޢަރަބި ސަމިޓްގައި ބައްޝާރު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން ފެއްޓެވުމުން ޤަޠަރުގެ އަމީރު ސަމިޓް ދޫކުރައްވައި ނުކުންނަވައިފި
ޤަތަރުގެ ވަފުދާއިއެކު ޤަތަރުގެ އަމީރު ސަމިޓްދޫކުރައްވައި ނުކުންނެވިކަން ޤަތަރުގެ ރަސްމީ ފަރާތްތަކުންވެސް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. ޤަތަރުގެ ރަސްމީ ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ، ޤަޠަރުގެ އަމީރާއި ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން ޖިއްދާ ދޫކުރައްވައި ވަޑައިގެންނެވީ، ސަޢޫދީ ރަސްގެފާނާއި ސަޢޫދީ ވަލީއަހުދަށް މެސެޖެއް ދެއްވާފައި ކަމަށެވެ. އެމެސެޖުގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، ޢަރަބިންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށްޓަކައި ޢަރަބިން ގުޅިގެން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަަމަށެވެ.
20 May 2023
ދުނިޔެ
ތޫފާނުގައި މިޔަންމާއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 145އަށް އަރައިފި
މިޔަންމާގެ އަސްކަރީ ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޠޫފާނުގައި ރާކިން ސްޓޭޓް ސަރަހައްދަށް ގަޑިއަކު 130 މޭލު ބާރުމިނުގައި ވަނީ ވައިޖެހިފައެވެ. އަދި ގަދަ ވައިގެ ސަބަބުން ގެތަކުގެ ފުރާޅުތަކާއި ފާރުތައް ވެއްޓިފައިވާއިރު މުވާޞަލާތީ ޓަވަރުތަކާއި، ބުރިޖްތައްވެސް ވަނީ ވެއްޓިފައެވެ. މިޔަންމާގެ އަސްކަރީ ސަރުކާރުން ހުކުރު ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ މެއި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ 145 މީހުން މަރުވެފައި ވާކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން 91 މީހުންނަކީ ވަގުތީ ހިޔާތަކުގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ މީހުންކަަމަށެވެ.
19 May 2023
ދުނިޔެ
ޗައިނާގެ ޒިލިންގ ގޯލްޑް މައިންގައި 580ޓަނުގެ ރަން ހުރިކަމަށް ބުނެފި
ޝަންޑޮންގް ޕްރޮވިންސްގެ ނެޗުރަލް ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ދާދި ފަހުންބުނެފައި ވަނީ އެ މައިންގެ ތެރެއިން އިތުރު 200 ޓަނުގެ ރަނުގެ ރިޒާވެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި އެރަންވަޅުގައި ހުރި ރަނުގެ އަދަދު ޖުމުލަ 580 ޓަނަށް އަރާނެކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އެއީ ޗައިނާގެ ފައިސާއިން ބަލާނަމަ 200 ބިލިއަން ޔުއާންއެެވެ.
19 May 2023
ދުނިޔެ
ލާހޯރުގައި ހަމަނުޖެހުންތައް ބޮޑުވެދާނެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އިތުރުވެއްޖެ
ޕަންޖާބު ޕްރޮވިންސްގެ އިންފޮމޭޝަން މިނިސްޓަރު އާމިރު މީރު ހުކުރު ދުވަހު އަލްޖަޒީރާއަށް ވިދާޅުވީ ޕްރޮވިންސްގެ ވެރިރަށް ލާހޯރުގެ ޒަމާން ޕާކް ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ އިމްރާންޚާން ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅު ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ކޯޓުން ފުލުހުންނަށް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.  ޕާކިސްތާނުގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އިމްރާންޚާންގެ ގެކޮޅު ރެއިޑްކުރުމަށްޓަކައި މިއަދު މެންދުރު ޕަންޖާބުގެ ހަތަރު ފުުލުހަކު އެގެކޮޅަށް ދިޔައެވެ.
19 May 2023
ދުނިޔެ
ތޭރަ އަހަރަށްފަހު އަސަދު ސަޢޫދީއަށް ވަޑައިގެންފި
މިއީ 2011 ވަނަ އަހަރު ސީރިއާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ ފެށުނުފަހު ބައްޝާރު ސަޢޫދީއަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅެވެ.  އަސަދުގެ ސަރުކާރުން ސީރިއާގެ އާއްމުންނާއި ދެކޮލަށް ދެމުންދިޔަ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ސީރިއާ ޢަރަބި ލީގުން ބޭރުކުރުމަށްފަހު އަލުން ޢަރަބި ލީގުގައި ބައިވެރިކޮށްފައި ވަނީ މިއަހަރުގައެވެ. އަދި އަރަބި ލީގުގެ ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވެވަައިގެންނެވުމަށް ސަޢޫދީއަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ބައްޝާރަށް ދަޢުވަތު ފޮނުއްވީ ސަޢޫދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން ޢަބުދުލްޢަޒީޒެވެ. ބައްޝާރުލް އަސަދު އިއްޔެ ސަޢޫދީ އަރަބިއްޔާއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން، ކިންގް ޢަބުދުލްޢަޒީޒް އެއަރޕޯޓުން އޭނާއަށް މަރުޙަބާދެންނެވީ، މައްކާގެ ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރު ޢަމީދު ބަދުރް ބިން ސުލްޠާނެވެ.
18 May 2023
ޚަބަރު
ނިއުޒިލެންޑްގެ ހޮސްޓެލްއެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
އަންގާރަ ދުވަހުގެ ފަތިހު ނިއުޓައުންގެ އަވަށުގައި ހުންނަ ލޯފަރސް ލޮޖްގެ މަތީ ފަންގިފިލާގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައި، އެހޮސްޓެލްގައި ދިރިއުޅުނު 6 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. ހަތަރު ފަންގިފިލާ ހުންނަ، އެ ހޮސްޓެލްގައި 92 ކޮޓަރި ހުންނައިރު އެ އިމާރާތަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ.
17 May 2023
ދުނިޔެ
ނިއުޒީލެންޑުގެ ވެލިންޓަންގެ ހޮސްޓެލްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައި ހަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ
މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގައި މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޓީމުތަކުން ވަނީ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އަދިވެސް މައްޗަށް ދާނޭ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. މިހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބެއް އަދި އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ފުލުހުން ބުނީ، 11 މީހަކަށް ވީނުވީގޮތެއް ނޭނގޭ ކަމަށާއި، 52 މީހުން އެ އިމާރާތުން ނުކުމެފައިވާ ކަމަށާއި، އަލިފާން ނިއްވާ ފަރާތްތަކުން އިމާރާތުގެ ފުރާޅުމަތިންވެސް ފަސް މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ފަސް މީހަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރު އޭގެ ތެރެއިން ދެ މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް އެވެ.
16 May 2023
ދުނިޔެ
އިންޑިއާގެ 5 މަސައްކަތު މީހުން ދިރިތިއްބައި ވަޅުގައި މަރާލި ސަޢޫދީގެ 3 މީހެއްގެ މައްޗަށް މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒްކޮށްފި
އެމީހުންގެ މައްޗަށް މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒް ކުރީ، މީގެ 13 އަހަރު ކުރިން އެ ތިން މީހުންވެގެން އިންޑިއާގެ 5 ލޭބަރުން ދިރިތިއްބައި ވަޅުލައި މަރާލިކަން އެމީހުންގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެގެން މަރަށް މަރު ހިފުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާތީއެވެ. އިންޑިއާގެ ފަސްމީހުން ދިރިތިއްބައި ވަޅުލައި މަރާލާފައި ވަނީ، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޤާތިފް އާއި ކައިރީގައިވާ، ސަފްވާގެ ދަނޑުބިމެއްގެ ތެރޭގައެވެ. މިއަމަލު އެމީހުން ހިންގާފައި ވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރުގައެވެ.
14 May 2023
ދުނިޔެ
ތޫފާން މޯޗާގައި ބަންގުލަދޭޝް އިން 3 މީހުންމަރުވެއްޖެ
މި ތޫފާންގެ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށް ކުރަމުންދާ ސަރަހައްދުތަުގެ ތެރޭގައި ބަންގުލަދޭޝްގައި ރޮހިންޔާ ދަރިކޮޅުގެ ރެފިއުޖީން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުތައް ހިމެނެއެވެ. ބާރުވައިގެ ސަބަބުން ގަސްތަކާއި ރުއްތައް ވެއްޓިފައިވާއިރު ބޯވާރެޔާއެކު އަވަށްތަކުގައި ވަނީ ފެންބޮޑުވެފައެވެ. ރޮހިންޔާގެ ރެފިއުޖީން ބަންގްލަދޭޝްގައި ދިރިއުޅޭ ކޮކްސް ބާޒާރު ސަރަހައްދަކީ، މިޔަންމާއާ ގާތުގައިވާ ބިންތިރި އައްސޭރިފަށުގެ ސަރަހައްދެކެވެ.
13 May 2023
ދުނިޔެ
ވައިގެތެރެއަށް މަތިންދާބޯޓު ދޫކޮށްލާފައި ފުންމާލި ޔޫޓިއުބަރަކަށް 20 އަހަރުގެ ޖަލުހުކުމެއް
އެމެރިކާގެ ޔޫޓިއުބަރެއް ކަމަށްވާ ޓްރެވާ ޑެނިއަލް ޖެކޮބް، (29އ) މަސައްކަތްކޮށްފައި ވަނީ، އޭނާ ދަތުރުކުރި މަތިންދާބޯޓު އިންޖީނަށް މައްސަލަދިމާވެގެން ވެއްޓުނީކަން ދެއްކުމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެއީ ހާދިސާއެއް ނޫންކަމާއި، ދުރާލާ ރާވައިގެން ކުރިކަމެއް ކަމަށް މިހާރު އޭނާ ވަނީ ޢިއުތިރާފްވެފައިވާކަމުގައި، އެމެރިކާގެ ފެޑެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ޖެކޮބް އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރާ ދަޢުވާތަކަށް އިޢުތިރާފްވެފައި ވާތީ އޭނާއަށް ޖުމުލަ 20 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ ކަމުގައި، އެމެރިކާގެ ފެޑެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ވިދާޅުވިއެވެ.