ވީޑިއޯ
ވީޑިއޯ
07 Sep 2023
ކީއްވެ އިބޫ؟
ވެރިކަމަށް ދަހިވެތި ވެގެން އަންނަ މީހުނަށް ވެރިކަން ދިނުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ބަލާއިރު ވެސް ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން: ޝޭހު އިލްޔާސް ޖަމާލް
ވެރިކަމަށް ދަހިވެތިވެގެން ވެރިކަމަށް އަންނަން ބޭނުން މީހުންނާއި އަދި ގިނަ ބަޔަކަށް ފެނިގެން ވެރިކަމަށް ގެންނަ މީހާގެ ތަފާތު އައްޝައިޙް އިލްޔާސް ޖަމާލް އޮޅުންފިލުވައި ދެއްވައިފިއެވެ. އެގޮތުން، ވެރިކަމަށް ދަހިވެތިވެގެން އަންނަ މީހާއަށް ވެރިކަން ދިނުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ބަލާއިރު ރަގަޅުކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، އެބޭފުޅާ ނޫން، އެ ކަމަށް ޤާބިލް އެހެން ބޭފުޅަކު ހުންނެވިނަމަ އެ ބޭފުޅަކު ވެރިކަމަށް ގެނައުން މާ އަޢުލާކަން ބޮޑުކަން ޝެއިޙް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. މިކަމަށް ހެކި ދައްކަވާ، ޝެއިޙް އިލްޔާސްވަނީ ރަސޫލާގެ ހަޔާތްޕުޅުން މިސާލު ޖައްސަވާފައެވެ.
07 Sep 2023
އެ މެނިފެސްޓޯ މި މެނިފެސްޓޯ
އެ މެނިފެސްޓޯ މި މެނިފެސްޓޯ
މި ވީޑިއޯގައި އަޅާކިޔާފައިއެވަނީ، ދެ މެނިފެސްޓޯގައި ހުރި އެއްގޮތް ކަންކަން ނުހިމަނާ، ތަފާތުކަންކަން ދިރާސާކޮށްގެންނެވެ.
07 Sep 2023
އެ މެނިފެސްޓޯ މި މެނިފެސްޓޯ
އެ މެނިސް މި މެނިފެސްޓޯ
މި ވީޑިއޯގައި އަޅާކިޔާފައިއެވަނީ، ދެ މެނިފެސްޓޯގައި ހުރި އެއްގޮތް ކަންކަން ނުހިމަނާ، ތަފާތުކަންކަން ދިރާސާކޮށްގެންނެވެ.
07 Sep 2023
އެމް.ޑީ.ޕީ. މެނިފެސްޓޯ 2023
އެމް.ޑީ.ޕީ. ގެ މެނިފެސްޓޯއަށް ކަޅިއެއް
ފުރިހަމަ މާނާގައި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތައް ހިންގުން
07 Sep 2023
ކީއްވެ އިބޫ؟
އެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ މެނިފެސްޓޯގައި ޒުވާނުންނަށް ޙާއްސަކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކުރުކޮށް
07 Sep 2023
ކީއްވެ އިބޫ؟
ރައީސް އެންމެންވެސް ބަލައިގަންނަނީ ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި
ނަތާ އާ އެކު « ކީއްވެ އިބޫ؟ » ނަތާ ކިޔާދިން ގޮތުން، ރައީސް އެންމެންވެސް ބަލައިގަންނަނީ ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި.
07 Sep 2023
ކީއްވެ އިބޫ؟
ރައީސް އިޙްތިރާމް ހޯދީ، ފުރަތަމަ އަހަރެމެންނަށް އިޙްތިރާމް ކޮށްގެން
އިހްސާން އާ އެކު « ކީއްވެ އިބޫ؟ » އިހްސާން ފާހަގަ ކުރިގޮތުން ރައީސް އިޙްތިރާމް ހޯދީ، ފުރަތަމަ އަހަރެމެންނަށް އިޙްތިރާމް ކޮށްގެން. ރައީސް ލޯބި ހޯދީ، ފުރަތަމަ އަހަރެމެން ދެކެ ލޯބިވެގެން. އަދި ރައީސް ދިރި އެ އުޅެނީ، އަހަރެމެންނަށް ދިރިއުޅޭނެ މަގު ދައްކަދީފަ.
06 Sep 2023
ކީއްވެ އިބޫ؟
މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން ކުދިން ސަލާމަތްކުރުމަށް ދެން މަސައްކަތްކުރާނީ ވަށާ ޖެހޭ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ތެރެއިން
06 Sep 2023
ކީއްވެ އިބޫ؟
ނޫސްވެރިކަމުގެ އެހާރާއި މިހާރު
06 Sep 2023
އެމް.ޑީ.ޕީ. މެނިފެސްޓޯ 2023
އެމް.ޑީ.ޕީ. ގެ މެނިފެސްޓޯއަށް ކަޅިއެއް
ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ލުއިފަސޭހަކުރުން
05 Sep 2023
ކީއްވެ އިބޫ؟
ރައީސް ޞާލިޙަކީ ރައްޔިތުންގެ ކައިރިޔަށް ގޮސް، އެ ރައްޔިތުންގެ އަޑު އަހާ އަދި އެ ރައްޔިތުން އެދިލައްވާ ކަންކަން ގެނެސްދެއްވަމުންދާ ވެރިއެއް
ނިޝާ އާ އެކު « ކީއްވެ އިބޫ؟ » ނިޝާއަށް ރައީސް ޞާލިޙް އެންމެ ފާހަގަ ކުރެވެނީ، ރައްޔިތުންގެ ކައިރިޔަށް ގޮސް، އެ ރައްޔިތުންގެ އަޑު އަހާ އަދި އެ ރައްޔިތުން އެދިލައްވާ ކަންކަން ގެނެސްދެއްވަމުންދާ ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި.
05 Sep 2023
ކީއްވެ އިބޫ؟
ކައުންސިލްތައް މިހާރު މިއޮތީ މާލީ ގޮތުންނާއި ސިޔާސީ ގޮތުން ބާރުވެރިކުރުވިފަ