ނޫން ޕްލޭ
ވީޑިއޯ
08 Aug 2023
ކީއްވެ އިބޫ؟
އީމާ އާއި އެކު "ކީއްވެ އިބޫ؟"
07 Aug 2023
ކީއްވެ އިބޫ؟
ރަށްތައް ތަރައްގީ ކުރައްވަނީ އެރަށެއްގެ ރައްޔިތުންގެ އަޑު އައްސަވައިގެން
މިސަރުކާރަކީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އެދޭ މިސްރާބަށް ރާއްޖެ ގެންދިއުމުގާ ވަރަށް ބޮޑަށް ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި ވިސްނުމާ އިޙްސާސްތައް އެކުލެވިގެން ހިނގަމުންދާ ސަރުކާރެއްގެ ގޮތުގައި މެމްބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުالله ގެ ވާހަކައިގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް އައިސްފައިވާ ރައީސުންގެ ތެރެއިން ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ އެންމެ ތަފާތު އެއް ސިފަފުޅަކީ އަޑުއެއްސެވުން ކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.
06 Aug 2023
ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުން
ރަކީދޫ - އާބާދީ އެންމެ ކުޑަ ރަށް، އެކަމަކު ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކެއް
ރަކީދޫގައި ދިރިއުޅޭ މަދު މީސްކޮޅުގެ ސަބަބުން ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކަށް އެހާ މުހިންމު ރަށަކަށް އެ ރަށް ނުވެ އޮތް ނަމަވެސް، މިއަދު އެކަން ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. އަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުން އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަ ވެފައިނެތް ރަށްރަށުގައި އެ ވަޞީލަތްތައް ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވުމަށް އިސްކަން ދެއްވާ، އަދި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވެފައިވާ ކަންކަން ބައްލަވައި އެކަންކަން ހައްލުކޮށްދެއްވަން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެކަން މިއަދު އެރަށުގެ ރަށްޔިތުންނަށް ގަބޫލު ކުރެވޭނެއެވެ.
03 Aug 2023
ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުން
ތަރައްގީގެ ހަގީގީ ކުލަތައް ފެނިފައި ނެތް ހިމަންދޫއަށް މި ދައުރުގައި ބޮޑު އިންގިލާބެއް އައި ފަދަ
މިހާރު އެރަށުގައި ޤާއިމްވެފައި އޮތް ބަނދަރުގެ ވާހަކަ ފެށުނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިންގެ ތެރޭގައި، އެ ރަށަށް މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވަޑައިގެންނެވުމުން އެ އުނދަގޫ އެ މަނިކުފާނާއި ޙިއްސާ ކުރި ހިސާބުންނެވެ. އޭގެ ގާތްގަނޑަކަށް 3 އަހަރު ފަހުން 21 އޮކްޓޯބަރ 2021 ގައެވެ. ރައީސް ޞާލިޙް ހުންނެވީ އެ ރަށުގެ ބަނދަރު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ވަޑައިގެންނެވެ. އެ ދުވަހު ރައީސް ދެންނެވީ، ބަނދަރު އެއޮތީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވިގޮތަށް ހަދާ ނިމިފައި ކަމަށެވެ.
01 Aug 2023
ވީޑިއޯ
ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު ދެއްވުމަށް ބޭއްވެވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގެ އުސްއަލިތައް
މިއީ، ދިވެހި ދައުލަތަށް 35 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކުރައްވައިފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެއްވުމުގައި ޤާބިލުކަމާއި، އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ކުރައްވައިފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަށާއި، އެ ބޭފުޅަކު ވަޒީފާ އަދާކުރެއްވި މުއައްސަސާގެ ކުރިއެރުމަށް ކުރައްވައިފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި، ދިވެހި ދައުލަތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވަން ފެށްޓެވި ޝަރަފުވެރި އިނާމެކެވެ.
28 Jul 2023
ކީއްވެ އިބޫ؟
ރައީސް ޞާލިޙަކީ ރައްޔިތުންގެ އަޑުއަހާ ރައީސެއް: މެންބަރު އިސްމާއިލް އަޙްމަދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ފަސް އަހަރުގެ މިދައުރަކީ ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އަދި އަތޮޅުތަކުގައިވާ ތަރައްޤީގެ ފަރަގު ބޮޑު ތަނުން ކުޑަކޮށް, ރައްޔިތުންގެ ވިންދާ އެއްގޮތަށް, ރައްޔިތުންގެ އަޑު އަހައިގެން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ހިންގާފައިވާ ފަސް އަހަރު ކަމުގައި ދުވާފަރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާއިލް އަޙްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މެންބަރު އިސްމާއިލް އަޙްމަދު މިހެން ވިދާޅުވީ "ނޫން" އަށް ދެއްވި ޙާއްސަ އިންޓަވިއުއެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ މިދައުރު ކުރު ގޮތަކަށް ސިފަކޮށްދެއްވަމުންނެވެ.
28 Jul 2023
ވިދާޅުވި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ 59 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގެ އުސްއަލިތައް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މިނިވަންކަމުގެ ތާރީޚަށް ބަލާއިރު، މިދިޔަ ފަސް އަހަރަކީ، ކޮންމެ ދިމާއަކަށް ނަޒަރު ހިންގިޔަސް، ފުރިހަމަ މާނައިގެ މިނިވަންކަން ޤާއިމުވެފައި އޮތް ފަސް އަހަރު. ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މިނިވަންކަން ފުރިހަމަށް ރައްކާތެރިކުރެވުނު ފަސް އަހަރު. ޚާރިޖީ މިނިވަންކަން އެންމެ ވަރުގަދަ ފަސް އަހަރު. ދާޚިލީ މިނިވަންކަން އެންމެ ފުޅާގޮތެއްގައި ލިބިދެވުނު ފަސް އަހަރު. ފަރުދުންގެ ޒާތީ މިނިވަންކަން، އެއްވެސް ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި ކަށަވަރު ކޮށްދެވުނު ފަސް އަހަރު.
27 Jul 2023
ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުން
ވ އަތޮޅު ކެޔޮދޫގައި ހިންގަމުންދާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫޢުތައް
މިހިނގަމުންދާ ރިޔާސީ ދައުރުގައި ކެޔޮދޫގައި ތަރައްގީގެ ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް އެބަ ކުރިއަށް ދެއެވެ. މިގޮތުން ފާއިތުވި ހަފްތާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ފެލިދެއަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ކެޔޮދޫ ސްކޫލުގެ މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލު ރަސްމީކޮށް ވަނީ ހުޅުއްވާދެއްވާފައެވެ. މި ހޯލު ހުޅުވިގެންދިޔައިރު ކެޔޮދޫ ސްކޫލަށް ޖާގަ އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ދެ ބުރީގެ ޢިމާރާތެއްގައި އިތުރު ކްލާސްރޫމުތަކެއް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިވަގުތު ހިނގަމުންދާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
22 Jul 2023
ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުން
އޮޅުވެލިފުށީގައި ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތައް
އޮޅުވެލިފުށީގައި ތަރައްޤީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް އެބަ ކުރިޔަށް ދެއެވެ. އަދި މި މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މިދިޔަ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އެ ރަށަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގައި ވަނީ ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އޭރު ރަށުގެ އިންޖީނުގެ ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިޔަށްދާކަމާއި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓާފްއަޅައި ނިމިފައިވާކަމަށާއި ދަނޑު ފުރިހަމަކުރުމަށް އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަންވެސް ސަރުކާރުން ކުރައްވާނެކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.
21 Jul 2023
ކީއްވެ އިބޫ؟
މިއީ ރައްޔިތުންނަށް މިނިވަންކަން ލިބިގެން ދިޔަ 5 އަހަރު: މެމްބަރު ފަލާޙް
މެމްބަރު ފަލާޙް މިހެން ވިދާޅުވީ، "ނޫން" އަށް ދެއްވި، ޚާއްޞަ ބަސްދީގަތުމުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިޙާއި، ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރެއްވި އެހެން ބޭފުޅުންނާއި ހުރި ތަފާތުގެ މައްޗަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. މެމްބަރު ފަލާޙް ވިދާޅުވީ، މިފަސް އަހަރަކީ، ރާއްޖޭގަ ވިޔަފާރިވެރިންނަށްވެސް، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށްވެސް ހަމަނޭވާ ލެވިގެން ކަމަކާއި ވިސްނާލައިގެން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ދިރިއުލުން ބައްޓަން ކުރުމަށް މަސައްކަތެއްކުރަން ލިބުނު 5 އަހަރު ކަމަށެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޑިމޮކްރަސީ ގެނައުމަށް ކުރި ދަތުރުގައި، 18 އަހަރެއްހާ ދުވަސް ރައްޔިތުން ވޭތުކުރަން ޖެހުނީ ބިރުވެރިކަމުގެ ތެރޭގައިކަން ފަލާޙް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
17 Jul 2023
ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުން
ލަންދޫގެ މުހިންމު މަޝްރޫޢުތަކެއް ނިމިއްޖެ
2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ލަންދޫއަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށުގެ ބަނދަރު އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވައިފައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ, ލަންދޫ ބަނދަރު މަޝްރޫޢަކީ ލަންދޫ ރައްޔިތުން އެ މަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި ދެންނެވި ގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު މަޝްރޫޢަކަށް ވުމަކީ އިތުރު ހިތް ހަމަޖެހުމެއް އެ މަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
15 Jul 2023
ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުން
ފ. މަގޫދޫގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް
ރަށުގެ ތާރީޙަށް ބަލާލާއިރު، 8 ޖެނުއަރީ 1999 ގައި ފ. އަތޮޅުގެ އަތޮޅުވެރިކަން މި އަތޮޅު ނިލަންދުއަށް ސަރުކާރުން ބަދަލު ކުރެއްވުމާ ހަމައަށް، އަތޮޅުވެރިކަން ކުރަމުން ދިޔައީ މިރަށުގައެވެ. މިރަށުގައި 300 އަހަރުވީ އާޘާރީ މިސްކިތެއް ހުރެއެވެ. އަދި ރަށުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުރަމުން އަންނަނީ ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމެވެ.
12 Jul 2023
ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުން
މަރޮށީގެ ރައްޔިތުން ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ބަލައިގަނެފި: ރައީސް
މަރޮށީގައި ހުންނަވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ އެރަށުގެ މީހުންނަކީ އަމަލުން ކަންކަން ދައްކާ ބައެއް ކަމަށާއި ރާއްޖެ ޑިމޮކްރަސީއަށް ކުރި ދަތުރުގައި އެކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.
12 Jul 2023
ވިދާޅުވި
"ވަންގަވް" އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
"މިއަދު މި ތަޢާރުފްކުރާ "ވަންގަވް" އަކީ، ޑިޖިޓަލް ސަރުކާރެއްގެ ފެށުން. މި ސަރުކާރުގެ އެންމެ ޚާއްޞަ ސިފަޔަކީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެ މީހަކު ހޯދަން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތެއް، އެ މީހަކު ހުރި ތަނަކުން އެ މީހެއްގެ އިނިގިލިކުރިއަށް ތިލަވެގެން އައުން. ރާއްޖެ ކަހަލަ ގިނަ އަތޮޅުތަކެއްގެ އަދި އެއަށްވުރެ ގިނަ ރަށްތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޖަޒީރާ ރާއްޖެއަކަށް ޑިޖިޓަލް ސަރުކާރެއްގެ މުހިންމުކަން ވަރަށްބޮޑު."
03 Jul 2023
ވިދާޅުވި
ގުޅިފަޅު ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ފަށްޓަވައިދެއްވުން
ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އަންނަމަހު ގޯތި ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ، ގުޅިފަޅު ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ފަށްޓަވައިދެއްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.
22 Jun 2023
ވިދާޅުވި
ލިޔުންތެރިންގެ ގުޅުމުގެ ވާހަކަ ލިޔުމުގެ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމަށާއި އެޖަމުޢިއްޔާގެ 13 ވަނަ އަހަރީ ޖަލްސާ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ދިވެހި ބަހާއި ދިވެހި އަދަބިއްޔާތުގެ ފަންނުތައް ދިރުވައި އާލާކުރުމަކީ، ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތު ނެގެހެއްޓުމުގެ ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި ދިވެހި ބަސް ދިރުވައި އާލާކުރުމާއި އަދަބީ ދާއިރާތަކުން، ލިޔުންތެރިންގެ ގުޅުމުގެ ފަރާތުން ކުރައްވާ އަގުހުރި މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާހަކަފުޅުގައި އިސްލާމް ދީނުގެ ހިދާޔަތަށް ފަހުގައި ދިވެހިންނަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ނިޢުމަތަކީ ދިވެހިންގެ މާދަރީ ބަސްކަން ފާހަގަކުރައްވައި ދިވެހިންގެ އަމިއްލަ ޅެންވެރިކަމާއި ލިޔުންތެރިކަމާއި އަދި ވަކި ފަންނެއްގެ ގޮތުގައި ވާހަކަ ދެއްކުންތެރިކަމާއި ބަހުސްކުރުން ފަދަ ދިވެންނަށް ލިބިފައިވާ އަދަބިއްޔާތުގެ މުއްސަނދިކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލެއްވިއެވެ.