Advertisement

07 Aug 2023
ކީއްވެ އިބޫ؟

ރަށްތައް ތަރައްގީ ކުރައްވަނީ އެރަށެއްގެ ރައްޔިތުންގެ އަޑު އައްސަވައިގެން

ކީއްވެ އިބޫ؟

މިހިނގާ ރިޔާސީ ދައުރުގެ 5 އަހަރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަމާންކަމާއި އޮމާންކަމާއިއެކު ދިރިއުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެން ދިޔަ 5 އަހަރުކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ބާރަށު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުالله ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މެމްބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުالله މިހެން ވިދާޅުވީ "ނޫން"އަށް ދެއްވި ޙާއްޞަ އިންޓަވިއުއެއްގައި ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ވެރިކަން ސިފަ ކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

މިސަރުކާރަކީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އެދޭ މިސްރާބަށް ރާއްޖެ ގެންދިއުމުގާ ވަރަށް ބޮޑަށް ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި ވިސްނުމާ އިޙްސާސްތައް އެކުލެވިގެން ހިނގަމުންދާ ސަރުކާރެއްގެ ގޮތުގައި މެމްބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުالله ގެ ވާހަކައިގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް އައިސްފައިވާ ރައީސުންގެ ތެރެއިން ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ އެންމެ ތަފާތު އެއް ސިފަފުޅަކީ އަޑުއެއްސެވުން ކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވިއެވެ

Advertisement

މިހެން ވިދާޅުވެ މެމްބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުالله ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ރައީސް ޞާލިޙަކީ އެހެން ބޭފުޅުން ވާހަކަ ދައްކަވާއިރު އަޑުއެއްސެވުމުގެ އިތުރުން ރަނގަޅު ގޮތްތަކަށް އިޖާބަދެއްވާ ބޭފުޅެއްކަމުގައެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ކަންކަމުގައި ބޭނުންވާ ގޮތް ހުށައެޅުމުން އެގޮތަކަށް ކަންކަން ގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު އެހެން ސަރުކާރުތަކުގައި ކުޑަކަމާއި މިއީ މެމްބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުالله އަށް ވަރަށް ކައިރިން ފެނިފައިވާ މަންޒަރުތަކެއްކަމަށް ވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

މީގެ އިތުރުންވެސް ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ މިވެރިކަމުގައި ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި އެރަށަކުން އެދޭ ގޮތަށް އެރަށެއް ތަރައްގީ ކުރުމުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާ ހިތްހަމަޖެހުމެއްކަމަށާއި އެއީ ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކޮށް ބަލައިގަންނަ ކަމެއްކަމުގައި މެމްބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުالله ވިދާޅުވިއެވެ.

މިމޭރުމުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މެމްބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުالله އިތުރަށް ފާހަގަކުރެއްވީ ރަށެއްގެ އާބާދީގެ ނިސްބަތަށް ބެލުމެއްނެތި ކޮންމެ ރަށަކަށްވެސް ބޭނުންވާ ތަރައްޤީ އާއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ އިތުރުން ކަރަންޓު ފަދަ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ޙާއްޞަ އިސްކަމެއް ދީގެން ރަށްތައް ތަރައްޤީ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ގެންދެވުމަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައިވެސް މިފަދަ ގޮތަކަށް ކަންހިނގާ ދާ ފުރަތަމަ ފަހަރުކަމަށެވެ

މީގެ ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުގައި ބޮޑެތި ރަށްތަކަށް މިފަދަ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްފަހު ކުދި އާބާދީގެ ރަށްތަކަށް އަޅާނުލާ ދޫކޮށްލެވިފައިވާކަންވެސް މެމްބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުالله ގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިކަމަށް ނިމުމެއް ގެނެސްދެއްވިކަމީ ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ވެރިކަމުގަ ފެނުނު ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއްކަމަށާ މިވެރިކަމަކީ އެންމެން ބައިވެރިކޮށްގެން އެއްކޮށް ކުރާ ވެރިކަމެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ސިފަކުރެއްވިއެވެ

ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ފަށާފައިވާ ކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ކުރަނިވި ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވެރިއަކަށް 5 އަހަރަކީ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ނޫންކަމަށާއި ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމުގަޔާ ޕްރޮޖެކްޓްތަށް ހިންގުމުގައި 2 އަހަރެއްހާ ދުވަސް ގެއްލިގެން ދިޔަނަމަވެސް ރައްޔިތުން އެދޭ ވަރަށް ގިނަ ރަނގަޅު ކަންތައްތަކެއް ފެށި ހިނގަމުން ދާކަމާއި ރާއްޖެ އެދޭ ތަރައްޤީއާއި ރައްޔިތުންނަށް އަމާން ރާއްޖެއަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން މެމްބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުالله ޤަބޫލުކުރައްވާ ގޮތުގައި އެހެން ސިޔާސަތަކާއި އެކު މިކަންކަން ހިނގައްޖެނަމަ އަމާން ރާއްޖެއެއް ހޯދާ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރެވެމުން އައި މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްތަކެއް އޮތުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުކަމަށް ދެންނެވިއެވެ

މިއިންޓަވިއު ނިންމާލަމުން މެމްބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުالله ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭގެ ކުދި ބޮޑު އާބާދީއަށް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ދެވަނަ ދައުރަކަށް ވެރިކަމަށް ހޮވިވަޑައިގަތުންކަމުގައެވެ. މީގެ ސަބަބަކީ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން އެދޭ ތަރައްޤީގެ ދުވެލި އަނެއް ހަރުފަތަށް ގެންދިއުމަށާ އާމްދަނީގެ ކުރިއެރުން އިތުރުވެ ރައްޔިތުންނަށް ތަނަވަސް ދިރިއުޅުމެއް ހޯދާދެވޭނެކަމަށް މެމްބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުالله ޤަބޫލުކުރައްވާތީކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިއީ ރައްޔިތުންނަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.