Advertisement

07 Aug 2023
ކީއްވެ އިބޫ؟

ރަށްތައް ތަރައްގީ ކުރައްވަނީ އެރަށެއްގެ ރައްޔިތުންގެ އަޑު އައްސަވައިގެން

ކީއްވެ އިބޫ؟

މިހިނގާ ރިޔާސީ ދައުރުގެ 5 އަހަރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަމާންކަމާއި އޮމާންކަމާއިއެކު ދިރިއުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެން ދިޔަ 5 އަހަރުކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ބާރަށު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުالله ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މެމްބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުالله މިހެން ވިދާޅުވީ "ނޫން"އަށް ދެއްވި ޙާއްޞަ އިންޓަވިއުއެއްގައި ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ވެރިކަން ސިފަ ކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

މިސަރުކާރަކީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އެދޭ މިސްރާބަށް ރާއްޖެ ގެންދިއުމުގާ ވަރަށް ބޮޑަށް ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި ވިސްނުމާ އިޙްސާސްތައް އެކުލެވިގެން ހިނގަމުންދާ ސަރުކާރެއްގެ ގޮތުގައި މެމްބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުالله ގެ ވާހަކައިގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް އައިސްފައިވާ ރައީސުންގެ ތެރެއިން ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ އެންމެ ތަފާތު އެއް ސިފަފުޅަކީ އަޑުއެއްސެވުން ކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވިއެވެ

Advertisement

މިހެން ވިދާޅުވެ މެމްބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުالله ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ރައީސް ޞާލިޙަކީ އެހެން ބޭފުޅުން ވާހަކަ ދައްކަވާއިރު އަޑުއެއްސެވުމުގެ އިތުރުން ރަނގަޅު ގޮތްތަކަށް އިޖާބަދެއްވާ ބޭފުޅެއްކަމުގައެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ކަންކަމުގައި ބޭނުންވާ ގޮތް ހުށައެޅުމުން އެގޮތަކަށް ކަންކަން ގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު އެހެން ސަރުކާރުތަކުގައި ކުޑަކަމާއި މިއީ މެމްބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުالله އަށް ވަރަށް ކައިރިން ފެނިފައިވާ މަންޒަރުތަކެއްކަމަށް ވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

މީގެ އިތުރުންވެސް ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ މިވެރިކަމުގައި ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި އެރަށަކުން އެދޭ ގޮތަށް އެރަށެއް ތަރައްގީ ކުރުމުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާ ހިތްހަމަޖެހުމެއްކަމަށާއި އެއީ ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކޮށް ބަލައިގަންނަ ކަމެއްކަމުގައި މެމްބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުالله ވިދާޅުވިއެވެ.

މިމޭރުމުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މެމްބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުالله އިތުރަށް ފާހަގަކުރެއްވީ ރަށެއްގެ އާބާދީގެ ނިސްބަތަށް ބެލުމެއްނެތި ކޮންމެ ރަށަކަށްވެސް ބޭނުންވާ ތަރައްޤީ އާއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ އިތުރުން ކަރަންޓު ފަދަ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ޙާއްޞަ އިސްކަމެއް ދީގެން ރަށްތައް ތަރައްޤީ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ގެންދެވުމަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައިވެސް މިފަދަ ގޮތަކަށް ކަންހިނގާ ދާ ފުރަތަމަ ފަހަރުކަމަށެވެ

މީގެ ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުގައި ބޮޑެތި ރަށްތަކަށް މިފަދަ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްފަހު ކުދި އާބާދީގެ ރަށްތަކަށް އަޅާނުލާ ދޫކޮށްލެވިފައިވާކަންވެސް މެމްބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުالله ގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިކަމަށް ނިމުމެއް ގެނެސްދެއްވިކަމީ ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ވެރިކަމުގަ ފެނުނު ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއްކަމަށާ މިވެރިކަމަކީ އެންމެން ބައިވެރިކޮށްގެން އެއްކޮށް ކުރާ ވެރިކަމެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ސިފަކުރެއްވިއެވެ

ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ފަށާފައިވާ ކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ކުރަނިވި ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވެރިއަކަށް 5 އަހަރަކީ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ނޫންކަމަށާއި ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމުގަޔާ ޕްރޮޖެކްޓްތަށް ހިންގުމުގައި 2 އަހަރެއްހާ ދުވަސް ގެއްލިގެން ދިޔަނަމަވެސް ރައްޔިތުން އެދޭ ވަރަށް ގިނަ ރަނގަޅު ކަންތައްތަކެއް ފެށި ހިނގަމުން ދާކަމާއި ރާއްޖެ އެދޭ ތަރައްޤީއާއި ރައްޔިތުންނަށް އަމާން ރާއްޖެއަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން މެމްބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުالله ޤަބޫލުކުރައްވާ ގޮތުގައި އެހެން ސިޔާސަތަކާއި އެކު މިކަންކަން ހިނގައްޖެނަމަ އަމާން ރާއްޖެއެއް ހޯދާ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރެވެމުން އައި މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްތަކެއް އޮތުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުކަމަށް ދެންނެވިއެވެ

މިއިންޓަވިއު ނިންމާލަމުން މެމްބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުالله ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭގެ ކުދި ބޮޑު އާބާދީއަށް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ދެވަނަ ދައުރަކަށް ވެރިކަމަށް ހޮވިވަޑައިގަތުންކަމުގައެވެ. މީގެ ސަބަބަކީ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން އެދޭ ތަރައްޤީގެ ދުވެލި އަނެއް ހަރުފަތަށް ގެންދިއުމަށާ އާމްދަނީގެ ކުރިއެރުން އިތުރުވެ ރައްޔިތުންނަށް ތަނަވަސް ދިރިއުޅުމެއް ހޯދާދެވޭނެކަމަށް މެމްބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުالله ޤަބޫލުކުރައްވާތީކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިއީ ރައްޔިތުންނަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.