ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
06 Apr 2024
ޚަބަރު
އީދު ސަލާމް ކުރެއްވުން މުލީއާގޭގައި އޮންނާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފި
24 Mar 2024
ޚަބަރު
މިސަރުކާރަށް ސަލާމަތް ނުވެވިގެން އުޅެނީ ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާކާރުގެ ލޯނުތަކުން ކަމުގައި ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސް ޞާލިހް ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެއްގައި، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިންޑިއާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތައް ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރަން ބޭނުންވާކަމަށާއި، އިންޑިއާއަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގާތް ޤައުމު ކަމުގައި ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިއަދު ކުރިމަތިވެގެން މިއުޅޭ ދަތިކަމަކީ، އިންޑިއާ އިން ނަގާފައި ހުރި ލޯނުތަކުގެ މައްސަލަ ނޫންކަމުގައިވެސް ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Mar 2024
ޚަބަރު
މެދުއިރުމަތިން މިސަރުކާރަށް ލިބުނު އެއްޗަކީ 50 ޓަނުގެ ކަދުރު: ރައީސް ޞާލިޙް
މިސަރުކާރު އައިފަހުން، ރާއްޖެއަށް ޢަރަބި އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުން ލިބުނު އެއްޗަކީ، ހަމައެކަނި 50 ޓަނުގެ ކަދުރުކަމުގައި ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވި އިރު، އެ ކަދުރަކީ، ކޮންމެ ސަރުކާރެއް ރާއްޖޭގައި އޮތަސް ސަޢޫދީސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދެމުން އަންނަ ކަދުރެވެ.
10 Mar 2024
ޚަބަރު
ފުށިދިއްގަރު ފަޅަށް ވެލިކޮޅެއް އެޅުން ފިޔަވައި ކުރެވުނު ކަމެއް ނެތް: ރައީސް ޞާލިޙް
ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ، މިސަރުކާރުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ހުސްކުރަމުންދަނީ، ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ ޕާޓީގައި ތިބި މެމްބަރުންނަށް ވަޒީފާދީ މުސާރަ ދިނުމަށް ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރާ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް ކަމުގައި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވިއެެވެ.
06 Mar 2024
ޚަބަރު
ވެރިކަމަށް އައުމަށް ވީ އެއްވެސް ވަޢުދެއް ފުއްދާ ތަނެއް ނުފެނޭ: ރައީސް ޞާލިޙް
އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ، މިސްރާބު ހަމަމަގަށް މިޝިޢާރުގެ ދަށުން އެމްޑީޕީން ކުރިއަށްގެންދާ މަޖިލިސް ކެމްޕޭނުގެ ތެރެއިން އަތޮޅުތަކަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، ނ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެން އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވަިއ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.
26 Feb 2024
ޚަބަރު
މިފްކޯ އެސްޓީއޯގެ ދަށުން ވަކިކުރުމަކީ، ހެދި ގޯހެއް: ރައީސް ޞާލިޙް
އެމްޑީޕީގެ އެޑްވައިޒަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައިވެސް މިފްކޯ އެސްޓީއޯގެ ދަށުން ވަކިކުރުމަށް، ފިސީބިލިޓީތައް ހެދިކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެގޮތް ރަނގަޅު ނުވި ކަމަށެވެ. އަދި މިއަދު މިފްކޯ އެސްޓީއޯގެ ދަށުގައި އޮތް ނަމަ އެކުންފުންނަށް ލޯނު ލިބޭނެ ގޮތްތައްވެސް ހޯދުނީސް ކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
04 Feb 2024
ޚަބަރު
ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނާއި އެކު މަޖިލިސްގެ ގޮނޑިތަށް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ރައީސް ޞާލިޙް އެދިވަޑައިގެންފި
ރައީސް ސާލިޙް ވަނީ އިއްޔެ ބޭއްވި، ޕްރައިމަރީ އޮމާންކޮށް ރާވައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ޕާޓީގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށާއި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުއަދާކުރައްވާފައެވެ.
01 Feb 2024
ޚަބަރު
ވިޝާމްގެ ވަކިވެ ދިޔުމަކީ ޤާނޫނީ ދާއިރާއަށް ލިބުނު ހުސްކަމެއް: ރައީސް ޞާލިޙް
އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ، ބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިސްމާޢީޅް ވިޝާމް އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން އެ އާއިލާއަށް ތަޢުޒިޔާ ފޮނުއްވައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓްގައެވެ.
31 Jan 2024
ޚަބަރު
ޕީޖީ ޝަމީމަށް ދިންހަމަލާ ރައީސް ޞާލިޙް ކުށްވެރިކުރައްވައިފި
ރައީސް ޞާލިޙް އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި އެހަމަލާ ކުއްވެރި ކުރައްވައި ވިދާޅުވީ، ޑިމޮކްރެޓިކް މުޖުތަމަޢެއްގައި ސިޔާސީ މަޤްޞަދުގައި ހިންގާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ އެއްވެސް ޖާގައެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި، އެކަން ކުރި ފަރާތްތައް އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނައުމުގައި އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލައްވާ ކަމަށެވެ.
20 Nov 2023
ކޮލަމް
ޞާލިޙް ކިޔައިގެން ޞާލިޙްވަންޏާ، މުއިއްޒު ކިޔައިގެން ޞާލިޙް ވެދާނެތަ؟
މީހުން އާންމުކޮށް ބުނެ އުޅޭ ވާހަކައެކެވެ. މީހަކަށް ކިޔާނަމަކާ އެމީހާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާ ގުޅުމެއް ހުންނާނެއެވެ. އޭގެ މާނައަކީ އެމީހަކަށް ރަގަނޅު މާނައެއް އޮންނަ ނަމެއް ކިޔައިފިނަމަ، އޭނާ ކުރާނީ ހުސް ރަނގަޅުކަންތައްތައް ބާއެވެ؟ މުޙައްމަދު ކިޔާ މުޅިދުނިޔޭގައި 150 މިލިއަނަށްވުރެން ގިނަ މީހުން އުޅެއެވެ. އޭގެ މާނައަކީ މި 150 މިލިއަން މީހުންނަކީ މުޅިންވެސް ރަގަޅު، ހެޔޮ މީހުން ތޯއެވެ؟
17 Nov 2023
ޚަބަރު
ރައީސް ޞާލިޙް، ޑރ. މުޢިއްޒުއަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ، ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 8 ވަނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އިޚްލާޞްތެރި މަރުޙަބާ ދަންނަވާކަމަށާއި، އަދި، ވެރިކަމުގެ މި ފެށޭ ދައުރުގައި އެމަނިކުފާނަށް ކާމިޔާބަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.
17 Nov 2023
ޚަބަރު
އިންޑިއާއަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގާތް ބައިވެރިޔާކަން ވަނީ ސާބިތުކޮށްދީފައި: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އަރތު އެންޑް ސައިންސަސް، ކިރަން ރިޖިޖޫ، އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހަށް ކުރެއްވި އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތުގައި ދެބޭފުޅުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ ރޭ އިރާކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައެވެ.
16 Nov 2023
ރިޕޯޓް
ރައީސް ޞާލިހްގެ ޒައާމަތަށް އައްޔެއް
އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ 5 އަހަރަކީ މާލޭގެ އަމާންކަން ގާއިމުވި 5 އަހަރުކަން މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ގަބޫލުކުރާނެއެވެ. ތާއީދު ނުކުރާ މީހުންވެސް މިކަމުގައި ދެބަހެއް ނުވެއެވެ. ރާއްޖެއަށް ހަމަޖެހުން އަންނާނެކަމުގެ އުއްމީދު އައުކޮށްދެއްވީ ރައީސް ޞާލިހެވެ. މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަން ކުޑަކޮށް އަމާންކޮށްދެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވީ ރައީސް ޞާލިހެވެ. އެހެންކަމުން އަގު ނުކުރެވޭ އެ ހިދުމަތަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް ޝުކުރު ހައްގެވެ.
16 Nov 2023
ޚަބަރު
މާފަރުފަޅު ހިއްކާ މަހިބަދޫ ރައްޔިތުންނަށް ދިރިއުޅެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދެއްވަނީ
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރި މަހިބަދޫ ކައިރީގައި އޮތް މާފަރުފަޅު ހިއްކާ، މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި އެތަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ކަނޑައަޅުއްވައިފިއެވެ.
13 Nov 2023
ޚަބަރު
މި ސަރުކާރު އައިއިރު ރާއްޖެ އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެކަހެރިވެފައި: ރައީސް
އެކަންކަމަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި، ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމަޢުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން އަލުން އަނބުރާ ހޯދުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހުނު ކަމަށެވެ.
12 Nov 2023
ޚަބަރު
ޚާރިޖީ ދާއިރާގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް ޙިދުމަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް ރައީސް ޙާއްސަ ޝަރަފެއް އަރުވަނީ
ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ދާއިރާގައި ދިގު މުއްދަތެއް ވަންދެން ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމަށްފަހު ވަކިވެވަޑައިގަންނަވާ 2 ބޭފުޅަކަށް ޚާރިޖީ ޚިދުމަތުގެ އެންމެ މަތިވެރި ޝަރަފު އެރުވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ނިންމަވައިފިއެވެ.