ކީއްވެ އިބޫ؟
07 Sep 2023
ކީއްވެ އިބޫ؟
ރައީސް އެންމެންވެސް ބަލައިގަންނަނީ ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި
ނަތާ އާ އެކު « ކީއްވެ އިބޫ؟ » ނަތާ ކިޔާދިން ގޮތުން، ރައީސް އެންމެންވެސް ބަލައިގަންނަނީ ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި.
07 Sep 2023
ކީއްވެ އިބޫ؟
ރައީސް އިޙްތިރާމް ހޯދީ، ފުރަތަމަ އަހަރެމެންނަށް އިޙްތިރާމް ކޮށްގެން
އިހްސާން އާ އެކު « ކީއްވެ އިބޫ؟ » އިހްސާން ފާހަގަ ކުރިގޮތުން ރައީސް އިޙްތިރާމް ހޯދީ، ފުރަތަމަ އަހަރެމެންނަށް އިޙްތިރާމް ކޮށްގެން. ރައީސް ލޯބި ހޯދީ، ފުރަތަމަ އަހަރެމެން ދެކެ ލޯބިވެގެން. އަދި ރައީސް ދިރި އެ އުޅެނީ، އަހަރެމެންނަށް ދިރިއުޅޭނެ މަގު ދައްކަދީފަ.
06 Sep 2023
ކީއްވެ އިބޫ؟
މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން ކުދިން ސަލާމަތްކުރުމަށް ދެން މަސައްކަތްކުރާނީ ވަށާ ޖެހޭ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ތެރެއިން
06 Sep 2023
ކީއްވެ އިބޫ؟
ނޫސްވެރިކަމުގެ އެހާރާއި މިހާރު
05 Sep 2023
ކީއްވެ އިބޫ؟
ރައީސް ޞާލިޙަކީ ރައްޔިތުންގެ ކައިރިޔަށް ގޮސް، އެ ރައްޔިތުންގެ އަޑު އަހާ އަދި އެ ރައްޔިތުން އެދިލައްވާ ކަންކަން ގެނެސްދެއްވަމުންދާ ވެރިއެއް
ނިޝާ އާ އެކު « ކީއްވެ އިބޫ؟ » ނިޝާއަށް ރައީސް ޞާލިޙް އެންމެ ފާހަގަ ކުރެވެނީ، ރައްޔިތުންގެ ކައިރިޔަށް ގޮސް، އެ ރައްޔިތުންގެ އަޑު އަހާ އަދި އެ ރައްޔިތުން އެދިލައްވާ ކަންކަން ގެނެސްދެއްވަމުންދާ ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި.
05 Sep 2023
ކީއްވެ އިބޫ؟
ކައުންސިލްތައް މިހާރު މިއޮތީ މާލީ ގޮތުންނާއި ސިޔާސީ ގޮތުން ބާރުވެރިކުރުވިފަ
03 Sep 2023
ކީއްވެ އިބޫ؟
ކުދި ވިޔަފާރިތައް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެކަން ކުރެވޭނެ މަގު މި ސަރުކާރުން އޮތީ ތަނަވަސްކޮށްދީފައި
01 Sep 2023
ކީއްވެ އިބޫ؟
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުއްޓަސް، ދިވެއްސަކަށް ވީތީ އެ ދުވަހު އަތުން ދުލެއް ނުކުރި
01 Sep 2023
ކީއްވެ އިބޫ؟
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުއްޓަސް، ދިވެއްސަކަށް ވީތީ އެ ދުވަހު މިކީގެ އަތުން ދުލެއް ނުކުރި
ޒަމާން ބަދަލުވެ، ދުނިޔެ ތަހުޒީބުވަމުންދާ ބާރު މިނުގައި އަހަރެމެންގެ ބޭނުންތައް ވެސް އަންނަނީ ބަދަލުވަމުންނެވެ. އަހަރެމެންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި އާއި، މުހިންމު ކަންކަން ގިންތި ކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ މިންގަނޑު ވެސް މިހާރު ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. އެއީ އިނގިލި ކުރީގައި މިއޮތް ދުނިޔެ އެނބުރެމުންދާ ބާރު މިނުގައި، އަހަރެމެންގެ ދިރިއުޅުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ކޮންމެހެން އެކަން މިހާރު ކުރަންޖެހޭ ގޮތް ވެސް މެއެވެ.
29 Aug 2023
ކީއްވެ އިބޫ؟
ޓެސްޓު ކުރެވުނު ރައީސުންގެ ތެރެއިން "އޭ" ރިޕޯޓެއް ހޯދާފައިވަނީ ހަމައެކަނި ރައީސް ޞާލިޙް
27 Aug 2023
ކީއްވެ އިބޫ؟
ތައުލީމީ ޒުވާން ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށް ރައީސް ޞާލިޙް ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތެއް ދެއްވާ
26 Aug 2023
ކީއްވެ އިބޫ؟
މައުނަވީ ފަސޭހަތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް ލިއްބައިދިނީ ރައީސް ޞާލިޙް
25 Aug 2023
ކީއްވެ އިބޫ؟
ފްރީލޭންސާއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޝުއާއު އެންމެ ފާހަގަ ކުރަނީ ކޮވިޑް ތެރޭގައި ސަރުކާރުން ވެދިން އެހީ
23 Aug 2023
ކީއްވެ އިބޫ؟
މިއީ އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުމަށް އެންމެ ގިނަ މަސައްކަތްކުރި ސަރުކާރު: ރޮޒައިނާ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ މި ސަރުކާރަކީ އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުމަށް އެންމެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު ސަރުކާރު ކަމުގައި އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މެންބަރު ރޮޒައިނާ މިހެން ވިދާޅުވީ "ނޫން" އަށް ދެއްވި ޙާއްސަ އިންޓަވިއުއެއްގައި ރައީސް ޞާލިޙްގެ މި ދައުރުގައި އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުމަށް ކުރެއްވި މަސައްކަތްތަކަށް އަލިއަޅުވާލައްވަމުންނެވެ.
17 Aug 2023
ކީއްވެ އިބޫ؟
ވިހެއުމުން ދޭންފެށި ޗުއްޓީއާ އެކީ އާއިލާތަކަށް ލިބުނީ ބޮޑު ހިންހަމަޖެހުމެއް
10 Aug 2023
ކީއްވެ އިބޫ؟
އޮއްކޮ އާއި އެކު "ކީއްވެ އިބޫ؟"