ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2023
ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2023
01 Oct 2023
ޚަބަރު
ބާތިލްވޯޓު އިތުރުވުމުގެ ކަންބޮޑުވުން، ހައްލެއް ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަނީ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ބާތިލް ވޯޓުގެ ގޮތުގައި 4835 ބާތިލް ވޯޓު ލާފައިވެއެވެ. ދެވަނަބުރުގައި އެއަދަދު ވަނީ ބޮޑު ތަނުން އިތުރުވެފައެވެ. ދެވަނަ ބުރުގައި ބާތިލް ވޯޓުގެ ގޮތުގައި 7888 ވޯޓު ލާފައިވެއެވެ.
28 Sep 2023
ޚަބަރު
އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަންދު
އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހަކީ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހެވެ.
27 Sep 2023
ޚަބަރު
ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ރަށްރަށައް ފޮނުވަން ފަށައިފި
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ބޭނުންވާ ވޯޓު ކަރުދާހާއި އެހެނިހެން ތަކެތި އަތޮޅުތަކަށް ފޮނުވުމުގެ މަަސައްކަތް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ފަށައިފި އެވެ. އެ ކޮމިޝަނުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އަތޮޅުތަކަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށާފައިވާކަމަށެވެ.
25 Sep 2023
ޚަބަރު
ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުލެވެނީ 282،804 މީހުންނަށް، ލިސްޓު ފައިނަލްކޮށްފި
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢާންމު ކުރައްވާފައިވާ ވޯޓާސް ލިސްޓުގައި، ރިޔާސީ އިންތިޚަބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު 282،804 މީހަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވަނީ 282،395 މީހަކަށެވެ. އެހެންކަމުން 2 ވަނަ ބުރުގައި އިތުރަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވަނީ 409 މީހަކަށެވެ.
25 Sep 2023
ޚަބަރު
އެމްޑީޕީ ކެންޕެއިން ވަރުގަދަކޮށް ދެކުނަށް!
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ 2 ވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލާން ދެން އޮތީ އެންމެ 4 ދުވަހެވެ. އެގޮތުން ކެންޕެއިންގައި ގުޅިފައިވާ ޕަޓީތަކުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހްގެ ކެންޕެއިން އަންނަނީ މާލޭގައި ވަރަށް ފޯރީގައި ކުރިއަށްގެންދަމުންނެވެ.
24 Sep 2023
ޚަބަރު
އަޅުގަނޑު ނިންމީ ހާލަތުގެ އަޅަކަށް ނުވެ، ރިފޯމްކޮށް އިސްލާޙުކުރާ އެޖެންޓަކަށް ވާން: އަމީން
މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވާދަކުރެއްވި ޤާސިމް އިބްރާހިމްގެ ރަނިންމޭޓް އަމީން އިބްރާހިމް ރައީސް ސާލިހަށް ތާއީދުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ. އަމީން ރައީސް ސާލިހްއަށް ތާއީދުކުރާކަން ހާމަކުރެއްވީ ރޭ އެމްޑީޕީގެ ސޯސަން ޖަގަހައިގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައެވެ.
23 Sep 2023
ޚަބަރު
ނުވަދިހަނުވަ ވޯޓުފޮށްޓެއްގެ ވޯޓުލުން މިފަހަރު 2 ސެޓަޕަށް
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ 2 ވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުލާއިރު ވޯޓުލުމުގެ ކަންކަން އަވަސްކަމާއިއެކު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް 99 ވޯޓު ފޮއްޓެއް 2 ސެޓަޕަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހަބީބް ވިދާޅުވީ، މިގޮތައް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ 500 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފޮށިތައްކަމަށެވެ.
22 Sep 2023
ޚަބަރު
އަޅުގަނޑުމެން ވައުދުވަނީ ހިސާބު ޖަހައިގެން: އަމީރު
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުމަށް ހަފްތާއަކަށްވެފައިވާއިރު، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އާއި ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓު ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު އަންނަނީ ރައްޔިތުންނަށް ގިނަ ވަޢުދުތަކެއް ވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ބޯހިޔާވަހިކަމާއި، ފަރުދީ ފުދުންތެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ގިނަ ވަޢުދުތަކެއް، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރަށްފަހު ވެސް މިވަނީ ވެފައެވެ.
22 Sep 2023
ޚަބަރު
ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނިންމައި ވޯޓާރސް ލިސްޓަށް ޝަކުވާއަށް ހުޅުވާލައިފި
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަން މަސައްކަތް ނިންމާ ވޯޓާސް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ރީ-ރަޖިސްޓްރީ ވާން 47،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ފޯމު ހުށަހެޅި އެވެ.
22 Sep 2023
ޚަބަރު
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގައި ހުންނެވި އިލްހާމް އަހްމަދު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަބުރަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ކުރައްވާ ކެމްޕެއިންގައި އެމްޑީޕީ ހުވަދޫ ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައެވެ.
21 Sep 2023
ޚަބަރު
ރިޔާޒް ރަޝީދު ރައީސް ސާލިހްއަށް ތާއީދުކުރަން ނިންމައިފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވެވަވަޑައިގަންނަވާ ރިޔާޒް ރަޝީދު ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ 2 ވަނަ ބުރުގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހަށް ތާއީދު ކުރައްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ރައީސް ޞާލިހަށް ތާއީދުކުރައްވަން ނިންމެވީ އެއީ މިވަގުތު އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާތީކަމަށެވެ.
18 Sep 2023
ޚަބަރު
ރީ-ރެޖިސްޓްރޭޝަނާއި ގުޅޭ ގޮތުން އިދިކޮޅުންކުރާ ތުހުމަތުތަކަށް އީސީއިން ޖަވާބު ދެއްވީ ތަފާސް ހިސާބުން
އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އުފެއްދި ޝައްކުތަކަށް ޖަވާބުދިން އާއްމުންގެ ގިނަ މީހުންވެސް ފާހަގަކޮށްފައި ވަނީ އިންތިޚާބުތަކުގައި އެއަށްވުރެ މާގިނަ އަދަދަކަށް މީހުން ރީ-ރެޖިސްޓްރީ ކުރާ ކަމާއި، އަދި ފުރަތަމަ ބުރުގައި 70 ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވޯޓުނުލައި ތިބި ކަމެވެ.
18 Sep 2023
ޚަބަރު
ހެލިކޮޕްޓަރު ގެނައުމާއި އުތުރު ތިލަފަޅު އެއްބަސްވުންވެސް ހެދީ ޔާމީނު ސަރުކާރުގައި: ގާސިމް
ސޯސަލް މީޑިއާގައި ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން އެބަތިބިކަމަށާއި އަދި އުތުރު ތިލަފަޅާއި ގުޅުވައިގެންވެސް މި ސަރުކާރު ބަދުނާމުވާ ގޮތަށް ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ސަމާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް އެއްވެސް ޤައުމެއްގެ ސިފައިނެއް ނުތިބޭނެކަމަށެވެ
18 Sep 2023
ޚަބަރު
ފުރަތަމަ ބުރުގަ 42،867 އަދި ދެވަނަ ބުރުގަ 47،000 އަށް ވުރެން ގިނަ މީހުން ރީ-ރެޖިސްކުރަން ހުށަހެޅި
މިމަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓްލުމަށް ރީ-ރަޖިސްޓްރީކުރަން 47000 ވުރެ ގިނަ ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
18 Sep 2023
ޚަބަރު
އަޅުގަނޑަށް ކެތްވަންޏާ ތިބޭފުޅުންނަށް ވެސް ކެތްވާންވާނެ: މެޑަމް ފަޒްނާ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި، ހިޔާ ސަރަހައްދަށް ޑޯޓުޑޯއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، މެޑަމް ފަޒްނާ އަޙްމަދަށް ހަމަލާދިނުމަށް އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓު، ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ސަޕޯޓަރުން މަސައްކަތްކޮށް، އެމީހުންގެ ފުރައްސާރައިގެ އަޑު ގަދަވުމުން، އެކަމަށް މެޑަމް ފަޒްނާ އަރިހުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ރައްދުދޭން ފެށުމުން، މެޑަމް ފަޒްނާ ނަސޭހަތްތެރިވީ އެމީހުންނަށް ރީތި މިސާލުދައްކާ، ކެއްތެރިކަމުގެ މާތް ސިފަ އިސްކުރުމަށެވެ. އަދި އެކަމަނާގެ ފުށުން ހިތްވަރު ހޯދުމަށެވެ.
17 Sep 2023
ރިޕޯޓް
އިންތިހާބުތަކުގެ މިނިވަންކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމުގެ އެހާރާއި މިހާރު
ޑިމޮކްރަސީގެ މަގުން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބައްޓަންވެ ހިންގަން ފެށިފަހުން މިހާތަނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންތިހާބުކުރުމަށް 3 އިންތިހާބެއް ބާއްވައިފިއެވެ. އެއިން ކޮންމެ އިންތިހާބެއްގައިވެސް ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް އިންތިހާބުގެ ކޮންމެ ބުރެއްގައިވެސް ކުރިމަތިވެއެވެ. ވޯޓާއި މެދު ރައްޔިތުން ޝައްކު ކުރުމާއި، ދެފުށް ފެންނަ އިންތިހާބެއްކަމާއި މެދު އުފެދޭ ސުވާލުތަކެވެ. އަހަރުން އަހަރަށް ރާއްޖޭގައި އެކި ފެންވަރުގައި ބޭއްވޭ އިންތިހާބުތަކުގައި ރާއްޖޭގެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ގެންދެވީ އިންތިހާބުތައް އަމާންކަމާއެކު ގެންދެވޭނެ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.