Advertisement

18 Sep 2023
ޚަބަރު

އަޅުގަނޑަށް ކެތްވަންޏާ ތިބޭފުޅުންނަށް ވެސް ކެތްވާންވާނެ: މެޑަމް ފަޒްނާ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި ހިޔާ ސަރަހައްދަށް ޑޯޓުޑޯއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، މެޑަމް ފަޒްނާ އަޙްމަދަށް ހަމަލާދިނުމަށް އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓު، ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ސަޕޯޓަރުން މަސައްކަތްކޮށް، އެމީހުންގެ ފުރައްސާރައިގެ އަޑު ގަދަވުމުން، އެކަމަށް މެޑަމް ފަޒްނާ އަރިހުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ރައްދުދޭން ފެށިއެވެ. ނަމަވެސް މެޑަމް ފަޒްނާ ނަސޭހަތްތެރިވީ އެމީހުންނަށް ރީތި މިސާލުދައްކާ، ކެތްތެރިކަމުގެ މާތް ސިފަ އިސްކުރުމަށެވެ. އަދި އެކަމަނާގެ ފުށުން ހިތްވަރު ހޯދުމަށް ބާރުއެޅޭ ގޮތަށް މުހާތަބުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން މެޑަމް ދެންނެވީ، "ހަޅޭއްނުލަވާށޭ، އަޅުގަނޑަށް ކެތްވަންޔާ ތިބޭފުންނަށްވެސް ކެތްވާންވާނެ"، މިހެންނެވެ.

މިއަދުގެ ހާދިސާ ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް މެޑަމް ފަޒްނާވަނީ ފޭސްބުކްގައި ޙިއްސާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެ އަމަލު ހުއްޓުވުމަށް މެޑަމް އަރިހުގައި ހުންނެވި އެމްޕީ ނިޔާޒް، ހުޅުމާލެ ކައުންސިލް މެންބަރ އަށް ގުޅުމުން "އެހެން ހޭ، ތަންކޮޅެއްދެން ހޔތކޑ ދޯއޭ، ތިމަންނަ މިހިރީ ރައްޖޭން ބޭރުގައޭ، މި ބަލަނީ އޭ" ބުނެ ހަބަރެއް ނުވާކަމާއި އަދި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓަށް ގުޅާ މެސެޖުކުރުމުން ވެސް ހަބަރެއް ނުވާކަމަށް މެޑަމް ފަޒްނާ ޙިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ

Advertisement

މެޑަމް އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މެޑަމްއަށް ފުރައްސާރަކުރި ދެ ފިރިހެނުން ފުރައްސާރަކުރަމުން ނުހިނގި ނަމަ މެޑަމް އެ ސަރަހައްދަށް ދުރުވިކަންވެސް ގިނަމީހުނަށް ނޭންގޭނެކަމަށާއި، މި ހުތުރު އަމަލުގެ ސަބަބުން މެޑަމްގެ ކެމްޕެއިން ޓީމަށް ވީ ފައިދާކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އަދި ދުރުވަން ޝެޑިއުލްކޮށްފައި ނުވާ ފްލެޓްތަކުންވެސް ދައުވަތު ލިބުންކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ

މަޣްރިބް ނަމާދައް ގޮވުމާއި، އެހެން މީޓިންނެއް 6:30 ގަ އޮތުމާއިއެކު އަޅުގަނޑު މިއަދަށް ނިންމާލީއެވެ. އެހެން ދާއިރާ ތަކުގެ ޑޯޓުޑޯ ނިމުނީމަ އަޅުގަނޑަށް ދައުވަތު ދެއްވި އާއިލަތަކަށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަދި ޒިޔާރާތް ކުރާނަމެވެ. މިކަމާ ގުޅުވައިގެން ސަލަފުބޮޑުމީހާ ދައްކާވާހަކަ އަށް ބުނެލަމެވެ. ﷲ ދެނެވޮޑިގަތުން ބޮޑެވެ. ދުވަހަކު ކޮޅުން އަޅުގަނޑު ދަންނަ މީހަކަށްވެސް އަޅުގަނޑަކީ އިސްލާމް ދީނަށް ޖޯކުޖަހާ މީހެއް ނޫންކަން އެގޭނެއެވެ

މެޑަމް ފަޒްނާ

މެޑަމްގެ ކެމްޕެރިން ހަރަކާތް ސިފަ ކުރައްވަމުން ވިދާޅުވީ، ފުރަތަމަބުރުގައި މެޑަމްއަކީ އުޅޭމީހެއްކަންވެސް ނޭންގޭނެކަމަށާއި، ދެވަނަ ބުރުގައި ތަންކޮޅެއްގަދައަށް ކެންޕޭން ގައި އުޅެންފެށުމުން ބޮޑު ތުހުމަތެއްކޮށް ނުރައްކަލެއްގެ ތެރެއަށް ހުށަހެޅުމަކީ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްކަމަށެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.