Advertisement

18 Sep 2023
ޚަބަރު

އަޅުގަނޑަށް ކެތްވަންޏާ ތިބޭފުޅުންނަށް ވެސް ކެތްވާންވާނެ: މެޑަމް ފަޒްނާ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި ހިޔާ ސަރަހައްދަށް ޑޯޓުޑޯއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، މެޑަމް ފަޒްނާ އަޙްމަދަށް ހަމަލާދިނުމަށް އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓު، ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ސަޕޯޓަރުން މަސައްކަތްކޮށް، އެމީހުންގެ ފުރައްސާރައިގެ އަޑު ގަދަވުމުން، އެކަމަށް މެޑަމް ފަޒްނާ އަރިހުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ރައްދުދޭން ފެށިއެވެ. ނަމަވެސް މެޑަމް ފަޒްނާ ނަސޭހަތްތެރިވީ އެމީހުންނަށް ރީތި މިސާލުދައްކާ، ކެތްތެރިކަމުގެ މާތް ސިފަ އިސްކުރުމަށެވެ. އަދި އެކަމަނާގެ ފުށުން ހިތްވަރު ހޯދުމަށް ބާރުއެޅޭ ގޮތަށް މުހާތަބުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން މެޑަމް ދެންނެވީ، "ހަޅޭއްނުލަވާށޭ، އަޅުގަނޑަށް ކެތްވަންޔާ ތިބޭފުންނަށްވެސް ކެތްވާންވާނެ"، މިހެންނެވެ.

މިއަދުގެ ހާދިސާ ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް މެޑަމް ފަޒްނާވަނީ ފޭސްބުކްގައި ޙިއްސާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެ އަމަލު ހުއްޓުވުމަށް މެޑަމް އަރިހުގައި ހުންނެވި އެމްޕީ ނިޔާޒް، ހުޅުމާލެ ކައުންސިލް މެންބަރ އަށް ގުޅުމުން "އެހެން ހޭ، ތަންކޮޅެއްދެން ހޔތކޑ ދޯއޭ، ތިމަންނަ މިހިރީ ރައްޖޭން ބޭރުގައޭ، މި ބަލަނީ އޭ" ބުނެ ހަބަރެއް ނުވާކަމާއި އަދި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓަށް ގުޅާ މެސެޖުކުރުމުން ވެސް ހަބަރެއް ނުވާކަމަށް މެޑަމް ފަޒްނާ ޙިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ

Advertisement

މެޑަމް އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މެޑަމްއަށް ފުރައްސާރަކުރި ދެ ފިރިހެނުން ފުރައްސާރަކުރަމުން ނުހިނގި ނަމަ މެޑަމް އެ ސަރަހައްދަށް ދުރުވިކަންވެސް ގިނަމީހުނަށް ނޭންގޭނެކަމަށާއި، މި ހުތުރު އަމަލުގެ ސަބަބުން މެޑަމްގެ ކެމްޕެއިން ޓީމަށް ވީ ފައިދާކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އަދި ދުރުވަން ޝެޑިއުލްކޮށްފައި ނުވާ ފްލެޓްތަކުންވެސް ދައުވަތު ލިބުންކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ

މަޣްރިބް ނަމާދައް ގޮވުމާއި، އެހެން މީޓިންނެއް 6:30 ގަ އޮތުމާއިއެކު އަޅުގަނޑު މިއަދަށް ނިންމާލީއެވެ. އެހެން ދާއިރާ ތަކުގެ ޑޯޓުޑޯ ނިމުނީމަ އަޅުގަނޑަށް ދައުވަތު ދެއްވި އާއިލަތަކަށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަދި ޒިޔާރާތް ކުރާނަމެވެ. މިކަމާ ގުޅުވައިގެން ސަލަފުބޮޑުމީހާ ދައްކާވާހަކަ އަށް ބުނެލަމެވެ. ﷲ ދެނެވޮޑިގަތުން ބޮޑެވެ. ދުވަހަކު ކޮޅުން އަޅުގަނޑު ދަންނަ މީހަކަށްވެސް އަޅުގަނޑަކީ އިސްލާމް ދީނަށް ޖޯކުޖަހާ މީހެއް ނޫންކަން އެގޭނެއެވެ

މެޑަމް ފަޒްނާ

މެޑަމްގެ ކެމްޕެރިން ހަރަކާތް ސިފަ ކުރައްވަމުން ވިދާޅުވީ، ފުރަތަމަބުރުގައި މެޑަމްއަކީ އުޅޭމީހެއްކަންވެސް ނޭންގޭނެކަމަށާއި، ދެވަނަ ބުރުގައި ތަންކޮޅެއްގަދައަށް ކެންޕޭން ގައި އުޅެންފެށުމުން ބޮޑު ތުހުމަތެއްކޮށް ނުރައްކަލެއްގެ ތެރެއަށް ހުށަހެޅުމަކީ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްކަމަށެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.