Advertisement

ފޮޓޯ: ނޫން މީޑިއާ ޓީމް

18 Sep 2023
ޚަބަރު

ހެލިކޮޕްޓަރު ގެނައުމާއި އުތުރު ތިލަފަޅު އެއްބަސްވުންވެސް ހެދީ ޔާމީނު ސަރުކާރުގައި: ގާސިމް

ރާއްޖެއަށް ހެލިކޮޕްޓަރު ގެނައުމަށާއި އަދި އުތުރު ތިލަފަޅު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައިކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސޯސަލް މީޑިއާގައި ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން އެބަތިބިކަމަށާއި އަދި އުތުރު ތިލަފަޅާއި ގުޅުވައިގެންވެސް މި ސަރުކާރު ބަދުނާމުވާ ގޮތަށް ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ސަމާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް އެއްވެސް ޤައުމެއްގެ ސިފައިނެއް ނުތިބޭނެކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެއަށާއި ދިވެހިންނަށް ގެއްލުން ލިބޭނެފަދަ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން އެއްވެސް ބައެއް ގެއްލޭފަދަ ކަމެއް މި ސަރުކާރުން ކޮށްފައިނުވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ސަރުކާރުން ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

ޖޭޕީއިން ދެވަނަ ބުރުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވި ކޮންގްރެސް އަށް ފަހު މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޤާސިމް އިބްރާހިމްވެސް ވަނީ މިއީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ރައީސް ޔާމީން ކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ގާސިމް ވިދާޅުވީ، ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ނާޒިމް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަކަށް ހުރިއިރު ރާއްޖޭގައި ހެލިކޮޕްޓަރު ގެންގުޅެފައިވާކަމަށެވެ.

Advertisement

“ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުގައިވެސް ކާނަލް ނާޒިމް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ހުންނަވައިގެން ހެލިކޮޕްޓަރެއް ކުރީގައި އައްޑު އަތޮޅުގައި ގެންގުޅުނު 2 ހެލިކޮޕްޓަރު. މުއްދަތު ހަމަވެގެން މުއްދަތު އެކްސްޓެންޑް ކޮށްދީފައި އަނެއްކާ އައު ހެލިކޮޕްޓަރެއް ގެނައުމަށް ނިންމާފައި އޮތް. އެ ނިންމާފައި އޮތީ ލ. އަތޮޅުގައި އޮތް އެތި. އޭގެއިތުރަށް ވާހަކަދެކެވެމުން ދިޔަ މި ރާޑަރުގެ ވާހަކައާއި ކަނޑުގެ ސަރވޭ ހެދުމުގެ ވާހަކައާއި އުތުރު ތިލަފަޅުގެ މައްސަލައާއި އެ ހުރިހައި ކަންތައްތަކެއް އެކުލެވިގެން ގޮއްސަ ވާހަކަދައްކާފައި އެމްއޯޔޫތަކުގައި ސޮއިކުރެވިފައި ހުރީ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި. މި ސަރުކާރު އައިއްސަ އޭތި ރިޕްލޭސްކުރީ. އެހެންވީމަ މި ސަރުކާރުން އެ ކަންތައްތައް ކުރެވިފަ ހުރީ ކުރީގައި ހުރި ފޯމެޓަށް ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހައި އެއްޗެއް ނިމިފައި ހުރީ.” ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ސަރުކާރު ބަދުނާމު ކުރުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދަނީ ސަރުކާރާއިމެދު ދޮގު ވާހަކަތައް ފަތުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް މި ކަންކަމުގެ ހަޤީގަތް ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދޭނެކަމަށް ސަރުކާރުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.