Advertisement

ފޮޓޯ: ނޫން މީޑިއާ ޓީމް

18 Sep 2023
ޚަބަރު

ހެލިކޮޕްޓަރު ގެނައުމާއި އުތުރު ތިލަފަޅު އެއްބަސްވުންވެސް ހެދީ ޔާމީނު ސަރުކާރުގައި: ގާސިމް

ރާއްޖެއަށް ހެލިކޮޕްޓަރު ގެނައުމަށާއި އަދި އުތުރު ތިލަފަޅު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައިކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސޯސަލް މީޑިއާގައި ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން އެބަތިބިކަމަށާއި އަދި އުތުރު ތިލަފަޅާއި ގުޅުވައިގެންވެސް މި ސަރުކާރު ބަދުނާމުވާ ގޮތަށް ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ސަމާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް އެއްވެސް ޤައުމެއްގެ ސިފައިނެއް ނުތިބޭނެކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެއަށާއި ދިވެހިންނަށް ގެއްލުން ލިބޭނެފަދަ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން އެއްވެސް ބައެއް ގެއްލޭފަދަ ކަމެއް މި ސަރުކާރުން ކޮށްފައިނުވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ސަރުކާރުން ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

ޖޭޕީއިން ދެވަނަ ބުރުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވި ކޮންގްރެސް އަށް ފަހު މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޤާސިމް އިބްރާހިމްވެސް ވަނީ މިއީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ރައީސް ޔާމީން ކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ގާސިމް ވިދާޅުވީ، ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ނާޒިމް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަކަށް ހުރިއިރު ރާއްޖޭގައި ހެލިކޮޕްޓަރު ގެންގުޅެފައިވާކަމަށެވެ.

Advertisement

“ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުގައިވެސް ކާނަލް ނާޒިމް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ހުންނަވައިގެން ހެލިކޮޕްޓަރެއް ކުރީގައި އައްޑު އަތޮޅުގައި ގެންގުޅުނު 2 ހެލިކޮޕްޓަރު. މުއްދަތު ހަމަވެގެން މުއްދަތު އެކްސްޓެންޑް ކޮށްދީފައި އަނެއްކާ އައު ހެލިކޮޕްޓަރެއް ގެނައުމަށް ނިންމާފައި އޮތް. އެ ނިންމާފައި އޮތީ ލ. އަތޮޅުގައި އޮތް އެތި. އޭގެއިތުރަށް ވާހަކަދެކެވެމުން ދިޔަ މި ރާޑަރުގެ ވާހަކައާއި ކަނޑުގެ ސަރވޭ ހެދުމުގެ ވާހަކައާއި އުތުރު ތިލަފަޅުގެ މައްސަލައާއި އެ ހުރިހައި ކަންތައްތަކެއް އެކުލެވިގެން ގޮއްސަ ވާހަކަދައްކާފައި އެމްއޯޔޫތަކުގައި ސޮއިކުރެވިފައި ހުރީ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި. މި ސަރުކާރު އައިއްސަ އޭތި ރިޕްލޭސްކުރީ. އެހެންވީމަ މި ސަރުކާރުން އެ ކަންތައްތައް ކުރެވިފަ ހުރީ ކުރީގައި ހުރި ފޯމެޓަށް ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހައި އެއްޗެއް ނިމިފައި ހުރީ.” ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ސަރުކާރު ބަދުނާމު ކުރުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދަނީ ސަރުކާރާއިމެދު ދޮގު ވާހަކަތައް ފަތުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް މި ކަންކަމުގެ ހަޤީގަތް ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދޭނެކަމަށް ސަރުކާރުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
16 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ލަކުޑި ދެގޮނޑީގެ އެހީގައި ބަލިމީހުންނަށް ޚިދުމަތްދޭން ހިނގާ ހިއްވަރު ގަދަ ޑޮކްޓަރެއް!
އުމުރުން އެންމެ 4 އަހަރުގައި މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓެއްގައި ލީގެ ދެފައި ބުރިވެ މުޅި އުމުރަށް ނުކުޅެދޭ މީހަކަށް އޭނާ ވިއެވެ. 1983 ވަނަ އަހަރު ފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑާއި ހަމައިން ދެފައި ބުރިކޮށްލަން ޖެހުމުން ތާއަބަދަށް އޭނާއަށް ދެފައިމައްޗަށް ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅުމުން މަހުރޫމްވާން ޖެހުނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދެއަތުން ދެ ލަކުޑި ގޮނޑީގައި ހިފައިގެން އޭނާ ހިނގަން ދަސްކުރީ އުމުރުން 8 އަހަރުގައެެވެ.
16 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
މާދަމާ އޮފީހަށް ދާންޖެހޭ ގަޑި އެނގޭތަ!
މިގޮތުން މިއަހަރުވެސް، ރަމަޟާންމަހުގެ ދުވަސްތަކާއި، ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރުފަހު 1:00 އަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ. މިބަދަލާއި އެއްގޮތަށް ކުންފުނިތަކާއި ބައެއް އަމިއްލަ އޮފީސްތަކުންވެސް އެތަންތަނުގެ މަސައްކަތުގެ ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނެއެވެ.
16 Apr 2024
ޚަބަރު
އިންތިހާބަށް ހަތަރު ދުވަހަށް ވެފައި އޮއްވައި ގޮނޑި ގެއްލޭ ބިލް ރައީސް ތަސްދީޤުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިބިލް ތަސްދީޤުކުރައްވައި މިއަދު ގެޒެޓްކުރެއްވުމާއި އެކު އެބިލް ޤާނޫނަކަށް ވެގެން ދިޔައީއެވެ. އަދި އެޤާނޫނަށް މިއަދުންފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފެށޭނެއެވެ.
16 Apr 2024
ޚަބަރު
އެންޓިކެމްޕެއިންތަކާއި ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް ޚާއްސަ ނަމްބަރެއް!
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވީ، އެންޓިކެމްޕެއިންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވާ ކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ އެތަނެއްގެ މައުލޫމާތާއި އެކު، 7962129 މިނަމްބަރަށް ވަޓްސްއަޕް މެދުވެރިކޮށް ހުށައެޅުއްވުމަށް އެދޭކަމަށެވެ.