Advertisement

ފޮޓޯ: ނޫން މީޑިއާ ޓީމް

17 Sep 2023
ރިޕޯޓް

އިންތިހާބުތަކުގެ މިނިވަންކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމުގެ އެހާރާއި މިހާރު

ޑިމޮކްރަސީގެ މަގުން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބައްޓަންވެ ހިންގަން ފެށިފަހުން މިހާތަނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންތިހާބުކުރުމަށް 3 އިންތިހާބެއް ބާއްވައިފިއެވެ. އެއިން ކޮންމެ އިންތިހާބެއްގައިވެސް ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް އިންތިހާބުގެ ކޮންމެ ބުރެއްގައިވެސް ކުރިމަތިވެއެވެ. ވޯޓާއި މެދު ރައްޔިތުން ޝައްކު ކުރުމާއި، ދެފުށް ފެންނަ އިންތިހާބެއްކަމާއި މެދު އުފެދޭ ސުވާލުތަކެވެ. އަހަރުން އަހަރަށް ރާއްޖޭގައި އެކި ފެންވަރުގައި ބޭއްވޭ އިންތިހާބުތަކުގައި ރާއްޖޭގެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ގެންދެވީ އިންތިހާބުތައް އަމާންކަމާއެކު ގެންދެވޭނެ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން މިވީ 15 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގިނަ ކަންކަމެއް އިލެކްޝަނުންވަނީ އިސްލާހުކޮށްފައެވެ. ނަތީޖާއެއްގޮތުން ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވި އެންމެ ބޮޑު އިންތިހާބުން ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއްވަނީ ފެނިގެންގޮސްފައެވެ. މިމަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އިންތިހާބު އޮބްޒާވްކޮށް މޮނީޓާ ކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ 140 އަށްވުރެގިނަ މީހުންވަނީ ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ.

އިންތިހާބަށްފަހު އެ ހުރިހާ މީހުން ފާހަގަކުރި އެއްކަމެއް އޮތެވެ. އެއީ މިފަހަރުގެ އިންތިހާބު ދިޔަ އަމާންކަމާއި އޮމާންކަމެވެ. އިންތިހާބުގެ ކަންކަން ބެލުމަށް އައި އީޔޫގެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ މިޝަނުން ބުނީ އިންތިހާބުގެ ކުރިން އެކި ޕާޓީތަކުން ފޯރިގަދަކޮށް ކެމްޕެއިންކުރިއިރުވެސް ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިނުވާކަން ފާހަގަވާކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގައި މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ހުރިނަމަވެސް އިންތިހާބުގެ ތެރޭގައި އެކަމެއް ފާހަގަނުކުރެވޭކަމަށެވެ. އަދި އިލެކްޝަނުން އިންތިހާބުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމުކޮށްފައިވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށްކަން އެޓީމުން ފާހަގަކުރިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވި އީޔޫ ޓީމުން ބުނީ ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި އިންތިހާބުގައި އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔައީ ވަރަށް ހިތްގައިމު މަންޒަރެއްކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހެނދުނު 06:30 ހުންފެށިގެން އެތައް ބަޔަކު ކިޔުތައް ހަދާފައިވާކަމަށާއި، ހަވީރު 4 ޖެހުމާއި ހަމައަށް ދިޔައިރުވެސް ކިޔުތަކުގައި އެތައް ބަޔަކު ތިބިކަމަށެވެ. އަދި އެއިން އެއްވެސް އިރެއްގައި ކިޔުގައި މަޑުކުރަންޖެހިގެން ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގާފައިނުވާއިރު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔައީ ކެތްތެރިކަންކަމުގައި އީޔޫ ޓީމުން ފާހަގަކުރިއެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު އިންސާފުވެރި މިނިވަން އަދި ދެފުއްފެންނަ އިންތިހާބެއް ބޭއްވިގެންދިޔަކަންވެސް އެޓީމުން ފާހަގަކުރިއެވެ.

Advertisement

ކޮންމެއަކަސް އިންތިހަބުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ނިމިއްޖެއެވެ. ނިމިގެންދިޔައިރު އިލެކްޝަނަށް ހުށައަޅާފައިވަނީ 51 މައްސަލައެކެވެ. އޭގެތެރޭގައި ކެމްޕޭންކުރުމާއި ގުޅޭ 3 މައްސަލައެއް ހިމެނެއެވެ. އަދި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގާއި ގުޅޭ 10 މައްސަލައެއް ހުށައަޅާފައިވެއެވެ. އަދި ރަޖިސްޓްރޭޝަނާއި ގުޅޭ 8 މައްސަލައަކާއި އޮފިޝަލުންނާއި ގުޅޭ 11 މައްސަލައަކާއި ވޯޓުގެ ސިއްރުކުރުމާއި ގުޅޭ 14 މައްސަލައެއް ހުށައަޅާފައިވާކަމަށް އީސީއިން ބުނެއެވެ. އަދި ވަގުތުން ހައްލުކުރެވޭ ހުރިހާކަމެއް ވަގުތުން ހައްލުކޮށްފައިވާއިރު އެހެނިހެން މައްސަލަތައް ކަމާއި ގުޅޭ އިދާރާތަކައި ގުޅިގެންދަނީ ބަލަމުންނެވެ.

ޖުމްލަގޮތެއްގައި އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރު މިފަހަރު ނިމިގެންދިޔައީ ވަރަށްވެސް އަމާންކަމާއި އޮމާންކަމާއެކީގައެވެ. ނަތީޖާއަކީ ސަރުކާރަށް އޮންނަ ތަފާތު ތުހުމަތުތައް މިއިންތިހާބުގައި ނެތުމެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައިވެސް ވޯޓުލުން ގަޑިއަށް ފެށިފައިވާއިރު، ވޯޓުލުން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލި 2 ސަރަހައްދުގައިވެސް މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، ކުޑަވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ވޯޓުލާން ވަނީ ފަށާފައެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ތާރީހުގައި ލިޔެވޭނެ ފަދަ ރަނގަޅު އިންތިހާބީ މަންޒަރެކެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.