Advertisement

ފޮޓޯ: ނޫން މީޑިއާ ޓީމް

17 Sep 2023
ރިޕޯޓް

އިންތިހާބުތަކުގެ މިނިވަންކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމުގެ އެހާރާއި މިހާރު

ޑިމޮކްރަސީގެ މަގުން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބައްޓަންވެ ހިންގަން ފެށިފަހުން މިހާތަނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންތިހާބުކުރުމަށް 3 އިންތިހާބެއް ބާއްވައިފިއެވެ. އެއިން ކޮންމެ އިންތިހާބެއްގައިވެސް ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް އިންތިހާބުގެ ކޮންމެ ބުރެއްގައިވެސް ކުރިމަތިވެއެވެ. ވޯޓާއި މެދު ރައްޔިތުން ޝައްކު ކުރުމާއި، ދެފުށް ފެންނަ އިންތިހާބެއްކަމާއި މެދު އުފެދޭ ސުވާލުތަކެވެ. އަހަރުން އަހަރަށް ރާއްޖޭގައި އެކި ފެންވަރުގައި ބޭއްވޭ އިންތިހާބުތަކުގައި ރާއްޖޭގެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ގެންދެވީ އިންތިހާބުތައް އަމާންކަމާއެކު ގެންދެވޭނެ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން މިވީ 15 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގިނަ ކަންކަމެއް އިލެކްޝަނުންވަނީ އިސްލާހުކޮށްފައެވެ. ނަތީޖާއެއްގޮތުން ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވި އެންމެ ބޮޑު އިންތިހާބުން ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއްވަނީ ފެނިގެންގޮސްފައެވެ. މިމަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އިންތިހާބު އޮބްޒާވްކޮށް މޮނީޓާ ކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ 140 އަށްވުރެގިނަ މީހުންވަނީ ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ.

އިންތިހާބަށްފަހު އެ ހުރިހާ މީހުން ފާހަގަކުރި އެއްކަމެއް އޮތެވެ. އެއީ މިފަހަރުގެ އިންތިހާބު ދިޔަ އަމާންކަމާއި އޮމާންކަމެވެ. އިންތިހާބުގެ ކަންކަން ބެލުމަށް އައި އީޔޫގެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ މިޝަނުން ބުނީ އިންތިހާބުގެ ކުރިން އެކި ޕާޓީތަކުން ފޯރިގަދަކޮށް ކެމްޕެއިންކުރިއިރުވެސް ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިނުވާކަން ފާހަގަވާކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގައި މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ހުރިނަމަވެސް އިންތިހާބުގެ ތެރޭގައި އެކަމެއް ފާހަގަނުކުރެވޭކަމަށެވެ. އަދި އިލެކްޝަނުން އިންތިހާބުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމުކޮށްފައިވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށްކަން އެޓީމުން ފާހަގަކުރިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވި އީޔޫ ޓީމުން ބުނީ ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި އިންތިހާބުގައި އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔައީ ވަރަށް ހިތްގައިމު މަންޒަރެއްކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހެނދުނު 06:30 ހުންފެށިގެން އެތައް ބަޔަކު ކިޔުތައް ހަދާފައިވާކަމަށާއި، ހަވީރު 4 ޖެހުމާއި ހަމައަށް ދިޔައިރުވެސް ކިޔުތަކުގައި އެތައް ބަޔަކު ތިބިކަމަށެވެ. އަދި އެއިން އެއްވެސް އިރެއްގައި ކިޔުގައި މަޑުކުރަންޖެހިގެން ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގާފައިނުވާއިރު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔައީ ކެތްތެރިކަންކަމުގައި އީޔޫ ޓީމުން ފާހަގަކުރިއެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު އިންސާފުވެރި މިނިވަން އަދި ދެފުއްފެންނަ އިންތިހާބެއް ބޭއްވިގެންދިޔަކަންވެސް އެޓީމުން ފާހަގަކުރިއެވެ.

Advertisement

ކޮންމެއަކަސް އިންތިހަބުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ނިމިއްޖެއެވެ. ނިމިގެންދިޔައިރު އިލެކްޝަނަށް ހުށައަޅާފައިވަނީ 51 މައްސަލައެކެވެ. އޭގެތެރޭގައި ކެމްޕޭންކުރުމާއި ގުޅޭ 3 މައްސަލައެއް ހިމެނެއެވެ. އަދި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގާއި ގުޅޭ 10 މައްސަލައެއް ހުށައަޅާފައިވެއެވެ. އަދި ރަޖިސްޓްރޭޝަނާއި ގުޅޭ 8 މައްސަލައަކާއި އޮފިޝަލުންނާއި ގުޅޭ 11 މައްސަލައަކާއި ވޯޓުގެ ސިއްރުކުރުމާއި ގުޅޭ 14 މައްސަލައެއް ހުށައަޅާފައިވާކަމަށް އީސީއިން ބުނެއެވެ. އަދި ވަގުތުން ހައްލުކުރެވޭ ހުރިހާކަމެއް ވަގުތުން ހައްލުކޮށްފައިވާއިރު އެހެނިހެން މައްސަލަތައް ކަމާއި ގުޅޭ އިދާރާތަކައި ގުޅިގެންދަނީ ބަލަމުންނެވެ.

ޖުމްލަގޮތެއްގައި އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރު މިފަހަރު ނިމިގެންދިޔައީ ވަރަށްވެސް އަމާންކަމާއި އޮމާންކަމާއެކީގައެވެ. ނަތީޖާއަކީ ސަރުކާރަށް އޮންނަ ތަފާތު ތުހުމަތުތައް މިއިންތިހާބުގައި ނެތުމެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައިވެސް ވޯޓުލުން ގަޑިއަށް ފެށިފައިވާއިރު، ވޯޓުލުން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލި 2 ސަރަހައްދުގައިވެސް މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، ކުޑަވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ވޯޓުލާން ވަނީ ފަށާފައެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ތާރީހުގައި ލިޔެވޭނެ ފަދަ ރަނގަޅު އިންތިހާބީ މަންޒަރެކެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.