Advertisement

22 Aug 2023
ވިދާޅުވި

އަންނަ އަހަރު ސަރުކާރު ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ބުނަން، އަޅުގަނޑުމެން ޕޭ ހާމަނައިޒޭޗަން ނިންމާނީ ދައުލަތުގާ މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒިފުންގެ މުސާރައަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނެސްގެންނޭ.

އޭގެ ތެރޭގައި ދެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން ނިންމާފައި ހުރި ދާއިރާތަކަކީ، ސިފައިންނާއި ފުލުހުން، ޝަރުއީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒިފުން، ކަސްޓަމްސް، އިމިގްރޭޝަން، ކަރެކްޝަންސް، ސިވިލް ސަރވިސަސްގައި ހިމެނޭ އެހެން ހުރިހާ މުވައްޒިފުން، އިމާމުންނާއި މުދިމުން، ކައުންސިލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލް ސަރވަންޓުން.

އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ ދެން މި ފާސްކުރާ ބަޖެޓާއެކީގައި އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން މި ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެންގެ މުސާރައަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނައުން.

Advertisement

އޭގެ ތެރޭގައި މި ދެންނެވިހެން ސިފައިންނާއި، ފުލުހުންނާއި، ކަސްޓަމްސްއާއި، އިމިގްރޭޝަންއާއި، ކަރެކްޝަންސްއާއި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒިފުންނާއި، ޖުޑިޝިއަރީ ދާއިރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒިފުންނާއި ކައުންސިލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ހުރިހާ މުވައްޒިފުންގެ މުސާރައަށް، ހެޔޮ، ރަގަޅު، ބޮޑު ބަދަލެއް މިއަންނަ ޖެނުއަރީއިން ފެށިގެން އަންނަތަން ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ފެނިގެން ދާނެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
29 May 2024
ޖަރުމަން ބުންޑަސްލީގާ
ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމާ ކޮމްޕެނީ ހަވާލުވެއްޖެ
ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ކަމުގައިވާ ބެޔާން މިއުނިކުގެ އައު ކޯޗަކަށް، ބެލްޖިއަމްގެ ވިންސެންޓް ކޮމްޕެނީ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބެޔާންއާ ކޮމްޕެނީ މި ހަވާލުވީ 3 އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
ގުޅިފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވި މީހުން އިތުރުވެ ގުރުއަތުލަނީ
އެމިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ، ގުޅީފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 1250 އާއި 1650 އަކަފޫޓުގެ ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޯތީގެ އަދަދަށްވުރެ އިތުރުކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުނެގުން އަންނަ ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
ގެދޮރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ކަންކަން ކުރުމަށް މަޖިލީހުގައި ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަނީ
ރާއްޖެ މިއަދު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުގައި އެކުލަވާލެވޭ އެކޮމިޓީ އަންނަ ޖޫމަހުގެ ތެރޭގަިއ އުފެއްދޭނެ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކޮމިޓީޣެ މަސައްކަތަކަށްވެސް ވެގެންދާނޫ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މައްސަލަތަކަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯއްދަިއ ދިނުންކަމުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ދިވެހި ފިރިހެނުން ހޯދަނީ
މާލޭ ސިޓި ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް 13 ދިވެހި ފިރިހެނުން ބޭނުންވެއެވެ. އެކައުންސިލުން އެ ވަޒީފާއަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ އެއް އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.