Advertisement

22 Aug 2023
ވިދާޅުވި

އަންނަ އަހަރު ސަރުކާރު ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ބުނަން، އަޅުގަނޑުމެން ޕޭ ހާމަނައިޒޭޗަން ނިންމާނީ ދައުލަތުގާ މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒިފުންގެ މުސާރައަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނެސްގެންނޭ.

އޭގެ ތެރޭގައި ދެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން ނިންމާފައި ހުރި ދާއިރާތަކަކީ، ސިފައިންނާއި ފުލުހުން، ޝަރުއީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒިފުން، ކަސްޓަމްސް، އިމިގްރޭޝަން، ކަރެކްޝަންސް، ސިވިލް ސަރވިސަސްގައި ހިމެނޭ އެހެން ހުރިހާ މުވައްޒިފުން، އިމާމުންނާއި މުދިމުން، ކައުންސިލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލް ސަރވަންޓުން.

އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ ދެން މި ފާސްކުރާ ބަޖެޓާއެކީގައި އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން މި ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެންގެ މުސާރައަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނައުން.

Advertisement

އޭގެ ތެރޭގައި މި ދެންނެވިހެން ސިފައިންނާއި، ފުލުހުންނާއި، ކަސްޓަމްސްއާއި، އިމިގްރޭޝަންއާއި، ކަރެކްޝަންސްއާއި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒިފުންނާއި، ޖުޑިޝިއަރީ ދާއިރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒިފުންނާއި ކައުންސިލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ހުރިހާ މުވައްޒިފުންގެ މުސާރައަށް، ހެޔޮ، ރަގަޅު، ބޮޑު ބަދަލެއް މިއަންނަ ޖެނުއަރީއިން ފެށިގެން އަންނަތަން ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ފެނިގެން ދާނެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.