Advertisement

17 Aug 2023
ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުން

ތަރައްޤީގެ ލިސްޓުން ބާކީވެފައި އޮތް ބޮޑުފޮޅުދޫއަށް އުއްމީދު ގެނުވައިފި

އާބާދީގައި 865 މީހުން ހިމެނޭ އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫއަކީ ކުޑަ ރަށެކެވެ. މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ރަށުގެ ޒުވާން ފިރިހެނުން ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ ކައިރި ރިޒޯޓުތަކުގައެވެ. އަދި ރަށުގައި ތިބެގެން ރަށުގެ އަންހެންވެރިން އާންމު ގޮތެއްގައި ކޮށްއުޅޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ފަންގި ވިއުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެރަށުގައި މިހާރު ރަށު ފަތުރުވެރިކަން ވެސް މަޑުމަޑުން އަންނަނީ ފުޅާވަމުންނެވެ.

ރަށުގެ އުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް ބަލާލާއިރު، ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުގެ ކުރިން ބޮޑުފޮޅުދޫއަށް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ތަރައްޤީ އައިސްފައި ނުވާކަން އެރަށު ކައުންސިލުން ފާހަގަ ކުރިއެވެ. ބޮޑުފޮޅުދޫ ތަރައްޤީގެ ލިސްޓުން ބާކީ ކުރުމުގެ ސަބަބަކީ، އެ ރަށުގެ އާބާދީ ކުޑަކަމުންކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާކަމަށް ވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ މި ސަރުކާރު އައި ފަހުން އެ ރަށަށް ތަރައްޤީގެ ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތައް އަންނަމުންދާ ކަމަށާއި، ރަށުގެ އަސާސީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހެން މިހާރު ހިނގަމުންދާކަމަށް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ބޮޑުފޮޅުދޫއަކީ ސުނާމީއަށްފަހު ވަރަށް ބޮޑަށް ފެން ތަޤައްޔަރުވެފައިވާ ރަށެކެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ދުވަސްތަކުގައި ފެންވަރާ ވަޅު އެއްކޮށް ލޮނުވުމުން، ލޮނު ފެނުން ފެންވަރަން ޖެހެއެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ރަށުގެ ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ހަމުގެ އެކި ބަލިތައްޖެހިގެން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަކީ އާންމުކަމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު އެ ރަށުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ފަށާ، ބާރު ދުވެލީގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދިއުން ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ބޮޑުފޮޅުދޫގެ ރައްޔިތުންގެ ތަކުލީފުތަކަށް ލުޔެއް ގެނުވާނެ ފޮނި އުއްމީދުތަކެއް ކުރެވޭ ކަމަކަށެވެ.

Advertisement

އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ އިތުރުން، ބޮޑުފޮޅުދޫގައި ޒުވާނުންނަށް ގިނަ ކުޅިވަރުތަކެއް ކުޅެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ވެސް ސަރުކާރުން އަންނަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެ ރަށުގެ ފުޓުބޯޅަދަނޑު ތަރައްޤީކޮށް ޓާފު އަޅާ، އަދި ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ވޮލީ ކޯޓެއް ތަރައްޤީކޮށް މިހާރުވަނީ ނިމިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ރަށުގައި ޒަމާނީ ޔޫތު ސެންޓަރެއް ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް މިހާރު އަންނަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.

ޒަމާނުއްސުރެއް ބޮޑުފޮޅުދޫގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަންބޮޑުވުމަކީ ބިމުގެ ދަތިކަމެވެ. އެގޮތުން 1990 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެއްވެސް ރައްޔިތަކަށް މި ރަށުން ބިން ދޫކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، މި މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް ރަށުގެ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ. އަދި ރަށުގެ ބިން އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއިއެކު، ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރެވޭނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ރަށުގެ ގިނަ ފިރިހެނުންނަކީ ރިޒޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ބައެއްކަމުން، ކޮވިޑްގެ އާލަމީ ވަބާ ކުރިމަތިވުމުން އެ ފަރާތްތަކަށް ރަށަށް އަންނަން ޖެހުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ސަރުކާރުން ދިން އިންކަމް ސަޕޯޓާއިއެކު، މިގޮތަށް ވަޒީފާ ގެއްލުނު އެއްވެސް މީހަކަށް ދިރިއުޅުމުގެ އަސާސީ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އެއްވެސް ދައްޗަކާއި ކުރިމަތި ނުވާކަމަށް ބޮޑުފޮޅުދޫ ކައުންސިލުން ޔަގީންކޮށްދިނެވެ. އެގޮތުން އިންކަމް ސަޕޯޓުގެ ގޮތުގައި މިފަދަ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް މަހަކު 5،000ރ. ދީ، އެ ދުވަސްވަރު ގާތްގަނޑަކަށް 4.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ރަށުތެރޭގައި ރޯލް ކުރެވުނުކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ.   

އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫގެ މަޝްރޫޢުތައް ޚުލާސާކޮށް؛

ނިމިފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް:

މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން

ފުޓްބޯޅަދަނޑު

ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ލެބޮރޭޓަރީ އަދި ލޭބަރ ރޫމް

ވޮލީ ކޯޓު ޤާއިމްކުރުން

ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތައް:

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމުގެ މަޝްރޫޢު

ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

އެހެނިހެން މަރުހަލާތަކުގައި ހުރި މަޝްރޫޢުތައް:

ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން

ބިން ހިއްކުން

ސްކޫލްގެ 6 ކްލާސް ރޫމް

މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ޤާއިމްކުރުން

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.