ޗާލު
28 Feb 2024
ވީޑިއޯ
ހިޖާބު ސްޓައިލްސް: ކޮޓޮން ޝޯލް ސްޓައިލް ފޯ އެވްރިޑޭ
މި ވީޑިއޯގައި މުޅިން އައު ހިޖާބު ސްޓައިލެއް ގެނެސްދިނުމަށް ކްލެރިސާ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވަނީ ނިއުމާއެވެ. ނިއުމާ ގެނެސްދޭ ސްޓައިލަކީ ކޮޓޮން ޝޯލެއް ބޭނުންކޮށްގެން އާއްމު ދިރިއުޅުމުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އަޅާލެވިދާނެ ކަހަލަ ސްޓައިލެކެވެ. މި ވީޑިއޯގައި މޮޑެލްއެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ޓިކްޓޮކްގައި މަޝްހޫރު ތަރިއެއް ކަމުގައިވާ އުޝީއެވެ.
15 Feb 2024
ވީޑިއޯ
ހިޖާބު ސްޓައިލްސް: މޮޑެސްޓް ހިޖާބު
މި ސްޓައިލް ކޮންމެ ވައްތަރެއްގެ ހިޖާބު މެޓީރިއަލް އަކުން ވެސް އެޅިދާނެއެވެ. މި ވައްތަރު ސްޓައިލް ކޮށްލާނެގޮތް ވީޑިއޯގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ރިޒްނާ ވަނީ ކިޔައިދީފައެވެ. އަދި މި ސްޓައިލް މޮޑެސްޓްކޮށް، އިވެންޓަކަށް ނުވަތަ ފޯމަލްކޮށް އަޅާއިރު އެޑްޖަސްޓް ކުރަންވީ ގޮތާއި، އިތުރަށް ބޭނުންނަމަ، ކުޑަކުޑަ ޓްވިސްޓެއް ހިޖާބް އެޅުމުގައި ގެނެވިދާނެ ގޮތެއް ވެސް ރިޒްނާ ކިޔައިދީފައިވެއެވެ.