Advertisement

28 Mar 2024
ވީޑިއޯ

ހިޖާބު ސްޓައިލްސް: 'ސޫޓީ' ބްރޭންޑްގެ ހިޖާބު

'ޗާލު' ޕްރޮގްރާމަކީ 'ނޫން.އެމްވީ' އިން އެކްސްކުލޫސިވް ކޮށް ގެނެސްދޭ ލައިފް ސްޓައިލްސް އަށް ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. އެކި ސެގްމަންޓުތަކަށް ބަހާލައިގެން ގެނެސްދޭ މި ޕްރޮގްރާމްގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ސެގްމަންޓުގައި ހިމެނެނީ އެކިއެކި މުނާސަބާތަކާއި ގުޅުވައިގެން އަމިއްލައަށް ގޭގައިވެސް ވަރަށް ރީއްޗަށް ހިޖާބު އެޅިދާނެ ސްޓައިލްތަކަކަށެވެ. މި ސެގްމަންޓުގެ ފަހު ވީޑިއޯގައި ސްޓައިލްތައް ގެނެސްދީފައިވަނީ ޕްރޮގްރާމްގެ ހޮސްޓު، މަޝްހޫރު މޭކަޕް އާޓިސްޓު އަދި ހިޖާބު ސްޓައިލިސްޓު ރިޒްނާ އަހުމަދެވެ.

މި އެޕިސޯޑުގައި މޮޑެލްއެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ އިންސްޓަގްރާމްގައި މަޝްހޫރު މޮޑެލްއެއްކަމުގައިވާ ޝަފްއެވެ. އާއްމު ނަމުންނަމަ ކެޝުއަލް ކުއީން އެވެ. މި ވީޑިއޯގައި ސްޓައިލް ކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި މަޝްހޫރު ހިޖާބު ބްރޭންޑެއްކަމުގައިވާ 'ސޫޓީ' ބްރޭންޑްގެ ހިޖާބެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ލަގްޒަރީ ހިޖާބު ބްރޭންޑެވެ. ފުރަތަމަ ސްޓައިލިންގައި މޮޑެލް އެޅުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ޕްރެމިއަމް ޝިފޯން މެޓީރިއަލްގެ ޝޯލްއެކެވެ. މި ވީޑިއޯގައި ސޭފްޓީ ޕިން ނުވަތަ ދަތީގެ ބަދަލު ރިޒްނާ ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ އާއްމުންގެ ތެރޭގައި މިހާރު މަޝްހޫރު މެގްނެޓް ޕިންސްއެވެ. މި ސްޓައިލަކީ ޔަގީނުންވެސް ގިނަބަޔަކަށް ކަމުދާނެ ޗާލު ސްޓައިލެކެވެ.

މި ވީޑިއޯގައި ދެވަނަ ސްޓައިލަކަށް ރިޒްނާ ގެނެސްދީފައިވަނީ މިހާތަނަށް ޗާލުގައި ގެނެސްދޭ އެންމެ ތަފާތު ވަރަށް ބަލައިގެން އަޅަންޖެހޭ ރީތި ހިޖާބު ސްޓައިލެކެވެ. މިއީ ތަންކޮޅެއް ބޮޑު އެކްސްޓްރަރ ސްޓައިލެއްކަމުން ރިޒްނާ ބުނީ ކުޑަކޮށް ކެތްތެރިކަން ވެސް ބޭނުންވާނެކަމަށެވެ. އެހެން ރިޒްނާ ބުނެފައިވަނީ މި ސްޓައިލްގައި ބޯ މައްޗަށް ރީތި ގިނަ ރޫތަކެއް ވަރަށް ބަލައިގެން އެއްވަރަކަށް ނަގާފައި ވާތީއެވެ. އަދި މި ރޫތައް ނަގަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން އެހެން ސްޓައިލްތަކާ ހިލާފަށް މި ސްޓައިލްގައި ގިނައިން ޕިން ބޭނުންކުރަން ޖެހެއެވެ.

Advertisement

ރިޒްނާ އިތުރަށް ބުނީ މި ސްޓައިލަކީ ބްރައިޑަކަށް ވެސް ވަރަށް ގުޅިދާނެ ސްޓައިލެއްކަމަށާއި ހާއްސަކޮށް، ފޯމަލް އިވެންޓްތަކަށް ދިގުހެދުން ލާއިރު ވަރަށް ގުޅޭނެ ހިޖާބު ސްޓައިލެއް ކަމަށެވެ. ވީމާ، މިފަދަ ފޯމަލް އިވެންޓްތަކަށް ދާ ފަރާތްތަކުން މި ވީޑިއޯ ބަލާލައިގެން ހިޖާބް ސްޓައިލްކޮށްލަން ވަރަށް ފަސޭހަވާނެއެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.