ފުންކޮށް
10 May 2021
ރިޕޯޓް
ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށްދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ
ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކުގެ ބިރުވެރިކަން ރާއްޖެއަށް އޮތް މިންވަރު އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނިގެން ދިޔައީ 2007 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގައި ސަލްޓަންޕާކުގައި އައިއީޑީއެއް ގޮއްވާލި ހާދިސާއިންނެވެ. އޭގެ ފަހުން ފިނިފެންމާ ލޯންޗުކޮޅުގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލި ހާދިސާ އާއި، މެއިމަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދެވުނު ހަމަލާއިން، ރާއްޖޭގައި ދީފާނެ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކުގެ ބިރުވެރިކަން މިވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.
18 Apr 2021
ރިޕޯޓް
އާސަންދައިގެ ޚަރަދު ބޮޑުވާ ސަބަބުތައް
ސަރަހައްދީ ޤައުމުގެ ތަކުގެ ތެރެއިން ވެސް ޤައުމުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހިލޭ ބޭސްފަރުވާ ކުރެވޭނެ ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ އެއް ޤައުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދީ ހާލަތަށް ބަލާއިރު އާސަންދައަކީ ދައުލަތަށް ބޮޑު ބުރައެއް ކަމަށް އިޤުތިޞާދީ މާހިރުން ބުނަމުން ދަނީ މިސްކީމުގެ ތެރެއިން ކުރެވޭ އިސްރާފާއި ނާޖާއިޒް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ނަގާ ނާޖާއިޒް ފައިދާތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. މިކަން ހުއްޓުވަން ކުރަންވީ ކަމަކީ ކޮބައިބާ؟
04 Apr 2021
ރިޕޯޓް
މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓުވުމަށް ސިޔާސަތަށް ގެންނަ ބަދަލު
ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ އާއި ކުރިއެރުމަށް، އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ ޤައުމުގެ ޒުވާން އާބާދީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހިފައި ގެއްލިފައިވުން. މަސްތުވާ ތަކެތީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އެ ވިޔަފާރިއަށް ފަންޑުކުރާމީހުން އަތުލައި ނުގަނެވެނީ ކީއްވެބާ؟
28 Mar 2021
ރިޕޯޓް
ގެސްޓުހައުސް ވިޔަފާރިއާއެކު މިހާރު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދުގެ 70އިންސައްތަ ބިނާވެފައި ވަނީ ފަތުރުވެރިކަމާއި ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅިފައިވާ ވިޔަފާރިތަކުން ލިބޭ އާމުދަނީއަށް. އެހެންކަމުން ގެސްޓުހައުސް ވިޔަފާރިއާއެކު މިހާރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ މިސްރާބު ހުރީ ކިހިނެއް؟
21 Mar 2021
ރިޕޯޓް
މުސްތަގުބަލުގައި ރާއްޖޭގެ އާބާދީއަށް ވާނީ ކިހިނެއް؟
ދިވެހިރާއްޖެއަކީ، މީހުން އާބާދުވެ ދިރިއުޅެން ފެށިތާ، 2000 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ޤައުމެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ނިސްބަތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީ އިތުރުވި މިންވަރު ދަށެވެ.
14 Mar 2021
ރިޕޯޓް
ރާއްޖޭގައި އެޗް.އައި.ވީ އަށް ޕޮސިޓިވް ވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަނީ!
ރާއްޖޭގައި އެޗްއައިވީގެ ޝިކާރައަކަށްވެ މިކަން ސިއްރުކުރާ މިކަހަލަ ކިތައް މީހުން އުޅޭނެތޯ؟ މިއީ ގިނަބަޔަކު ސިއްރުކުރި ނަމަވެސް މިއަދު އަހަރެމެން ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކައެއް.
07 Mar 2021
ރިޕޯޓް
މާދަމާގެ ޖީލުގެ ދަރީންގެ ރައްކަލަށްޓަކައި މިއަދު އަހަރެމެން ވެކްސިން ޖަހަމާ!
ސަރަހައްދުގެ ނިސްބަތުން ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އަސާސީ ސިއްޙީ ފަރުވާގައި ނަމޫނާ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައިވާ ޤައުމެކެވެ. ސާސްކަފްގެ ލަނޑު ދަނޑިތަކާއި، ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ދާއިރާއިން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތައް ސަރަހައްދުގެ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މީގައި އެންމެ މުހިއްމު ބައެއް އަދާކުރީ ވެކްސިނެވެ.
26 Feb 2021
ރިޕޯޓް
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ނަމްބަރުތަކުން އުއްމީދު އާވެއްޖެ
1972 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ފެށުނު ފަހުން، ފަތުރުވެރިކަމުގެ މުޅިން ހުއްޓުމަކަށް އައީ ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދު ފުރަ ބަންދުކޮށް، ބޯޑަރުތައް ބަންދު ކުރުމާއި ގުޅިގެން، މިހާރު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ކުރިމަގު އޮތީ ކިހިނެއް؟