Advertisement

06 Aug 2023
ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުން

ރަކީދޫ - އާބާދީ އެންމެ ކުޑަ ރަށް، އެކަމަކު ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކެއް

އާބާދީ ގައި އެންމެ 63 މީހުން ހިމެނޭ ފެލިދެ އަތޮޅު ރަކީދޫއަކީ، ބިމުގެ ގޮތުން ވެސް ކުޑަ ރަށެކެވެ. އެ ރަށުގެ ބޮޑު މިނަކީ 6.3 ހެކްޓަރެވެ. އަންދާޒާ ކޮށްލާނަމަ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލެ ނުލާ، މާލޭގެ ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ ގާތްގަނޑަކަށް ރަކީދޫގެ 30 ރަށެވެ.

ރަކީދޫގައި ދިރިއުޅޭ މަދު މީސްކޮޅުގެ ސަބަބުން ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކަށް އެހާ މުހިންމު ރަށަކަށް އެ ރަށް ނުވެ އޮތް ނަމަވެސް، މިއަދު އެކަން ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. އަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުން އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަ ވެފައިނެތް ރަށްރަށުގައި އެ ވަޞީލަތްތައް ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވުމަށް އިސްކަން ދެއްވާ، އަދި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވެފައިވާ ކަންކަން ބައްލަވައި އެކަންކަން ހައްލުކޮށްދެއްވަން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެކަން މިއަދު އެރަށުގެ ރަށްޔިތުންނަށް ގަބޫލު ކުރެވޭނެއެވެ.

އެގޮތުން މި ނިމިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ޞާލިޙް ވަނީ އެރަށް ވަޑައިގެން، އެރަށުގެ ބަނދަރުހުޅުއްވައި ދެއްވައި، އަދި އެރަށުގެ ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވާފައެވެ.

Advertisement

އެ ރަށަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ކޮންމެ ރައްޔިތަކީ ސަރުކާރުގެ ކުރިމަތީގައި ހަމަހަމަ ރައްޔިތެއްކަމަށާއި، ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ ހިދުމަތްތަކާއި އެހެން ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނީ އެއްވެސް ތަފާތުކުުރުމެއް ނެތި ހަމަހަމަކަމާއި އެކުގައި ކަމަށެވެ.

"ސަރުކާރުގެ ކުރިމަތީގައި ކޮންމެ ރައްޔިތަކީ ހަމަހަމަ ރައްޔިތެއް. އެކަން އޮންނަން ޖެހޭނީ އެގޮތަށް."

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

ވ. ރަކީދޫ ބަނދަރު ހެދުމާއި، ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ، އެމްޓީސީސީއާ ޙަވާލުކުރައްވައިގެންނެވެ. އެ ކުންފުންޏަށް މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 2019 އޮކްޓޯބަރ 9 ގައެވެ، އަދި އެ ކުންފުނިން މި މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ 2020 ޖޫން 8 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ލަފާ ފުރުމަށް ކުރިން ކުޑަ ފާލަމެއް ބޭނުންކުރި ރަކީދޫގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، 5554 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް ފުންކޮށް، 164 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދުގެ އެއްގަމުތޮށިލައި، 492 އަކަމީޓަރު ސަރަހައްދެގައި ވަނީ ޕޭވްމެންޓް އަޅާފައެވެ. އަދި ނެރުފުންކުރުމާއި ނެރު ބައްތިޖެހުމާއި އޮޑިދޯނިފަހަރު އެހެލާ ސަރަހައްދެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްވެސް މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރީ 18.5 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ އަށެވެ. ވ. ރަކީދޫ ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، 45 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ގްރޮއިން ޖަހައި 200 މީޓަރު ސަރަހައްދެއްގައި ވަނީ ބޭރުތޮށިލާފައެވެ. އަދި މޫދަށް އެރޭ ސަރަހައްދުގެ ގޮތުގައި، 40 މީޓަރު ދިގު އަދި 20 މީޓަރު ފުޅާ ސަރަހައްދެއް ފުންކޮށްފައިވެއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗާއިން އެމްޓީސީސީއާ މި މަޝްރޫއު ހަވާލު ކުރީ 10.1 މިލިއަން ރުފިޔާއަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް އެރަށުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ.

ވ. ރަކީދޫގެ މަޝްރޫޢުތައް ހުލާސާކޮށް:

ނިމިފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް؛

ބަނދަރު ހެދުން

ދޯނި އެހެލާ ސަރަޙައްދު ހެދުން

ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު

ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތައް؛

ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

އިއާދަ ކުރުވަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމުގެ މަޝްރޫޢު

ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން

އެވޯޑްކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢު؛

ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްޤީކުރުން

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.