ވީޑިއޯ
29 Aug 2023
ކީއްވެ އިބޫ؟
ޓެސްޓު ކުރެވުނު ރައީސުންގެ ތެރެއިން "އޭ" ރިޕޯޓެއް ހޯދާފައިވަނީ ހަމައެކަނި ރައީސް ޞާލިޙް
29 Aug 2023
އެމް.ޑީ.ޕީ. މެނިފެސްޓޯ 2023
އެމް.ޑީ.ޕީ. ގެ މެނިފެސްޓޯއަށް ކަޅިއެއް
ސްކިލްޑް ޒުވާނުން
27 Aug 2023
އެމް.ޑީ.ޕީ. މެނިފެސްޓޯ 2023
އެމް.ޑީ.ޕީ. ގެ މެނިފެސްޓޯއަށް ކަޅިއެއް
ޒުވާނުންނާއި ޓެކްނޮލޮޖީ
27 Aug 2023
ކީއްވެ އިބޫ؟
ތައުލީމީ ޒުވާން ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށް ރައީސް ޞާލިޙް ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތެއް ދެއްވާ
26 Aug 2023
އެމް.ޑީ.ޕީ. މެނިފެސްޓޯ 2023
އެމް.ޑީ.ޕީ. ގެ މެނިފެސްޓޯއަށް ކަޅިއެއް
ޒުވާނުންނަށް ހެލްތް އެންޑް ވެލްބީންގ
26 Aug 2023
ކީއްވެ އިބޫ؟
މައުނަވީ ފަސޭހަތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް ލިއްބައިދިނީ ރައީސް ޞާލިޙް
25 Aug 2023
އެމް.ޑީ.ޕީ. މެނިފެސްޓޯ 2023
އެމް.ޑީ.ޕީ. ގެ މެނިފެސްޓޯއަށް ކަޅިއެއް
ޒުވާނުންގެ ބޯހިޔާވަހިކަން
25 Aug 2023
ކީއްވެ އިބޫ؟
ފްރީލޭންސާއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޝުއާއު އެންމެ ފާހަގަ ކުރަނީ ކޮވިޑް ތެރޭގައި ސަރުކާރުން ވެދިން އެހީ
25 Aug 2023
ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުން
ށ. ނަރުދޫގައި ހިންގަމުންދާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް
23 Aug 2023
ކީއްވެ އިބޫ؟
މިއީ އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުމަށް އެންމެ ގިނަ މަސައްކަތްކުރި ސަރުކާރު: ރޮޒައިނާ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ މި ސަރުކާރަކީ އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުމަށް އެންމެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު ސަރުކާރު ކަމުގައި އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މެންބަރު ރޮޒައިނާ މިހެން ވިދާޅުވީ "ނޫން" އަށް ދެއްވި ޙާއްސަ އިންޓަވިއުއެއްގައި ރައީސް ޞާލިޙްގެ މި ދައުރުގައި އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުމަށް ކުރެއްވި މަސައްކަތްތަކަށް އަލިއަޅުވާލައްވަމުންނެވެ.
22 Aug 2023
ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުން
އއ. ރަސްދޫގައި ހިންގަމުންދާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް
22 Aug 2023
ވިދާޅުވި
އަންނަ އަހަރު ސަރުކާރު ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ