ނޫން ޕްލޭ
ވީޑިއޯ
28 Mar 2024
ވީޑިއޯ
ކުޑަ ކަމަކުން ބޮޑު ދަރުމައެއް: سبحان اللهِ وبحمدِه މި ޛިކުރު ކޮންމެ ދުވަހަކު ސަތޭކަ ފަހަރު ކިޔުން
އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ފާފަތައް ކުރެވޭނެ މީހެއް. އެ ފާފަތަކުން ޠާހިރުވާން ބޭނުންވާނެ މީހެއް. އެހެންކަމުގައި ވާނަމަ، މިފަދަ ކުޑަކަމަކުން ވެސް މިފަދަ ބޮޑުކަމެއް ޙާޞިލުކުރެވެން އޮތްއިރު މިކަމާމެދު ފަރުވާކުޑަނުކުރަމާތޯ؟
24 Mar 2024
ވީޑިއޯ
ކުޑަ ކަމަކުން ބޮޑު ދަރުމައެއް: ނަމާދުކުރި ތަނުގައި މަޑުކޮށްގެން އިނުން
ނަމާދަށްފަހު އަނެއް ނަމާދުގެ އިންތިޒާރުގައި ނުވަތަ ޛިކުރު ކުރުމަށްޓަކައި އޭނާ ނަމާދުކުރި ތަނުގައި މަޑުކޮށްފިނަމަ، މަލާއިކަތުން އޭނާއަށް ހެޔޮދުޢާކުރުމުގައި ދެމިތިއްބަވާނެ.
23 Mar 2024
ވީޑިއޯ
ކުޑަ ކަމަކުން ބޮޑު ދަރުމައެއް: މަކަރު ހެދުމާއި ހަސަދަވެރިވުން ފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުން
އޮޅުވާލުމާއި މަކަރުހެދުމާއި ހަސަދަވެރިވުން ފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވެ މީހާގެ ހިތް ސާފުކުރުމަކީ ހީވެސްނުކުރާހާ މަތީ ދަރަޖައާހަމައަށް ވާޞިލުވެވޭނެ ކަމެކެވެ.
22 Mar 2024
ވީޑިއޯ
ކުޑަ ކަމަކުން ބޮޑު ދަރުމައެއް: އާންމުންނަށް އުނދަގޫވެދާނެފަދަ ކަންކަން ކުރިމަތި ނުވާނެ ގޮތަކަށް އަމަލުކުރުން
ވަރަށް އާދައިގެ ކަމެއް ކަމަށް ހީވާ ކިތަންމެ ކަމަކުން ވަރަށް ގިނަ ދަރުމައާއި ސަވާބު ލިބިދާނެ. މީސްތަކުންނަށް އުނދަގޫވާނެ ކަމަކުން އެ މީހުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ކުރާ ކަމަކީ އެތައް ދަރުމައާއި ސަވާބު ލިބި ތިމާ ސުވަރުގެއަށް ވަނުމުގެ ސަބަބަކަށް ވެދާނެ.
21 Mar 2024
ވީޑިއޯ
ހިޖާބު ސްޓައިލްސް: ކަންފަތުލާ އެއްޗަކާއެކު ހިޖާބު ސްޓައިލްކުރާނެ ގޮތް
މިދޫ މި ގެނެސްދޭ ސްޓައިލަކީ ޕާޓީ އަދި ވެޑިންގްތަކާއި ގުޅޭ ޗާލު ސްޓައިލެކެވެ. މިދޫ ބުނީ މިއީ މިދޫ އަށް ވެސް ވަރަށް ހާއްސަ ސްޓައިލްތަކެއް ކަމަށާއި މިއީ ޕާސަނަލް ފެވަރިޓް ސްޓައިލް ކަމުގައެވެ. އަދި އެންމެ ގިނަ ކުދިންގެ ރިކުއެސްޓު އަންނަ ސްޓައިލްކަން ވެސް މިދޫ ފާހަގަ ކުރިއެވެ.
21 Mar 2024
ވީޑިއޯ
ކުޑަ ކަމަކުން ބޮޑު ދަރުމައެއް: ފަތިސް ނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި ކުރުމަށްފަހު ޛިކުރުކޮށް، ދެ ރަކްޢަތްކުރުން
ޙައްޖަކާއި ޢުމްރާއެއްގެ ފުރިހަމަ ސަވާބު ލިބެން މިއޮތީ ކުޑަކަމެއް ކޮށްގެން. ކީއްވެތޯ އަޅުގަނޑުމެން މިކަމަށް ދަހިވެތި ނުވާންވީ. އެއްވެސް ޝައްކެތް ނެތް މީ މި ރޯދަމަހުގައި އަޅުގަނޑުމެން ހޯދާ ސަވާބާއި ދަރުމަ އިތުރުކުރުމަށް އޮތް މަގެއް.
21 Mar 2024
ވީޑިއޯ
ޚާދިމް ޕްރޮގްރާމް | މެހެމާން: ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަހްމޫދު
"ނޫން.އެމްވީ" ގެ ޚާދިމް ޕްރޮގްރާމުގެ މި އެޕިސޯޑުގެ މެހެމާނަކީ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދެވެ. 19 ވަނަ މަޖިލީހުގައި ތާރީޙީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވުމަށްފަހު ދެވަނަ ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލެއްވީ މިއީ ގައުމަށްޓަކާ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހިފައި އޮތް ވަގުތަކަށް ވާތީ ކަމުގައި ޖީހާން ފާހަގަ ކުރެއްވެވިއެވެ.
20 Mar 2024
ވީޑިއޯ
ކުޑަ ކަމަކުން ބޮޑު ދަރުމައެއް: ހުކުރު ދުވަހުގެ މުހިންމު އަމަލުތައް
ލޮބުވެތި މުސްލިމް އަޚުން ނިކަން ވިސްނާ ލައްވާ! އެއް އަހަރުދުވަހުގެ ރޯދައާއި ރޭއަޅުކަމުގެ ސަވާބު މި ލިބެނީ ހަމަ ވަރަށް ކުޑަ ކަމެއް ކޮށްގެން. އެހެންކަމުން ވީ މިންވަރަކުން ހުކުރު ދުވަހު މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމާތޯ!
19 Mar 2024
ވީޑިއޯ
ކުޑަ ކަމަކުން ބޮޑު ދަރުމައެއް: ދެމީހެއްގެ ދެމެދުގައި ޞުލްޙަކުރުވުން
މި މާތް މައްސަރުގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނާ ދިމާވެދާނެ ދެ މީހެއްގެ ދެމެދުގައި ހަމަނުޖެހުމެއް އުފެދި އަރައިރުންވާ މަންޒަރު. ނުވަތަ ދެ މީހުން އެކަކު އަނެކަކަށް އަނގައިން ނުބުނެ ގުޅުން ކަނޑާފައިވާތަން. އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި އެދެމީހުން ޞުލްޙަވެރިކުރުވަން ކުރެވޭ މަސައްކަތަކީ ބޭކާރު މަސައްކަތެއް ނޫން.
18 Mar 2024
ވީޑިއޯ
ކުޑަ ކަމަކުން ބޮޑު ދަރުމައެއް: މައްޔިތާ ވަޅުލެވެންދެން ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވުން
މައްޔިތާގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުމާހަމަޔަށް ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވެއްޖެ މީހާއަށް ޤީރާޠެއް ވެއެވެ. ބައެއް ރިވާޔަތް ތަކުގައި ޤީރާޠެއްގެ މިޘާލަކީ އުޙުދު ފަރުބަދަ ކަމުގައި ވާރިދުވެފައިވޭ. ތަޞައްވުރު ކޮށްލައްވާ އުޙުދު ފަރުބަދަ! އެ މިންވަރަށް ސަވާބު މި ލިބެނީ ކޮންކަމެއް ކޮންގެންތޯ؟
17 Mar 2024
ވީޑިއޯ
ކުޑަ ކަމަކުން ބޮޑު ދަރުމައެއް: އަޚްލާޤު ރީތިކުރުން
ޚުލްޤު ހެޔޮ މީހާގެ ޚުލްޤުގެ ރީތިކަމުން ގިނަގިނައިން ސުންނަތް ރޯދަހިފައި، ރޭ އަޅުކަންކުރާ މީހެއްގެ ދަރަޖައާހަމައަށް އޭނާއަށް ވާޞިލްވެވޭ. އަދި ކިއެއް އޭނާއަކީ ޤިޔާމަތްދުވަހުން ކީރިތި ރަސޫލާއާ އެންމެ އަރިސް މީހެއް ކަމުގައި ވެވޭ.
16 Mar 2024
ވީޑިއޯ
ކުޑަ ކަމަކުން ބޮޑު ދަރުމައެއް: އެއް މުސްލިމަކު އަނެއް މުސްލިމަކާ މުޞާފަޙާ ކުރުން
މިއީ އެހެން މައްސަރުތަކުގަ އާއި މި މާތް މައްސަރުގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ހެޔޮކަންތައް އިތުރުކޮށް ގިނަގިނައިން ފާފަތައް ފޮހެވިގެން ދިއުމަށް އޮތް ފަސޭހަ މަގެއް. އުނދަގޫ ކަމެއް ނޫން. ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމެއް.
15 Mar 2024
ވީޑިއޯ
ކުޑަ ކަމަކުން ބޮޑު ދަރުމައެއް: ދަރަނި އަދާކުރުމަށް ދަތިވެފައިވާ މީހާއަށް ލުއި ދިނުން
ކާކުތޯ ބޭނުން ނުވާނީ މި ރޯދަމަހުގައި އޭނާއަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު މިފަދަ ބޮޑު ޢަދަދަކުން ޞަދަޤާތްކުރާ މީހަކަށް ވާން. އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ބޭނުންވާނެ. އެހެންކަމުގައި ވާނަމަ، މިފަދަ ކުޑަކުޑަ ކަމަކުންވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެތައް ދަރުމައާއި ސަވާބެއް ޙާޞިލްކުރެވިދާނެ.
14 Mar 2024
ވީޑިއޯ
ހިޖާބު ސްޓައިލްސް: ޓަރބަން އަދި ސިލްކް ސްކާފް ސްޓައިލިންގ
މި ސްޓައިލްތައް ގުޅޭނީ ކޮންކަހަލަ އޮކޭޝަންތަކަކަށްތޯ އެހުމުން، ރާޔާ ބުނީ ކެޝުއަލް، އެވްރިޑޭ ވެއަރ، އަދި އޮފީހަށް ދިއުމަށް ވެސް އަސްލު މި ސްޓައިލް ހަމަ ރީތިވާނެކަމަށެވެ. މި ސްޓައިލް ރާޔާ ގެނެސްދީފައިވަނީ ޖާޒީ މެޓީރިއަލްގެ ޝޯލަކުންނެވެ. އެހެންކަމުން، މި ސްޓައިލް ކުރުމަށް އިތުރަށް ޕިނެއް ނުވަތަ ދައްޗެއް ބޭނުމެއްނުވެއެވެ.
14 Mar 2024
ވީޑިއޯ
ކުޑަ ކަމަކުން ބޮޑު ދަރުމައެއް: އިމާމު މީހާއާ އެއްވަރަށް އާމީން ކިޔުން
ނަމާދުގައި އިމާމާއެކު އާމީން ކިޔުމަކީ މާ ބޮޑުކަމެއް ނޫން. އަދި އެހާ ގިނަ ވަގުތު ހޭދަވާކަމެއް ވެސް ނޫން. ނަމަވެސް މާތް ނަބިއްޔާ އަމުރުކުރެއްވީ އިމާމު މީހާ އާމީން ކިޔަން ފެށުމާއެކު އާމީން ކިޔުމަށް. އެވަގުތުގައި މަލާއިކަތުން އާމީން ކިޔުއްވާނެ. އެ ބޭކަލުންނާ އެއްވަރަކަށް އާމީން ކިޔިއްޖެނަމަ، އެމީހެއްގެ އިސްވެދިޔަ ފާފަތައް ފުހެވޭނެ.
13 Mar 2024
ވީޑިއޯ
ކުޑަ ކަމަކުން ބޮޑު ދަރުމައެއް: މުސްލިމެއްގެ ޙާޖަތެއް ފުއްދައިދިނުން
ނަބަވީ މިސްކިތުގައި ނަމާދެއްކުރުމުން އެއްހާސް ނަމާދުގެ ސަވާބު އެބަ ލިބޭ، އެހެންކަމުގައި ވާނަމަ އެ މިސްކިތުގައި އެތައް ނަމާދެއްކޮށް ޤުރްއާންކިޔަވައި ދުޢާކޮށް ޛިކުރުކުރުމަށްޓަކައި އިޢުތިކާފަށް އިންނަ މީހާއަށް ކިހާ ސަވާބެއް ލިބޭނެތޯ؟ އެކަމަކު ބައްލަވާ: އެއަށްވުރެ މާ ދަރުމަ ބޮޑު، މާ ސަވާބު ގިނަ ކަމެއްވޭ.