ރޯދައާ ހެޔޮ އަމަލު
07 Apr 2024
ވީޑިއޯ
ހެޔޮ އަމަލުތައް ބާޠިލުވާނެ ކަންކަން: ﷲ ތަޢާލާގެ މައްޗަށް ތައައްލީ ކުރުން
މީސްމީހުންނަށް ޙުކުމް ނުޖައްސަވާ! ﷲ ގަންދީ ހުވާކޮށް މިވެނި މީހަކު ދުވަހަކު ވެސް އިޞްލާޙެއް ނުވާނެއޭ، އޭނާ ދާނީ ނަރަކައަށޭ، އޭނާއަށް ﷲ ނުފުއްސަވާނެއޭ، މިފަދަ ބަސްތަކުން މީހުންނަށް ޙުކުމްކޮށް ﷲ ގެ މައްޗަށް ތައައްލީ ނުކުރައްވާ!
06 Apr 2024
ވީޑިއޯ
ހެޔޮ އަމަލުތައް ބާޠިލުވާނެ ކަންކަން: ބިދުޢަ ހެދުން
ބިދުޢައާއި ޚުޒަޢުބަލާތާއި ޚުރާފާތުގެ މައްޗަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޅުކަންތައް ބިނާ ނުކުރައްވާ. އަޅުކަމެއް ކުރުމުގެ ކުރިން އެ އަޅުކަމެއް ކުރަން ދީނުގައި އައިސްފައިވާ އެންމެ ޞައްޙަ ގޮތް އުނގެނިވަޑައިގަންނަވާ!
05 Apr 2024
ވީޑިއޯ
ހެޔޮ އަމަލުތައް ބާޠިލުވާނެ ކަންކަން: ޢަޞުރު ނަމާދު އެޅުން
ޢަމަލު ބާޠިލްވާކަންކަން ދެނެގަނެ އެކަންކަމުން ދުރުވެގަތުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރައްވާ! ނޫންނަމަ، އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ އެތައް ހެޔޮ ޢަމަލުތަކެއް ބޭކާރުވެގެން ހިނގައިދާނެ.
04 Apr 2024
ވީޑިއޯ
ހެޔޮ އަމަލުތައް ބާޠިލުވާނެ ކަންކަން: ކުޑަ ޝިރުކު ނުވަތަ ދެއްކުންތެރިކަން
ލޮބުވެތި މުސްލިމް އަޚުންނާ އުޚްތުންނޭވެ. އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން މިދާ ހެޔޮ ޢަމަލްތައް ބޭކާރުވެ ނުދިޔުމަށްޓަކައި ދެއްކުންތެރިކަމުން ދުރުވުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވާށެވެ.
03 Apr 2024
ވީޑިއޯ
ހެޔޮ އަމަލުތައް ބާޠިލުވާނެ ކަންކަން: ކީރިތި ރަސޫލާ ގެނެސްދެއްވި ހިދާޔަތު ބޮލާލައިޖެހުން
އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ޢަމަލުތައް ޤަބޫލުވެގެންދާނީ މާތް ނަބިއްޔާ ދެއްކެވި ހިދާޔަތުގައި ހިފަހައްޓައިގެން. އެކަލޭގެފާނަށް ފުރިހަމަ މާނައިގައި ތަބާވެގެން. އެހެންކަމުން އެކަމާމެދު ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭބަޔަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަމާތޯ!
02 Apr 2024
ވީޑިއޯ
ހެޔޮ އަމަލުތައް ބާޠިލުވާނެ ކަންކަން: އިސްލާމްދީނުގައި ޝަރުޢުވެގެންވާ ކަމަކަށް ނުރުހުންތެރިވުން
އިސްލާމް ދީނުގެ ހުރިހާ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އީމާންވާންޖެހޭ! އަދި އެ ދީނުގައި އައިސްފައިވާ ހުރިހާ ކަމަކާމެދު ރުހި ޤަބޫލުވާންޖެހޭ! އެއިން އެންމެ ކަމަކަށް ނުރުހި ހުރެ އަޅުގަނޑުމެން ކިތަންމެ ގިނަ ޢަމަލުކުރިނަމަ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢަމަލުތައް ބާޠިލްވެ ހިނގައިދާނެ!
01 Apr 2024
ވީޑިއޯ
ހެޔޮ އަމަލުތައް ބާޠިލުވާނެ ކަންކަން: މުރުތައްދުވުން
އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ އެއްކަމަކީ ދީނުގައި ސާބިތުވެތިބުން. ދީނުން ބޭރުވާފަދަ ބަހެއް ބުނެވިދާނެތީ ނުވަތަ އިޢުތިޤާދެއް ކުރެވިދާނެތީ އެކަމަށް ރައްކާތެރިވުން. ނޫންނަމަ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢަމަލުތައް ބާޠިލްވެ ހިނގައިދާނެ.
31 Mar 2024
ވީޑިއޯ
ހެޔޮ އަމަލުތައް ބާޠިލުވާނެ ކަންކަން: ޝިރުކުކުރުން
ޝިރުކާމެދު ސަމާލުވެލައްވާށެވެ. ނޫންނަމަ އަޅުގަނޑުމެން މި ރޯދަމަހު ކުރަމުންދާ ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ބާޠިލްވެ ބޭކާރުވެގެން ހިނގައިދާނެއެވެ.
31 Mar 2024
ވީޑިއޯ
ކުޑަ ކަމަކުން ބޮޑު ދަރުމައެއް: ހެޔޮކަންކަމަށް މަގުދެއްކުން
ގިނަ މީހުންނަކީ މީސް މީޑިއާގެ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރާ މީހުން. އެފަދަ ވަޞީލަތްތަކުން ޢިލްމު ފަތުރާނަމަ، ޝައްކެއްނެތް އެތައް ބަޔަކަށް ރަނގަޅު ގޮތް އެނގިގެންދާނެ. އަދި އެއާ އެއްގޮތަށް ގިނަ ބަޔަކު ޢަމަލުކުރާނެ.
29 Mar 2024
ވީޑިއޯ
ކުޑަ ކަމަކުން ބޮޑު ދަރުމައެއް: ހިނިތުންވުން
ހަމަގައިމުވެސް ހިނިތުން ވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް. އޭގެ ސަބަބުން އެތައް ޞަދަޤާތެއްގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދާނެ. އެހެންކަމުން ވީ މިންވަރަކުން މިކަމަކަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެމާތޯ؟
28 Mar 2024
ވީޑިއޯ
ކުޑަ ކަމަކުން ބޮޑު ދަރުމައެއް: سبحان اللهِ وبحمدِه މި ޛިކުރު ކޮންމެ ދުވަހަކު ސަތޭކަ ފަހަރު ކިޔުން
އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ފާފަތައް ކުރެވޭނެ މީހެއް. އެ ފާފަތަކުން ޠާހިރުވާން ބޭނުންވާނެ މީހެއް. އެހެންކަމުގައި ވާނަމަ، މިފަދަ ކުޑަކަމަކުން ވެސް މިފަދަ ބޮޑުކަމެއް ޙާޞިލުކުރެވެން އޮތްއިރު މިކަމާމެދު ފަރުވާކުޑަނުކުރަމާތޯ؟
24 Mar 2024
ވީޑިއޯ
ކުޑަ ކަމަކުން ބޮޑު ދަރުމައެއް: ނަމާދުކުރި ތަނުގައި މަޑުކޮށްގެން އިނުން
ނަމާދަށްފަހު އަނެއް ނަމާދުގެ އިންތިޒާރުގައި ނުވަތަ ޛިކުރު ކުރުމަށްޓަކައި އޭނާ ނަމާދުކުރި ތަނުގައި މަޑުކޮށްފިނަމަ، މަލާއިކަތުން އޭނާއަށް ހެޔޮދުޢާކުރުމުގައި ދެމިތިއްބަވާނެ.
23 Mar 2024
ވީޑިއޯ
ކުޑަ ކަމަކުން ބޮޑު ދަރުމައެއް: މަކަރު ހެދުމާއި ހަސަދަވެރިވުން ފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުން
އޮޅުވާލުމާއި މަކަރުހެދުމާއި ހަސަދަވެރިވުން ފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވެ މީހާގެ ހިތް ސާފުކުރުމަކީ ހީވެސްނުކުރާހާ މަތީ ދަރަޖައާހަމައަށް ވާޞިލުވެވޭނެ ކަމެކެވެ.
22 Mar 2024
ވީޑިއޯ
ކުޑަ ކަމަކުން ބޮޑު ދަރުމައެއް: އާންމުންނަށް އުނދަގޫވެދާނެފަދަ ކަންކަން ކުރިމަތި ނުވާނެ ގޮތަކަށް އަމަލުކުރުން
ވަރަށް އާދައިގެ ކަމެއް ކަމަށް ހީވާ ކިތަންމެ ކަމަކުން ވަރަށް ގިނަ ދަރުމައާއި ސަވާބު ލިބިދާނެ. މީސްތަކުންނަށް އުނދަގޫވާނެ ކަމަކުން އެ މީހުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ކުރާ ކަމަކީ އެތައް ދަރުމައާއި ސަވާބު ލިބި ތިމާ ސުވަރުގެއަށް ވަނުމުގެ ސަބަބަކަށް ވެދާނެ.
21 Mar 2024
ވީޑިއޯ
ކުޑަ ކަމަކުން ބޮޑު ދަރުމައެއް: ފަތިސް ނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި ކުރުމަށްފަހު ޛިކުރުކޮށް، ދެ ރަކްޢަތްކުރުން
ޙައްޖަކާއި ޢުމްރާއެއްގެ ފުރިހަމަ ސަވާބު ލިބެން މިއޮތީ ކުޑަކަމެއް ކޮށްގެން. ކީއްވެތޯ އަޅުގަނޑުމެން މިކަމަށް ދަހިވެތި ނުވާންވީ. އެއްވެސް ޝައްކެތް ނެތް މީ މި ރޯދަމަހުގައި އަޅުގަނޑުމެން ހޯދާ ސަވާބާއި ދަރުމަ އިތުރުކުރުމަށް އޮތް މަގެއް.
20 Mar 2024
ވީޑިއޯ
ކުޑަ ކަމަކުން ބޮޑު ދަރުމައެއް: ހުކުރު ދުވަހުގެ މުހިންމު އަމަލުތައް
ލޮބުވެތި މުސްލިމް އަޚުން ނިކަން ވިސްނާ ލައްވާ! އެއް އަހަރުދުވަހުގެ ރޯދައާއި ރޭއަޅުކަމުގެ ސަވާބު މި ލިބެނީ ހަމަ ވަރަށް ކުޑަ ކަމެއް ކޮށްގެން. އެހެންކަމުން ވީ މިންވަރަކުން ހުކުރު ދުވަހު މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމާތޯ!