ޚާދިމް
11 Jan 2024
ވީޑިއޯ
މޭޔަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ވަޑައިގެން ފުރަތަމަ ކުރައްވާނެ ކަމަކީ މާލެ ސާފުކުރުން: އާޒިމާ
އާޒިމާ ވިދާޅުވީ، މާލޭގައި މިހާރު ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް ތިން ލެވެލްއެއްގައި އޮތީ މަސައްކަތްތައް ކުރަން ޖެހިފައި ކަމަށެވެ. މިގޮތުން ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރުމަކީ އެންމެ އިސްކަންދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކަމަށާއި މިގޮތުން މަގު ހިނގާ މީހުންނާއި މަގުމަތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއި ސަލާމަތްތެރިކަން ހޯދައިދޭން ޖެހޭކަމުގައި އާޒިމާ ވިދާޅުވިއެވެ.
08 Jan 2024
ވީޑިއޯ
އަޅުގަނޑު ވަނީ ރައްޔިތުންނާއި ވަރަށް ގާތުން މަސައްކަތްކުރާނެ މީހަކަށް: އާޒިމް
"ނޫން" ގެ ޚާދިމް ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންނަށް އޭނާ ފެންނާނެ ކަމަށާއި ބައްދަލުވާނެކަމަށާއި މަސައްކަތްކުރައްވާނީ ރައްޔިތުންނާއި އެކުގައި ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މަދުވެގެން ހަތަރު ފަހަރު ރައްޔިތުންނާއި އެކު ޓައުންހޯލް ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާނެ ކަމުގައިވެސް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. މިގޮތުން ޓައުންހޯލް ބައްދަލުވުންތައް، ހުޅުމާލެ އާއި ވިލިގިލީގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަކިން ބާއްވައި ދެއްވާނެ ކަމުަގައިވެސް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.