Advertisement

11 Jan 2024
ވީޑިއޯ
ޢަލީ ސުލައިމާން

މޭޔަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ވަޑައިގެން ފުރަތަމަ ކުރައްވާނެ ކަމަކީ މާލެ ސާފުކުރުން: އާޒިމާ

ހޮނިހިރުދުވަހު، ބާއްވާ މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްގެ މޭޔަރު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ބައި އިލެކްޝަން ކާމިޔާބު ކުރެއްވިއްޖެނަމަ، އެންމެ ފުރަތަމަކަމަށް ކުރައްވާނެ ކަމަކީ މާލެ ސާފުކުރުން ކަމުގައި، ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ މޭޔަރު ކެންޑިޑޭޓް އަލްއުސްތާޛާ އާއިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާޒިމާ މިހެން ވިދާޅުވީ، "ނޫން.އެމްވީ"ގެ "ޚާދިމް" ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.

އާޒިމާ ވިދާޅުވީ، މާލޭގައި މިހާރު ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް ތިން ލެވެލްއެއްގައި އޮތީ މަސައްކަތްތައް ކުރަން ޖެހިފައި ކަމަށެވެ. މިގޮތުން ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރުމަކީ އެންމެ އިސްކަންދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކަމަށާއި މިގޮތުން މަގު ހިނގާ މީހުންނާއި މަގުމަތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއި ސަލާމަތްތެރިކަން ހޯދައިދޭން ޖެހޭކަމުގައި އާޒިމާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

"މަގުތަކުގައި މިހުރި ކުނި ނެގުން އެއީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުވެސް ކުރާނެ ކަމެއް. މަގުތަކުގައި ހުރި ކުނި ނަގާފައި، ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ހިނގޭނެ ގޮތެއް، އެއީ އެއްކަންތައް. އެއީ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ލެވެލްގައި. އެކަމަކު ޕްލޭނިންގ ސްޓޭޖުގައި ވާކަމަށް ވަންޏާއި، ކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަތެއް، ޓްރާންސްޕޯޓާއި ޓްރެފިކާއި މިގޮތަށް ހުރި ބޮޑެތި އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިމީޑިއެޓްލީ ފަށަންޖެހޭ"

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު - ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ މޭޔަރ ކެންޑިޑޭޓް 

އާޒިމާ ވިދާޅުވީ، މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމުގެ މަޤާމަށް ކޮންމެ ބޭފުޅަކު އިންތިޚާބުވިނަމަވެސް، ރައްޔިތުންނަށް މެދު ނުކެނޑި ޚިދުމަތްތައް ދެވޭނޭ ގޮތަށް އޮނިގަނޑުތައްވެސް އޮތީ އިސްލާޙް ކުރަންޖެހިފައި ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު މާލޭގެ ހާލަތު އޮތް ގޮތުން ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަކީ، އަޅައިނުލައި ދޫކޮށްލެވެން އޮތް މައްސަލަތަކެއް ނޫންކަމަށާއި، އެމައްސަލަތައް ހައްލުކުރާނެ ގޮތްތައް އޭނާގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމަނުއްވާފައިވާ ކަމުގައިވެސް އާޒިމާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން އޮންނާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގައެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
16 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ލަކުޑި ދެގޮނޑީގެ އެހީގައި ބަލިމީހުންނަށް ޚިދުމަތްދޭން ހިނގާ ހިއްވަރު ގަދަ ޑޮކްޓަރެއް!
އުމުރުން އެންމެ 4 އަހަރުގައި މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓެއްގައި ލީގެ ދެފައި ބުރިވެ މުޅި އުމުރަށް ނުކުޅެދޭ މީހަކަށް އޭނާ ވިއެވެ. 1983 ވަނަ އަހަރު ފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑާއި ހަމައިން ދެފައި ބުރިކޮށްލަން ޖެހުމުން ތާއަބަދަށް އޭނާއަށް ދެފައިމައްޗަށް ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅުމުން މަހުރޫމްވާން ޖެހުނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދެއަތުން ދެ ލަކުޑި ގޮނޑީގައި ހިފައިގެން އޭނާ ހިނގަން ދަސްކުރީ އުމުރުން 8 އަހަރުގައެެވެ.
16 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
މާދަމާ އޮފީހަށް ދާންޖެހޭ ގަޑި އެނގޭތަ!
މިގޮތުން މިއަހަރުވެސް، ރަމަޟާންމަހުގެ ދުވަސްތަކާއި، ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރުފަހު 1:00 އަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ. މިބަދަލާއި އެއްގޮތަށް ކުންފުނިތަކާއި ބައެއް އަމިއްލަ އޮފީސްތަކުންވެސް އެތަންތަނުގެ މަސައްކަތުގެ ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނެއެވެ.
16 Apr 2024
ޚަބަރު
އިންތިހާބަށް ހަތަރު ދުވަހަށް ވެފައި އޮއްވައި ގޮނޑި ގެއްލޭ ބިލް ރައީސް ތަސްދީޤުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިބިލް ތަސްދީޤުކުރައްވައި މިއަދު ގެޒެޓްކުރެއްވުމާއި އެކު އެބިލް ޤާނޫނަކަށް ވެގެން ދިޔައީއެވެ. އަދި އެޤާނޫނަށް މިއަދުންފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފެށޭނެއެވެ.
16 Apr 2024
ޚަބަރު
އެންޓިކެމްޕެއިންތަކާއި ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް ޚާއްސަ ނަމްބަރެއް!
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވީ، އެންޓިކެމްޕެއިންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވާ ކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ އެތަނެއްގެ މައުލޫމާތާއި އެކު، 7962129 މިނަމްބަރަށް ވަޓްސްއަޕް މެދުވެރިކޮށް ހުށައެޅުއްވުމަށް އެދޭކަމަށެވެ.