ނޫން ޕްލޭ
ވީޑިއޯ
29 Feb 2024
ވީޑިއޯ
ކޮފީ ވިތު ސުލޭމާން - ސީޒަން 2 | އެޕިސޯޑު 1
"ކޮފީ ވިތު ސުލޭމާނު"ގެ ދެވަަނަ ސީޒަންގެ ފުރަތަމަ އެޕިސޯޑު، އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ނައިބް ރައީސް އިސްލާއީލް ހަބީބުއާއެކު.
28 Feb 2024
ވީޑިއޯ
ހިޖާބު ސްޓައިލްސް: ކޮޓޮން ޝޯލް ސްޓައިލް ފޯ އެވްރިޑޭ
މި ވީޑިއޯގައި މުޅިން އައު ހިޖާބު ސްޓައިލެއް ގެނެސްދިނުމަށް ކްލެރިސާ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވަނީ ނިއުމާއެވެ. ނިއުމާ ގެނެސްދޭ ސްޓައިލަކީ ކޮޓޮން ޝޯލެއް ބޭނުންކޮށްގެން އާއްމު ދިރިއުޅުމުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އަޅާލެވިދާނެ ކަހަލަ ސްޓައިލެކެވެ. މި ވީޑިއޯގައި މޮޑެލްއެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ޓިކްޓޮކްގައި މަޝްހޫރު ތަރިއެއް ކަމުގައިވާ އުޝީއެވެ.
15 Feb 2024
ވީޑިއޯ
ހިޖާބު ސްޓައިލްސް: މޮޑެސްޓް ހިޖާބު
މި ސްޓައިލް ކޮންމެ ވައްތަރެއްގެ ހިޖާބު މެޓީރިއަލް އަކުން ވެސް އެޅިދާނެއެވެ. މި ވައްތަރު ސްޓައިލް ކޮށްލާނެގޮތް ވީޑިއޯގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ރިޒްނާ ވަނީ ކިޔައިދީފައެވެ. އަދި މި ސްޓައިލް މޮޑެސްޓްކޮށް، އިވެންޓަކަށް ނުވަތަ ފޯމަލްކޮށް އަޅާއިރު އެޑްޖަސްޓް ކުރަންވީ ގޮތާއި، އިތުރަށް ބޭނުންނަމަ، ކުޑަކުޑަ ޓްވިސްޓެއް ހިޖާބް އެޅުމުގައި ގެނެވިދާނެ ގޮތެއް ވެސް ރިޒްނާ ކިޔައިދީފައިވެއެވެ.
31 Jan 2024
ޚާދިމް
އަޅުގަނޑު އަބަދުވެސް ހުންނާނީ ތެދުވެރިކަމާ އިހުލާސްތެރިކަމާއެކު: ނަޒީފް
"ނޫން" ގެ ޚާދިމް ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ހުޅުމާލޭ ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރާ ހުސެއިން ނަޒީފު ބުނީ އޭނާއަކީ ދުވަހަކުވެސް ސިޔާސީ ގޮތުން މީހެއްގެ ދަށުވާނެ މީހެއް ނޫންކަމާއި، އޭނާ އަބަދުވެސް ހުންނާނީ ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ކުރުމުގައި ތެދުވެރިކަމާ އެހުލާސްތެރިކަމާއެކުގައިކަމެވެ.
31 Jan 2024
ޚާދިމް
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރާ ހައްވާ މުޙައްމަދުގެ ތަޞައްވަރު
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރާ ހައްވާ މުހައްމަދަކީ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދިން ނޫސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހޭދަކުރި 12 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާއާއެކު، މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަށް ރޯފިލައި، ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވެފައި ހުރި ކަނބަލެކެވެ.
28 Jan 2024
މަޖިލިސް އިންތިހާބު 2024
ވިލުފުށި ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރާ އާދަމް ސާޖިދުގެ ތަޞައްވަރު
އެމްޑީޕީ އުފެއްދުމަށް ކުރަން ފެށުނު މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ނުކުތް އާދަމް ސާޖިދަކީ، ވިލުފުށި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދިނުމުގެ ތަޞައްވަރާއެކު، އެދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރައްވާ ބޭފުޅެކެވެ.
16 Jan 2024
ވީޑިއޯ
އެސްޓީއޯ ރަމަޟާން ބާޒާރު
މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި، ރޯދަ މަހުގެ ކުރިން ހޮވާ ތިން ނަސީބުވެރިންގެ ތެރެއިން އެއްވަނަ ފަރާތަކަށް 75000 ރުފިޔާގެ އަގުހުރި ބަދިގެ ސެޓެއް ލިބޭ އިރު ދެވަނަ ފަރާތަކަށް، ހޯމް އެޕްލިއަންސް ޕެކޭޖެއް އަދި ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ތިންރޫމް އެޕާޓްމެންޓެއްގައި ލާނެ ނިޕޯން ޕެއިންޓާއި ކުލަ ލައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެއެވެ.
15 Jan 2024
ވީޑިއޯ
ބިލްޑް އެކްސްޕޯ 2024
މިމަހުގެ 11 އިން 14އަށް ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އެސްޓީއޯގެ ސްޓޯލަށް ގިނައަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައި.
11 Jan 2024
ވީޑިއޯ
މޭޔަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ވަޑައިގެން ފުރަތަމަ ކުރައްވާނެ ކަމަކީ މާލެ ސާފުކުރުން: އާޒިމާ
އާޒިމާ ވިދާޅުވީ، މާލޭގައި މިހާރު ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް ތިން ލެވެލްއެއްގައި އޮތީ މަސައްކަތްތައް ކުރަން ޖެހިފައި ކަމަށެވެ. މިގޮތުން ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރުމަކީ އެންމެ އިސްކަންދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކަމަށާއި މިގޮތުން މަގު ހިނގާ މީހުންނާއި މަގުމަތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއި ސަލާމަތްތެރިކަން ހޯދައިދޭން ޖެހޭކަމުގައި އާޒިމާ ވިދާޅުވިއެވެ.
10 Jan 2024
ވީޑިއޯ
ފުޓުބޯޅައިން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ތައްޓެއް ހޯދި ބެންޖޯގެ ކާމިޔާބީގެ ސިއްރަކީ "ޑިސިޕްލިން"
އެންމެ އުހަށް ފުޓުބޯޅަ ކުޅެން ބޭނުންވެ، 2000 ވަނަ އަހަރު ބެންޖޯ އައްޑޫ އިން މާލެ ބަދަލުވިއިރު އޭރުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ކްލަބުތައް ކަމުގައިވާ އައިލެންޑް ފުޓްބޯލް ކްލަބް (އައިއެފްސީ) އާއި ކްލަބް ވެލެންސިއާ އިން ލިބުނު ހުށަހެޅުންތަކަށް އޭނާ ފުރަގަސްދިނީ ކީއްވެގެންކަން، “ނޫން” އަށް ދިން ހާއްސަ އިންޓަވިއުގައި ހިއްސާކުރި.
08 Jan 2024
ވީޑިއޯ
އަޅުގަނޑު ވަނީ ރައްޔިތުންނާއި ވަރަށް ގާތުން މަސައްކަތްކުރާނެ މީހަކަށް: އާޒިމް
"ނޫން" ގެ ޚާދިމް ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންނަށް އޭނާ ފެންނާނެ ކަމަށާއި ބައްދަލުވާނެކަމަށާއި މަސައްކަތްކުރައްވާނީ ރައްޔިތުންނާއި އެކުގައި ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މަދުވެގެން ހަތަރު ފަހަރު ރައްޔިތުންނާއި އެކު ޓައުންހޯލް ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާނެ ކަމުގައިވެސް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. މިގޮތުން ޓައުންހޯލް ބައްދަލުވުންތައް، ހުޅުމާލެ އާއި ވިލިގިލީގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަކިން ބާއްވައި ދެއްވާނެ ކަމުަގައިވެސް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.
29 Sep 2023
ވީޑިއޯ
ސިހުރަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ހަތް ފާފައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޢަމަލެއް، އެކަމާ ދުރުހެލިވޭ: ޑރ. އިޔާޒް
ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޒް ވިދާޅުވީ، މި ދުވަސްވަރަކީ ސިޔާސީގޮތުން ވަރަށް ހަލަބޮލި، އެހާމެ ވާދަވެރި ދުވަސްވަރެއްކަމަށާއި، މި ދުވަސްވަރުގައި ވާދަވެރިން ކާމިޔާބު ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައި އިސްލާމްދީނުގައި ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ ސިޙުރުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ. މިކަމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި، މި ޢަމަލުގެ ނުބައިކަން ވެސް ޑރ. އިޔާޒު އޮޅުންފިލުވާދެއްވިއެވެ.
27 Sep 2023
ވީޑިއޯ
މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން ޑރ. މުއިއްޒު މިވަނީ މަސްވެރިންނަށް އިހުމާލުވެފަ
އެންމެ ކުޑަ އިރުން ފެށިގެން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މަސްވެރިކަން ކުރާ މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، "ނޫން" އަށް ދެވި ޙާއްސަ އިންޓަވިއުއެއްގައި އަބްދުﷲ ރަޝީދު ވިދާޅުވީ، ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓު ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު މާލޭގެ މޭޔަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން، މާލޭގެ މަސްވެރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިހުމާލުވެފައިކަމަށެވެ. އަދި މިކަމުގެ ގެއްލުން މާލެ އަތޮޅުގެ މަސްވެރިންގެ އިތުރުން، މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.
21 Sep 2023
ވީޑިއޯ
ޝެއިޙް އިލްޔާސް ޙުސެއިންގެ އާދޭސް!
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުމަށް ކުޑަތަންވެފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިޙް އިލްޔާސް ޙުސެއިންގެ ޙާއްސަ މެސެޖެއް އަދާލަތު ޕާޓީން އާންމުކޮށްފިއެވެ.
08 Sep 2023
ކީއްވެ އިބޫ؟
މިނިވަން ކަމަކީ ދޭދޭ ގައުމުތަކާ ޖެހިގެން ލިބޭނެ އެއްޗެއް ނޫން
ބަވަނަވެފައިވާ ދުނިޔޭގައި މިނިވަންކަން އޮތީ އެބައެއްގެ ތެރޭގައި އޮތް ޑިޕްލޮމަސީއެއްގެ މައްޗަށް، އަދި ފޮރިން ޕޮލިސީއެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ކަމެއް.
08 Sep 2023
އެ މެނިފެސްޓޯ މި މެނިފެސްޓޯ
އެ މެނިފެސްޓޯ މި މެނިފެސްޓޯ
މި ވީޑިއޯގައި އަޅާކިޔާފައިއެވަނީ، ދެ މެނިފެސްޓޯގައި ހުރި އެއްގޮތް ކަންކަން ނުހިމަނާ، ތަފާތުކަންކަން ދިރާސާކޮށްގެންނެވެ.