Advertisement

13 Aug 2023
ވިޔަފާރި

ލިވިން އެކްސްޕޯގައި އެލައިޑްގެ "ހިޔާވަހި" ޕްލޭންއާއި ގުޅޭ ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް

މި އަހަރުގެ ލިވިން އެކްސްޕޯގައި އެލައިޑް އިސްލާމިކް ވިންޑޯ އަޔާދީ ތަކަފުލް އިން ފޯރުކޮށްދޭ "ހިޔާވަހި ހޯމް ކޮންޓެންޓްސް ޕްރޮޓެކްޝަން" ޕްލޭންތަކުގެ މައުލޫމާތު އާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ. 

"ހޯމް ކޮންޓެންޓްސް ޕްރޮޓެކްޝަން" އަކީ ގޭތެރޭ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަކުން ނުވަތަ ގުދުރަތީ ހާދިސާއެއްގެ ސަބަބުން ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނާއި ގޭތެރޭގެ ފަރުނީޗަރު އަދި އިލެކްޓްރިކް މުދަލަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުންތަކަށް ބަދަލު ލިބޭ އިންޝުއަރެންސް އެކެވެ. 

މީގެއިތުރުންވެސް އެލައިޑުން ފޯރުކޮށްދޭ ހުރިހާ ހިދުމަތަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތުވެސް ލިވިން އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން ވަނީ އެކްސްޕޯއަށް ޒިޔާރަތްކުރި މީހުންނަށް ދީފައެވެ. އެލައިޑްގެ މި ޕްލޭންތައް އެ ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުން ފަސޭހަކަމާއިއެކު ނަގާލެވޭނެއެވެ. 

Advertisement

އެލައިޑްގެ މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދެނީ، ފޮޓޯ: ނޫން

ލިވިން އެކްސްޕޯއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެލައިޑުގެ މޯބައިލް އެޕް ޑައުންލޯޑު ކުރި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ވަރަށް ހާއްސަ ލަކީ ޑްރޯއެއްވެސް ވަނީ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން ލަކީ ޑްރޯއިން ހޮވުން ފަރާތްތަކަށް އެލައިޑުގެ ފަރާތުން އަލިފާން ނިވިއެއް ނުވަތަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ރަޖައެއް ވަނީ ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

މި އަހަރުގެ ލިވިން އެކްސްޕޯ ކުރިއަށްގޮސްފައިވަނީ މިމަހުގެ 10 އަކުން 12 އަށް ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.