Advertisement

05 Jul 2024
ލައިފްސްޓައިލް

ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ނަތީޖާ ނެރެދޭނެ އެންމެ ރަގަޅު މަންތިރިއަކީ ޕިއްޒާ ކިޗަންގެ މީރު ރަހަ

ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ މެޗުތަކާ ހިސާބަށް މިހާރު އައިސްފައިވާއިރު، ނޭވާ ހިފަހައްޓާލަން ޖެހޭ އެތައް ދަނޑިވަޅެއް އަންނާނެކަން ޔަގީނެވެ. ބެލުންތެރިން ޖެހޭނީ ކެތްތެރިވާށެވެ. ފޯވާޑުންނަށް އިތުބާރު ކުރާށެވެ. އެކަމަށް ޝައްކުވަންޏާ ދެންއޮތް ހައްލަކީ ޕިއްޒާ ކިޗަންއަށް ގުޅާލުމެވެ.

ފުޓުބޯޅަ ބެލުންތެރިންނަށް އެނގެންޖެހޭ ޕިއްޒާ ކިޗަންގެ އެންމެ ހާއްސަ ސިފައަކީ، މެޗުގެ ހޫނުގަނޑުގެ ތެރޭގައި ގުޅާލިޔަސް، އެ ހޫނުގަނޑުގެ ތެރޭގައި ގޭ ދޮރުމައްޗަށް ޕިއްޒާ ގެނަސްދޭނެކަމެވެ. އެހެންކަމުން ރެފްރީގެ ކަށިގަނޑާއެކީ ޕިއްޒާ ކިޗަންއަށް ގުޅާލިޔަސް، ހާފު ޓައިމްގައި ކުޅުންތެރިން ޗޭންޖިންގް ރޫމަށް ވަނުމުގެ ކުރިޔަށް ޕިއްޒާ ގެނަސް ގޭ ސިޓިންގ ރޫމަށް ވައްދާނެއެވެ.

ޕިއްޒާ ކިޗަން، ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 10371

ފުރަތަމަ ހާފު އެހާ ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތަކަށް ކުޅުންގަނޑު ކުރިޔަށް ނުގޮސް ދާނެއެވެ. އެކަމާ ދެރަނުވާށެވެ. ދެން ޖެހޭނީ ރޭވުން ބަދަލުކުރަންތާއެވެ. އޭރުން އެންމެ ރަގަޅުވާނީ ޕިއްޒާ ކިޗަންގެ ކުކުޅު ކުރަނޑި ޕިއްޒާއެވެ. ތިމާ ސަޕޯޓުކުރާ ޓީމު އައު ގޮތެއް ތަޖުރިބާކުރާ އިރު، ތިމާ ވެސް އައު ރަހައެއް ތަޖުރިބާކޮށްލުން އެއީ އެންމެ ރަގަޅު ގޮތެވެ. ސަބަބަކީ ޓީމުގެ ޕްލޭން ރަގަޅަށް މަސައްކަތް ނުކުރި ނަމަވެސް، ކުކުޅު ކުރަނޑި ޕިއްޒާގެ ޕްލޭންއާއެކު، ހިތަށް ނުގެންނަ ވަރުގެ ހިތްހަމަޖެހުމެއް އެ ރަހައިން ގެނުވާނެތީއެވެ. މިކަން ތަޖުރިބާ ކުރި މީހުންތިބީ އެ ފޮނި އުއްމީދުގައެވެ. އަދި ކުކުޅު ކުރަނޑި ޕިއްޒާ ނޫންގޮތެއް ބޭނުންނަމަ، ޕިއްޒާގެ އެހެން ރަހަތައް ވެސް ތަޖުރިބާކޮށްލެވިދާނެއެވެ.

އެ ޕްލޭން ވެސް މަސައްކަތް ނުކުރާނެހެން ހީވަންޏާ ދެން އޮތީ ކުޅުންތެރިން ބަދަލުކޮށް ބެންޗުން ކުޅެން އަރުވާ ފަދައިން، ޕިއްޒާގެ ބަދަލުގައި އެހެން އެއްޗަކުން ހިތްހަމަޖެހުން ހޯދޭތޯ ބެލުމެވެ. އޭރުން އެންމެ ރަގަޅު ވާނީ ޕިއްޒާ ކިޗަންގެ ސަބްމެރިން އެކެވެ.

ދެން އޮތީ މެޗަށް ތައްޔާރު ވުމެވެ. މެޗަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މި ވަގުތު ކުރެވޭނެ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ޕިއްޒާ ކިޗަންގެ ނަންބަރު ފޯނުގައި ސޭވްކޮށްލުމެވެ. ގުޅާލައިގެން އޯޑަރުކުރަން ބޭނުންވާ ހާލަތްތަކަށް 3356565 ސޭވް ކޮށްލާށެވެ. އަދި މެސެޖަކުން އޯޑަރުކޮށްލަން ޖެހިދާނެކަމަށް ބަލައި 7876565 ވެސް ސޭވް ކޮށްލާށެވެ.

ޔަގީން ކުރަން ޖެހޭނެ އެއް ކަމަކީ، ޕިއްޒާ ހަމަ ހޫނުކޮށް، ތާޒާކޮށް ހުއްޓައި އަވަހަށް ގެއަށް ގެންނާނެކަމެވެ.

މެޗު އެކްސްޕީރިއެންސް ރަގަޅުކޮށްލަން ބޭނުންނަމަ، ޕިއްޒާ ކިޗަންއަށް ގޮސް މެޗު ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އެބައޮތެވެ. ޔޫރޯގެ މެޗުތައް އެތާނގައި ބޮޑު ސްކްރީނުން ބަލާލެވޭނެއެވެ. ޕިއްޒާ ކިޗަން ހުންނާނީ ނިރޮޅު މަގު 11 އިން ވަދެގެން ގޮސް އަހިގަސް މަގަށް އަޅައިގެން ދާއިރުއެވެ. އެއީ ލޮޓް ނަންބަރު 10371 އެވެ.

ޕިއްޒާ ކިޗަންގެ ވާހަކަ ދައްކަން ވެއްޖެއްޔާ އަދިވެސް ވާހަކަ އެބައޮތެވެ. ޔޫރޯގެ މެޗުތަކުގެ ސްކޯ ދިމާކޮށްގެން ހިލޭ ބަނޑު ވެސް ފުރާލެވިދާނެއެވެ. މިކަން ކުރެވޭނީ ޔޫރޯގެ ކޮންމެ މެޗެއް ފެށުމުގެ ކުރިން ޕިއްޒާ ކިޗަންގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި މެޗުގެ ނަތީޖާ ދިމާކުރުމަށް ހުޅުވާލާ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ރަގަޅު ގޮތުގައި ހިފައިގެނެވެ. މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން މެޗުގެ ނަތީޖާ ކޮމެންޓު ކުރުމަށްފަހު ނަސީބުގެ އަގު ވަޒަންކޮށްލާށެވެ.

ކޮމެންޓް
މަލާ
ޕޯޗުގަލް 1 ފްރާންސް 0
05 Jul 2024
އަޒާން
ޖަރުމަނު 1 ފްރާންސް 0
05 Jul 2024
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.