Advertisement

ދުނިޔެ، އަދި ސައިންސްވެރިންނަށް ހޯދުނު ދުނިޔެއާ އެއްގޮތް ޕްލެނެޓް --

07 Jul 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ޢަލީ ސުލައިމާން

ދުނިޔެ ނޫނަސް ކާއިނާތުގެ އެހެން ޕްލެނެޓެއްގައި ދިރުންތައް ވާކަމަށް ބެލެވޭ!

ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި އިންސާނުން ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ޤަދީމި ޒަމާނުގައިވެސް އިންސާނުންނަށް ހީކުރެވިފައި އޮތީ ދުނިޔޭގައި ދިރިއުޅޭ ބަޔަކީ ހަމައެކަނި އެބައިމީހުން ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ ހަޟާރަތްތައް ކުރިއަރަމުން އެއްބަޔަކަށް އަނެއް ބައެއްގެ މައުލޫމާތު އެނގެމުން އައިސް މީލާދުގެ 20 ވަނަ ޤަރުނު ނިމުނީ، ދުނިޔޭގެ ބައްރުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ތަޢާރަފްވެގެންނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ޓެކްނޮލޮޖީއާއެކު 1900ގެ މެދުތެރޭގައި ފުޅާވާން ފެށި ޖައްވީ ހޯދުންތަކުގައިވެސް ޖަވާބު ހޯދަން ބޭނުންވި އެންމެ މުހިއްމު ސުވާލަކީ، މިކާއިނާތުގައި އިންސާނުންނާއި ޖަނަވާރާއި ދޫނި ސޫފާ ސޫތްޕާއި މަސްމަހާމެހި ދިރިއުޅޭ ހަމައެކަނި ޕްލެނެޓަކީ ދުނިޔެ ކަމުގެ ސުވާލެވެ. ޖައްވީ ހޯދުންތަކާއި، ކުރިއެރުންތަކުގައި، ޤަރުނެއް ނިމިދިޔައިރު، ދުނިޔެ މި ހިމެނޭ ސޯލާ ސިސްޓަމްގައި ދުނިޔެ ނޫން އެއްވެސް ޕްލެނެޓެއްގައި ދިރުމެއްވާކަމުގެ ނިޝާނެއް ނުފެނުނެވެ.

ޖައްވީ ހޯދުންތައް ހޯދުމެ މަސައްކަތުގައި ދުނިޔެ ހިމެނޭ ސޯލާސިސްޓަމް ނޫނަސް މި ޔުނިވާސްގައި އެހެން ސޯލާ ސިސްޓަމްތައް އެބަހުރިކަން ސައިންސްވެރިންނަށް ހޯދުނެވެ. އަދި 2015 ވަނަ އަހަރު ދުނިޔެއާ 120 އަލި އަހަރު ދުރުގައިވާތީ ފެނުނު ޕްލެނެޓަށް ސައިންސްވެރިންގެ ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުވީ، އެ ޕްލެނެޓާއި ދުނިޔެއާއި ވަރަށް އެއްގޮތް ސިފަތައް ހުރުމުންނެވެ. K2-18b ނަން ދީފައިވާ މިޕްލެނެޓްގެ އެޓްމޮސްފިއާ ނުވަތަ ޖައްވުގައި، ކާބަންޑައި އޮކްސައިޑާއި މީތޭން ގޭސް ހުރިކަން ސައިންސްވެރިންނަށް ދެނެގަނެވުނީ ހުސްވި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. މިއާއެކު ދުނިޔެއެކޭ އެއްގޮތަށް އެޕްލެނެޓުގައި ދިރުންތައް ވެދާނެ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ލަފާކުރި ކުރުމަށް އިތުރު ބާރެއް ލިބުނެވެ.

Advertisement

K2-18b ޕްލެނެޓް އޭގެ އިރުގެ ވަށައިގެން ބުރެއް ފުރިހަމަ ކުރަނީ، 32 ދުވަހުންނެވެ. ދުނިޔެ އިރުގެ ވަށައިގެން ބުރެ ފުރިހަމަ ކުރަނީ، 30 ނުވަތަ 31 ދުވަހުންނެވެ. ދުނިޔެކޭ އެއްގޮތަށް މިޕްލެނެޓްގައިވެސް ކަނޑުތައް ވާކަމަށްވެސް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

ދުނިޔެއަށް ވުރެ ދެގުނަ ބޮޑު، މި ޕްލެނެޓްގައި ދިރުންތައް ވާކަމަށް ކުރެވޭ ހީތައް ޔަޤީނާއި ގާތްވަމުން އަންނައިރު، މިޕްލެނެޓަށް ސައިންސްވެރިންގެ ޝައުޤުވެރިކަން އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މި ޕްލެނެޓަށް އިންސާނަކަށް ދެވުމަކީ ދުނިޔޭގެ ޓެކްނޮލޮޖީ އަދި ހުރި ހިސާބުން އަދި ވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ކެޕްލާ 2 އާއި ދުނިޔެއާ ދެމެދު 120 އަލި އަހަރުގެ ރާސްތާއެއް އޮންނައިރު، އިންސާނެއްގެ އުމުރުން އެއަށްވުރެވެސް މާކުރެވެ. 

ކޮމެންޓް
ޤ
މޮލު ވާގަކައެއް
07 Jul 2024
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.