ވިޔަފާރި
ވިޔަފާރި
16 Jul 2023
ވިޔަފާރި
މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަަދަދު މިލިޔަނަކަށް އަރައިފި
އެއްމިލިޔަން ވަނަ ފަތުރުވެރިއަކީ، ރަޝިޔާގެ ރައްޔިތެއްކަމުގައިވާ، އެންޓޯން ޕެވްލޯވްއެވެ. އޭނާއައީ އާއިލާއާއެކުގައެވެ. އެންޓޯން ޕެވްލޯވްއަށާއި އާއިލާއަށް، މަރުހަބާ ވިދާޅުވީ، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ މައުސޫމާއި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި އެއާޕޯޓުގެ އިސްވެރިންނެވެ.
14 Jul 2023
ވިޔަފާރި
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ރީބްރޭންޑްކޮށްފި
މިރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ ޝާހިދު ޢަލީ ވިދާޅުވީ، ކުންފުނި ރީބްރޭންޑްކޮށް ލޯގޯއާ ކުލަޔަށް ގެނެވުނު ބަދަލަކީ، ކުންފުނީގެ ޚިދުމަތްތައް ޒަމާނީކުރުމަށް ކުރެވެމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ގެނެވުނު ބަދަލެއްކަން އޭނާ ފާހަގަކުރައްވިއެވެ.  އަދި ޒަމާނީ ކޯޕަރޭޓް މާޙައުލެއްގައި، ޕޯޓްގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމުގެ ޕްލޭންތަކާއިއެކު މަސައްކަތް ކުރާއިރު ކުންފުނީގެ ބްރޭންޑް އިމޭޖްވެސް ޒަމާނީ ވާންޖެހޭކަމުގައި ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުންފުނީގެ ތަރައްޤީއަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވި ކުރިއެރުންތައް ހޯދިފައިވާކަންވެސް ޝާހިދު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.
21 Jun 2023
ވިޔަފާރި
ރާއްޖެއަށް މަކިޓާ ތައާރަފްކުރިތާ 25 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ޕްރޮމޯޝަނެއް
ރާއްޖެއަށް މަކިޓާ ތައާރަފްކުރިތާ 25 އަހަރު ފުރުމާއި މަކިޓާ ޝޯރޫމަށް އެއް އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަކިޓާގެ އުފެއްދުންތަކުގެ ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެސްޓީއޯއިން ފަށައިފިއެވެ. ޖޫން މަހުގެ 21 ން ޖުލައި 31 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށްގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަން ފައްޓަވައިދެއްވީ އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަބްދުﷲ ސައީދުއެވެ.
21 Jun 2023
ވިޔަފާރި
ސައުދީ އަރަބިއާގެ ފްލައިނާސް އެއާލައިންގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށައިފި
ސައުދީ އަރަބިއާގެ އެއާލައިން އަދި މެދުއިރުމަތީގެ އެންމެ އަގުހެޔޮ އެއާލައިން ފްލައިނާސް އިން ރާއްޖެއަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށައިފިއެވެ. އެ އެއާލައިންގެ ފުރަތަމަ ފްލައިޓް މިއަދު ހެނދުނު 8:00 ގައި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޖައްސާފައިވާއިރު، އެ އެއާލައިނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން ވޯޓަރ ސެލިއުޓް އެއް ވަނީ ދީފައެވެ.
18 Jun 2023
ވިޔަފާރި
އެލައިޑް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑާއި އެޑިޔުކޭޝަން ފަންޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި
އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސް ކުންފުނީގެ އިޖްތިމާއީ ޒިންމާ "ޕްރިމިއަމް ފޯ ގުޑް" ގެ ދަށުން ތައާރަފުކޮށްފައިވާ؛ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑް އަދި އެޑިއުކޭޝަން ފަންޑަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ފޯމު ހުށައެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. "އެލައިޑް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑް" އަކީ 6 ދާއިރާއެއް ހިމެނޭގޮތަށް މުޖުތަމައުއަށް މަންފާ ކުރުވަނިވި ހިޔާލުތައް ހަގީގަތަކަށް ހެދުމުގެ ބާރުވެރިކަން އަތޮޅު ތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޖަމިއްޔާތަކަށް ލިބިދޭ ފަންޑިންގ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
08 Jun 2023
ވިޔަފާރި
އިންނަމާދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި
މި މަޝްރޫޢު ހަވާލުކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައ،ި އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޗީފް އޮޕްރޭޓިންގ އޮފިސަރ ޝާހިދު ޙުސައިން މޫސާއެވ.ެ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވ،ީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލ،ް އަލްފާޟިލާ ފާތުމަތު ޝާނާ ފާރޫޤެވެ.
08 Jun 2023
ވިޔަފާރި
އިނގިރޭސި ވިލާތާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއް ޤާއިމްކުރަނީ
19 May 2023
ވިޔަފާރި
ކުރީ އަހަރުތަކާއި ނުބައްދަލު މިންވަރަށް މި ފަސްއަހަރު މިފްކޯގެ ކެޕޭސިޓީ ވަނީ މަތިކުރެވިފައި: އަމީރު
އަމީރު ވިދާޅުވީ، މި ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިފްކޯގެ މަސް ގަތުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުވީ އޭގެ ކުރީގެ ހުރިހާ އަހަރުތަކުގައި ކެޕޭސިޓީ އުފެއްދުނު މިންވަރާ ނުބައްދަލު މިންވަރަކަށް ކަމަށެވެ. އަދި 2018ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ކެޕޭސިޓީއާ އަޅާބަލާއިރު، މިހާރު ގާތްގަނޑަކަށް 241 ޕަސެންޓް ކެޕޭސިޓީއަށް އިތުރުކުރެވިފައިވާކަން އަމީރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު މިފްކޯގެ އުޅަނދުތަކުގައި މަސް ގަނޑުކުރެވޭ ކެޕޭސިޓީއަކީ 80 މެޓްރިކް ޓަނެވެ. އިއްޔެ ޚިދުމަތަށް ނެރުނު ޖަޒީރާ 3 އާއިއެކު މިފްކޯގެ އުޅަނދުތަކުގައި މަސް ގަނޑުކުރެވޭ ކެޕޭސިޓީވަނީ 290 މެޓްރިކްޓަނަށް މަތިކުރެވިފައެވެ. އަދި އަލަށް ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތިން ބޯޓު ގެނެވުމާއި އެކު އެއަދަދު 500 މެޓްރިކްޓަނަށް މަތިވާނެކަންވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އަމީރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
18 May 2023
ވިޔަފާރި
ފިތުރޯނު ސްމާޓް ޕާކިންގ ޒޯނުން ޕާކިން ޖާގަ ކުއްޔަށްހިފަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
އެކުންފުނިން ބުނީ، ތިން އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ޕާކިން ޒޯޯނުން ޖާގައެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބީލަން ފެށޭ އަގަކީ، 1500ރ ކަމަށެވެ. މިގޮތުން ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ މައިގަނޑު ޝަރުތުތަކަކީ، އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައި ވުމާއި، ޕާކު ކުރަން ހުށައަޅާ އުޅަނދަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ގްރޭޓަރ މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ދުއްވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އުޅަދަކަށްވުމެވެ. މީގެ އިތުރުން މީގެ ކުރިން ހުޅުމާލެއިން ޕާކިން ޖާގައެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުވުންވެސް ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.
14 May 2023
ޚަބަރު
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭގެ ލައިޓްޖަހައި ނިމި ޓެސްޓް ދަތުރުކޮށްފި
13 May 2023
ޚަބަރު
އެމްޓީސީސީގެ ތާރީޚުގައިވެސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 32 މިލިޔަން ރުފިޔާ ޙިއްޞާދާރުންނަށް ބަހަން ނިންމައިފި
09 May 2023
ވިޔަފާރި
މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަތަރުމަސް ނިމުނު އިރު 7 ލައްކަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި
ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި މިއަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި، އަދަދު ވަނީ 710645އަށް އަރާފައެވެ. އެއީ ހުސްވިއަހަރާއި އަޅާ ބަލާއިރު %17.5 އިތުރުއަދަދެކެވެ. އަދި ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މިމުއްދަތުގައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންނަށްވުރެ މިއަހަރު ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރެވެ. މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައި ވަނީ، ރަޝިޔާއިންނާއި އިންޑިއާއިންނާއި ވިލާތުގެ ތިންޤައުމަކުންނެވެ. ފާއިތުވި ހަތަރު މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަޝިޔާއިން އެކަނިވެސް ރާއްޖެއަށް ލައްކައަކާއި ގާތްކުރާ އަދަދަށް ވަނީ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައެވެ.