ޚަބަރު
21 Jun 2024
ޚަބަރު
ސައިކަލާއި އެކު ބަނދަރަށް ވެއްޓި ނޮޅިވަރަމްގައި ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ވިދާޅުވީ، ސައިކަލާއި އެކު މޫދަށް ވެއްޓުނު ޒުވާނާއަކީ، އުމުރުން 32 އަހަރަުގެ ދިވެހި ކަމަށެެވެ. އަދި އޭނާ ނިޔާވީ، ނޮޅިވަރަމް ހެލްތު ސެންޓަރުގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް ކަމަށާއި، ހާދިސާ ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ ރޭގެ 21:15 ހާއިރުގައި ކަމަށް ވެސް ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ވިދާޅުވިއެވެ.
20 Jun 2024
ޚަބަރު
ލައިސަންސް ނެތް މީހަކު ދުއްވި ލޮރީ އެއް ޓޯކޮށްފި
ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ވިދާޅުވީ، އެއާޕޯޓް ޓްރެފިކް ލައިޓް ކައިރިން، ދަތުރު ކުރި އުޅަނދެއް ހުއްޓުވައި ޗެކް ކުރި އިރު އެ އުޅަނދު ދުއްވި ޑްރައިވަރުގެ އަތުގައި ލައިސަންސް ނެތްކަމަށެވެ. އެހެންވެ އެލޮރީ ޓޯކޮށްފައިވާ ކަމުގައި ފުލުހުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.
20 Jun 2024
ޚަބަރު
ކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭ އުމުރު ދަށްކުރުމަކީ، ކުޑަކުދިން ކުށްކުރާ މައްސަލައަށް އޮތް ހައްލެއް ނޫން ކަމުގައި ޕީޖީ ވިދާޅުވެއްޖެ
ޕީޖީ ޙުސައިން ޝަމީމް ވިދާޅުވީ، ބޮޑެތި މީހުން ކުށްކުރާ ސަބަބުތަކާއި ކުޑަކުދިން ކުށް ކުރާ ސަބަބުތައް ތަފާތު ކަމަށެެވެ. މިގޮތުން އެމަނިކުފާނު ލިޔުމުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައި ވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިން ކުށްކުރާކަމަށް ފެންނަނީ، އެކުދިންގެ މާޙައުލުން އެކަމަށް ހިތްވަރު ލިބޭތީ ކަމަށެވެ.
19 Jun 2024
ޚަބަރު
މުމްބާއީ އެއާޕޯޓުގައި ދެ ފްލައިޓް މުޑިނާރައި ކިރިޔާ ސަލާމަތްވި ހާދިސާއެއް ތަޙްޤީޤު ކުރަނީ
އިންޑިއާގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ދެ ރަންވޭއެއް އޮންނަ މުމްބާއީ އެއާޕޯޓުގައި އިންޑިގޯ ފްލައިޓް ޖެއްސީ އެއަރ އިންޑިއާ ފްލައިޓް ޓޭކްއޮފް ކުރިތާ އެންމެ 3 ސިކުންތުގެ ތެރޭގައި ހަމަ އެރަންވޭ އަށެެވެ. އަދި ދެފްލައިޓް 1679 ފޫޓަށް ކައިރިވިއެވެ. އެ ދެފްލައިޓަކީވެސް އެއާބަސް 320 މަރުކާގެ ދެ ބޯޓެވެ.
19 Jun 2024
ޚަބަރު
ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތާއިއެކު ޕީއެސްއެމްގެ ޗެނަލްތައް ހިލޭ ބަލައި އަދި އަޑު އެހޭނެ އެޕެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި
ޕީއެސްއެމްއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޕީއެސްއެމް އެއަރ ގެ ނަންދީފައިވާ މިއެޕް މިހާރު، އެޕް ސްޓޯއިންނާއި ގޫގުލް ސްޓޯރ އިން ހިލޭ ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މި އެޕް އިން، ޕީއެސްއެމްގެ ގިނަ ޗަނަލްތަކެއް އޮލައިންކޮށް ބެލޭނެ ކަމުގައިވެސް އެކުންފުނިން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން، ޔެސް ޓީވީ އާއި ޕީއެސްއެމް ނިއުސް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަށާއި ދިއެފްއެމް އަދި ދީނުގެ އަޑުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ބަލައި އަޑުއެހޭނެއެވެ.
19 Jun 2024
ޚަބަރު
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މިއަހަރު ފައިސާ ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ޕާޓީއަކަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފި
އެކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އަދި ތަރުޖަމާނު ޙަސަން ޒަކަރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީ އާއި ޕީއެންސީ ނޫން އެހެން ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައި ވަނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އަދި މެއި މަހު އެމްޑީޕީއާ ޕީއެންސީއަށްވެސް ފައިސާ ދޫކޮށް ނިންމާފައިވާ ކަމުގައި އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.
19 Jun 2024
ޚަބަރު
ތިލަ މާލެ ބުރިޖުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް މީހަކު މަރުވި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާ ކަމުގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެ
އެ މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ، އެ ހާދިސާ ކޮންޓްރެކްޓަރާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެންދަނީ ތަޙުގީޤުކުރަމުންދާކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއީ ކިހިނެއް ހިނގައި ދިހަ ހާދިސާއެއް ކަމެއް މިނިސްޓްރީ ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
19 Jun 2024
ޚަބަރު
ރައީސް ނާސިރުގެ ދައުރުގައި ޕަބްލިކް ސޭފްޓީ މިނިސްޓަރކަން ކުރެއްވި، ޢަބްދުލްޙަންނާން ޙަލީމް އަވަހާރަވެއްޖެ
19 Jun 2024
ޚަބަރު
އިއްޔެ ރޭ މަރުވީ ތިލަ މާލެ ބުރިޖުގައި މަސައްކަތް ކުރަން އުޅުނު މީހެއް ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެ
އެހެން ނަމަވެސް ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ކުރިން ވިދާޅުވީ، އެމީހާއަކީ، ސިނަމާލެ ބުރިޖުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު މީހެއް ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފަހުން ފުުލުހުން މީޑިއާއަށް މިއަދު ފޮނުވި މެސެޖުގައި ވިދާޅުވީ، އެމީހާއަކީ ސިނަ މާލެ ބުރިޖުގެ މަސައްކަތެއްގައި އުޅުނު މީހެއް ކަމުގައި ދެންނެވުނީ މައުލޫމާތު ލިބުމުގައި އަރާފައިވާ އޮޅުމެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.
18 Jun 2024
ޚަބަރު
އާއިލާ އާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން ގުރައިދޫ މަރުކަޒުގައި ތިބި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި
އިޖުތިމާޢީ އަދި ޢާއިލީ ތަރައްޤީއާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ވިދާޅުވީ، ޕްރޮގްރާމްގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވަނީ އެކި ދާއިރާ ތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފަންނީ ބޭފުޅުން ކަމަށެވެ. މިގޮތުން މި ޕްރޮގްރާމްގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައި ވަނީ ނަރުހުންނާއި ސޯޝަލް ވާކަރުންކަމުގައިވެސް އެވުޒާރާއިން ވިދާޅުވިއެވެ.
18 Jun 2024
ޚަބަރު
އެކްސިޑެންޓްވުމުން ފިލައިގެން ދިޔަ މީހަކު ހޯދަނީ
ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވީ އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި މީހާއަށް ސީރިއަސް ޒަޚަމްތަކެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެކްސިޑެންޓްވި ދެ އުުޅަނދުން އެއް އުޅަނދު ދުއްވި މީހާ އެކްސިޑެންޓްވުމުންވެސް މަޑުނުކޮށް ގޮސްފައިވާތީ އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.
18 Jun 2024
ޚަބަރު
ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުއްދަ ހޯދަން ބިދޭސީން އިތުރު ފީއެއް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެ: މިނިސްޓަރ
މިނިސްޓަރ އިޙްސާންދައުލަތުގެ މީޑިއާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ރަށުކައުންސިލްތަކުން ހުއްދައެއް ނަގަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވާނެ ކަމަށެވެ. އެކަން ތަފްސީލްކޮށްދެއްވައި، މިނިސްޓަރ އިޙްސާން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އެ ނިންމުމަކީ. ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް 3 އަހަރަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ ޕްލޭންގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ބަޔޯމެޓްރިކް މައުލޫމާތު އެއްކޮށް ތައްޔާރުކުރަމުންދާ ޑާޓާ ބޭސްގެ އެކްސެސްވެސް ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމުގައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
18 Jun 2024
ޚަބަރު
ސިނަމާލެ ބުރިޖުގައި މަސައްކަތްކުރަން ހުރި ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ވިދާޅުވީ، އެމީހާ ބުރިޖުމަތީގައި މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް އަނބުރައިގަނެގެން ވެއްޓިގެން ރޭ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ އިރުވެސް އެމީހާ މަރުވެފައިވާ ކަމުގައި ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމުގައިވެސް ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ވިދާޅުވިއެވެ.
18 Jun 2024
ޚަބަރު
ދިރާގުގެ ޓެސްލާ ކާރު ލިބޭ ފަރާތް ހޮވައިފި
ދިރާގުގެ "ވިން އަ ޓެސްލާ" ޕްރޮމޯޝަންގެ ގުރުއަތުން އެކާރު ލިބުނު މުސްޠަފާއަކީ، މުހައްމަދު މުސްތަފާއަކީ ކ. ތުލުސްދޫއަށް ނިސްބަތްވާ މީހެކެވެ.
17 Jun 2024
ޚަބަރު
މުޙައްމަދު ޒަކީގެ އާޢިލާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
17 Jun 2024
ޚަބަރު
ނޮޅިވަރަމް ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ރޯކޮށްލައިފި
އެރަށުން ވާހަކަދެއްކި މީހަކު ބުނި ގޮތުގައި، ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ބަޔަކު ގަސްދުގައި ރޯކޮށްލީ ކަމުގެ ހެކިތައް އެސަރައްހަދުން ފެނިފައިވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަލިފާނުގެ މިހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، އެމައްސަލަ ފުލުހުން ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.