Advertisement

16 Apr 2024
ދީން

މީސްތަކުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަންނަނަމަ ތިމާގެ ހެޔޮކަންތައްތައް ނެތިވެ ހިނގައިދާނެ

އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ހެޔޮ ޢަމަލުތަކުގެ ޘަވާބު އުނިވާކަންތައްތަކުން އަޅުގަނޑުމެން ރައްކާތެރިވާންޖެހެއެވެ.

"ނޫން.އެމްވީ"ގެ ރޯދައާ ހެޔޮ އަމަލުގެ އަށާވީސްވަނަ އެޕިސޯޑުގައި ޝެއިޙް އިލްޔާސް ޖަމާލް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ  މީސްތަކުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަތުމުގެ ނުބައިކަމާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ. 

ކީރިތި ރަސޫލާ ޙަދީޘްކުރައްވަނީ؛

Advertisement

ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުންމަތުން ބަނގުރޫޓުވެފައިވާ މީހަކީ ޤިޔާމަތްދުވަހު ނަމާދާއި ރޯދައާއި ޒަކާތުގެ ހެޔޮކަމައިގެން އަންނަމީހާއެވެ. އަދި އެކަންކަމާއިއެކު އަންނައިރު އޭނަވަނީ މިވެނި މީހަކާ ދިމާލަށް އެއްޗެހި ކިޔާފައެވެ. އަދި އެވެނި މީހަކަށް ޤަޛްފުކޮށްފައެވެ. އަދި މިވެނި މީހެއްގެ މުދާ ކައިފައެވެ. އަދި މިވެނި މީހެއްގެ ލޭ އޮހުރުވާފައެވެ. އަދި އެވެނި މީހެއްގެ ގައިގައި ޖަހާފައެވެ. ދެން އޭނާގެ ހެޔޮކަމުން އެވެނި މީހަކަށް ދެއެވެ. އަދި އެ ހެޔޮކަމުން މިވެނި މީހަކަށް ދެއެވެ. އެންމެފަހުން، އެހެން މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ދިނުމުގެ ކުރިން އޭނާގެ ހެޔޮކަންކަން ހުސްވުމުން އެމީހުންގެ ނުބައިކަންކަން އޭނާގެ ބޮލުގައިއެޅެއެވެ. ދެން އޭނާ ނަރަކައަށް އެއްލާލެވެއެވެ.“

ލޮބުވެތި މުސްލިމް އަޚުންނާ އުޚްތުންނޭވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ހެޔޮ ޢަމަލުތަކާއި އޭގެ ސަވާބު އުނިވުމަށް ނޭދޭނަމަ، ޣީބަ ބުނުމާއި އަނިޔާވެރިވުމާއި އެނޫންވެސް މީސްތަކުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަތުމުން ދުރުވާންޖެހެއެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހެޔޮކަންތައް ނެތިވެ ހިނގައިދާނެއެވެ.

މި މަޢުޟޫޢުއާ ގުޅޭގޮތުން ޝެއިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަ އަޑު އެއްސެވުމަށާއި ބެއްލެވުމަށް، ވީޑިއޯ ޕްލޭ ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.