ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
30 May 2024
ޚަބަރު
ރަސްމާލެ މަޝްރޫޢު ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ އިތުރު ގޮތްތަކެއް ހޯދަނީ!
29 May 2024
ޚަބަރު
ތިމާވެށީގެ ދާއިރާއިން ލިބޭ އެހީތައް މަދުުކަމުގައި ވިދާޅުވެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި
މިބައްދަލުވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވީ، ފާއިިތުވެ ދިޔަ 10 އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ކޮޕްސަމިޓާއި، ޕެރިސް އެގްރީމެންޓާއި، ކްލައިމެޓް އެޖެންޑާގައިވެސް، މޫސުމީ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ގެއްލުންތައް ލިބެމުން އަންނަ ޤައުމުތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް ބޮޑެތި ވަޢުދުތައް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެ އެހީތަކުން ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ލިބިފައި ވަނީ ކުޑަ މިންވަރެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.
28 May 2024
ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުއްމީދަކީ، މިފަހަރުގެ މަޖިލީހަކީ އެންމެ ޒިންމާދާރު މަޖިލީހަށް ވުން!
އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ، 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ހުވާކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން މެމްބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ފޮނުއްވެވި މެސެޖުގައެވެ.
12 May 2024
ޚަބަރު
މަދީނާގައި ތިބި ދިވެހި ކިޔަވާ ކުދިންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހާމަކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި މިބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް ދިޔައީ، މަދީނާގައި އިއްޔެއެވެ. އަދި މިބައްދަލުވުމުގައި މަދީނާގައި ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރަމުންދާ 24 ދަރިވަރަކު ބައިވެރިވި ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ވިދާޅުވިއެވެ.
06 May 2024
ޚަބަރު
ރައީސްގެ ނަސޭހަތް: މީހަކަށް ކުށެއް ކުރެވުނަސް ފަޟީހަތް ނުކުރޭ!
އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ، އިއްޔެ އެމަނިކުފާނުގެ ޕާޓީ ޕީއެންސީއަށް ނިސްބަތްވާ އިންތިޚާބީ މަޖިލިސް މެމްބަރު ޢިމްރާން ލަތީފްއަށް ތާއީދު ކުރާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާންގެ ކާރުގައި މީހެއްގެ ޕިކަޕުން ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެއްޓެއްގެ ތެރެއަށް ޢިމްރާން ލަތީފް ވަދެ، ހިންގި އަމަލުތަކެއްގެ ވީޑިއޯ އެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޕޯސްޓްކޮށް ދައުރުކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.
03 May 2024
ޚަބަރު
ނޫސްވެރީންގެ ޤައުމީ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބު، ހެޔޮ ގޮތުގައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު އަދާކޮށްދިނުންމަތީ ދެމިތިބުމަށް ރައީސް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޠާބުގައި ވިދާޅުވީ، ނޫސްވެރީން މަސައްކަތްކުރާނެ އޮފީސް ޖާގަ އަގުހެޔޮކޮށް ލިބޭނެ މީޑިއާ ވިލެޖެއް ބިނާކުރުމާއި، އެކި ދާއިރާތަކުން ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތު މީޑިއާތަކަށް އިތުރުކޮށްދިނުމާއި، ޚަބަރު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއަރުވަން އުފައްދާފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކާއި ދިވެހި ނޫސްވެރީންނާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.
02 May 2024
ޚަބަރު
ޔޫއޭއީގެ ރައީސަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒު ތަޢުޒިޔާގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި
ޝައިހް ޠަޙްނޫން ބިން މުހައްމަދު އަލް ނަހްޔާންއަކީ، ޔޫއޭއީގެ އިސް މަޤާމުތަކެއް ފުރުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. މިގޮތުން 1971 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަވަހާރަވުމާއި ހަމައަށް އެމަނިކުފާނު ހުންނެވީ، ޔޫއޭއީގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދަށް، ޢައްޔަނުކުރައްވާފައިވާ ޔޫއޭއީގެ ވެރިޔާގެ ވެރިޔާގެ މަންދޫބުގެ މަޤާމުގައެވެ. މީގެ އިތުރުން 1977 އިން 2006އަށް އަބޫ ދާބީގެ އެގްޒެކްޓިވް ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ ޗެއާމަންގެ މަޤާމުވެސް އެމަނިކުފާނު ފުރުއްވާފައިވެއެވެ.
01 May 2024
ޚަބަރު
މި 5 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތަނަވަސް ފާގަތި ދިރިއުޅުމެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވާނެ ކަމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޙިޠާބުގައި ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރު ހިންގުމާ އެމަނިކުފާނު ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި އިރު އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް ނުތަނަވަސްކަމަކީ، މަސައްކަތްތެރި އެތައް ކުންފުންޏަކަށާއި ފަރުދުންނަށް، ދައުލަތުން ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ނުދެވި އޮތުން ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެނީ، ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ލިބެމުންދާ މިންވަރަކުން މަސައްކަތްތެރި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކަށާއި ފަރުދުންނަށް ދައްކަން އޮތް ބޮޑު ދަރަނި އަދާކުރުމަށް ކަމުގައިވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.
01 May 2024
ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެންފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އޭޕްރީލް މަހުވެސް ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
28 Apr 2024
ޚަބަރު
ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ބާއްވައިފި
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުންތައް، ނިމިދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ތެރޭގައި ބާއްވާފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިންް އެކުލަވާލާފައިވާ އެކި އެކި ކައުންސިލް ތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް އެދުވަސްވަރުވެސް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.
16 Apr 2024
ޚަބަރު
އިންތިހާބަށް ހަތަރު ދުވަހަށް ވެފައި އޮއްވައި ގޮނޑި ގެއްލޭ ބިލް ރައީސް ތަސްދީޤުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިބިލް ތަސްދީޤުކުރައްވައި މިއަދު ގެޒެޓްކުރެއްވުމާއި އެކު އެބިލް ޤާނޫނަކަށް ވެގެން ދިޔައީއެވެ. އަދި އެޤާނޫނަށް މިއަދުންފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފެށޭނެއެވެ.
15 Apr 2024
ޚަބަރު
ވަޒީފާ އާއި ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މެމްބަރުން އައްޔަނުކުރައްވައިފި
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުކަމުގެ ހުވައިލާދެއްވީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިނެވެ. އަދި ހުވައިކުރުމަށްފަހުގައި އެމެމްބަރުންނަށް މަޤާމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒެވެ.
14 Apr 2024
ޚަބަރު
މަގޫދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްދެއްވާނެ ކަމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯއްދަވައި ދެއްވުމަށް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި މިއަދު ވަނީ ފ. މަގޫދޫއަށް ވަޑައިގެންފައެވެ.
12 Apr 2024
ޚަބަރު
ޚިޔާލު ތަފާތުވާ ބަޔަކު ތިބެގެން ތަރައްޤީއެއް ނުގެނެވޭނެ: ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގެ މިވީ ހަތަރު މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިޔަށް ނުގޮސްގެން އުޅެނީ ސަރުކާރަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ނެތުމުން ކަމަށެވެ. އެހެންވެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ނެތި ސަރުކާރަށް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތައް ނުހިންގޭނެ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން، ޗޮއިސް އޮތީ ރައްޔިތުންގެ އަތްމަތީގައި ކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
11 Apr 2024
ޚަބަރު
މާވަށުގައި އެއާޕޯޓު އަޅައިދޭން އެދިއްޖެ
11 Apr 2024
ޚަބަރު
މަޖިލިސް ކެމްޕޭނަށް ރައީސް މުއިއްޒު، ހައްދުންމައްޗާއި އައްޑުއަށް!
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން، ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ، ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނު ކުރައްވާނެ ރަސްމީ ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި، އެއޮފީހުން ފާހަގަކުރައްވާފައި ވަނީ، އެ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލްތަކާއި އ.ތ.މ. ކޮމިޓީތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައި، އެރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމާއި، ރައްޔިތުން އެންމެ އެދޭކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުން ކަމަށެވެ.