ވާހަކަ
ވާހަކަ
26 May 2023
ވާހަކަ
ނާކާ | އެފިސޯޑު - 3
އެ މުދައްރިސް ވަރަށް އޯގާތެރިއެވެ. ފަޒީން ހާ އޯގާތެރިއެވެ. އެ ފިރުމުން ފަތީންއަށް ގެނެސްދިނީ ފުން ހަނދާންތަކެކެވެ. ފަތީންއަށް އަނިޔާއެއްލިބޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު ފަޒީންގެ ފަރާތުން ލިބޭ އޯގާތެރިކަން ފަތީންގެ ހަނދާނާ އެކުވާން ފެށިއެވެ. ފަތީންގެ ދެލޯ ފެންކަޅިވިއެވެ. އެތާ އޮތުމަށް އުނދަގޫވިއެވެ.
15 May 2023
ވާހަކަ
ވާހަކަ: ހިއްސު
ފުލުސް ވަޒީފާގައި އުޅޭ ޒެނީޝާ، ހެނދުނު ހެނދުނާ ޑިއުޓީއަށް ނިކުތްގޮތަށް ހައިރާންވެފައި ހުރެވުނީ ކުރިމަތިން ފެންނަމުން ދިއަ މަންޒަރުންނެވެ. ލިބުނު ސިހުމެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. ހިތް ވަނީ ނުތަނަވަސްވެފައެވެ. މީހާ ހުރީ ފިނިވެ ގަނޑުވެފައެވެ. ލޯ އުނގުޅައުނގުޅާފައި ބެލިނަމަވެސް މިއީ ހަމަ ހަޤީގަތެވެ. ކުރިމަތީގައި އޮތް ކާރުގެ ބިއްލޫރިގަނޑުވަނީ ތަޅައިގެންގޮއްސައެވެ. މަގުމައްޗަށް ރިހިކުލައިގެ އަތުކުރި ގަޑިއެއް ކަނޑައިގެން ގޮސް ވެއްޓިފައި އޮތެވެ. ދުރުގައި ދެ ބޫޓުކިބަ ވިއްސައިގެން ގޮއްސައި އޮތްއިރު ކާރުގެ ފަހަތުސީޓު ދޮރު ހުރީ ހުޅުވިފައެވެ. އެދޮރުން ބޭރުވާގޮތަށް އެލިފައި އެއޮތީ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑެވެ. ލައިގެން އޮތްހެދުމުގެ ކަރުމަތި އޮތީ ވީދައިގެން ގޮއްސައެވެ. ކަރާއި މޫނު ވަނީ އަނިޔާވެރި ވަކިތަކަކުން ޒަހަމް ކޮށްލާފައެވެ. އަހަރެން އެ ކުއްޖާގެ މޫނު ބަލަން ޖެހިލުންވިއެވެ. މިއީ ކިހިނެއް ހިނގި ކަމެއްބާވައެވެ؟
14 May 2023
ވާހަކަ
ނާކާ | އެފިސޯޑު - 2
ދިވެހި ގަޑި ނަގައިދެއްވަން މިއަދު ދުރުވީ މުޅިން އާ ޓީޗަރެކެވެ. އެއީ ވަރަށް ޒުވާން ޓީޗަރެކެވެ. ލޫޅާފަތި ހަށިގަނޑަކާއި ފަން އިސްތަށިގަނޑެއް ލިބިފައިވާ އޭނާ ހުރީ އާދައިގެ އިސްކޮޅެއްގައެވެ. އޭނާގެ ހަމުގެ ދޮންކަމާއި މޫނު މަތީގެ ރީތިކަމުގެ ޖާދޫގައި ކުލާހުގެ ހުރިހާ ފިރިހެން ކުދިން ތިބީ ޖެހި އާގަމަވެފައެވެ.
08 May 2023
ވާހަކަ
ވާހަކަ: ހިއްސު
ފުލުސް ވަޒީފާގައި އުޅޭ ޒެނީޝާ، ހެނދުނު ހެނދުނާ ޑިއުޓީއަށް ނިކުތްގޮތަށް ހައިރާންވެފައި ހުރެވުނީ ކުރިމަތިން ފެންނަމުން ދިއަ މަންޒަރުންނެވެ. ލިބުނު ސިހުމެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. ހިތް ވަނީ ނުތަނަވަސްވެފައެވެ. މީހާ ހުރީ ފިނިވެ ގަނޑުވެފައެވެ. ލޯ އުނގުޅައުނގުޅާފައި ބެލިނަމަވެސް މިއީ ހަމަ ހަޤީގަތެވެ. ކުރިމަތީގައި އޮތް ކާރުގެ ބިއްލޫރިގަނޑުވަނީ ތަޅައިގެންގޮއްސައެވެ. މަގުމައްޗަށް ރިހިކުލައިގެ އަތުކުރި ގަޑިއެއް ކަނޑައިގެން ގޮސް ވެއްޓިފައި އޮތެވެ. ދުރުގައި ދެ ބޫޓުކިބަ ވިއްސައިގެން ގޮއްސައި އޮތްއިރު ކާރުގެ ފަހަތުސީޓު ދޮރު ހުރީ ހުޅުވިފައެވެ. އެދޮރުން ބޭރުވާގޮތަށް އެލިފައި އެއޮތީ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑެވެ. ލައިގެން އޮތްހެދުމުގެ ކަރުމަތި އޮތީ ވީދައިގެން ގޮއްސައެވެ. ކަރާއި މޫނު ވަނީ އަނިޔާވެރި ވަކިތަކަކުން ޒަހަމް ކޮށްލާފައެވެ. އަހަރެން އެ ކުއްޖާގެ މޫނު ބަލަން ޖެހިލުންވިއެވެ. މިއީ ކިހިނެއް ހިނގި ކަމެއްބާވައެވެ؟
06 May 2023
ވާހަކަ
ނާކާ | އެފިސޯޑު - 1
ފަޒީން މަރުވި ފަހުން މިއަދަކީ ތިންވަނަ ދުވަހެވެ. ފަޒީންގެ މަރާއެކު އެ އާއިލާގެ ދިރުން އެއްކޮށް ނެތިގެން ދިޔައެވެ. ގޭގައި މީހުން އުޅުނަސް، ގޭތެރެ ހީވަނީ ފަޅު ތަނެއްހެންނެވެ.
01 May 2023
ވާހަކަ
ވާހަކަ: ހިއްސު
ފުލުސް ވަޒީފާގައި އުޅޭ ޒެނީޝާ، ހެނދުނު ހެނދުނާ ޑިއުޓީއަށް ނިކުތްގޮތަށް ހައިރާންވެފައި ހުރެވުނީ ކުރިމަތިން ފެންނަމުން ދިއަ މަންޒަރުންނެވެ. ލިބުނު ސިހުމެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. ހިތް ވަނީ ނުތަނަވަސްވެފައެވެ. މީހާ ހުރީ ފިނިވެ ގަނޑުވެފައެވެ. ލޯ އުނގުޅައުނގުޅާފައި ބެލިނަމަވެސް މިއީ ހަމަ ހަޤީގަތެވެ. ކުރިމަތީގައި އޮތް ކާރުގެ ބިއްލޫރިގަނޑުވަނީ ތަޅައިގެންގޮއްސައެވެ. މަގުމައްޗަށް ރިހިކުލައިގެ އަތުކުރި ގަޑިއެއް ކަނޑައިގެން ގޮސް ވެއްޓިފައި އޮތެވެ. ދުރުގައި ދެ ބޫޓުކިބަ ވިއްސައިގެން ގޮއްސައި އޮތްއިރު ކާރުގެ ފަހަތުސީޓު ދޮރު ހުރީ ހުޅުވިފައެވެ. އެދޮރުން ބޭރުވާގޮތަށް އެލިފައި އެއޮތީ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑެވެ. ލައިގެން އޮތްހެދުމުގެ ކަރުމަތި އޮތީ ވީދައިގެން ގޮއްސައެވެ. ކަރާއި މޫނު ވަނީ އަނިޔާވެރި ވަކިތަކަކުން ޒަހަމް ކޮށްލާފައެވެ. އަހަރެން އެ ކުއްޖާގެ މޫނު ބަލަން ޖެހިލުންވިއެވެ. މިއީ ކިހިނެއް ހިނގި ކަމެއްބާވައެވެ؟
24 Apr 2023
ވާހަކަ
ވާހަކަ: ހިއްސު
ފުލުސް ވަޒީފާގައި އުޅޭ ޒެނީޝާ، ހެނދުނު ހެނދުނާ ޑިއުޓީއަށް ނިކުތްގޮތަށް ހައިރާންވެފައި ހުރެވުނީ ކުރިމަތިން ފެންނަމުން ދިއަ މަންޒަރުންނެވެ. ލިބުނު ސިހުމެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. ހިތް ވަނީ ނުތަނަވަސްވެފައެވެ. މީހާ ހުރީ ފިނިވެ ގަނޑުވެފައެވެ. ލޯ އުނގުޅައުނގުޅާފައި ބެލިނަމަވެސް މިއީ ހަމަ ހަޤީގަތެވެ. ކުރިމަތީގައި އޮތް ކާރުގެ ބިއްލޫރިގަނޑުވަނީ ތަޅައިގެންގޮއްސައެވެ. މަގުމައްޗަށް ރިހިކުލައިގެ އަތުކުރި ގަޑިއެއް ކަނޑައިގެން ގޮސް ވެއްޓިފައި އޮތެވެ. ދުރުގައި ދެ ބޫޓުކިބަ ވިއްސައިގެން ގޮއްސައި އޮތްއިރު ކާރުގެ ފަހަތުސީޓު ދޮރު ހުރީ ހުޅުވިފައެވެ. އެދޮރުން ބޭރުވާގޮތަށް އެލިފައި އެއޮތީ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑެވެ. ލައިގެން އޮތްހެދުމުގެ ކަރުމަތި އޮތީ ވީދައިގެން ގޮއްސައެވެ. ކަރާއި މޫނު ވަނީ އަނިޔާވެރި ވަކިތަކަކުން ޒަހަމް ކޮށްލާފައެވެ. އަހަރެން އެ ކުއްޖާގެ މޫނު ބަލަން ޖެހިލުންވިއެވެ. މިއީ ކިހިނެއް ހިނގި ކަމެއްބާވައެވެ؟