Advertisement

ދެދުނިޔޭގެ ރަހުމަތްތެރިޔާ

19 Mar 2024
ކުރު ވާހަކަ
ޢަލީ ސުލައިމާން

ކުރުވާހަކަ: ދެދުނިޔޭގެ ރަހުމަތްތެރިޔާ

ފްލައިޓް އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޖެއްސުމާއި އެކު އިބްރާހިމް އަވަސްވެގަތީ މާލެއަށް ދެވޭތޯއެވެ. ބެންކޮކުން ގެނައި ވިޔަފާރި މުދާ ފިހާރައަށް ގެންދިޔުމަށް ފިހާރައިގައި ގެންގުޅޭ ބިދޭސީ މީހާއާއި ހަވާލު ކުރުމަށްފަހުގައެވެ. އޭނާ ބޭނުންވީ ނިޔާޒްގެ ހާލު ބަލާށެވެ. އޭނާގެ ބަލިހާލު ބޮޑުކަމުގައި އިބްރާހީމަށް އިހްސާސް ވާތީއެވެ. ނިޔާޒް އަކީ އިބްރާހީމްގެ ދެދުނިޔޭގެ ރަހުމަތްތެރިއެކެވެ. އެކަހަލަ ރަނގަޅު ރަހުމަތްތެރިއަކު މިދުނިޔެއަކުން ނުލިބޭނެއެވެ. އިބްރާހީމަށްޓަކައި ނިޔާޒް މިދުނިޔޭގައި ގުރުބާންކޮށްފައި ނުދޭ ހަމައެކައްޗެއްވެސް ނެތެވެ. އަމިއްލަ ފުރާނަވެސް މެއެވެ.

އެދެމީހުންނަކީ މަދުރަސީ ދައުރުންފެށިގެން ދެ ރަހުމަތްތެރިންނެވެ. ކިޔެވީ އެކުގައި ވިލިގިލީ މުހިއްޔިއްދީން ސްކޫލުގައެވެ. ނިޔާޒަކީ މައިންބަފައިންނަކީ ކޮންބައެއްކަންވެސް ނޭނގޭ މީހެކެވެ. ގޮނޑުން ހޮވައިގެން ގެނެސް ސަރުކާރުން ބަލަހައްޓައި ބޮޑުކުރި މީހެކެވެ. މިދުނިޔޭގައި ނިޔާޒުގެ މީހަކަށް ހުރީ ހަމައެކަނި އިބްރާހީމެވެ. އެހެން ކަމުން ނިޔާޒުގެ އުފަލަކަށް ވެފައި އޮތީ އިބްރާހީމަށް ރަނގަޅު ދިރިއުޅުމެއް ލިބުމެވެ. އެކަމަށްޓަކައި އޭނާ އިބްރާހީމަށް އިންތިހާއަށް އެހީތެރިވިއެވެ.

އުފާވެރި ބާއްޖަވެރި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދުމަށް ނިޔާޒްވެސް މަސައްކަތްކުރިއެވެ. މީހަކާވެސް އިނެވެ. އެކަމަކު ނަސީބު ދެރަކަމުން ނިޔާޒަކީ ދަރިއަކު ނުލިބޭ މީހަކަށް ވާތީ އަންހެނުން އޭނާގާތުން ވަރިވެގެން ދިޔައީއެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާ ދިރިއުޅުންދެކެ ފޫހިވީއެވެ. ހަޔާތާއި މެދު މާޔޫސްވީއެވެ.

Advertisement

އޭގެފަހުން ނިޔާޒް މީހަކާ އިންނާކަށް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. އެއްވެސް މީހަކުނެތް އެކަނި ވެރިއަކަށްވުމާއި އެކު ނިޔާޒް ދިޔައީ ބޯޓު ދަތުރުކުރާށެވެ. އެކަމަކު ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހުއްޓަސް ނިޔާޒާއި އިބްރާހީމް ފޯނުން ބައްދަލުކޮށް އެކަކު އަނެކެއްގެ ހާލު ބަލަމުން ދިޔައެވެ.

އިބްރާހީމް މީހަކާއި އިނދެ އެއްމާބަނޑު ދެކުދިން ލިބުމާއި އެކު ހުރިހާ ޚަރަދަކާއި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ތަނުގެ ކުއްޔާއި އެހެނިހެން ޚަރަދުތައްކޮށްދިނީވެސް ނިޔާޒެވެ. ހަމައެކަނި ގާތްރައްޓެއްސަކަށް ވާތީއެއް ނޫނެވެ. އޭނާގެ މިދުނިޔޭގެވެސް އަދި ދެންއޮތް ދުނިޔޭގެވެސް ރަހުމަތްތެރިއަކީ އިބްރާހީމްކަމުގައި ނިޔާޒް ދެކޭތީއެވެ. އިބްރާހީމް ފިޔަވައި މިދުނިޔޭގައި އޭނާގެ އެހެން މީހަކު ނެތަތީއެވެ.

ފެރީގައި އިބްރާހީމް މާލެއަށް ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔައެވެ. މާލޭގެ މަލަމަތި ފެންނަމުންދަނީ ޒަމާނީ ތަރައްޤީއާއި ތަހުޒީބުގެ ކުލަތަކެވެ. ބޮޑެތި ބިލްޑިންގ ތަކެވެ. މަގުމަތީގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުން މަގުތައްވަނީ ހަލަބޮލިވެފައެވެ. ދުއްވާއެއްޗެހީގެ އިންޖީނުގެ އަޑާއި ބަރުގޮނުގެ އަޑު ކެނޑިނޭޅި އިވެމުން ދިޔައެވެ.

ފެރީތޮށިގަނޑާއި ކައިރިކޮށްލުމާއި އެކު އިބްރާހީމް އަވަސް އަވަހަށް ކާރުން ފޭބިއެވެ. އޭރު އޭނާ ހުރީ ގެއަށް ނުދެވިގެން ކެތް މަދުވެފައެވެ. ބެންކޮކުގައި ހުރި އިރު އޭނާއަށް ދެފަހަރަކު ނިޔާޒް ހުވަފެނުންވެސް ފެނުނެވެ. ރާއްޖެއަށް ފޯނުކޮށްފައި ދަރިންގާތުގައި ނިޔާޒްކޮބައިތޯ އަހާ ކޮންމެފަހަރަކު އެމީހުންދެނީ ކުރު ޖަވާބެކެވެ. ނިޔާޒް ރަނގަޅު ކަމުގައެވެ. އެހެނަސް ކޮންމެވެސް ކަމެއް ގޯސްވެއްޖެކަމާއި ދަރީން ކޮންމެވެސް ކަމެއް ސިއްރުކުރާކަން އިބްރާހީމަށް އެނގުނެވެ. ދަތުރު ކުރުކޮށްލާފައި އަވަހަށް ރާއްޖެއައީވެސް އެހެން ވެގެންނެވެ.

ގޭގެ ދޮރު ހުޅުވާލާފައި ވަތްއިރު އިބްރާހީމްގެ ދެކުދިން ތިބީ ސިޓިންގރޫމުގައި ޓީވީބަލާށެވެ. އިބްރާހީމް ވަނުމާއި އެކު އެއްކުއްޖަކު އަނެއްކުއްޖެއްގެ މޫނަށް ބަލާލީ ސުވާލުގެ ނަޒަރަކުންނެވެ. ސިޓިންގ ރޫމުގެ ތެރޭގައި ފޮށި ބެހެއްޓުމަށްފަހު އިބްރާހީމް ވަނީ ނިޔާޒް އޮންނަ ކޮޓަރިއަށެވެ. ދޮރު ހުޅުވާލުމާއި އެކު އޭނާގެ ދެލޯދިޔައީ ބޮޑުވެގެންނެވެ. ކޮޓަރިތެރެ އޮތީ މުޅިން ބަދަލުކޮށްލާފައެވެ. އާފަރުނީޗަރު ވައްދާފައެވެ. އެތަނުން ނިޔާޒް ނެރެގެން ގެންގޮސްފައިވާ ކަން ކޮންމެ އެއްޗެއް ބުނެދެމުން ދިޔައެވެ. އިބްރާހީމްގެ ދަރިން ނިޔާޒް ނެރެ ފޮނުވާލީއެވެ. ޔަޤީނެވެ. އެކަމަކު އެމީހުން އޭނާ އެފޮނުވާލީ ކޮންތާކަށް ހެއްޔެވެ؟

އިބްރާހިމް ބޭރަށް ނުކުތެވެ. އޭރު އަންހެނުން ހަފީޒާވެސް ގެއަށް ވަންނަނީއެވެ.

"ނިޔާޒް ކޮބާ؟" އިބްރާހިމްގެ އަޑު ވީއްލުނެވެ. އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ދޮށީދަރިފުޅު ސާއިމް ތެދުވެގެން ގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. ހަގުދަރިފުޅު ސާނިފް ގޮނޑިގައި އިންގޮތަށް އިނެވެ. ހަފީޒާ ބަލާލީ ސާނިފްގެ މޫނަށެވެ. ބައްޕައަށް ޖަވާބުދޭށޭ ބުނާކަހަލަ ގޮތަށެވެ.

"މަމިއަހަނީ ނިޔާޒްކޮބައިހޭ؟" އިބްރާހިމް އޭނާގެ ސުވާލު އަނެއްކާވެސް ތަކުރާރު ކުރިއެވެ. އެކަކަމު އެކަކުވެސް ޖަވާބެއް ނުދިނެވެ. އެމީހުން އެއްޗެކޭ ނުބުންޏަސް އެމީހުން ނިޔާޒް ފޮނުވާލީކަން އިބްރާހީމަށް އެނގެއެވެ. ނޫނީ އެމީހުން ކިޔާ އެއްޗެހީގެ ސަބަބުން ނިޔާޒް އަމިއްލައަށް ދިޔައީއެވެ. އެކަމަކު ނިޔާޒް އަމިއްލައަށް އެއްވެސް ތާކަށް ދާނީ ވަކި ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ އޭނާއަކީ ކިރިޔާ ހިނގާބިނގާވެ އުޅެވޭ ވަރު މީހެކެވެ. ބަލިހާލުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް ގިނައިރަކު ކޮޅަކަށް ނުހުރެވޭނެއެވެ. އިބްރާހީމަށްވުރެ ބޮޑަށް ނިޔާޒްގެ ހާލު އެނގޭނެ އެހެން މީހަކު ހުންނާނެ ހެއްޔެވެ؟

މިފަހަރު ވިޔަފާރި ދަތުރުގައި ބެންކޮކަށް ގޮސްފައިވެސް އިބްރާހީމް ބެލީ ނިޔާޒަށް ފަރުވާކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ހޮސްޕިޓަލެއް ފެނޭތޯއެވެ. އޭނާގެ ބައްޔަށް ބޭސްކުރެވޭނެ ގޮތެއް އޮތްތޯއެވެ. އިބްރާހިމް ނޫން މީހަކު ނިޔާޒްގެ ނުހުންނާނެތީއެވެ. އަދި އިބްރާހީމް ހާލުގައި ޖެހުނު ދުވަހު އެހީވެ އޭނާގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓި ރަހުމަތްތެރިޔާއަށްވާތީ އެވެ. މިއަދުވެސް އިބްރާހިމް އާއި އޭނާގެ ދަރިން އެދިރިއުޅެނީ ނިޔާޒްގެ ދީލަތިއެހީގައި ހޯދި އަރާމް ދިރިއުޅުމުގައެވެ. ވީއިރު އަޅާލާނެ އެއްވެސް މީހަކު ނެތް މި ބޮޑު ދުނިޔެއަށް ނިޔާޒް އެކަނިމާއެކަނި ދޫކޮށްލަން އިބްރާހީމަށް ކެރޭނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

ނިޔާޒް ބަލިހާލުގައި އިބްރާހީމްގެ ގޭގައި އޮންނަތާ މިވީ އަހަރެއްހާ ދުވަހެވެ. މިދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ނިޔާޒް ފޮނުވާލެވޭތޯ އޭނާގެ ދަރިންނާއި އަންހެނުންވެސް އެތައް މަސައްކަތެއް ކޮށްފިއެވެ. މިޒަމާނުގައި މާލޭގައި ކުއްޔަށް ހިފާފައި ހުރި ފްލެޓެއްގައި ހަމައެއްވެސް އަގެއް ނުދީ ހަމައެކަނި ރައްޓެސަކަށްވާތީ މީހަކު ބެހެއްޓޭނެތޯ އެމީހުން ސުވާލު ކުރެއެވެ. އިބްރާހީމްގެ އަންހެނުންނާއި ދަރީން ނުރުހެނީ އެކަމާއެވެ. އެކަމަކު އިންސާނިއްޔަތުކަމާއި ގާތްކަމާއި ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ އަގަކީ ފައިސާއިން އަގު ކުރެވޭނެ އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟

"ނިޔާޒް ކޮބާ" އިބްރާހީމް އައިސް ހަފީޒާކުރެން އެހިއެވެ. ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ހަފީޒާ ބަލާލީ އިބްރާހިމްގެ މޫނަށެވެ. ނުރުހުމުގެ ގޮތަކަށެވެ. ނިޔާޒް އެގޭގައި ގެންގުޅޭކަށް އިބްރާހިމްގެ ދަރިންނެއް ނޭނދެއެވެ. ޚުދު ހަފީޒާވެސް މެއެވެ. އެކަމަކު ހަޤީޤަތް އެނގުނަސް އެމީހުން ކަންތައް ކުރާނީ އެހެން ބާވައެވެ.

" ނިޔާޒް މިގޭން ނެރެ ފޮނުވާލި މީހަކު ގޮސް އޭނާ ގެނޭ! އެހެން ނޫނީ އެމީހަކު މިގޭން ހަމަ މިހާރު ނުކުމެގެންދޭ" އިބްރާހިމް ހަރުއަޑުން ބުންޏެވެ.

" ނިޔާޒް މިގެއިން ގެންދިޔައީ މާރަނގަޅު ތަނަކަށް. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް" ހަފީޒާ ބުންޏެވެ.

"ކީކޭ! ގުރައިދޫ އަށޭ!" އިބްރާހިމްގެ ދެލޯ ބޮޑުވިއެވެ. ހައިރާންވެ އަންތަރީސްވިއެވެ. އޭނާގެ ދަރީންނާއި އަނބިމީހާގެ ރަހުމު ކުޑަކަމުންނެވެ. އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑުކަމާއި އިބްރާހީމަށް ކުރާ އިހްތިރާމެއް ނެތުމުންނެވެ. އެމީހުން ނިޔާޒް ގެއިން ފޮނުވާލާނެ ދަނޑިވަޅަކަށް ބަލައިބަލައި ތިބޭތާ އެތައް ދުވަހެއް ވެއްޖެހެން އިބްރާހީމަށްވެސް ހީވެއެވެ. އެހެން ކަމުން ވިޔަފާރި ދަތުރުގައި އިބްރާހިމް ބެންކޮކަށް ދިޔުމުން އެމީހުންނަށް ދަނޑިވަޅު ލިބުނީއެވެ.

އަންހެނުން ހަފީޒާވެސް ކުރިން ކިތަންމެ ފަހަރަކު ނިޔާޒް ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ބަދަލުކުރާ ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. ތިންކޮޓަރީގެ ފްލެޓެއްގައި އެއްކޮޓަރި ނިޔާޒަށް ދީފައި އޭނާ ބަލަހައްޓަށް މީހަކުލާފައި ނުބެހެއްޓޭނެކަމަށް ބުނެއެވެ. އެކަމަށް އެތައް ފައިސާއެއް ޚަރަދުވާތީ ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެންނެވެ. އޭގެ އިތުރަށް ސާއިމް އާއި ސާނިފްވެސް ބޮޑެތިވެ މީހުންނާއި އިންނަ އުމުރަށް އައިރު ނިޔާޒް ހުންނާތީ ދެކުދިންނަށް ވަކިން ދެކޮޓަރި ނެތުން އެއީވެސް ހަފީޒާގެ މައްސަލައެކެވެ.

"ނިޔާޒް ހުންނަންޖެހޭނީ މިގޭގައި، އޭނާ ބަލިހާލުގައި ޖެހި ނިކަމެތިވީ ދުވަހު އަހަރެން އޭނާ ދޫކޮށްލައިފިއްޔާ ދުނިޔެވެސް މަށަށް ލައުނަތްދޭނެ" އިބްރާހިމް ބުންޏެވެ.

" މިހާރު ދުނިޔެ ދޭ ލައުނަތް ކުޑަތަ! އަނބިމީހާ އާއި ދަރީންނަށްވުރެ ކަލޭ ނިޔާޒް މާބޭނުން. އޭނާއާއި ނުލައި ނޭވާއެއްވެސް ނުލެވޭ. " ހަފީޒާގެ ޖުމުލަ ނުނިމެނީސް އިބްރާހީމް ހަޅޭލަވައިގަތެވެ. ދަރީންގެ ކުރިމަތީގައި އެވަރުގެ ބޮޑު ބަދުނާމެއްވެސް އޭނާގެ ބޮލުގައި އަޅުވަން ހަފީޒާއަށް ކެރިއްޖެ ހެއްޔެވެ؟ ދޮށީ ދަރިފުޅު ސާއިމް ނުކުމެ ކޮޓަރީގެ ދޮރުމަތީގައި ހުއްޓުނެވެ. އިބްރާހީމްގެ ލޮލަށް ކަރުނަ ޖަމާވިއެވެ. ހަޤީގަތްތައް ހާމަކުރަން ނިޔާޒް ކިތަންމެ ނޭދުނަސް ވަގުތު ޖެހުނީއެވެ. ހުރިހާ މަގެއް ބަންދުވީއެވެ. ނިޔާޒް އެކަނި ދުނިޔެއަށް ދޫކޮށްލާކަށް އިބްރާހީމަކަށް ނުކެރޭނެއެވެ. އެހެން ކަމަށްވާނަމަ އޭނާ ވަނީ ހެޔޮކަމަކަށް ތެޔޮހަމެއް ދިން މީހަކަށެވެ.

" ނިޔާޒްއަށް މިގޭގައި ނޯވެވެންޏާ ކަލޭމެން އެކަކަށްވެސް މިގެއަކު ނޫޅެވޭނެ." އިބްރާހީމް ކުރެހިފައިވާ އަޑުން ބުންޏެވެ.

"އިރަކު އޭނަ އެހީތެރިވީ ކަމަށްވިޔަސް އެއީކީ މުޅި އުމުރަށް އޭނާ ބަލަންޖެހޭ ކަމެއްނޫން" ނުރުހުމާއި އެކު ހަފީޒާ ބުނި އެޖުމުލަ އަޑުއަހާފައި އިބްރާހީމްގެ ހިތަށް ތަދުވިއެވެ. މިދުވަސް ނުދައްކަވައި އޭނާގެ ދަރީން ދަތިކަމާއި ފަޤީރުކަމުގެ ތެރޭގައި  ޔަތީމް ހާލުގައި ވުމަށް އެދުވަހު ﷲ ތަބާރަކަ ވަތަޢާލާ އޭނާގެ މަރު ހިއްޕެވި ނަމައޭ ހިތައްއެރިއެވެ. ހަފީޒާ ލޯބިވަނީ ފައިސާއާއި މުދާދެކެ ކަމާއި އިބްރާހިމްދެކެ ނޫންކަން މާކުރިންވެސް އިބްރާހިމްއަށް އެނގެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭނާ ދަރީންގެ ހައްޤުގައި ދިރިއުޅުނީއެވެ. އެދިރިއުޅުން ބިކަވެ ރޫޅިދާން ނޭދޭތީ ނިޔާޒް އޭނާއަށް އެހީތެރިވެ ދިނީއެވެ. އޭނާގެ ދެދަރީން ކުޑައިރު އިބްރާހީމަށްވުރެ ގިނައިން އެކުދިން ގޮވައިގެން އުޅުނީ ނިޔާޒެވެ. ގިނަ ޚަރަދުވެސް ކުރީ ނިޔާޒެވެ. ބޯޓު ދަތުރުކޮށްފައި މާލެ އަންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެކުދިންނަށް ނަންހުސްކޮށް އޭނާ އެއްޗެހިގެންނާނެއެވެ. ކުޅޭ އެއްޗިއްސާއި ހެދުމެވެ. މެޓަޔާއި ޗޮކްލެޓެވެ. ތެދަށް ބުނާނަމަ އިބްރާހިމް އަށްވުރެ ބޮޑަށް އެދެކުދިން ދެކެ ނިޔާޒް ލޯބިވެއެވެ. އުފަންދަރިއަކުވެސް ނެތުމާއި ދަރިއަކު ލިބޭނެކަމުގެ އުންމީދެއްވެސް ނެތުމާއި އެކުގައެވެ.

އިބްރާހިމް ގެއިން ނުކުތެވެ. ނިޔާޒްގެ ހާލެއް ނުބަލައި އޭނާއަކަށް ނުހުރެވޭނެއެވެ. އެއީ އޭނާގެ ހަމައެކަނި މިދުނިޔޭގެ ރަހުމަތްތެރިއެއް ނޫނެވެ. ދެދުނިޔޭގެވެސް ރަހުމަތްތެރިއަކަށްވުން އެދޭ މީހެކެވެ. ނިޔާޒް އޭނާއަށްވެދިން އެހީތެރިކަމާއި ކޮށްދިންހާ ހެޔޮކަމުގައި ބަދަލުގެ އަގަކީ އޭނާއަށް އަދާކުރެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ.

ގުރައިދޫއަށްދާ ފެރީއަށް އިބްރާހިމް އެރިއެވެ. ދިގުދަތުރެއް ކޮށްފައި އެދަތުރުގެ ވަރުބަލިކަން ނުފިލަނީސް އަނެއް ދަތުރަށް އޭނާފެށީއެވެ. އެކަމަކު އެއީ ކޮންމެހެންވެސް އޭނާ ކުރަންބޭނުންވާ ދަތުރެކެވެ. އޭނާ އަންނާނީ ނިޔާޒްގޮވައިގެންނެވެ. ޅަދުވަހުވެސް ނިޔާޒް އުޅުނީ އެފަދަ ތަނެއްގައެވެ. ތިމާގެ މީހަކު ރައްޓެއްސަކު ނެތްތަނެއްގައެވެ. މިއަދު އިބްރާހިމްގެ ދިރިއުޅުން އާބާދުކޮށްދީ އޭނާގެ ހަޔާތަށް އުފާވެރިކަމާއި ތަނަވަސްކަން ގެނެސްދީފައި އެފަދަ އެކަހެރިތަނެއްގައި ހަޔާތުގެ ފަހުދުވަސްތައް ނިޔާޒް ގުނަން ދޫކޮށްލުމަކީ އިންސާފެއް ނޫނެވެ. ގާތްރަހުމަތްތެރިންނަކީ އެކަކު އަނެކަކަށް ހާލެއްޖެހޭ ދުވަހު އެހީވާ މީހުންނެވެ. އިބްރާހިމް ހާލުގައި ޖެހުނު ކޮންމެ ވަގުތަކު ނިޔާޒް އެހީތެރިވިއެވެ. އެހެން ހުރިހާކަމެއް ދޫކޮށް އިބްރާހީމަށް ހޭހަންކުރުމުގައި ވަގުތުތައް ދުއްވާލިއެވެ. ވީއިރު މިފަހަރަކީ އިބްރާހިމް ނިޔާޒަށް އެހީތެރިވާންޖެހޭ ފަހަރެވެ. އޭނާއަށް ސަހަރޯވެރިވާންވީ ވަގުތެވެ. ނިޔާޒްގެ ސަބަބުން މިއަދު އިބްރާހީމަށް ހަމައެކަނި ތަނަވަސް ދިރިއުޅުމެއް ލިބުނީއެއް ނޫނެވެ. ދަރިންނަށް ކިޔަވައިދެވުނީވެސް ނިޔާޒް އޯގާތެރިކަމާއި ދީލަތި ކަމުންނެވެ. ޔަތީމުން ކަމުގައި ނުވެ އެދަރީން އުފަލުގައި ދިރިއުޅޭތަން ދެކެން އެކުދީންގެ ބައްޕަ މިއަދު ދުނިޔޭގައި ހުރީވެސް ނިޔާޒްގެ އޯގާތެރިކަމާއި ދީލަތިކަމާއި އެހީތެރިކަމުންނެވެ. އެކަން ނޭނގެނީ ދުނިޔެއަށެވެ. ދުރު ތިބީންނަށެވެ. އިބްރާހިމްގެ ދަރީންނާއި އަނބިމީހާ އަށެވެ. އިބްރާހީމަށްޓަކައި ނިޔާޒްވީ އެންމެ ގުރުބާނީއެއް ނޫނެވެ. އެތައް ޤުރުބާނެކެވެ. ތެދެކެވެ. މިބިމުގައި ﷲ ތަޢާލާ މަލާއިކަތުންގެ ދަރަޖައިގައި އިންސާނަކު ލައްވާނެނަމަ އެމީހަކީ ނިޔާޒްކަމުގައި ވާނެއެވެ.

ފެރީދޯނި ގުރައިދޫއަށް ލެފުމާއި އެކު ހަލުވި ފިޔަވަޅުގައި އިބްރާހީމް ދިޔައީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒަށެވެ. އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ނިޔާޒް އޮތްތަނަށް އިބްރާހީމަށް ދެވުނީވެސް ބައިގަޑިއެއްހާ އިރު ފަހުންނެވެ. އޭރު ނިޔާޒަށް އޮތީ ނިދިފައެވެ. ނިޔާޒް ހޭލައްވާކަށް އިބްރާހިމް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. އެހެންވެ ނިޔާޒްއޮތް އެނދުގެ ކައިރީގައި ހުރި ގޮނޑިއެއްގައި އޭނާ އިށީނެވެ.

ނިޔާޒްގެ މޫނަށް އިބްރާހިމް ފުންކޮށް ބަލާލިއެވެ. އެމޫނުގެ އުޖާލާކަންވަނީ ކެނޑިފައެވެ. ހިތާމަޔާއި ހިތްދަތިކަމާއި އެކަނިވެރިކަން އެމޫނުން ފާޅުކޮށްދެއެވެ. އިބްރާހިމް ފެންކަޅިވިއެވެ. ނިޔާޒްގެ ހާލަށްޓަކައެވެ. ނިޔާޒަށް އެންމެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެފައިވާ ވަގުތު މިކަހަލަތަނަކަށް އޭނާ ދޫކޮށްލަންޖެހުނީތީއެވެ. ނިދީގެ ތެރޭގައި ނިޔާޒް އަތްދަމާލި ގޮތުން ލައިގެން އޮތް ގަމީސް ރޫޖެހުނެވެ. އަދި މީގެ 18 ވަރަކަށް އަހަރުކުރިން ކޮށްފައިވާ އޮޕަރޭޝަނުގެ ލަކުނު އޭނާގެ ބަނޑުން   އިބްރާހިމަށް ފެނުނެވެ. އެއާއިއެކު ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތް ކަރުނަތައް އިބްރާހިމްގެ ލޮލުން ނީރާލިއެވެ.

އެލަކުނަކީ ކިޑްނީ ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަންކުރި ލަކުނެވެ. މީގެ 18 އަހަރު ކުރިންނެވެ. އިބްރާހިމް ބަލިވެ އުޅުނު ދުވަސްތަކާއި އެދުވަހުގެ ވޭންތައް އިބްރާހިމްގެ ހަނދާނަށް އަނެއްކާވެސް ގެނުވީ ނިޔާޒުގެ އޯގާތެރިކަމާއި ދީލަތިކަމެވެ. އޭނާ ބޭރުދަތުރުކޮށް އެއްކުރި ފައިސާއިން އެދުވަސްތަކުގައި އިބްރާހިމްގެ ދެދަރީންނަށް ޚަރަދުކޮށްދީ ބެލެހެއްޓިއެވެ. އިބްރާހިމްގެ ދެކިޑްނީ ފެއިލްވީކަމަށް ރާއްޖޭގެ ޑޮކްޓަރުން ބުނުމުން އިބްރާހިމް ގޮވައިގެން އިންޑިޔާއަށް ދިޔައެވެ. ކިޑްނީ ބަދަލުނުކޮށް ސަލާމަތް ނުވާނެކަމުގައި ޑޮކްޓަރުން ބުނުމުން ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން ކިޑްނީއެއްވެސް ދިނީ ނިޔާޒެވެ. އެދުވަހު އޭނާ އެހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ކޮށްދިނީ އަގަކަށް ބަދަލަކަށް އެދިގެން ނޫނެވެ. މިދުނިޔޭގައި އިބްރާހިމް ނޫން މީހަކު އޭނާގެ ނެތަތީއެވެ. ގާތްރަހުމަތްތެރިޔާ އޭނާގެ ލޮލުގެ ކުރިމަތީގައި މަރުވެދާން ނޭދޭތީއެވެ. އެރަހުމަތްތެރިޔާގެ ދަރީން ނިކަމެތިވެ ދުނިޔެއަށް ގިނަވާން ނޭދޭތީއެވެ. އެހެނީ މައިންބަފައިންނާއި ނުލައި ދަރިޔަކު ވޭތުކުރާނެ ވޭނީ ދިރިއުޅުން ނިޔާޒަށްވުރެ ބޮޑަށް އެނގޭނީ ކާކަށް ހެއްޔެވެ؟

ނިޔާޒް ދެލޯހުޅުވާލިއެވެ. އިބްރާހީމް ކައިރީގައި އިންދާ ފެނުމުން އޭނާގެ މޫނަށް އުފާވެރިކަމުގެ ކުލަވަރު ފާޅުވިއެވެ.

"އަހަރެންނަށް އެނގޭ ކޮންމެތާކު އަހަރެން އޮތަސް ހޯދާނެކަން" ހީލަމުން ނިޔާޒް ބުންޏެވެ.

އިބްރާހިމް ދެންވެސް ހިމޭނުން އިނެވެ. އަދި ނިޔާޒުގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓާލަމުން ކުރެހިފައިވާ އަޑުން މައާފްކުރާށޭބުންޏެވެ. އަދި އޭނާ އައީ ނިޔާޒް ބަލައިކަމުގައިވެސް ބުންޏެވެ. އެކަމަކު ޖަވާބުގައި ނުދާނަމޭ ބުނާގޮތަށް ނިޔާޒް ބޯހޫރާލިއެވެ. އިބްރާހިމް ހިތުގައި ޖެހުނެވެ. އޭނާގެ ރަހުމަތްތެރިޔާ ހިތުގައި ޖެހިފައިވާކަން އެނގުމުންނެވެ. އޭނާގެ ދަރީންނާއި އަނބިމީހާ ނިޔާޒްއާއި ދޭތެރޭ ރަނގަޅަށް ކަންތައް ނުކުރާކަން އެނގޭތީއެވެ. އަދި އެހިތާމަ ނިޔާޒުގެ ހިތުގައި އޮތްކަންވެސް އެނގުމުންނެވެ.

"މިތަން މާރަނގަޅު، އަހަރެން ބެލެހެއްޓޭ ވަރަށްވުރެ އިބޫގެ ޒިންމާތައް ބޮޑުވާނެ. މިތާ އޮތީމަ ޚަރަދުވެސް ކުޑަވާނެ. އަހަރެންގެ ޝަކުވާއެއް ނެތް. ކުދިން ބޭނުންގޮތެއް ހަދައިދީ. އަހަރެންވެސް ހަމަ އިބޫ އާއި އެއްވަރަށް އެކުދިންދެކެ ލޯބިވޭ. އެކުދިންގެ އުފާތަކާއި މުސްތަޤުބަލަށް އެޅޭ ހުރަހަކަށް ވާކަށް ނެތިން" ނިޔާޒް ބުންޏެވެ. އިބްރާހީމްއަށް ރޮވުނެވެ. އެކުވެރިޔާގެ ރަނގަޅުކަމުންނެވެ. ކަންކަމާއި މެދު އޭނާ ވިސްނާ ގޮތުންނެވެ. އެކަމަކު ނިޔާޒް އެހާލަށް ދޫކޮށްލާކަށް އޭނާއަކަށް ނުކެރޭނެއެވެ.

"ނޫން. މިތާ ނިޔާ ބާއްވާކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫން. މިތަނަކީ އަޅާލާނެ އެއްވެސް މީހަކު ނެތް މީހުން ތިބޭތަނެއް. ނިޔާ އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުން ކޮޅަށް ޖަހައިދިނީ. އަހަރެންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްދިނީ." އިބްރާހީމް ބުންޏެވެ.

"އަހަރެންގެ އެއްވެސް މީހަކު ނެތެއްނު." ދެލޯ މަރާލަމުން ނިޔާޒް ބުންޏެވެ.

"އަދި އަހަރެން ދިރިދުނިޔޭގައި އެބަހުރީމޭ. ވީއިރު ކީއްވެ ނިޔާގެ މީހަކު ނުހުންނަންވީ. ދެކުދިންވެސް އެތިބީނު. އެމީހުންނަކަށް ނޭނގޭނެ އެތަނަވަސް ދިރިއުޅުމަކީ ނިޔާ ހޯދައިދިން ދިރިއުޅުމެއް ކަމެއް. އަދި އެކުދިންގެ ބައްޕަ މިއަދު ދުނިޔޭގައި މިހުރީ ނިޔާގެ ކިޑްނީގައި ކަމެއް. ނިޔާބޭނުންވީ އެކަންކަން ސިއްރެއްގެ ގޮތުގައި ބާއްވަން. އެކަމަކު އެކަން ސިއްރުކޮށްގެން ނިޔާ އެކަނިވެރިހާލުގައި މިތާ އޮންނާކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއްނޫން." އިބްރާހިމްބުންޏެވެ.

"އެހެން ނޫނަސް ނިޔާ އަބަދުވެސް ދައްކާނީ އިންސާނިއްޔަތުގެ ވާހަކަ. އަހަރެންނާއެކު ދިޔައިއްޔާ އެހެން މީހަކަށް މިތަނުން ޖާގައެއް ލިބޭނެ. ނިޔާ ބަލަން އަހަރެން މިހުރީ. ނޭނގެ މިތަނުން ޖާގައެއް ނުލިބި ބަލާނެ މީހަކު ނެތި ހޮސްޕިޓަލުގައި އެކަނިވެފައި އޮތީ ކިތައް މީހުން ކަމެއްވެސް." އިބްރާހީމް އެންމެ ފަސޭހައިން ނިޔާޒު އެއްބަސްވާނެ ގޮތަށް ވާހަކަ އަނބުރާލިއެވެ. އެކު އުޅޭތާ ވިހި ތިރީސް އަހަރުވީ އިރު ނިޔާޒްގެ ކޮންމެ ކަމެއް އިބްރާހީމް ހިތުދަހެވެ. އޭނާގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރު ހުންނާނެގޮތް އެނގެއެވެ. އެހެން ކަމުން ނިޔާޒް އެއްބަސްވާނެ ގޮތާއި އެނޫން ގޮތްތައް އިބްރާހީމްއަށް ރަނގަޅަށް އެނގެއެވެ.

އިބްރާހީމް ނިޔާޒްއާއި ކަރާކަރުޖައްސައި ވަދާއުގެ ސަލާމްކޮށްފައި ނުކުތީ ދެދުވަހެއްގެތެރޭ ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު އޭނާ ބަލައި އަންނާނަމޭ ބުނެފައެވެ. އިބްރާހިމް ނުކުންނަން ފެށުމުން ނިޔާޒް ހިތްހެޔޮކުރާށޭ ދެން ބައްދަލުވާނީ ސުވަރުގެއިން ކަމުގައިވުން އެދެމޭ ބުނުމާއި އެކު އިބްރާހީމަށް ހުއްޓެވުނެވެ. އަދި އެނބުރި ގޮސް އަނެއްކާވެސް ނިޔާޒްގެ އެނދުކައިރީގައި އޭނާ ހުއްޓުނެވެ. އަދި ނިޔާޒް އަތުގައި ހިފަމުން އެކުވެރިޔާއޭ ދެދުނިޔޭގެ ރަހުމަތްތެރީންގެ ގޮތުގައި ލެއްވުމަށް ތާއަބަދު ދުޢާކުރަމޭ ބުންޏެވެ. އެއީ އަސަރު ގަދަ ވަގުތުކޮޅެކެވެ. ދުނިޔޭގެ ހަމަ ދެކެބަލާށެވެ. އެކަކު އޭނާގެ ރަހުމަތްތެރިޔާއަށްޓަކައި ހުރިހާއެއްޗެއް ޤުރުބާންކޮށްފައި ދިނެވެ. އެކަމަކު އެއިހްސާންތެރިކަމުގެ ބަދަލުގައި އޭނާއަށް ލިބުނީ ކޮން އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟ ނިޔާޒްއަށް އެހީތެރިވެވޭ ވަރަށްވުރެ އިބްރާހީމްގެ މަޖުބޫރީ ހާލަތު ބޮޑެވެ. ނަމަވެސް އެނިކަމެތި ހާލުގައިވެސް ނިޔާޒް ބޭނުންވަނީ އިބްރާހީމަށް އެހީތެރިވާށެވެ. އެކުވެރިޔާއަށް ބުރައެއް ނުޖައްސާށެވެ.

ގުރައިދޫން ފުރި ލޯންޗަކުން އިބްރާހިމް މާލެ އައެވެ. އޭނާ ބޭނުންވަނީ ކުދިންނަށް ހަޤީޤަތް ހާމަކޮށްދީ ވިސްނައިދޭށެވެ. މިއަދު ނިޔާޒްއަށް އެހެން ނުހެދޭނެކަން ޔަޤީންކޮށްދޭށެވެ. އިހްސާންތެރިކަމުގެ ބަދަލަކީ އިހްސާންތެރިކަން ބުނެދޭށެވެ. އަދި ކަންތައް ވެފައިވާ ގޮތާއި ނިޔާޒްގެ ދީލަތިކަމުގެ ވާހަކަ ބުނާށެވެ. އޭރުން އެކުދިންގެ ހިތް ނިޔާޒަށް ހެޔޮވާނެ ކަމަށް އިބްރާހީމް އުންމީދު ކުރެއެވެ.

އިބްރާހީމަށް ގެއަށް އާދެވުނީ އިޝާނަމާދުން ދަންވީފަހުންނެވެ. އޭރު ދެކުދިންނާއި ހަފީޒާއިނީ ކާމޭޒު ދޮށުގައެވެ. ބަނޑުހައިވެފައިހުރި ވަރުން އިބްރާހިމްވެސް ކޮޓަރިއަށްވަދެ މޫނުދޮވެލައި ހަދައިގެން އައީ ކާށެވެ. އެކަކުވެސް އަނގައިން ނުބުނުމުން ވާހަކަފެށީ އިބްރާހީމެވެ.

ދެދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ނިޔާޒްގެއަށް ގެންނާނެ ވާހަކަބުނުމުން ބަތްތަށީތެރެއަށް އޫޖަހާފައި ޝާނިފް ތެދުވިއެވެ. އޭނާ ދާން އުޅެން ފެށުމުން އިބްރާހިމް ޝާނިފްގެ އަތުގައި ހިފައި ބޭންދިއެވެ.

"ދަރިފުޅާ! ދަރިފުޅުމެންނަށް ބައްޕަ ފެންނަން މިހުރީ އަދި މިދިރިއުޅުން މިއުޅެވެނީ ނިޔާޒްބޭގެ ހެޔޮކަމުން. ދަރިފުޅުމެން ކުޑައިރު ނިޔާޒްބޭ ހުރިހާ ހަރަދެއްކުރީ. ކިޔަވައިދިނީ. މިވިޔަފާރިއަކީ ނިޔާޒްބޭގެ ލާރިންފެށި ވިޔަފާރިއެއް. ދަރިފުޅުމެއް ކުޑަކުޑައިރު ބައްޕަ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލިވި. ކިޑްނީ ފޭލްވީ. އެދުވަހު ހުރިހާ ޚަރަދެއްކޮށް ޚުދު ނިޔާޒްބޭގެ އަމިއްލަ ކިޑްނީއެއް ދީގެން ބައްޕަ ސަލާމަތްވީ. މިއަދު ދަރިފުޅުމެންނަށް މިދިރިއުޅުން ލިބުނީ ނިޔާޒްބޭގެ ސަބަބުން. ނިޔާޒްބެއަށް އެހެން ހަދާކަށް ނުވާނެ"އިބްރާހިމް އަސަރާއި އެކު ބުންޏެވެ.

ބައްޕަގެ އެވާހަކަތައް އަޑުއަހާފައި ޝާނިފް ބަލައިލީ ހަފީޒާގެ މޫނަށެވެ. ސާއިމް ބަލައިލީ ޝާނިފްގެ މޫނަށެވެ. ސުވާލުގެ ނަޒަރަކުންނެވެ. އެކުދިންނަށް އެކަން އެނގޭނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟ އެމީހުންނަށް ނިޔާޒްބޭ ފެނުނުތާ މިވީ އަދި އަހަރެއްހާ ދުވަހެވެ. އިބްރާހީމްގެ ކިޑްނީ ބަދަލުކުރި އޮޕަރޭޝަނަށްފަހު ދެއަހަރެއްހާ ދުވަހު މާލޭގައި އުޅެފައި ނިޔާޒް އަނެއްކާވެސް ދިޔައީ ދަތުރުކުރާށެވެ. އޭރު ސާއިމް އާއި ޝާނިފަށް އޮތީ އެންމެ ތިން އަހަރަށެވެ.

ނިޔާޒް ބޭރުގައި ހުއްޓަސް އިބްރާހީމަށް ލާރިފޮނުވައިދެއެވެ. ވިޔަފާރިއާއިގެން ކުރިޔަށްދާން އެހީތެރިވެދެއެވެ. ކުދިންގެ ހާލުބަލައެވެ. ފަނަރަ އަހަރެއްހާ ދުވަހަށްފަހު ނިޔާޒް މާލެގެނައީ މާބޮޑަށް ބަލިވެގެންނެވެ. މާލޭގައި ނިޔާޒްގެ ހުރި ހަމައެކަނި މީހަކީ އިބްރާހީމް ކަމަށްވާތީ ނިޔާޒް ގެނައީ އިބްރާހިމް ދިރިއުޅޭ ފްލެޓަށެވެ. ސާއިމްއާއި ޝާނިފް އެއްކޮޓަރީގައި ބައިތިއްބާފައި ޝާނިފްގެ ކޮޓަރި ނިޔާޒަށް ޚާއްސަކުރި އިރުވެސް އެމީހުން ހިތްހަމަ ނުޖެހިދާނެކަން އިބްރާހިމްއަށް ވިސްނުނެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ހީކުރީ ދުވަސްކޮޅަކުން ނިޔާޒް ގަދަވުމުން ކުދިންގެ އެހިތްހަމަނުޖެހުން ފިލައިފާނެކަމަށެވެ.

"ނިޔާޒް ކޮށްދިން ހެޔޮކަމުގެ ބަދަލުގައި އޭނަ އުމުރަށް ބަލަންޖެހޭތަ! އެހެންނޫނަސް މިގޭގައި އޭނަ ބާއްވާކަށް ތަނެއްވެސް ނެތް. އެކަހަލަ މީހުން ބަލާށޭ ސަރުކާރުން ގުރައިދޫގައި ތަނެއް ހަދާފައި އެހުރީ. އަނެއްކޮޅު އޭނަ ގަދަވެ  އިބްރާހިމްގެ މުދާތައް އޭނާއަށް ދޭންޖެހިއްޖިއްޔާ އަހަރެމެން ދިރިއުޅޭނީ ކިހިނެއް؟" ހަފީޒާގެ އެޖުމުލަ އަޑު އިވިފައި އިބްރާހިމް ކާންނެގި ބަތްކޮޅުވެސް ތަށީގެ ތެރެއަށް ވެއްޓުނެވެ. ގައިން ހީބިހި ނަގައިގަތެވެ. ހައިރާންވެގެން ގޮސް އޭނާގެ ތަލިން ކުޅު ހިކުނެވެ. ރަހުމެއް ނެތް އިންސާނެކެވެ. އިބްރާހިމަށް ކެތެއް ނުވިއެވެ. ކަލޭމެން މިތަނުގައި މީގެ ފަހުން އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ކުލިދައްކައިގެން ކައިގެން ބޮއެގެން އުޅޭށޭ ބުނެފައި އިބްރާހީމް ތެދުވިއެވެ.

އޭނާއަކަށް ނިޔާޒް ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެއެވެ. ކޮންމެ ކަމެއް ކޮންމެ ގޮތަކަށް ވިޔަސް މެއެވެ. ނިޔާޒަށްޓަކައި މިދުނިޔޭގެ ހުރިހާ އުފަލެއް އޭނާ ޤުރުބާންކުރާނެއެވެ. ނިޔާޒް ބަލިހާލުގައި ޖެހުނު ދުވަހު މިބޮޑު ދުނިޔެއަށް އެކަނި ގިނިކަންޏާ ދޫކޮށެއް ނުލާނެވެ. އިބްރާހިމްގެ ހިތުގައި ޖެހުނީ ނިޔާޒްގެ ހާލަށް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑު އަނތްބަކާއި ރަހުމެއް ކުލުނެއް ނެތި ދެދަރީންވެސް ކަންތައްކުރި ގޮތާއި މެދުގައެވެ. ނިޔާޒް މިގޭގައި ވޭތުކުރި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެފަދަ ނުރުހުމާއި ބަދު ބަސްތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވާނެކަން އިބްރާހީމަށް ޔަޤީނެވެ. ނިޔާޒް އެކަހަލަ އެއްވެސްވާހަކައެއް ނުދެއްކީ އަދި އޭނާއަށް ނޭންގީ އިބްރާހިމްގެ ދިރިއުޅުން ހަލާކުވާން ނޭދޭތީކަން އިބްރާހީމްއަށް އެނގުނެވެ. އެއީ މާތް އިންސާނެކެވެ. އެހިތެއްގައި ﷲ ތަޢާލާ ކެތްތެރިކަން ލެއްވެވި ހިތެކެވެ.

އިބްރާހީމް އެފަދަ ބަލިހާލެއް ޖެހޭ ދުވަހަކުން ދަރީންނާއި އަނބިމީހާ އިބްރާހީމްވެސް ނުބަލާނެކަން އޭނާއަށް ޔަޤީންވިއެވެ. ދަރީން ނުލިބިގެން މީހުން ކިހާ ހިތާމައެއް ކުރޭ ހެއްޔެވެ؟ ކިހާ ކަރުނައެއް އޮއްސާ ހެއްޔެވެ؟ ކިހާ ޚަރަދެއް ކުރޭ ހެއްޔެވެ؟ އެކަމަކު ދަރީން ތިބެފައި އެދަރީން މައިންބަފައިން ނުބެލުމަކީ އެއަށްވުރެ ބޮޑު ހިތާމައެކެވެ. އެހެން ކަމުން އިޚްލާސްތެރިކަމާއި ދީލަތިކަމާއި އޯގާތެރިކަމާއި އެކު ދެމިއޮންނަ ރަހުމަތްތެރިކަން އެއަށްވުރެ މާހެޔޮކަން ބޮޑުކަން އިބްރާހީމަށް ވިސްނިއްޖެއެވެ.

އިބްރާހީމް ނިކަމެތި ކަމާއި އެކު ބަލިހާލުގައި ދިރިއުޅުނު ދުވަހު އެހީވާކަށް މީހަކު ނާދެއެވެ. ނިޔާޒް ފިޔަވައެވެ. އިބްރާހީމްގެ އެއްބަނޑު ތިމާގެ މީހުންވެސް ތިއްބެވެ. ލޯލާރިފޮއްޗެއްވެސް ދިއްކޮށް ނުލާތާ ހާލު ބަލާލަންވެސް ނާދެއެވެ. އިބްރާހީމަށް ޔަޤީނެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގައި އަތްފުނާއެޅިޔަސް ނިޔާޒް ފަދަ ރަހުމަތްތެރިއަކު އޭނާއަކަށް ނުލިބޭނެއެވެ.

ނިޔާޒް ބަލައިދާން އިބްރާހީމް ތައްޔާރުވިއެވެ. އަނބިމީހާ އާއި ދަރިން ދެކޮޅުހެދިނަމަވެސް އޭނާ ނިޔާޒް ގެންނާނެއެވެ. ނިޔާޒްގެ ކަންކަން އެމީހުން ނުބެލިޔަސް އިބްރާހީމް ބަލާނެއެވެ. އިބްރާހީމްގެ އާއިލާ ދިރިއުޅޭ ފްލެޓަކީވެސް ނިޔާޒްފައިސާދައްކައިދީގެން އިބްރާހީމަށް ލިބުނު ފްލެޓެކެވެ. ވީއިރު އެފްލެޓުން ހިޔާވަހިކަން ލިބުން ނިޔާޒަށްވުރެ އައުލާ މީހަކު ނެތެވެ. އެކަމާއި އޭނާގެ ދަރީންނާއި އަނބިމީހާ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ އެމީހުން ހިތްހަމަޖެހޭ ތަނަކަށް އެމީހުން ހިނގައިދާނެ ނޫންހެއްޔެވެ؟ އެކަމާ ވިސްނާކަށް އިބްރާހިމް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ.

ވައިރޯޅި ހިނދި ދުނިޔެ އަމާންކަމުގެ ސާލެއްގެ ތެރޭގައި އޮތް ދުވަހެއްގެ ހެނދުނެވެ. ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން ނިންމައިގެން ނިޔާޒްބަލައި އިބްރާހީމް ގުރައިދޫއަށް ލޯންޗެއްގައި ފުރައިފިއެވެ. ވާނެ ކަމެއް ވާނެގޮތަކަށް ވާން ދޫކޮށްލާފައެވެ. އަނބިމީހާ އާއި ދަރީންނާއި އިތުރަށް ވާހަކައެއް ދައްކާކަށް އޭނާ ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. އަދި ނިޔާޒް ގޮވައިގެން ދިޔުމުން އެމީހުންގެ ފަރާތުން ފެނިދާނެ ރުޅި މޫނެއް ނިޔާޒަށް ދައްކާކަށްވެސް އިބްރާހީމް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު އެނޫންގޮތެއްވެސް އިބްރާހީމަކަށް ނެތެވެ.

ހަޔާތުގެ ހިތާމަތަކާއި މަޖޫބޫރީ ހާލަތާއި މެދު ވިސްނާ ފިކުރު ކުރަމުން އިބްރާހީމް ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ވަނެވެ. މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގާތުގައި ނިޔާޒް ބަލައި އައިވާހަކަ ބުނުމުން އޭނާ އިބްރާހީމްގެ މޫނަށް ބަލާލީ ސުވާލުގެ ނަޒަރަކުންނެވެ. އަދި އިބްރާހީމް ބަލާއައީ ނިޔާޒްގެ ތަކެތިތޯ އެއްސެވެ. އިބްރާހިމް އާނއެކޭބުނީ ކަންތައް ވެފައވާ ގޮތް އެނގުމަކާއި ނުލައެވެ.

އޭނާ އިބްރާހިމް ގޮވައިގެން ނިޔާޒް އޮތް ބަޔަށް ދިޔައެވެ. އޭރު ނިޔާޒްގެ ފޮށިތައްމަތި ރީތިކޮށް ބަންދުކޮށްފައި ހުއްޓެވެ. ހަމަ ފުރަން ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. އެކަމަކު ނިޔާޒެއް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ނިޔާޒް އޮތް އެނދުވެސް އޮތީ ރީތިކޮށް ތަންމަތި އަޅާފައެވެ. ހީވަނީ އެއެނދަށް އެހެން މީހަކު ގެންނަން ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮތް ހެނެވެ. އިބްރާހީމްގެ ހިތްތެޅިގަތެވެ. ނޭނގޭ ބިރުވެރިކަމެއް ހިތަށްވަނެވެ.

އިބްރާހިމް ނިޔާޒް ކޮބައިތޯ އެއްސެވެ. އެވަގުތު އެމުވައްޒަފު އިބްރާހިމްގެ މޫނަށް ބަލާލާފައި ފުންނޭވާއެއް ލިއެވެ. އަދި ނިޔާޒް މަރުވި ޚަބަރު ނުލިބޭތޯ އެއްސެވެ. އަދި އިއްޔެ ހަވީރު ނިޔާޒް މަރުވެގެން އިބްރާހިމްގެ ގެއަށް ގުޅި ކަމުގައި ބުންޏެވެ. އަދި އިބްރާހީމް އަންނަންދެން ބޭއްވުމަކީ ނިޔާޒްކޮށްފައިވާ ވަސިއްޔަތަކަށްވާތީ ފަތިސްނަމާދާއި ހަމައަށް ވަޅުނުލައްވައި ބޭއްވި ކަމުގައި ބުންޏެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އިބްރާހިމް ގޭގައި ނޫޅޭކަމަށް ގެއިން ބުނާތީއާއި ގުޅޭނެ އިތުރު ގޮތެއް ނެތުމުން މިއަދު ހެނދުނު ވަޅުލެއްވީ ކަމުގައި އެމުވައްޒަފު ބުންޏެވެ.

އެއިން ކޮންމެ ޖުމުލައެއް ހީވީ އިބްރާހިމްގެ ހިތަށް ކޮއްޕައިލާ ވިހަ ތީރެއް ހެންނެވެ. އިބްރާހިމްގެ ދެފައިން ވާގި ދޫވިއެވެ. މޫނު މައްޗަށް އަނދިރިވިއެވެ.

އިބްރާހީމަށް ހޭވެރިކަމެއް ކިރިޔާވެސް ވީ އިރުގަނޑެއް ފަހުންނެވެ. އޭރު އޭނާގެ ގާތުގައި ވަށައިގެން މީހުންތަކެއް ތިއްބެވެ. ނުވެސްދަންނަ ދުރުހިލޭ ބައެކެވެ. މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންނެވެ. އިބްރާހިމް ބާއްވާފައި އޮތީ ނިޔާޒް އޮތް އެނދުގައެވެ. ކައިރީގައި ތިބި މީހުން ދައްކާވާހަކަ ނުސާފުގޮތަކަށް އިބްރާހީމަށް އަޑު އިވެމުން ދޭހަވަމުން ދިޔައެވެ. ޑޮކްޓަރު ބުނާއަޑު އިވުނެވެ.

"ވާތްފަރާތް ޕެރަލައިޒް ވެފައި. ސްޓްރޯކެއް ޖެހުނީ"

އިބްރާހީމް އައިޖީއެމް އެޗުގެ އައިސީޔޫއަށް ބަދަލުކުރިއެވެ. އޭނާގެ ދަރީންނާއި އަނބިމީހާ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އެތަނަށް ވަދެލައެވެ. އެމީހުންނަށް މާބޮޑު ހިތާމައެއް ލިބިފައި ވާހެނެއް ހިޔެއް ނުވެއެވެ. އައިސީޔޫކައިރީގައި އެމީހުން ތިބެނީ ހީސަމާސާ ކުރާށެވެ. ކޮންމެވެސް މަޖާ ވާހަކައެއް ދައްކާށެވެ.

ގައިގެ އެއްފަޅި ވާގިނެތިފައި އޮތަސް އަދި ދުލުން ބަހެއް ނުބުނެވުނަސް ފެނިދެނިވާ މީހުންނާއި ދައްކާވާހަކަ އިބްރާހީމަށް އެނގެއެވެ. ޖަވާބެއް ނުދެވުނަސް އެމީހުން ކިޔާ އެއްޗެހި އަޑު އިވެއެވެ. ނިޔާޒް މަރުވި ޚަބަރު އޭނާގެ ދަރިންނާއި އަނބިމީހާ ގަސްދުގައި އޭނާއާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށް ނުދިނީކަން އެނގެއެވެ. އެމީހުންގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ދެދުނިޔޭގެ ރަހުމަތްތެރިޔާގެ މޫނު އެންމެ ފަހު ފަހަރަށް މިދުނިޔެއިން ދެކިލުމުގެ ނަސީބުވެސް ނުލިބުނީއެވެ. އޭނާގެ އަތުން އެއެކުވެރިޔާއަށް ތިންމުއްވެލީގެ ހަދިޔާވެސް ނުކުރެވުނީއެވެ. ކޮންފަދަ ބޮޑު ހިތާމައެއް ހެއްޔެވެ؟

ޑޮކްޓަރުންނަށް އިބްރާހީމް ވިސްނަނީ ކޮންކަމަކާއި މެދުގައިކަން ނޭނގުނަސް އޭނާ ވިސްނާކަން އެނގެއެވެ. އެހެންކަމުން މާބޮޑަށް ފިކުރު ބޮޑު ނުކުރުމަށް ބުނެއެވެ. އެކަމަކު އިބްރާހީމްއަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮތް އެމީހުންނަށް ހާމަވާނެނަމަ އިންސާނަކަށް ވިސްނައި ފިކުރު ނުކޮށް ނުހުރެވޭނެކަން އެމީހުންނަށްވެސް ޤަބޫލު ކުރެވުނީހެވެ.

އިބްރާހީމްގެ ލޮލުން ކަރުނަ ހިލުނެވެ. މިބަލިދާނުގައި އޮންނަން ޖެހުމުން މިއަދު އޭނާ ނިޔާޒްގެ މަތިން މާބޮޑަށް ހަނދާންވެއެވެ. ނިޔާޒްހުރިނަމަ އޭނާ ގާތުގައި އިންނާނެއެވެ. ވާނުވާ ބަލާނެއެވެ. ކުޑައިރު ސްކޫލުގައި އުޅުނު އިރުގެ މަޖާވާހައްކަތައް ދައްކައި އޭނާގެ ހިތް އުފާކޮށްދީ ހަދާނެއެވެ. އެކަމަކު މިއަދު އޭނާ އެކަނިވީއެވެ. ދަރިންނާއި އަނތްބަކު ހުއްޓަސް އެމީހުންގެ މާބޮޑު އަޅާލުމެއް ނެތީއެވެ. އޭނާގެ ދުއާ އަކީ އަވަހަށް މިފަނާވަނިވި ދުނިޔޭން ވަކިވެ ދިޔުމެވެ. ރަހުމަތްތެރިޔާއާއި މަޙުޝަރުގެ ބިމުން ބައްދަލުވުމެވެ. ސުވަރުގޭގައި އެކުގައި ވުމެވެ.
(ނިމުނީ)

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
29 May 2024
ޖަރުމަން ބުންޑަސްލީގާ
ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމާ ކޮމްޕެނީ ހަވާލުވެއްޖެ
ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ކަމުގައިވާ ބެޔާން މިއުނިކުގެ އައު ކޯޗަކަށް، ބެލްޖިއަމްގެ ވިންސެންޓް ކޮމްޕެނީ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބެޔާންއާ ކޮމްޕެނީ މި ހަވާލުވީ 3 އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
ގުޅިފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވި މީހުން އިތުރުވެ ގުރުއަތުލަނީ
އެމިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ، ގުޅީފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 1250 އާއި 1650 އަކަފޫޓުގެ ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޯތީގެ އަދަދަށްވުރެ އިތުރުކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުނެގުން އަންނަ ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
ގެދޮރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ކަންކަން ކުރުމަށް މަޖިލީހުގައި ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަނީ
ރާއްޖެ މިއަދު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުގައި އެކުލަވާލެވޭ އެކޮމިޓީ އަންނަ ޖޫމަހުގެ ތެރޭގަިއ އުފެއްދޭނެ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކޮމިޓީޣެ މަސައްކަތަކަށްވެސް ވެގެންދާނޫ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މައްސަލަތަކަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯއްދަިއ ދިނުންކަމުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ދިވެހި ފިރިހެނުން ހޯދަނީ
މާލޭ ސިޓި ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް 13 ދިވެހި ފިރިހެނުން ބޭނުންވެއެވެ. އެކައުންސިލުން އެ ވަޒީފާއަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ އެއް އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.