Advertisement

ނާކާ - ޕްރޮފައިލް

20 Aug 2023
ވާހަކަ

ނާކާ | އެފިސޯޑު - 11

ފަތީން އިނީ ސުކޫލު ފަޓުލޫނު ލައިގެން ބަދިގޭގައި ސައިބޯށެވެ. އެއިރު މެންދުރު ނަމާދަށް ބަންގި ގޮވަމުން ދަނީއެވެ. ކުއްލިއަކަށް އޭނާގެ ފޯނަށް އައި މެސެޖަކަށް އޭނާ ބަލައިލިއެވެ. "ކޮބާ ތި މީހާ؟" އެއީ ޖިޔާދު ފޮނުވި މެސެޖެކެވެ. "އާދޭ މިގޭ ކާރިއަށް.." ފަތީން ރިޕްލައި ފޮނުވާލިއެވެ.

ކައިނިމިގެން ފަތީން ތެދުވެގެންގޮސް ސިންކު ކައިރީގައި ހުއްޓުނު ވަގުތެވެ. އޭނާގެ ފޯނު ރިންގްވާން ފެށިއެވެ. ފަތީން އަތް ދޮވެގެން އަންނަން ވާއިރަށް ފޯނު އޮތީ ކެނޑިފައެވެ. ފަތީން ފޯނަށް ބަލައިލި އިރު އެއީ އާނިސްއެވެ.

"ކަމޯން ފަތީން ފޯނު ނަގާބަލަ" ހިތް އަވަސް ވެފައި ހުރިވަރުން އާނިސްއަށް އެކަނި އިނދެ ވާހަކަ ވެސް ދެއްކުނެވެ. ކުޑަ އިރުކޮޅަކު މަޑުކޮށްލުމަށްފަހު އާނިސް އަނެއްކާވެސް ފޯނު ނަގާ ފަތީންއަށް ގުޅަން ފެށިއެވެ. މިފަހަރު ފަތީންގެ ފޯނު ރިންގްވާންފެށީ ފަތީން ކޮޓަރި ތެރޭގައި ޓީޝާޓުލާން ހުއްޓައެވެ. "ހަލޯ.. ކިހިނެއްވީއޭ ބުރޯ؟" ފަތީން ފޯނު ނަގާ ކަންފަތުގައި ޖަހައިގެން ގެއިން ބޭރަށް ދާން ހިނގައިގަތެވެ. "އޭ މޭން ކަލޭ ގަބޫލެއްވެސް ނުކުރާނެ މަށަށް މިއޮށް ފެނުނު އެއްޗެއް.." އާނިސް ކޮޓަރި ތެރޭގައި ދެކޮޅަށް ހިނގާލަހިނގާލަ ހުއްޓެވެ. "ކޯއްޗެއް ފެނުނީތަ؟ ކީއްވެގެންތަ މާ ހާސްވެފަ ތި ހުރީ؟" ފަތީން ސުވާލު ކޮށްލިއެވެ. "ފަޒީން ގައިގަ ނަޒީހުމެން ތަޅަނިކޮށް މިއޮތީ މިގޭ ފިހާރަ ސީސީ ކެމެރާއަށް އަރާފަ.. މަ ދެންމެ އޭތި ޗެކް ކޮށްލި ތަނާ މި ފެނުނީ.." އެއަޑު އަހާފައި ފަތީންއަށް ހުރެވުނު ތަންވެސް ނޭނގުނު ކަހަލައެވެ. "އޭ ހިނގާ ޕޮލިހަށް ތީތި ހަވާލުކުރަން.. މަ ދާންތަ ބަލާ؟" ފަތީން އަހާލިއެވެ. "އާނ ފައޫ ގޮވާގެން އަންނައްޗެ.." އާނިސް ބުނެލިއެވެ.

Advertisement

ފަތީން ގޭތެރެއަށް ވަދެ ފައުޒާ ހޯދާލިއެވެ. އެއިރު ފައުޒާ އިނީ ކޮޓަރީގައެވެ. "ކޮށްކޮ އާދެބެ ވަރަށް އަވަހަށް އާނިސް މެންގެޔަށް ދާން.. އޭނަ އެބަ އުޅޭ ތިއްތިބެ ގައިގަ ނަޒީހުމެން ތަޅާ ވީޑިއޯއެއް ހޯދައިގެން.." ފަތީން ބުނެލީ ވައިއަޑުންނެވެ. ކޮޓަރީގައި އުޅޭ އޭނާގެ މަންމަ ފާތުމާއަށް އަޑުއިވިދާނެތީއެވެ. "ކީކޭ؟؟ އަސްލުތަ؟" ފައުޒާ އެނދުމަތީގައި އިނދެފައި ތެޅެމުންފޮޅެމުން ދުއްވައިގަތެވެ.

ފަތީންއާއި ފައުޒާ ދޮރުމައްޗަށް ނުކުތްއިރު ޖިޔާދު އިނީ ބައިސްކަލެއްގައި ގޭގެ ދޮރުމަތީގައެވެ. "އޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ސޮރީ.. މަ ވަރަށް އަވަހަށް ދާން ޖެހިއްޖެ ގެޔަކަށް.. މަ ދަންތަ މި ކަންތަށއ ނިންމާލާފަ ތި ގެއަށް؟" ފަތީން ފައިވާނަށް އަރަމުން އަހާލިއެވެ. "އާނ މައްސަލައެއް ނެތް.. ކޮންތާކަށްތަ މާ އަވަހަށް ތި ދަނީ މޭން؟" ފަތީން އުޅުނު ގޮތުން ޖިޔާދު އަހާލިއެވެ. "އޭ މަ ކިޔާދޭނަން ފަހުން..." ފައުޒާއާ އެކީގައި ދުއްވައިގަންނަމުން ފަތީން ބުނެލިއެވެ.

ފަތީންއާއި ފައުޒާ ދުވެފައިގޮސް އާނިސް މެންގެޔަށް ވަތްއިރު އާނިސްގެ މަންމަ ޝިރާނީ ހުރީ ގޭތެރެ ކުނިކަހާށެވެ. "ކޮށްކޮމެން ކީއްވެގެން ތި ދުވަނީ؟؟" ފަތީންއާއި ފައުޒާ ލަހިވެފައި ތިބި ވަރު ފެނިފައި ޝިރާނީ އަހާލިއެވެ. "ޝިރާނިއްތާ ކޮބާ އާނިސް؟ އޭނަ ހޯދާށޭ މި އައީ.." ފަތީން ބުނެލިއެވެ. "ދޭބަލަ ކޮޓަރީގަ ވެއްޖެ. ކީއްވެތަ ތި ދުވަނީ ދެ ކުދިން؟ ކަމެއް ގޯސްވީތަ؟" ޝިރާނީ އަނެއްކާ ވެސް ސުވާލުކޮށްލިއެވެ. ފައުޒާއަށް ލަދުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނާކަށް ނުކެރުނެވެ. "ކަމެއް ނުވެ.." ފަތީން މިހެން ބުނަމުން ގޮސް އާނިސްގެ ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ.

ފައުޒާ ކޮޓަރިއަށް ވަތްގޮތަށް ގޮސް އާނިސް ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ. "ކޮބާ އެ ވީޑިއޯ؟" ފަތީން ހާސްވެފައި ހުރެ އަހާލިއެވެ. "މި އޮތީ.. ހިނގާބެ ބަލަން. މަވެސް އަދި އެއްކޮށްނެއް ނުބަލަން.." ފައުޒާގެ އަތުގައި ހިފައިގެން އާނިސް ގޮސް އެނދުމައްޗަށް އެރިއެވެ. ފަތީން ވެސް އެނދުމަތީގައި އިށީނެވެ.

އެ ތިން މީހުންވެގެން ފަޒީން ގައިގައި ތަޅަން ތިބެފައި އެ ތަނުން އެކަކު ހިނގައިގަތުނެއެވެ. އެއިރު ވެސް ދެ މީހަކު ފަޒީންގައިގައި ތަޅައެވެ. ފަޒީން ވެސް ދިފާއުގައި ހަމަލާ ދެމުން ގެންދެއެވެ. އިރުކޮޅަކުން ހިނގާފައި ދިޔަ މީހާ އެނބުރި އެތަނަށް އައެވެ. އެއިރު އެމީހާގެ އަތުގައި ދިގު އެއްޗެއް އޮތެވެ. ލަފާކުރެވޭގޮތުގައި އެއީ ލަކުޑިބުރިއެއް ކަހަލަ އެއްޗެކެވެ.

"ހުއްޓާލާ.. ދެން ނުބެލޭނެ. އެހެއް އެހެއް.." ފައުޒާ ރޮއިގަނެފައި އާނިސްގެ ކޮނޑުގައި އޭނާގެ މޫނު އެޅިއެވެ. ފަތީންގެ ހިތަށް ވެސް ވަރަށް އަސަރު ކުރިއެވެ. އެ ވަގުތު އާނިސް އެ ވީޑިއޯ ހުއްޓާލިއެވެ. "އެ ލަކުޑިބުރި ހިފާގެން އެ ހުރީ ނަޒީހުދޯ؟" ފަތީން އަހާލިއެވެ. "އާނ ހީވަނީ.. ފައޫ ހުއްޓާލަބެ.." ފައުޒާ ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އާނިސް ބުނެލިއެވެ. "ތެދެއް ކޮއްކޯ.. މީތި ޕޮލިހުންނާ ހާވާލުކުރަން ބޭނުމިއްޔާ އަހަރެމެން ޖެހޭނެ ކަންވީގޮތް ބަލަން.. މިއީ ތިއްތިގެ ތަހުގީގަށް ވަރަށް ކުރިއެރުން ލިބޭނެ އެއްޗެއް.." ފަތީން މިހެން ބުނެފައި އެ ވީޑިއޯ އަލުން އަޅުވާލިއެވެ.

ފަޒީންގެ ގާތުގައި ތިބި ދެމީހުން ފަޒީންގެ ދެ ފަރާތުން ހިފެހެއްޓިއެވެ. އެ ވަގުތު ލަކުޑިބުރި ހިފައިގެން ހުރި މީހާ ފަޒީންގެ ބޮލުގައި އޭގެން ވަރަށް ބާރަށް ޖެހިއެވެ. އެ ވަގުތު ފަޒީން އެދެމީހުން އަތުތެރެއިން ސަލާމަތްވާން ވަރަށް ބާރަށް ތެޅިގަތެވެ. ނަމަވެސް އެ މީހުން ދުލެއް ނުކުރިއެވެ. ވީޑިއޯ ބަލަން ތިބި އެ ތިން ކުދިންގެ ހިތަށް ވަރަށް އަސަރު ކުރިއެވެ. ފަޒީންގެ ހަށިގަނޑުން ވާގި ދޫވެގެން އޭނާ ހިފަހައްޓައިގެން ހުރި ދެ މީހުންގެ އަތުތެރެއަށް ތިރިވިއެވެ. އެ ވަގުތު އަނެއްކާވެސް އެމީހާ ފަޒީންގެ ބޮލުގައި ޖެހިއެވެ. އެ ވަގުތު ފައުޒާ ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. އޭނާ ރޯންފެށިއެވެ. ދެން ފެނިގެން ދިއައީ އެ ތިންމީހުން ފަޒީން އެ ތަނުގައި ބައްވާފައި ހިނގައިގަތް މަންޒަރެވެ. ވީޑިއޯ ދައްކާ ގޮތުން އެއީ އެރޭގެ 11 ގަޑި ފަނަރަމިނެޓުގައެވެ. ފަޒީން 10 ވަރަކަށް މިނެޓު އެ ތަނުގައި ގުޑިވެސް ނުލާ ވެއްޓިފައި އޮތެވެ. އެއަށްފަހު އޭނާ ކޫތެމުން ގޮސް ފިހާރައިގެ ބިތުގެ އެހީގައި ކޮޅަށް ތެދުވެގެން ހިނގައިގަތެވެ. އެ ހިސާބުން ކެމެރާ ކަވަރު ކުރާހިސާބުން ފަޒީންއަށް ބޭރަށް ދެވުނީއެވެ.

ކުއްލިއަކަށް ކޮޓަރީގެ ދޮރު ޝިރާނީ ހުޅުވާލިއެވެ. އެއިރު ފައުޒާ އޮތީ އާނިސްގެ ކޮނޑުމަތީގައި ބޯއަޅައިގެން ރޯށެވެ. "ކީއްވެ ފައުޒާ އެރޮނީ؟ ކިހިނެއް ވެގެން ދަރިފުޅުމެން ތި އުޅެނީ؟" ޝިރާނީ ފެނުމާއެކު ފައުޒާ އާނިސްގެ ގާތުން ދުރަށް ޖެހިލިއެވެ. "މީ ރޭގަ ބައްޕަ ގެނައި ފިހާރައިގެ ސީސީ ކެމެރާ ފުޓޭޖުތައަ. މީގަ މި އޮތީ ނަޒީހުމެން ފަޒީން ގައިގަ ތެޅިތަން." އާނިސް ބުނެލިއެވެ. "އެހެންވެގެންދޯ މި ކުދިން މާ ހާސްވެފަ އެ އައީ.. މަންމަ ހިތަށް އަރާފިއޭ ކީއްވެގެން ބާއޭ." ޝިރާނީ މިހެން ބުނި ވަގުތު ފަތީން އެނދުމަތިން ތެދުވިއެވެ. "ހިނގާ ކޮއްކޯ މީތި މަންމަ މެނަށް ދައްކަން ގެންދަން.." އެ ވަގުތު ފައުޒާ ތެދުވިއެވެ.

އާނިސްގެ އެނދުމަތީ އޮތް ޕެންޑްރައިވް އަކަށް އެ ވީޑިއޯ އަޅައިގެން ގެޔާދިމާއަށް ދާން ފަތީންއާއި ފައުޒާ ހިނގައިގަތް ވަގުތު އާނިސް ވެސް އެ މީހުންގެ ފަހަތުން ހިނގައި ގަތެވެ. ނަމަވެސް އެ ވަގުތު ޝިރާނީ އާނިސްގެ އަތުގައި ހިފެހެއްޓިއެވެ. ފައުޒާއާއި ފަތީން ގެއަށްދާން ހިތްއަވަސްވެފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެ ކުދިން ފަސްއެނބުރި ބަލާނުލާ ކުރިއަށް ދިއައެވެ. "ދަރިފުޅު މިގަޑީގަ ދިއުން ރަނގަޅެއް ނުވާނެ!" ޝިރާނީ ބުނެލިއެވެ. ނަމަވެސް އާނިސް ހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފައުޒާގެ ފަހަތުން ދާން ބޭނުންވެފައެވެ. އޭނާ ދާން ބޭނުންވެފައި ހުރި ވަރު ހުދު ޝިރާނީއަށް ވެސް އޭނާގެ މޫނުމަތިން ފެނުނެވެ. ނަމަވެސް އެ އާއިލާ ހިތާމަ ކުރަމުންދާ ވަގުތު އާނިސް އެތާ ހުރުން ރަނގަޅު ނުވާނެތީ ޝިރާނީ އާނިސް ހުއްޓުވީއެވެ.

އާނިސް ޝިރާނީއާއި ދިމާއަށް ބަލައިލިއިރު އޭނާގެ ދެލޯ ވަނީ ފެންކަޅިވެފައެވެ. "މަންމާ އެމީހުން ފަޒީންގެ ބޮލުގަ ވަރަށް ބާރަށް ޖެހީ.. އޭނަ ސަލާމަތްވާން ތެޅިގަތް ވަގުތު އޭނާގެ ގައިން ވާގި ދޫވެގެން އޭނާ އެއްކޮށް އެ މީހުންގެ އަތްމަށްޗަށް ދެމުނީ.. އެއީ ހާދަ ނުލަފާ ބައެކޭ މަންމާ.." އާނިސްއަށް ރޮވެން ފެށުމުން ޝިރާނީ އޭނާގެ ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ. "އަހަރެން ވަރަށް ހަނދާންވޭ ފަޒީން މަތިން.. ވަރަށް ބޮޑަށް ހަނދާންވޭ މަންމާ.." އާނިސްއަށް ގިސްލާ ރޮވުނެވެ. "ހުއްޓާލާ ދަރިފުޅާ.. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަދި ދަރިފުޅަށް އެކަހަލަ އެކުވެރިއަކު ލިބޭނެ. ފަތީންވެސް އެހެރީނުން. ހިނގާބަލަ މަންމައަށް ތި ވީޑިއޯ ދައްކާލަން."


= އެޕިސޯޑް 11 ނިމުނީ =

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.