Advertisement

04 Jan 2024
ކޮލަމް

ބާރު އަބަދުވެސް އޮތީ އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު

ޚަދީޖާ އިމްހާ އިބްރާޙިމް

"ބާރު އަބަދުވެސް އޮތީ އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު" މި ބުނުމުގައި އިންސާނީ ހާލަތާ ބެހޭ އަސާސީ ހަގީގަތެއް އެކުލެވިގެންވެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގެ ބާރަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރުދީ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއަށްވުރެ މާ ބޮޑު ބާރެކެވެ. މި އުސޫލަކީ ޚާއްޞަކޮށް މުޖުތަމަޢުއާއި ގުޅުންހުރި އުސޫލަކަށްވެފައި، އެ އުސޫލަކީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ގުޅުންތަކުގެ ސަބަބުން ތަފާތު ކާމިޔާބީތަކާއި ވަރުގަދަ ޖަމާޢަތުގެ ރޫޙެއް އުފެދިދާނެ އުސޫލެކެވެ. އެހެންކަމުން މުޖުތަމަޢުތައް ބިނާވެ ކުރިއަރަމުން އަންނަ މައިގަނޑު ސަބަބަކީވެސް މި އުސޫލުގައި ފުރިހަމައަށް ހިފެހެއްޓުމުން ކަމުގައި ބެލެވިދާނެއެވެ.

އެއްބައިވަންތަކަމަކީ ވަކިވަކި ފަރުދުން އެއްކޮށް ބަނދެ، އާންމު ލަނޑުދަނޑިތަކާ ދިމާއަށް މަސައްކަތްކޮށް، ޖަމާޢަތުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ހަތިޔާރެކޭ ވެސް ބުނެވިދާނެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެސް، ގިނަ މުޖުތަމަޢުތަކެކޭ އެއްފަދައިން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަޤާފަތާއި އިސްލާމީ ވަހުދަތުގައި އެއްބައިވަންތަކަން ވަރަށް ފުންކޮށް ބިންވަޅު ނެގިފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެއީ ކުޑައިރުއްސުރެ ދަސްކޮށްދީފައި އޮންނަނީ، ދިވެހިންނަށް ވަކިވަކިން ކުރެވޭ ވަރަށް ވުރެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެކުގައި ޙާޞިލުކުރެވޭނެ ކަމެވެ. މިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ގުދުރަތީ ކާރިސާތަކުގައި ނުވަތަ މުޖުތަމައުއަށް ދިމާވާ އެކިއެކި ހާދިސާތަކުގައެވެ.

Advertisement

އެއްބައިވަންތަކަމަކީ ޙަޟާރަތްތައް ބިނާވެފައިވާ ބިންގަލެވެ. އެއީ މީހުންގެ ހުނަރާއި ޢިލްމާއި ވަސީލަތްތައް އެއްކޮށްލައިގެން އެއް މަޤްޞަދުތަކެއް ޙާޞިލުކުރެވޭނެ ބާރެކެވެ. އެއްބައިވަންތަ މުޖުތަމަޢެއްގައި ފަރުދުންނަކީ ހަމައެކަނި އެކަހެރި އުފެއްދުންތަކެއް އުފައްދާ ޖަމާއަތެއް ނޫނެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ އެކުވެރި ބަޔަކު ދިރިއުޅޭނެ މާހައުލެކެވެ. މި ޤަބޫލުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެބައެއްގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުވެގެން ދިއުމާއި އެކު، އެއް މަޤްޞަދެއްގެ އިޙްސާސާއި، އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އެއްބާރުލުން ދޭނެކަމުގެ އިޙްސާސް ވެސް ކުރެވިގެންދެއެވެ.

އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ފައިދާތައް އެތައް ގޮތަކުން ފެންނައިރު، މުޖުތަމަޢުގެ އެކި ދިމަދިމާއިން އެކަމުގެ މިސާލުތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ފައިދާއަކީ ސުލްހައާއި ހަމަޖެހުން ޤާއިމްކުރެވުމެވެ. ވަކިވަކި ފަރުދުން އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކާ އެކު އެއްބައިވަންތަ ވުމުން، ކޯޅުންތައް މަދުވެ، ސުލްހަވެރިކަމާއެކު އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާ އެކު ދިރިއުޅުމެއް އުފެދެއެވެ. މިއީ ޚާއްޞަކޮށް ތަޢުލީމީ މާޙައުލުތަކާއި ގުޅުންހުރި ކަމަކަށް ވެފައި، އެކި ފަންތީގެ ދަރިވަރުންނަށް އެއް މަޤްޞަދެއް ހާސިލްކުރުމަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ އަގު ދަސްކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ. އަދި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަބަބުން އުފެއްދުންތެރިކަމާއި އާ އުފެއްދުންތައް އިތުރުވެގެންދެއެވެ. މީހުން އެއްބާރުލުން ދޭއިރު، ތަފާތު ނަޒަރިއްޔާތަކާއި ޚިޔާލުތައް މޭޒުމައްޗަށް ގެނެސް، ކަންތައްތައް ކުރުމަށް އިތުރު އުފެއްދުންތެރި އަދި ފައިދާހުރި ހައްލުތަކެއް ލިބިގެންދެއެވެ. މި އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ރޫހަކީ ޓެކްނޮލޮޖީ، ސައިންސް، ނުވަތަ އިޖުތިމާއީ އިސްލާހުގެ ދާއިރާއިން ވިޔަސް ނުވަތަ ހާޖާނުބޮޑު މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިލާ ހައްލު ހޯދުންފަދަ މުހިންމު ކުރިއެރުންތަކެއް ހާސިލްކުރުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި އެއްޗެކެވެ.

އެއްބައިވަންތަކަމުން އެ ލިބޭ ބާރަކީ ކޮންމެ މުޖުތަމަޢެއްގެ ތަނަވަސްކަމާއި ހަމަޖެހުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި އެއްޗެކެވެ. އެއީ އިންސާނީ ތަޖުރިބާއިން އުފެދޭ ތަފާތު ޙިޔާލުތައް ވަރުގަދަކުރުވާ، އެ ކަންކަމުން އިޖާދީ ނަތީޖާތައް ނެރެދޭ ހަކަތައެވެ. ޒަމާނީ ގޮންޖެހުންތަކާއެކު ދިރިއުޅުމުގެ ދުވަސްތައް ވޭތުކުރަމުން ދާއިރު، ތަރައްޤީ ހޯދުމަށް އެންމެން އެކީ ކުރާ މަސައްކަތުގެ ނާރެހަކީ، މި ބުނާ އެއްބައިވަންތަކަމެވެ. އެއްބައިވަންތަކަން ގަބޫލުކުރާ މުޖުތަމަޢުތަކުގެ ހުންގާނު ހުންނާނީ ކުރިއެރުމާއި، ހަމަޖެހުން ދެމިއޮންނަ ކާމިޔާބީގެ މަގަކަށެވެ. އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގެ އެއްބައިވަންތަކަމާއި އަޙުވަންތަކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމައުގެ ކުރިއެރުމާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރީންގެ މުސްތަގުބަލު ބިނާކުރުމަށް މިއަދު އެޅޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއްކަން ދަނެ، ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގައިވެސް އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ރީތި އުސޫލު ދަމަހައްޓަމާ ހިނގާށެވެ.

މިއީ ޚަދީޖާ އިމްހާ އިބްރާޙިމް، ވިލަރެސް/ޅ. ހިންނަވަރު، ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެކެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
29 May 2024
ޖަރުމަން ބުންޑަސްލީގާ
ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމާ ކޮމްޕެނީ ހަވާލުވެއްޖެ
ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ކަމުގައިވާ ބެޔާން މިއުނިކުގެ އައު ކޯޗަކަށް، ބެލްޖިއަމްގެ ވިންސެންޓް ކޮމްޕެނީ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބެޔާންއާ ކޮމްޕެނީ މި ހަވާލުވީ 3 އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
ގުޅިފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވި މީހުން އިތުރުވެ ގުރުއަތުލަނީ
އެމިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ، ގުޅީފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 1250 އާއި 1650 އަކަފޫޓުގެ ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޯތީގެ އަދަދަށްވުރެ އިތުރުކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުނެގުން އަންނަ ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
ގެދޮރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ކަންކަން ކުރުމަށް މަޖިލީހުގައި ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަނީ
ރާއްޖެ މިއަދު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުގައި އެކުލަވާލެވޭ އެކޮމިޓީ އަންނަ ޖޫމަހުގެ ތެރޭގަިއ އުފެއްދޭނެ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކޮމިޓީޣެ މަސައްކަތަކަށްވެސް ވެގެންދާނޫ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މައްސަލަތަކަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯއްދަިއ ދިނުންކަމުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ދިވެހި ފިރިހެނުން ހޯދަނީ
މާލޭ ސިޓި ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް 13 ދިވެހި ފިރިހެނުން ބޭނުންވެއެވެ. އެކައުންސިލުން އެ ވަޒީފާއަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ އެއް އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.