Advertisement

އިޒްރޭލް ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރުން --

12 Jun 2024
ރިޕޯޓް
ޢަލީ ސުލައިމާން

އިޒްރޭލު މީހުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެވުން މަނާކުރުމާއި މެދު ސިޔާސީ މީހުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ދެކަފިވެފައި

އިޒްރޭލާއި ފަލަސްޠީނުގެ މައްސަލައަކީ، މުޅި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ މުސްލިމުންގެ ވެސް އެކަމުގައި ކަންބޮޑުވުން އޮތް މައްސަލައެކެވެ. މިމައްސަލައިގައި ދިވެހިރައްޔިތުން ގޮވާލަމުން ދަނީ، އިޒްރާއީލް ޕާސްޕޯޓް ރާއްޖޭގައި މަނާކުރުމަށެވެ. މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މީކާއީލް އަހުމަދު ނަސީމް ވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށައަޅުއްވާފައެވެ. މިބިލަކީ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާޙް ގެނެސްގެން ރާއްޖޭން އިޒްރޭލުގެ ޕާސްޕޯޓު ބަލައިގަތުން ހުއްޓާލުމަށް، ހުށައަޅާފައިވާ ބިލެކެވެ.

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުންވެސް ވަނީ، އިޒްރާއީލް ޕާސްޕޯޓު ރާއްޖެއިންބަލައި ނުގަތުމަށް ނިންމުމެއް ނިންމާފައެވެ. އަދި އެކަން މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް މިބިލް އެޖެންޑާކޮށް، މެމްބަރުން ވަނީ އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ބަހުސްކޮށްފައެވެ. އަދި އެ ބިލް މިހާރު ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement

އިޒްރޭލުގެ ޕާސްޕޯޓު ރާއްޖެއިން މަނާކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން، ޚިޔާލުތަފާތުވާ ބަޔަކު އެބަތިއްބެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، އިޤުތިޞާދީ ދާއިރާއިން ވިސްނާ މީހުންނާއި، ރާއްޖޭގައި ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތައްކުރާ، ޚާއްޞަކޮށް ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކެވެ.

"އިޒްރޭލުގެ ރައްޔިތުން ނުވަތަ އިޒްރޭލުގެ ޕާސްޕޯޓު ގެންގުޅޭ ޔަހޫދީއަކު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައުން މަނާކުރުމުގައި، ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ނެރެ އެކަން ވާކަށެއްވެސް ނޫން. އަދި ނުކުރާކަށެއްވެސް ނޫން. އެހެން ނަމަވެސް މިކަމާއި މެދުގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދިރާސާކޮށް، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު ދެންނެވި ފަދައިން، ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވިސްނުންތެރިކަމާއި އެކުގައި ނޫނީ، އެކަމުގައި ފިޔަވަޅު އެޅޭ ކަށެއް ނެތް."

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު، ޤާސިމް އިބްރާހީމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައިވެސް މިކަމުގައި ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އެބޭފުޅުންގެ މައިގަނޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ، އިޒްރޭލުގެ ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގެ ސަބަބުން، ރާއްޖެއަށް ކޮށްފާނެ އިޤުތިޞާދީ އަސަރުތަކެކެވެ. މިކަން ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމްވެސް ފާހަގަކުރައްވާފައިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެމްބަރުން، ފާހަގަކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ، ދިވެހިރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް އިޒްރާއީލް ޕާސްޕޯޓު ރާއްޖެއިން މަނާކުރަންޖެހޭ ކަމަށެބެ. އެހެންނަމަވެސް  އޭގެ ކުރިން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ، އިޒްރޭލަކީ، ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި، ބަލައިގެންފައިވާ ޤައުމެކެވެ.  ދިވެހިރާއްޖެއިން އިޒްރޭލަކީ ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައި ވަނީ، މީގެ އެތައް އަހަރެއް ކުރިން، ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ނާޞިރުގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ ދުވަސްވަރުގައެވެ. އެހެންވީމާ ދިވެހިރާއްޖެއިން އިޒްރާއީލާއި ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގައި ވިސްނަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޑިމޮކްރަސީއަކީ، ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް ކަންކަން ނިންމުން ކަމުގައި ވާތީ، ރައްޔިތުން އެދެނީ އިޒްރާއީލްގެ ރައްޔިތުންނަށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ނުވެވޭ ގޮތް ހެދުން ކަމަށް ވާނަމަ، ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ ނިންމުންވެސް ހުންނަން ޖެހެނީ އެމިސްރާބަށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދެއްކެވި ގިނަ މެމްބަރުން، ފާހަގަކުރައްވާފައި ވަނީ، އިޒްރޭލުގެ ރައްޔިތުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެވުން ހުއްޓުވަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އިޒްރޭލުގެ މައްސަލައިގައި، ޚާއްޞަކޮށް އިޒްރޭލުގެ ޕާސްޕޯޓު ރާއްޖެއިން ބަލައި ނުގަތުމަށް ނިންމުމާއި ގުޅޭ މައްސަލައިގައި، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމި ނިންމުން ދުނިޔޭގެ މީޑިއާތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ވަނީ އައިސްފައެވެ. އަދި އެއާއިއެކު ރާއްޖެއަށް ތަޢުރީފާއި ފާޑުކިޔުންވެސް އަމާޒުވެގެން ގޮސްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ޔޫރަޕްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ބޮއިކޮޓް ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ވަނީ ފަށާފައެވެ.  މީގެ އިތުރުން، އެމެރިކާގެ ސެނެޓް މެމްބަރަކު ވަނީ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެމެރިކާއިންދޭ އެހީ ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައި އެމެރިކާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށައަޅާފައެވެ. މިކަމުގައި ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހޭ ކަމަކީ، ގުޅިފައިވާ ދުނިޔެއެއްގައި، މިފަދަ ނިންމުމެއް ތަންފީޒްކުރުމަކީ، ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވާނެކަމެވެ.

އިޒްރޭލު ރައްޔިތުން ރާއްޖެ އެތެރެވުން މަނާކުރުމުގެ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށައެޅުއްވި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މީކާއީލް ނަސީމް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، ރާއްޖެއިން މިފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ، ހަރުދަނާ، ފެންހިފޭ ނިންމުމެއް ނިންމުންކަމަށެވެ. ދުނިޔެއަށް މެސެޖެއް ދިނުން ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން މިކަން މިކުރަނީ، ވަކި މަޤުޞަދެއްގައި، އިޒްރޭލް ޕާސްޕޯޓުގައި ރާއްޖެ އެތެރެވާ މީހުންނަކީ، އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަންނާނެ ބައެއް ނޫންކަން ހާމަކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި. ވަރަށް ފާޅުގައި، ދައުލަތެއްގެ ސިފައިގައި އަޅުގަނޑުމެން ނަގާ ސްޓޭންޑެއް މިސްޓޭންޑަކީ. އެހެންވީމާ، މިމާއްދާ މިހެން އޮތުން، މުހިއްމުކަމަށް އަޅުގަނޑު އަދިވެސް އެއްފަހަރު ދަންނަވާލަން."

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މީކާއީލް އަޙްމަދު ނަސީމް --

އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ފަލަސްޠީނުގެ އެތައްހާސް ރައްޔިތުންނެއް ޝަހީދުވެފައި ވާއިރު މިއީ ނަސްލު ނައްތާލުމުގެ ހަރަކާތެއް ކަމަށް އަދި އުދުވާނެއް ކަމަށް މުޅި ދުނިޔެ ޤަބޫލު ކުރެއެވެ. އެކަމަކު ދުނިޔޭގައި 1 ބިލިއަން މުސްލިމުން ތިބިއިރު އަދި ދުނިޔޭގައި 8 ބިލިއަން މީހުން ތިބިއިރު، ކޮންމެ މީހަކުވެސް ބުނަނީ ތިމަންނާ އަކީ އެކެއް ކަމަށެވެ. 8 ބިލިއަން މީހުން ކުރެ ކޮންމެ މީހަކު، އެމީހަކީ އެންމެ މީހެއްކަމަށް ބުނެ ވާހަކަދައްކާއިރު، އިޒްރޭލް ހުއްޓުވުމަށް، ދުނިޔެއަށް ކުރެވޭނެ ކަމަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެކަމާއި މެދު ފުންކޮށް މިވަނީ ވިސްނަން ޖެހިފައެވެ.

ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމައަށްފަހު ޔޫރަޕްގެ ޤައުމުތަކުން ބޭރުކޮށްލެވުނު ޔަހޫދީން ނުވަތަ ޒަޔަނިސްޓުން އައިސް ވަޒަންވެރިވީ ފަލަސްޠީނުގެ ބިމުގައި ކަމަށް ވުމާއިއެކު، މިހަމަނުޖެހުމުގެ ފެށުން1917 ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް ދެއެވެ.

ޤުދުސްގައި ނުވަތަ ފަލަސްޠީނުގެ ބިމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ދިން ބަޔަކީ، ޔަހޫދީންނެވެ. މިއަދު އިޒްރޭލުގެ ޑިފެންސްފޯސް، އައިޑިއެފް އުފެދިގެން އައީ ޔަހޫދީންގެ ހައްދުފަހަނަ އެޅީ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކުގެ މައްޗަށެވެ. މިގޮތުން އިޒްރޭލުގެ ދައުލަތަކީ ޓެރަރިސްޓުންގެ ބައިގަނޑެއްގެ ތެރެއިން އުފަންވެގެން އައި ދައުލަތެކެވެ. އެހެންކަމުން މިއަދުވެސް އެ ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލްތައް ހިންގަމުން ދާއިރު ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުން ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް ދުނިޔެ އޮތީ ނުކުޅެދިފައެވެ.

މިކަމުގައި ރާއްޖެއަށް ކުރެވެން އޮތް ކަމަކީ، އިޒްރޭލް މީހުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެވުން ހުއްޓުވުމެވެ. އެއީ ދުނިޔެއަށް ދެވޭ މެސެޖެއްކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ޤަބޫލް ކުރެއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ސުވާލަކީ، އިޒްރާއީލް ޕާސްޕޯޓް ރާއްޖެއިން މަނާކޮށްގެން އިޤުތިޞާދީ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވާ ގެއްލުންތަކަށް، ދެން ޢަމަލު ކުރާނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟

ކޮމެންޓް
ބަޗީ
ތިމާމެންގެ އަނބިދަރިން މަރާ ހުސްކުރާއިރުވެސް ތިމާގެ ފިހާރައަށް ވަދެ ވިޔަފާރި ނުކޮށްފާނެތީ ގަންނަ ބިރު ބޮޑުވަނީ ހެއްޔެވެ؟ ހާދަހާ ދުނިޔެ ބޭނުންވެގެން ތި އުޅެނީ.
13 Jun 2024
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.