ފަލަސްތީން
ފަލަސްތީން
23 May 2024
ޚަބަރު
ފަލަސްޠީނާއި ގުޅުވައި މާލޭގެ މަގަކަށް ނަމެއް ދޭން މޭޔަރު ހުށައަޅުއްވައިފި
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވަނަ ދައުރުގެ 146 ވަނަ ޖަލްސާއަށް އެކަން ހުށައަޅުއްވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ، މާލޭގައި ނަމެއް ނުދީ އޮތް ދެމަގެއް އެބަ އޮތްކަމަށާއި އެދެމަގަކުން މަގަކަށް ނުވަތަ އެހެން މަގަކަށް ނަމަވެސް ފަލަސްޠީނާއި ގުޅުވައި ނަމެއް ދިނުމަށް ހުށައަޅުއްވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގައި ބޭނުންފުޅުވެވަޑައިގަންނަވަނީ ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާ އާއި ލަފާ ކަމުގައި އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.
22 May 2024
ދުނިޔެ
ޔޫރަޕްގެ ތިން ޤައުމުކަމުގައިވާ އަޔަރލޭންޑް، ނޯވޭ އަދި ސްޕެއިން އިން ފަލަސްޠީން މިނިވަން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފި
19 Mar 2024
ޚަބަރު
ފަލަސްތީނަށްޓަކާ ދިވެހިންނާ ބިދޭސީންގެ ހިތުގަ އޮތް ވަރުގަދަ ލޯބި ފެނުނު ކުޑަ ހިނދުކޮޅު
އެ އަންހެންކުއްޖާ ހިފައިގެން ހުރި ޕޯސްޓަރުގައި ފަލަސްތީނުގެ ދިދައެއް ޖަހާފައި ލިޔެފައިއޮތީ، އޭނާއަކީ ފަލަސްތީނު ރައްޔިތެއްކަމަށާއި، އޭނާގެ ކުޑަ ދަރިފުޅަށް ކާންދިނުމަށް ފައިސާ ބޭނުންވާކަމެވެ. މިއީ، މިސްކިތުން ފޭބި އެންމެންގެ ހިތް ދަމައިގަތް ލަފްޒުތަކެވެ. އެހީތެރިވުމަށް ކެތް މަދުވި ސަބަބެވެ.
04 Mar 2024
ދުނިޔެ
ބައްޕަ ކުރިމަތީގައި ހަތަރު އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު މަރާލި ގޮތް
ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ރިލީފް އެންޑް ވޯކްސް އެޖެންސީ ފޯ ފަލަސްތީން ރެފިއުޖީސް (ޔޫ. އެން. އާރު. ޑަބްލިޔު. އޭ.) ގައި ފޮޓޯ ގްރާފަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުސެއިން ޖާބިރު، އޭނާގެ ހަތަރު އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު އޭނާގެ ލޯ ކުރިމަތީގައި އިސްރޭލު ސިފައިން މަރާލި ގޮތް އަލްޖަޒީރާއަށް ކިޔައިދީފިއެވެ.
03 Mar 2024
ދުނިޔެ
އިޒްރޭލުގެ ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި ކުޑަކުދިން ހިމެނޭހެން ފަލަސްތީނުގެ 14 މީހަކު ޝަހީދުކޮށްލައިފި
ދެކުނު ގައްޒާގެ ރަފާހް ސިޓީއަށް އިސްރާއިލުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި ފަލަސްތީނުގެ 14 މީހަކު ޝަހީދުކޮށްލައިފިއެވެ. މަންޒަރުދުށް މީހަކު ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ޝަހީދުކޮށްލާފައިވާ މީހުންގެ އިތުރުން އެތައް ބަޔަކު ވަނީ މި ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން އިމާރާތްތަކުގެ ދަށުގައި ތާށިވެފައެވެ.
29 Nov 2023
ޚަބަރު
ފަލަސްޠީނަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ: ރައީސް
މިގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ، ފަލަސްޠީނުގެ މިނިވަންކަމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމައުގައި ވަކާލާތުކުރާ ކުރުމުގެ މައްޗަށްވެސް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ. ފަލަސްޠީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތް ޤާއިމްކުރުމަށާއި، 1948ގައި ކަނޑައެޅި ބޯޑަރުތަކާއި ހަމައަށް އިޒްރޭލުން ފަހަތައް ޖެހުމަށާއި، ފަލަސްޠީނުގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި އިޒްރޭލުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޤާނޫނު ތަކާއި ޚިލާފަށް ޔަހޫދީ އާބާދީތައް ހަދަމުން ދިޔުން ދިވެހިރާއްޖެއިން އަބަދުވެސް އަންނަނީ ކުއްވެރިކުރަމުންނެވެ. އަދި ފަލަސްޠީނުގެ މައްސަލައަށް އޮތީ ދެދައުލަތުގެ ހައްލު ކަމަށާއި، ފަަލަސްޠީން މިނިވަންކޮށް ފަލަސްޠީނުގެ ވެރިރަށަކީ އިރުމަތީ ޤުދުސްކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމަށްވެސް ރާއްޖެއިން އަންނަނީ ވަކާލާތު ކުރަމުންނެވެ.
26 Nov 2023
ޚަބަރު
ދިވެހި ފިލްމީ ފަންނާނުން ފަލަސްތީނަށް އެހީވުމަށް ބޭއްވި ހަރަކާތްތަކުން 6 ލައްކަ އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދައިފި
ފަލަސްތީނަށް އެހީވުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުގައި އެކި ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ދާއިރު މި ހަރަކާތްތަކުގައި އެކިއެކި ކުންފުނިތަކާއި ގުރޫޕުތަކުން ދަނީ ގުޅެމުންނެވެ. އެގޮތުން ދިވެހި ފިލްމީ ފަންނާނުން މިދިއަ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ފެށި ހަރަކާތްތައް މިމަހުގެ 03 ވަނަ ދުވަހުގައި ނިންމާލިއިރު ޖުމްލަ 685،651.90 ރުފިޔާ ވަނީ ހޯދާފައެވެ.
23 Nov 2023
ޚަބަރު
ފަލަސްޠީނަށް އެހީވުމަށް ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަނުން އެއްކުރި ބައި މިލިޔަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އައިއޭސީއާ ހަވާލުކޮށްފި
ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަނުން، "އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި" ނަމުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ކެމްޕޭންގެ ދަށުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުން، ޖުމްލަ 685،651.90ރ. ލިބިފައިވާކަމުގައި ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.
22 Nov 2023
ދުނިޔެ
ހަތަރު ދުވަހަށް ހަނގުރާމަ މެދުކަނޑާލުމަށް އިސްރާއީލުން އެއްބަސްވެއްޖެ
ޤަތަރު މެދުވެރިއަކަށްވެ، ހަމާސް އާއި އިސްރާއީލާއި ދެމެދު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މަޝްވަރާތަކުން 4 ދުވަހަށް ހަނގުރާމަ މެދުކަނޑާލުމަށް އިސްރާއީލުން އެއްބަސްވެއްޖެ. ބަދަލުގައި ހަމާސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި 50 އަސީރުން ދޫކޮށްލުމަށް ހަމާސްއިން އެއްބަސްވެފައިވޭ. އިސްރާއީލް ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި 50 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން.
21 Nov 2023
ދުނިޔެ
ހަނގުރާމައިގައި މިހާތަނަށް 50 ނޫސްވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ: ދުވަސް 45
އިސްރާއީލް-ހަމާސް ގެ ހަނގުރާމަ 7 އޮކްޓޯބަރުގައި ފެށިފަހުން މިހާތަނަށް 50 ނޫސްވެރިއަކު މަރުވެފައިވާކަމަށް ނޫސްވެރިން ރައްކާތެރިކުރާ ކޮމިޓީ، "ކޮމިޓީ ޓު ޕްރޮޓެކްޓް ޖާނަލިސްޓްސް" އިން ބުނެފި.
21 Nov 2023
ރިޕޯޓް
ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ހިތްވަރުން އިސްލާމްދީނަށް ނަސްރެއް
2001 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ ވޯލް ޓްރޭޑް ސެންޓަރު ގޮއްވާލި ހާދިސާއަށްފަހު ހުޅަނގުގެ މީޑިއާތަކުން މުސްލިމުން ސިފަކުރަމުންދިޔައީ ހަނގުރާމަވެރި ނިރުބަވެރި އަދި ނުރައްކާބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މުސްލިމުންނާއި މެދު އެކި ޤައުމުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ ލާއިންސާނީ ޖަރީމާތަކާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލަން ގިނަ ބަޔަކު ޖެހިލުންވާ އަދި ފޫހިކުރުވި ސަބަބަކަށް ހުޅަނގުން މުސްލިމުންނާއި ގުޅޭގޮތުން ފަތުރަމުންދިޔަ ޙަގީގަތެއްނެތް ވާހަކަތައް ވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް 22 އަހަރު ފަހުން މަންޒަރު މިވަނީ ބަދަލުވާން ފަށާފައެވެ.
19 Nov 2023
ޚަބަރު
ދިވެހިން އަބަދުވެސް ތިބޭނީ ފަލަސްތީނާއިއެކު: ރައީސް މުއިއްޒު
ފަލަސްޠީނުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވަލީދު އޭ. އެމް. އަބޫޢަލީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ އިއްޔެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައެވެ.
19 Nov 2023
ދުނިޔެ
ރެފިއުޖީ ކޭމްޕެއްގައި ހުރި 2 ސްކޫލަކަށް ހަމާލާދީ ގިނަ ބަޔަކު ގަތުލުކޮށްލައިފި: ދުވަސް 43
އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޣައްޒާގެ އުތުރުން، ޖަބަލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްގައި ހުންނަ އަލް-ފަޚޫރާ ސްކޫލަށް ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ހަމަލާދީފި. އަދި ހަމަ އެ ދުވަހު ތަލް އަލް-ޒާތަރް ކިޔާ އަވަށެއްގައި ހުންނަ ސްކޫލަކަށް ވެސް ހަމަލާދީފައި. މި ދެ ސްކޫލަކީވެސް އދ. ގެ ކަމާ ގުޅޭ އެޖެންސީއިން ހިންގާ 2 ސްކޫލް.
18 Nov 2023
ދުނިޔެ
އަލް-ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލުގައި 7،000 އަށް ވުރެން ގިނަ މީހުން ތާށިވެފައި: ދުވަސް 42
އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޣައްޒާގެ އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލް ކަމުގައިވާ އަލް-ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލުގެ ވަށައިގެން ތިބެ ހަމަލާދެމުންދާތީ، އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި 7،000 އެއްހާ މީހުން ތާށިވެފައި ތިބިކަމަށް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑައިރެކްޓަރ ހާމަކޮށްފި. މީގެ ތެރޭގައި ބަލިމީހުންނާއި، ސިއްހީ ޙިދުމަތްތެރިން އަދި އާންމުން ހިމެނޭ.
15 Nov 2023
ދުނިޔެ
ހޮސްޕިޓަލުން މަރުވަމުންދާ މީހުން ވަޅުލުމުގެ ހުއްދަ ނުދޭތީ، ގިނަ ހަށިގަނޑުތަކެއް ދަނީ ކުނިވަމުން: ދުވަސް 39
އަލް-ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލުން ގިނަ ބަޔަކު މަރުވަމުންދާއިރު، މަރުވެފައި ތިބި މީހުންގެ ހަށިގަނޑުތައް ވަޅުލުމުގެ ފުރުސަތެއް އިސްރާއީލުން ނުދޭތީ ގިނަ ހަށިގަނޑުތައް މިހާރު ދަނީ ކުނިވަމުން. އަދި އަލް-ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލުގައި ދުވަސް ނުފުރާ ވިހާފައި ތިބި ކުދިންނަށް ފަރުވާ ނުދެވި އެ ތުއްތު ފުރާނަތައް މަރުވަމުންދާ މަންޒަރު ފެނި، އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ތިބި ބަލި މީހުން އެހެން ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް މުޅި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ގޮވާލަމުން އެބަދޭ.
14 Nov 2023
ދުނިޔެ
ޣައްޒާގެ 7 ލައްކައަށް ވުރެން ގިނަ ކުޑަކުދިން ގެދޮރު ގެއްލި މަގުމަތިވެއްޖެ: ދުވަސް 38
ޣައްޒާގެ 700،000 އަށް ވުރެން ގިނަ ކުޑަކުދިން ގެދޮރު ގެއްލި މަގުމަތިވެފައިވާކަމަށް އދ. ގެ ކުޑަކުދިންނާ ބެހޭ ޖަމްއިއްޔާ، ޔުނިސެފުން ބުނެފި.