Advertisement

30 May 2024
ފަލަސްތީން
މިފްތާޙް މުޙައްމަދު

"އޯލް އައިސް އޮން ރަފާހް" ކެމްޕެއިނުގައި މިހާތަނަށް 46 މިލިއަނަށް ވުރެން ގިނަ މީހުންގެ އަޑު އުފުލައިފި

އިނގިރޭސި ބަހުން "All eyes on Rafah" ޖެހުމަށްފަހު، ރެފިއުޖީ ޓެންޓްތަކެއް ދައްކުވައިދޭގޮތަށް އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ފެންނަ ސޯޝަލް މީޑިއާ ސްޓޯރީއަކީ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަރަށް އާންމުވެފައިވާ ފޮޓޯއެކެވެ. ހަނަފަސް ސަހަރާއެއްގައި މި ޓެންޓުތައް ޖަހާފައިވާއިރު، އޭގެ މާ ދުރުން ފަރުބަދަތަކެއް ވެސް ފެނެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ފަހުން ދައުރުވާން ފެށި މި ފޮޓޯ ހަމައެކަނި އިންސްޓަގްރާމްގައި އެކަނި ވެސް މިހާރު 46 މިލިއަނަށް ވުރެން ގިނަ މީހުންގެ ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. މި ތަރުހީބު އަދިވެސް އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

"All eyes on Rafah" ޖަހާފައިވާ ފޮޓޯއިން ރަމްޒުކޮށްދެނީ، އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ 1.4 މިލިއަނަށް ވުރެން ގިނަ ރައްޔިތުން ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުންދާ ރަފާހްގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުތަކެވެ. މި ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްތަކަކީ ހުސްއަތާ ތިބި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން އިޒްރޭލުގެ ބަރު ހަތިޔާރުގެ ހަމަލާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް އޮތް ސަލާމަތުގެ އައްސޭރިއެއްކަމަށް ބެލެވިފައިވީ ނަމަވެސް، މިއީ މިހާރު ބިރުވެރިކަން ވަށާލާފައިވާ ޓެންޓުތަކެކެވެ.

Advertisement

ރަފާހްގެ ރެފިއުޖީ ޓެންޓުތަކުގައި ބިރުވެރިކަން ފެތުރުނީ، އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސް( އައިސީޖޭ) އިން އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލުމަށް އަމުރެއް ނެރުންތާ ދެ ދުވަސްފަހުންނެވެ. ސަލާމަތުގެ އައްސޭރިއެއް ކަމަށް ބެލެވިފައި އޮތް ރަފާހުގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް އިޒްރޭލުން ބޮން އަޅަން ފެށީ މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހުއެވެ. އިޒްރޭލުން ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ފުރަތަމަ ހަމަލާތަކުގައި ވެސް 45 މީހުން ޝަހީދުވެފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އޭގެ ފަހުން އަންގާރަ ދުވަހު ރަފާހްއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި 21 މީހުން ޝަހީދުވެފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން 12 މީހުންނަކީ އަންހެނުންނެވެ. އެއަށްފަހު ބުދަދުވަހުގެ ހެނދުނު އިޒްރޭލުންވަނީ ހެލިކޮޕްޓަރުތަކެއްގައި ގޮސް ރަފާހްއަށް ބޮން އަޅާފައެވެ.

ރަފާހްއަށް އިޒްރޭލުން ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އުފުލަމުންދާ މި އަޑުގައި، ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު އެތައް ފަންނާނުންނެއް ވެސް މިހާރު އަންނަނީ ބައިވެރިވަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެމެރިކާގެ ސުޕަމޮޑެލް ބެލާ ހަދީދް އާއި ނެޓްފިލްކްސްގެ ބްރިގާޓަން ޝޯވއިން އާންމުންގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދި އަޔަލޭންޑުގެ ފިލްމީ ތަރި، ނިކޮލާ ކޮފްލާން އާއި އެމެރިކާގެ ކޮމެޑިއަން އަދި ލިޔުންތެރިޔާ ހަސަން މިންހާޖް އާއި ނެޓްފިލްކްސްގެ ސީރީޒެއް ކަމުގައިވާ ބްރޭކިން ބޭޑްގެ އެމެރިކާއަށް ނިސްބަތްވާ އެކްޓަރ، އާރޮން ޕައުލް ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިނގިރޭސި ފިލްމީ ތަރި ޖަމީލާ ޖަމީލް އާއި އިނގިރޭސި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޑުއަ ލިޕާ ވެސް ހިމެނެއެވެ. އަދި ބޮލީވުޑަށް ބަލާލާއިރު، ވަރުން ދަވަން، ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ، އާލިޔާ ބަޓް އަދި ކަރީނާ ކަޕޫރު ވެސް ވަނީ އިޒްރޭލުން ދެމުންގެންދާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ހުއްޓާލުމަށް ކުރިޔަށްދާ ކެމްޕެއިނުގައި އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލާފައެވެ.

އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ހަމަލާތައް ދޭންފެށިތާ ހަތް މަސް ދުވަސް ފާއިތުވެ ގޮސްފައިވާއިރު، މީގެ ކުރިން މިވާހަކަ ދައްކާފައިނުވާ އެތައް ބަޔަކު، މި ފޮޓޯއާއެކު އެމީހުންގެ އަޑު އުފުލަން ފެށީ ކީއްވެ ބާވައެވެ؟ މީގެ ކުރިން މިކަން ހިނގަމުންދާކަން ގިނަ މީހުނަށް ނޭންގެނީބާއޭ ހިތަށް އަރައެވެ.

ބެލެވޭގޮތުން، މި ފޮޓޯ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެހާ ބޮޑަށް ވައިރަލްވެ، ގިނަ ބަޔަކު މި ކެމްޕެއިންގައި ބައިވެރިވީ، އިޒްރޭލުން ހަނގުރާމައިގެ ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ކަމުގައިވާ ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުން މެރުމުގެ އިތުރުން، ކުޑަ ކުދިންގެ ބޯ ބުރިކުރާ މަންޒަރު މުޅި ދުނިޔެއަށް ޔަގީންވެގެން ދިއުމެވެ.

މިކަން މިހެން މެދުވެރިވެދާނެ އަނެއް ސަބަބަކީ، ދައުރުވަމުން މިދާ ފޮޓޯއިން ފެންނަ މަންޒަރުތަކަކީ ކޮންމެ މީހަކަށް ވިޔަސް ބަލާލަން އުނދަގޫ މަންޒަރަކަށް ނުވުމެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި މި ހަނގުރާމައާ ގުޅޭ މަންޒަރުތައް ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯތަކަކީ ހިތްތަކަށް ފުން އަސަރުކޮށް، މުޅި ވިސްނުމާ ފިކުރު ހަމައެކަނި އެކަމަށް ދުއްވާލެވޭހާ އުނދަގޫ މަންޒަރުތަކާ އަޑުތައް ހިމެނޭ ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯއެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރުން، މިކަން ވައިރަލް ވުމުގެ އިތުރު ސަބަބެއްކަމަށް ބެލެވެނީ، މި ފޮޓޯ ޝެއަރ ކުރުމަށް ފަސޭހަވުމެވެ.

މިއިން ކޮންމެ ސަބަބަކާ ހެދި ނަމަވެސް، އިޒްރޭލުގެ މި ހަމަލާތަކަށް މުސްލިމުންގެ އިތުރުން އެހެން ދީންތައް ގަބޫލުކުރާ މީހުންވެސް ނުރުހެން ފަށައިފިކަން މިހާރު ޔަގީންވެއްޖެއެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީއިން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި، 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިޒްރޭލުން ހިންގަމުންދާ ޖަރީމާގައި 36،000 އަށް ވުރެން ގިނަ މީހުން މިހާތަނަށް ޝަހީދުވެފައިވެއެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.