ޚަބަރު
ޚަބަރު
ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބުދުﷲ ޝާހިދުގެ ޢިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށައަޅައިފި
18 May 2023
ޚަބަރު
ރައީސް ނަޝީދުގެ ފިކުރެއްގެ ދިރުމުން އައު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދަނީ
18 May 2023
ޚަބަރު
އީވާ އެމްޑީޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވުމާއި އެކު މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމުން އޭނާ ދުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
18 May 2023
ޚަބަރު
ފިކުރެއްގެ ދިރުމަށް ތާއީދުކޮށްގެން ތިބި މެމްބަރުން ވަކިވުމުން، އެމްޑީޕީއަށް މަޖިލީހުގެ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ގެއްލިއްޖެ
18 May 2023
ޚަބަރު
ކޮންމެ ދަރިވަރަކު މަސައްކަތް ކުރަންވީ، ޢިލްމީ ޤާބިލުކަން ހޯދުމަށް - ރައީސް
18 May 2023
ޚަބަރު
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލާއި ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ޔޫ.އޭ.އީ ގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓަރ ތަޢުރީފް ކުރައްވައިފި
17 May 2023
ޚަބަރު
ކޭ-ޕާކު ފްލެޓްތަކާއި މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭ މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރަން ފަށައިފި
17 May 2023
ޚަބަރު
ކުއްވެރީންނާއި އެއްހަމަޔަށް ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމްތަުގައި ހިމެނޭ އިދާރާތައްވެސް ތަރައްޤީވާން ޖެހޭ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
17 May 2023
ޚަބަރު
17 May 2023
ޚަބަރު
ނައީމާގެ މަރާއި ގުޅޭ ގޮތުން އާޢިލާއަށް މައުލޫމާތުދީފި
17 May 2023
ދުނިޔެ
ނިއުޒީލެންޑުގެ ވެލިންޓަންގެ ހޮސްޓެލްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައި ހަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ
މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގައި މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޓީމުތަކުން ވަނީ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އަދިވެސް މައްޗަށް ދާނޭ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. މިހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބެއް އަދި އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ފުލުހުން ބުނީ، 11 މީހަކަށް ވީނުވީގޮތެއް ނޭނގޭ ކަމަށާއި، 52 މީހުން އެ އިމާރާތުން ނުކުމެފައިވާ ކަމަށާއި، އަލިފާން ނިއްވާ ފަރާތްތަކުން އިމާރާތުގެ ފުރާޅުމަތިންވެސް ފަސް މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ފަސް މީހަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރު އޭގެ ތެރެއިން ދެ މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް އެވެ.
17 May 2023
ޚަބަރު
ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުން ޚާއްސަ އިސްކަމެއްދެއްވާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
މި ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، އިޤްތިޞާދު ކުރިއަރުވައި ވަޒީފާތައް އުފެއްދުމުގައި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކުން އަދާކުރާ ދައުރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި މުޖުތަމަޢުގެ ލާބަޔާ މަންފާއަށް އަމިއްލަ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ ވާހަކަފުޅުގައި، ހަލުވިކަމާއި އެކު ބަދަލުވަމުން އަންނަ ދުނިޔެއެއްގައި، އިޤްތިޞާދު ސިންދަފާތުކުރުމަށްޓަކައި، އައު އީޖާދީ ވިސްނުންތައް ކުރިއަށް ނެރެ ، އައު ވިޔަފާރިތަކާއި ދާއިރާތައް އުފައްދަންޖެހޭ ކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އިތުރު ކާމިޔާބީތައް ހޯދުމަށް، ވިލުންތެރި މަސައްކަތްތެރިން ބިނާކުރުމަށް އިސްކަންދެއްވުމަށްވެސް ކުންފުނިތައް ހިންގުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އިސްވެރިންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ.
16 May 2023
ޚަބަރު
ޢިލުމުވެރިންގެ ގުޅުމުގެ މެމްބަރުންނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
އިލްމުވެރިންގެ ގުޅުމުގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންވެގެން ހުށައަޅާފައި ވަނީ މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ، މިއަދު އެ ބައްދަލުވުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްުޔާގެ އޮފީހުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޢިލްމުވެރިންގެ ގުޅުމުގެ ފަރާތުން ބުނީ، އެފަރާތްތަކުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 3 ހުށައެޅުމެއް ހުށައެޅި ކަމަށެވެ.
16 May 2023
ޚަބަރު
މީހަކު މަރާލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހޯދަމުންދާ މީހާ އަދި ފެނިފައި ނުވާކަމުގައި ފުލުހުން ބުނެފި
އޭނާ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރުމަށް ފުލުހުން އޭނާ ހޯދަމުންދާކަން ހާމަކޮށްފައި ވަނީ އިއްޔެއެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ ހައްޔަރުކުރުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ، ރައްޔިތުންގ މަޖިލީހުގެ މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޒަރީރަށް ހަމަލާދީ މާރާމާރީ ހިންގުމުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެފައި ވާތީ އެވެ. އެމައްސަލައިގައި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މި ނަހުގެ 11 ވނަ ދުވަހުވެސް ފުލުހުން ވަނީ ދިވެހި ދެފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. މެމްބަރު ޒަރީރަށް ހަމަލާދީފައި ވަނީ، މިމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ރޭ، ޓީވީމޯލްޑިވްސްގެ އަނެއްކަންމަތީގައި ހުންނަ، ހަބީބީ ކެފޭ އެންޑް ބިސްޓްރޯތެރޭގައި އިންނަވަނިކޮށެވެ.
16 May 2023
ޚަބަރު
ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް މިސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ބައި ބިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، ފުދުންތެރިކަން ނެތް ޢާއިލާތަކުގެ ދަރިވަރުން މަތީ ސާނަވީގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދިޔަސް، އިތުރަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު، މީގެ ކުރިން އޮތީ ވަރަށް ހަނިކޮށް ކަމަށެެވެ. އަދި މިސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ އަމާޒަކަށްވީ އެ ތަފާތުތައް ނައްތައިލުންކަމަށާއި، މިއަދު ދިވެހި ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް އެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، މިސަރުކާރުން ތަޢާރަފްކުރި ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމަކީ، ދަރިންނަށް މަތީ ތަޢުލީމު ދިނުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ފެށި އެންމެ ބޭނުންތެރި ޕްރޮގްރާމްކަމަށާއި އަދި، ދަރިންނަށް ކިޔަވައިދީގެން އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ގޮތުންވެސް ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިންގަމުން އަންނަ، ނަތީޖާ އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރޮގްރާމް ކަމަށެވެ. މިގޮތުން އެ ޕްރޮގްރާމްގެ ކާމިޔާބީތަކުގެ މައްޗަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާހަކަފުޅުގައި އަލި އަޅުއްވާ ލެއްވިއެވެ.
16 May 2023
ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސްކޮލަޝިޕް 17 ދަރިވަރަކަށް ލިބިއްޖެ
16 May 2023
ޚަބަރު
މެެރިޓް ސްކޮލަރޝިޕެއް އަލަށް ތަޢާރަފްކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުުވީ، މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހުޅުވާލާ މެރިޓް ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭނީ، ރައީސްގެ ޚާއްޞަ އެވޯޑާއި ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕްގައި ނުހިމެނޭ ދަރިވަރުންނަށްކަމަށެވެ. އަދި އެއީ އެ ދަރިވަރަކު ޔުނިވަރސިޓީގައި ފުރިހަމަކުރަން ބޭނުންވާ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި ފާސްވާންޖެހޭ މާއްދާތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ތިން މާއްދާއަކުން، އޭ ސްޓަރ ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށް ސަރުކާރުން ޚާއްޞަކުރާ ސްކޮލަރޝިޕެއްކަމުގައިވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. މި ސްކީމާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްޞީލުތައް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ފަރާތުން ވަރަށް އަވަހަށް ހާމަކުރައްވާނެ ކަމުގައިވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.
16 May 2023
ޚަބަރު
ފުއްގިރި މައްސަަލައިގައި ސްޕްރީމް ކޯޓުގައިވެސް ރައީސް ޔާމީނަށް ނާކާމިޔާބު
15 May 2023
ޚަބަރު
މެމްބަރު ޢަލީ އާޒިމް އެމްޑީޕީން ވަކިވެފައިވާ ކަމަށް ފިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިޓީން ނިންމައިފި
އެމްޑީޕީގެ ފިޔަވަޅު އަޅާކޮމިޓީން މިގޮތަށް ނިންމި ނަމަވެސް އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އަދި އެމްޑީޕީން ރަސްމީ ސިފައެއްގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ހާމަކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ. މެމްބަރު ޢާޒިމް އެމްޑީޕީން ވަކިވެއްޖެ ކަމުގައި އެމްޑީޕީގެ ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމިޓީން ނިންމި އިރު، ބަންޑާރަ ނައިބު އިބްރާހީމް ރިއްފަތުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގައި ސޮއެކުރެއްވި މެމްބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާނެ ކަމުގައި އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް އޮތީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އާޒިމްގެ މައްސަލަ ފިޔަވަޅު އަޅާކޮމިޓީއަށް ފޮނުވީވެސް އަސްލަމެވެ. މެމްބަރު ޢަލީ އާޒިމްގެންދަވަނީ މިފަހުން އެމްޑީޕީ ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް އަދި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިޙްއާ ދެކޮޅަށް ފާޅުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންނެވެ. އަދި އެމްޑީޕީގެ އަސާސްތައް މުގުރާލައްވައި، އިދިކޮޅުން އުފައްދާފައިވާ ޗާގޯސް ކޯލިޝަންގައި ޕާޓީގެ ބަހެއް ނެތި އަމިއްލަ ފުޅަށް ބައިވެރިވެވަޑައިގެން އެމްޑީޕީގެ ނަމުގައި ތަމްސީލް ކުރައްވާފައިވެސް ވެއެވެ، މިގޮތުން ޗާގޯސް ކޯލިޝަނުން ބާއްވަމުން އަންނަ ބައްދަލުވުންތަކާއި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައިވެސް އާޒިމް އައީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަަވަމުންނެވެ. އެމްޑީޕީ ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ޢަލީ އާޒިމް ނުކުންނެވީ، ރައީސް ނަޝީދަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ނާކާމިޔާބުވެ ވަޑައިެންނެވުމާއި އެކު އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި ރައީސް ނަޝީދު އުފެއްދެވި ފެކްޝަން "ފިކުރެއްގެ ދިރުން" އާއެކު ގުޅިވަޑައިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވަން ފެއްޓެވުމަށް ފަހުގައެވެ.
15 May 2023
ޚަބަރު
މެންދުރު ޝާހިދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށައަޅާފައި ހަވީރުވިއިރު އަނބުރާ ނަގައިފި
ޝާހިދުގެ އިތުބާރު ނެތްތަކުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވެއްދީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 13 މެމްބަރަކު ސޮއެކުރައްވައިގެންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންނާއި، ޕީއެންސީގެ މެމްބަރުންނާއި ޖުމްހޫރީޕާޓީގެ އެއް މެމްބަރެވެ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ޝާހިދު މަޤާމުން ވަކިކުރެއްވުމަށް އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގައި ސޮއެ ކުރައްވާފައި ވަނީ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަލީ ޙުސައިނެވެ. އިދިކޮޅުން ބަންޑާރަ ނައިބު އިބްރާހީމް ރިއްފަތާއި، ފޮރިންގ މިނިސްޓަރ ޢަބުދުﷲ ޝާހިދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަަލަ މަޖިލީހަށް ހުށައެޅީ މޮރިޝަސް އާއި ރާއްޖެއިން ކަނޑުގެ އިން ވަކިކުރި މައްސަލައިގައި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުން ބައެއް ދޫކޮށްލީ ކަމަށް ބުނެ ކުރާ ތުހުމަތު ތަކާއި ގުޅުވައިގެންނެވެ.
15 May 2023
ޚަބަރު
މޫސުމް ގޯސްވެ ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވައިޓްއެލާޓް ނެރެފި
މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައި ވަނީ، އެންމެ އުތުރުގެ ތިން އަތޮޅު ފިޔަވައި މުޅި ރާއްޖެއަށެވެ. މިގޮތުން ނ އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއާ ދެމެދުގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް ވައިޓްއެލާޓް ނެރެފައި ވަނީ މިރޭގެ 19:00 އިން ފެށިގެން މެންދަމު 1:00އަށެވެ. މޫސުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ވިދާޅުވީ، މިވިއްސާރައިގައި ގަޑިއަކު 19 މޭލާއި 24 މޭލު ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު، 45 މޭލު ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ ކަމަށާއި ކަނޑުތައްވެސް ގަދަވާނެ ކަމަށެވެ.