ޚަބަރު
ޚަބަރު
08 Apr 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ މާދަމާ ރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފި
ޕީއެންްއެފް އުފެއްދުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ އޮންނާނީ މިއޭޕްރީލް މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ (މާދަމާރޭ) 9:15ގައި ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލް ހޯލުގައެވެ. މިޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމުގައި އެ ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ، މުޙައްމަދު މަލީހް ޖަމާލު ވިދާޅުވިއެވެ.
08 Apr 2024
ޚަބަރު
ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހަދާފައިވާ ފައްވާރާ މަރާމާތުކޮށް އަލުން ހުޅުވައިފި
މިތަން މަރާމާތުކޮށް އަލުން ހުޅުވާލީ، ފިޠުރު އީދަށް މާލެ ޒީނަތްތެރި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނައިގެންނެވެ. މިތަން ވަރަށް އަވަހަށް އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ސިޓީސް ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވޯކްސް އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.
08 Apr 2024
ޚަބަރު
ގޮވާމުގެ ބާވަތްތަކުން މިއަދު ފިޠުރު ޒަކާތް ބަހަން ފަށަނީ
މިގޮތުން މާދަމާ ގޮވާމުގެ ބާވަތްތަކުން ޒަކާތް ބަހާނީ، ހެނދުނު 11އިން ހަވީރު 4އަށް އަދި ރޭގަނޑު 8:30 އިން 10:30 އަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މާދަމާ، ގޮވާމުގެ ބާވަތްތަކު ފިތުރު ޒަކާން ބަހާނީ، ހެނދުނު 11އިން މެންދުރު ފަހު 3:30އަށް އަދި ރޭގަނޑު 8:30 އިން 10:30އަށް ކަމުގައިވެސް ޒަކާތު ހައުސްއިން ހާމަކުރައްވާފައިވެއެވެ.
08 Apr 2024
ޚަބަރު
ސަޢޫދީން ހަދިޔާކުރި ކަދުރު މިއަދު ބަހަން ފަށަނީ
އެމިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ، މާލެ ސަރަހައްދުގައި މާދަމާ ކަދުރުބަހަން ފަށާނީ ކޮންމެ ގޭބިސީއަށް އެއްކަދުރުޕެކެޓްގެ މަގުން ކަމަށެވެ. މިގޮތުން ކަދުރު ބަލައިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން އައިޑިކާޑު ގެންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެމިނިސްޓްރީން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.
08 Apr 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ ފަސްކޮށްފި
ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމުގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މުހައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލު ވިދާޅުވީ، ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމަށް ބާއްވަންޖެހޭ ޖަލްސާ ބޭއްވުން ފަސްކޮށްފައި ވަނީ، ދައުލަތުގެ އެކި އިދާރާތަކުން ލިބެންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. އަދި ޕީއެންއެފް ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށާއި ދެން ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ވަރަށް އަވަހަށް އިޢުލާނު ކުރައްވާނެ ކަމުގައިވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.
07 Apr 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމަށް ބާއްވަ ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑާއިގަންނަވާނެކަމަށް އެޕާޓީން ބުނެފި
އެޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އަމަލީ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ، ކުރީގެ މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލު ވިދާޅުވީ، ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމުގެ ގޮތުން މާދަމާރޭ ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލުގައި ބާއްވާ ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެވަަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ރައީސް ޔާމީން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ހުއްދައަށް އެދިވަޑައިގެންފައި ވީނަމަވެސް އެކަމުގައި ކަރެކްޝަންސްއިން ނިންމި ގޮތެއް އެއިދާރާއިން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
07 Apr 2024
ޚަބަރު
ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންނަށް އަދަބުދޭ އުމުރު ހަގު ކުރުމަކީ، އޮތް ހައްލެއް ނޫން: ޕީޖީ
ޕީޖީ ހުސައިން ޝަމީމް ވިދާޅުވީ، ޤާނޫނީ ނިޒާމު ކަނޑައެޅިފައި އޮތް ގޮތުން، ކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ޢުމުރަކީ 15 އަހަރުކަމަށާއި، ނަމަވެސް، އޭގެ މާނައަކީ އެޢުމުރަށްވުރެ ހަގު ކުއްޖަކު ކުށެއް ކުރުމުން، އެކުއްޖާއާމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުން ނޫންކަމަށެވެ.
07 Apr 2024
ޚަބަރު
ގުޅިފަޅުގައި އަދި ނުހިއްކާ އޮތް ތަނަށް ގޯތި ބަދަލުކުރަން ހުޅުވާލައިފި
ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ، ގިރާވަރުފަޅުން ގުޅިފަޅަށް ބަދަކު ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ، 1250 އަކަފޫޓޫގެ 193 ގޯއްޗާއި، 1650 އަކަފޫޓުގެ 663 ގޯއްޗާއި، 2050 އަކަފޫޓުގެ 487 ގޯއްޗާއި، 2450 އަކަފޫޓުގެ 4 ގޯއްޗެވެ.
07 Apr 2024
ޚަބަރު
އީދު ދުވަހު ހަވީރު މާލޭގައި ފައިމަގުގައި އުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި
މީގެ އިތުރުން މިއަހަރުގެ ފިޠުރު އީދު މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުންވެސް ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ރާވާފައެވެ. އެގޮތުން ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި އީދަށް މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ ލައިޓްތަކުން ޒީނަތްތެރުކުރުން ހިމެނެއެވެ.
07 Apr 2024
ޚަބަރު
މޯލްޑިވްސް އޯޓިޒަމް ސެންޓަރުގެ ޤުރުއާން ކިޔެވުމާއި މަދަހަ ކިޔުމުގެ މުބާރާތް ބާއްވައިފި
މި މުބާރާތުގެ މަޤުޞަދަކީ އޯޓިޒަމް ސެންޓަރުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ހުނަރާއި މަދަހަ ކިޔުމުގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުން ކަމުގައި މޯލްޑިވްސް އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަނުން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.
07 Apr 2024
ޚަބަރު
ވައިގެ މަގުން ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުމުގައި އެއާޕޯޓުގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމުގައި ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ވިދާޅުވެއްޖެ
އެމީހުންގެ ބަންދިގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް މިއަދު އެމީހުން ކޯޓަށް ހާޟިރު ކުރުމުން، އެމީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއާޕޯޓުގެ ސީނިއަރ މުވައްޒަފު ފުލުހުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމުގައިވެސް ޝިފާން ވިދާޅުވިއެވެ. ޝިފާން ވިދާޅުވީ، އެމުވައްޒަފާއި ދެކޮޅަށް ހެކި ހުރި ނަމަވެސް އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައި ވަނީ ޝަރުތުތަކާއި އެކުގައި ކަމަށެވެ.
07 Apr 2024
ޚަބަރު
ހޯރަފުށީ ހާފްވޭ ހައުސް ޖުވެނައިލް ރެސިޑެންސް ޓްރީޓްމެންޓް ސެންޓަރަކަށް ބަދަލުކުރަނީ
ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢަލީ އިޙްސާން ވިދާޅުވީ، މިފެށޭ ހަފްތާގައި އެތަން ހުޅުވާނެ ކަަމަށެވެ. މިގޮތުން އެތަނުގެ ކެޕޭސިޓީއަށް ނެގޭ އެންމެ ގިނަ އަދަަދަކަށް ކުދިން ނަގައި، ރިހެބިލިޓޭޝަން ފަށާނެ ކަމުގައިވެސް މިނިސްޓަރ އިޙްސާން ވިދާޅުވިއެވެ.
07 Apr 2024
ޚަބަރު
ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު އިސްލާޙްކޮށް، އުމުރުން 12 އަހަރުގައި ޖިނާޢީ ކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ގޮތް ހަދަނީ
ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބަންޑާރަ ނައިބު އަޙްމަދު އުޝާމް ވިދާޅުވީ، ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ގިނަ އިސްލާހުތަކެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، ކުށުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަންޖެހޭ އުމުރު 15 އަހަރުން 12 އަހަރަށް ބަދަލުކުރުން ހިމެނޭ ކަމުގައި އުޝާމް ވިދާޅުވިއެވެ.
06 Apr 2024
ޚަބަރު
އަސާސީ ކާބޯތަކެތީގެ ކޯޓާ އިންޑިއާއިން އިތުރުކޮށްދީފި
މި ގޮތުން، ފިޔާ، ހަނޑޫ، ހަކުރު، ފުށް، އަލުވި، ބިސް، މުގު އަދި ހިލަ އާއި ހިލަވެލި ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމަށް ވަނީ ކޯޓާ އިތުރުކޮށްދީފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އިންޑިއާއިން މިބާވަތްތައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވިއްކަނީ، އާއްމު އެކްސްޕޯޓް ރޭޓަސް ވުރެ ހެޔޮ އަގެއްގައެވެ.
06 Apr 2024
ޚަބަރު
އީދު ސަލާމް ކުރެއްވުން މުލީއާގޭގައި އޮންނާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފި
06 Apr 2024
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ޕީއެސްއެމް ހިންގަން ބޭނުންވާ ސްޕީޑްގައި ނުހިންގުން: ޒީނާ
ނޫން.އެމްވީގެ "ކޮވީ ވިތު ސުލައިމާން" ޝޯވގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޒީނާ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި، ކުންފުނީގެ ދަރަނި ބޮޑުވެފައި ވުމަކީ، ކުންފުނި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ސްޕީޑުގައި ނުހިނގުމުގެ އެއް ސަބަބެވެ. ޒީނާ ވިދާޅުވީ، އޭނާ ޕީއެސްއެމްއާއި ހަވާލުވި އިރު، އެކުންފުނީގެ ދަރަނި 275 މިލިއަނަށް އަރާ ކަމަށެވެ.