ޚަބަރު
ޚަބަރު
15 May 2023

މީހަކު މަރާލަން އުޅުނުކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހޯދަނީ

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، އިބްރާހިމް ޢަބްދުﷲ ހޯދަމުން ދަނީ ފުލުހުންގެ ސީރިއަސް އެންޑް އޮގަނައިޒްޑް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ، ގްރޫޕް ހަދައިގެން ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގައި، މީހަކު މަރާލަން އުޅުުނުކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އިބްރާހިމް ޢަބްދުﷲއާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ފުލުހުނުްގެ ސީރިއަސްް އެންޑް އޮގަނައިޒްޑް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު 9911099 އަށް ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ހޮޓްލައިން ނަންބަރު 3322111 އަށް ގުޅުއްވައި އެމައުލޫމާތެއް ޙިއްޞާކުރެއްވުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އެދިފައެވެ، އަދި މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް ފުލުހުން ވަނީ ޝުކުރުވެސް އަދާކޮށްފައެވެ.

ޚަބަރު
14 May 2023
ޚަބަރު
ފަރުމާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޔޫތު އާޓް ފެސްޓިވަލް 2023 ނިންމާލައިފި
ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ފަރުމާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޔޫތު އާޓް ފެސްޓިވަލް 2023 އަކީ، މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ހަމައެކަނި މިފަދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެސްޓިވަލެވެ. މެއި 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މި ފެސްޓިވަލް ހުޅުއްވައިދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙެވެ. ފެސްޓިވަލް ހުުޅުއްވައި ދެއްވުަމަށްފަހު އެމަނިކުފާު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ރާއްޖޭގައި ތިބި ފަންނުވެރިންނާއި ހުނަރުވެރީން އަދި މަސައްކަތްތެރީންކުރައްވާފައިވާ އަގުހުރި ތާރީޚީ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ތަފާތު ހުނަރުތަކުން ފުރިފައިވާ އެތައް ފަންނުވެރިންނެއްގެ ފާޑުވެރިކަމަށް ހެކިދޭ ދިގު ތާރީޚެއް އޮތް ޤައުމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރާއްޖޭގައި ފެންނަންހުރި ފަންނުވެރި އާސާރުތަކުގެ މިސާލުތައް އެމަނިކުފާނު ދެއްކެވިއެވެ.
14 May 2023
ޚަބަރު
ސަޢޫދީ އަރަބިއްޔާ އާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން އިޤުތިޞާދީ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
ސަޢޫދީ އަރަބިއްޔާއި ދިވެހި ރާއްޖެއިން އިޤުތިޞާދީ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ. މިމަޝްވަރާކުރައްވާފައި ވަނީ، އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކުގެ 48ވަނަ އަހަރީ އާއްމު ބައްދަލުވުަގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ޢަބުދުﷲ ޢަބުދުލްޢަޒީޒް އަލް ޖަދުޢާން އާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައެވެ. މިބައްދަލުވުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން، ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ޢަބުދުﷲ ޢަބުދުލްޢަޒީޒް އަލް ޖަދުޢާން ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް އަމީރާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި މާލީ ގޮތުން ގުޅުން ބަދަހިކުރެއްވުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަމަށެވެ.
14 May 2023
ޚަބަރު
ބީއެމްއެލްގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ މެއި 29ގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފި
އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށްފައިވާ މުހިންމު ކަންކަމުގެ ތެެރޭގައި، މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ބޭއްވުނު ޚާއްޞަ ގޮތުން ބޭއްވި އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމާއި، ނިމިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓު ފާސްކުރުމާއި ނިމިދިޔަ އަހަރުގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި އާމްދަނީގެ ބަޔާން ފާސްކުރުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހިއްސާދާރުންނަށް ބެހުމަށް ހުށަހަޅާ ފައިދާ ފާސްކުރުންވެސް މިޖަލްސާގައި އޮންނާނެއެވެ.
14 May 2023
ޚަބަރު
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭގެ ލައިޓްޖަހައި ނިމި ޓެސްޓް ދަތުރުކޮށްފި
14 May 2023
ޚަބަރު
ބަލިމީހާގެ އެންމެ ގާތްއެކުވެރިންނަކީ ނަރުހުން - ފަސްޓް ލޭޑީ
ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ ވިދާޅުވީ، ޞިއްޙީ ނުރައްކާ ކުރިމަތިވާހިނދު އެކަންކަން ހައްލުކޮށް އަމާން އައްސޭރިއަކަށް ވާސިލުކޮށްދިނުމުގެ ހިތްވަރާއި ކުޅަދާނަކަމާއި ކެރުންތެރިކަމާއި ކަންކުރަންވީ އެންމެ ތޫނުފިލިގޮތް ދަންނަ އެއްބަޔަކީވެސް ނަރުހުން ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެކަމަނާ ވަނީ ނަރުހުންނަކީ އަބަދުވެސް އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ދަތިތަކުގެ ބުރައަށްވުރެ، އެމީހުންނަކީ ބަލި މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެންމެ އިސް ދައުރު އަދާކުރާ ބައެއްކަމުގެ އިހުސާސްތަކުން އުފަލާއި ހިންހަމަޖެހުން ލިބިގަންނަ ހިތްވަރުގަދަ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވާފައެވެ.
14 May 2023
ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބަނގުލަދޭޝްގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މިބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ، 6 ވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބަންގްލަދޭޝްގެއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން މިއަދު މެންދުރުފަހު ބަންގްލަދޭޝްގެ ރިޔާސީގަނޑުވަރު ގައެވެ.މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ވަނީ، ބަންގްލަދޭޝްގެ އައު ރައީސްގެ މަޤާމާއި މުޙައްމަދު ޝަހާބުއްދީން ހަވާލުވެވަޑައިގެންވުމާއި ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ފަރާތްޕުޅުން ތަޙްނިޔާ ވިދާޅުވެފައެވެ.
14 May 2023
ޚަބަރު
އަތޮޅުތެރޭގައި ގެވެށި ގުޅުން ކެމްޕެއިންގެ ހަރަކާތްތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް މީހުން ތަމްރީނުކޮށްފި
އެމިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ، ގެވެށި ގުޅުން ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ރަށްރަށުގައި ބަދަހި އާއިލީ ގުޅުން ގާއިމްކުރުމަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށްގެންދާނެ ފެސިލިޓޭޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް މިހާތަނަށް 17 އަތޮޅެއްގެ 134 ރަށެއްގައި ހިންގިފައިވާ ކަމަށެވެ. މިގޮތުން، ގެވެށި ގުޅުން ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ފެސިލިޓޭޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ހިންގާ މި ޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްސަދަކީ ގެވެށި އަނިޔާ އަދި ޢާއިލީ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ރަށްރަށުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ސެޝަންތައް ކުރިއަށްގެންދާނެ މީހުން ތަމްރީނުކުރުން ކަމަށާއި، މިގޮތުން ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައިވެސް، ހުރިހާ ރަށަކުން މީހުން ބައިވެރިކޮށްގެން ދެ ދުވަހުގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް އެމިނިސްޓްރީން އަންނަނީ ހިންގަމުން ކަމުގައި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވިއެވެ.
13 May 2023
ޚަބަރު
ކޯވިޑް-19 އިޖާބައިގެ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް އާއްމުކޮށްފި
މިރިޕޯޓް ރަސްމީކޮށް ނެރެދެއްވީ، މިއަހަރުގެ ސިއްޙަތު ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ، ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙެވެ. ކޯވިޑް-19 އިޖާބައިގެ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓްގައި ވަނީ، ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް-19އަށް އިޖާބަ ދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ބައެއް ތަފްޞީލްތައް ހިމަނާފައެވެ. މިގޮތުން މިހާތަނަށް ކޯވިޑް-19ގެ ހަތަރު ރާޅެއް ރާއްޖެއިން ތަޖުރިބާކުރި އިރު އެކަންކަމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން، އެނދުތައް އިތުރު ކުރުމާއި ޓެސްޓް ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުން ހިމެނެއެވެ.
13 May 2023
ޚަބަރު
މެމްބަރު ޒަރީރަށް ހަމަލާދިން ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ވިދާޅުވީ، މެމްބަރު ޒަރީރަށް ހަމަލާދީ މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ، އުމުރުން 21 އަހަރާއި 22 އަހަރުގެ ދިވެހި ދެފިރިހެނުން ކަމަށެވެ. އެދެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭގައި ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެމީހުންގެ ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޯޓަސް ހާޟިރުކުރުމުން އެ ދެމީހުންގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލްކޯޓުން 15 ދުވަސް ޖަހައިދީފައިވާ ކަމުގައި ފުުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.
13 May 2023
ޚަބަރު
ކޮޗިންގ އެއާޕޯޓުން ޑްރަގާއިއެކު ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
13 May 2023
ޚަބަރު
ހުޅުމާލެ ފޭސް 2ގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި ޒަޚަމްވި ޒުވާނާ ނިޔާވެއްޖެ
މިމަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލެ ފޭސް 2ގައި ޕިކަޕަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި، އަނިޔާވީ، ހދ. ނެއްލައިދޫ، އަހްމަދު ޒައިން، (20އ) އަށެެވެ. އޭނާ ނިޔާވީ އެކްސިޑެންޓްގައި ބޮލަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކާއި ގުޅިގެން ހޭނާރައި އޮވެއެވެ. އަނިޔާވި އެޒުވާނާއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ފަރުވާ ދީފައި ވަނީ ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ. އޭގެ ފަހުން އައިޖީއެމްއެޗަށް އެޒުވާނާ ބަދަލުކުރި އިރުވެސް އޮތީ ވެންޓިލޭޓަރުގައެވެ.
13 May 2023
ޚަބަރު
ކުވައިތު ފަންޑުގެ އެހީގައި އިމާރާތްކުރާ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ މަސައްކަތް މިހަފްތާގައި ހަވާލުކުރަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، އަތޮޅުތަކުގައި، އެކި ރަށްރަށުގައި، އަޅުގަނޑުމެން އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށް އެބަދާކަމަށެވެ. މިގޮތުން އެމަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލްތައް ޙިއްޞާކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، 7 އަތޮޅެއްގެ 7 ރަށެއްގައި ކުވައިތު ފަންޑުގެ އެހީގައި އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައި އޮތް 7 ހޮސްޕިޓަލްގެ ބީލަމުގެ މަރުޙަލާ ނިމި، މަސައްކަތްކުރާނެ ބަޔަކު ހޮވި، މިހަފްތާތެރޭގައި އެ މަސައްކަތް ކުންފުނިތަކާ ހަވާލު ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.